Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
NODION CYMREIG

NODION CYMREIG. G WE DD I AM HEiDDWCH. Alaw" Anthem Genedlaethol Rwsia. ARGLWYDD y Lluoedd, mawr ac ofnadwy, Elwi y fellten i fod i Ti'n gledd; Gwel ein cyfyngder, bydd inni'n gynhorthwy, Adfcr i'r gwledydd lonyddwch a hedd. Er fod o.'th amgylch dywyll gymylau, Barn a chyfiawnder yw trigfa Dy sedd; Ti yw ein gobaith, na chofia'n camweddau, Dwg i blant dynion lonyddwch a hedd. Estyn dy law i'r amddifad a'r weddw, C" nnal yr ysitg ar lwybrau y bedd; .Y 0, er mwyn lesu fu drosom ni farw, Deued i'n cajon lonyddwch a hedd! Rho i'r cenhedloedd, 0 Dduw, Dy orchymyn, Bellach par iddynt hwy oil weinio'r cledd; Tywys ddynoliaeth i gysgod D'y edyn, y Z- Achub y byd i lonyddwch a hedd. Arglwydd y lluoedd, mwy wyt na'r ddrycin, Rho mewn tosturi weld llewyrch Dy wedd; Dros yr holl ddaear teyrnasa yn Frenin,—■ Ti yw'n gorffwysfa, ein rioddfa, ein hedd. ELFED. Ymunodd tua 140 o efrydwyr Aberystwyth a r dosbarthiadau sydd yn y dref i ddysgu siarad French. Mae yno, dri o athrawon,- Proff. Barbier, Dr. A. B. Thomas, a Dr. D. J. Davies. -+- Credaf fod Yr Eurgrawn Wesleyaidd," o ran argraffwaith a chynnwys, ar y blaen i bob un o: gylchgrünau enwad ol Cymru. Os oes neb yn ameu hyn, cymhared hwy bob yn un a'r rhifyn o'r "Eurg-rawn" am lonawr. -+ Dywedir fod y Swyddfa Addysg yn Llundain yn myned i bencxli tri o arolygwyr cynorthwy- rol .i ysgolion Cymru. Yr amcan yw, gwneud arolygiaeth yr ysgolion yn fwy efferthiol, a ^o&od iaU Llundain yn drymach ar wddf Cvmru. -+- -+- -+- Cwyna Cymmrodorion Bari nad oes nofelau Cymraeg diweddar i'w cael yn y llyfrgell, a bod y cylchgronau Cymreig yn hwyr yn cyrraedd. Yr oeddwn yn arfer meddwl fod Cymry glewion yn y Biari. Ychydig yw eu dylanwad mae'n ymddangos. -+- -+- Dywedir fod un 00 weinidogiüh y Dref- newydd wedi anghofio ei ymrwymiad i fod mewn gwasanaeth priodas ddwy waith. Biu raid i'r parau ieuainc ddisgwyl yn bryderus tra y danfonvvyd yspiwyr yma ac acw. Un tro fe gaed 0 hyd iddo yrig ngofal yr eilliwr! --+- Ffurfiwyd cymdeithas y FanerWen ynglyn ag eglwys y Parch. R.. Roberts yng Ngholwyn Bay. Amcan y mudiad newydd yw cyfarfod a dosbarth o bobl ieUainc 01 i4eg oed i fyny, wedi iddynt adael y Band of Hope, hyd yr 2iaiin. Maewedillwyddü yn rhagorol hyd ymay ac amryw o.'r ffoadiiriaid Belgiaidd wedi ymunü. -+- -+- -+- Derbynia Cymru 3i,668p. y flwyddyn oddi wrth y LJywodraeth at gynhorthwvo y Coleg- au Cenedlaethoili, a C'hoJ-egau Iwerddon ?io3,794p. Dyma fel, y rhennir y symiau: -Coleg Aberystwyth, ii,234p. Bangor, io,934p Caerdydd, g,500p. Cioleg Dublin, 3210ÜOP; Cork, 2o,ooop; Galaway, i2,ooop; Belfast, i8ooop. a 21,794P. at y tir a'r adeil- adau. Dyma destun i'r aelodau Cymreig. ,¡; Daeth adroddiad bIynyddol Undeb Dirwest- oil Gogledd Cymru am 1914 allan yn brydlon fel y gallesid disgwyl oddiwrth yr Ysgrifen- nyddes,.Miss Prichard. Mae'r trefniadau yn berffaith, yr aelodau yn cynhyddu, a'r am- gylchiadau allanol yn ddymunol. Pwy all draethu gwerth undeb fel hwn i gartr:efi Cymru -+- -+- A ddylai me'rch gael yr un cyflog" a mab os byddant yn gwneud yr un peth :i Dyma'r cwestiwn a ofynwyd yng nghyfarfod llywodr- aethwyr ysgod sir Llanidloes gan Mrs. Evan Williams. Ni atebwyd y cwestiwn. Digon oedd dweyd ddarfod cael merch i wneud y gwaith, a theimlai y llywodraethwyr eu hunain yn l'wcus iawii 1, -+- -+- -+- Efengyl, Arall" ydyiW pennawd ysgrif alluog yn y Lladmerydd gan y Parch. R. Williams, M..A., Glan Conwy, ar y ddysgeid-' iaeth osodir yn lie yr Hen Eifengyl yn Ger- mani. Olrheinia effaith dysgeidiaeth athron- wyr Germani ar feddwl a chalon y wlad. Mae yn ein rhybuddio, hefyd, rhag myned il gredu mewn Gorfodaeth Filwrol1 fel iachawdwriaeth rhag Germani. -+- -+- -+- Lie rhyfedd yw'r byd yma. Y dydd o'r blaen cyfarfyddais a boneddwr oedd wedi ,d,erbyn anrhy,dedd oddiar law'r Birenin. Son- iai pawb am dano, gan feddwl mai ,efe oedd y dedwyddaf yn y byd. Llong-yfarchais ef; ond ow! deallais mewn eiliad nas gwyddai efe beth oedd yn myned ymlaen! Daeth plentyn he'ibio, ac fe chwarddodd y cyfaill yn ddilywodraeth, a phasiodd y llongyfarchiad fel tarth. Yr oedd yr anrhydedd wedi dyifod yn rhy hwyr idd) ef. -+- Yn niiwedd y mis y cymer le yr ymgyrch o gymell pobl i dy Dduw. Ceir cryn frwdfryd- edd yn cael ei amlygu yimhlith y Saeson, ond nid llawer o dan geir hyd yn hyn y'ng Nghymru. Gwir mai drychfeddwl American- aidd yw yn y cychwyn, ond haedda bob cefn- ogaeth gan Sais a Clhymro, Beth pe y ceffid gan bob aelbd 0< ddifrif i wneud ei oreu pe1 ond am wythnos neu bythefnos, fe baraii hynny gyfnewidiad anhygoel er gwell yn hanes yr eglwysi. Gresyn gadael i'r cylfleustra gael ei golli Eler ati ar unwaith. -+- -+- -+- Unwaith eto' wele acho5 arall inni fel cenedl i gwyno oblegid ymyriad annheg a di-alw- am-dano ar ran rhywrai broffesant fod yn ar- weinwyr Ymneilltuaeth yn LJoegr. Cyfeirio yr ydym at y cylchlythyrsydd wed ei ddanfon i flaenoriaid egllwysi ac eraill ar bwnc Dat- gysylltiad a Dadwaddoliad yr Eglwys. Apel ydyw am fawrfrydigrwydd ar ran Ymneilltu- wyr Cymru, ond onid yw hwn wedi cael ei ymarfer gan genhedlaethau lawer, a pham y oeisir ein hysbei'lio yn awr o ffrwyth ein buddugoliaeth deg a hir-ddisgwyliedig. Da fyddai i'r cyfeillion hyn feindio eu busnes eu hunain. + -+- -+- G-ofyniad glywir yn ami mewn cylchoedd adnabyddus yn y dyddiau hyn yw, Pa cyhyd y mae hi yn ddoeth i weinidogion fod yin yr un ofalaeth?" Ni cheir llawer i. gytuno a thymor arhosiadgweinidogion Wesleyaidd. Teimlir ei fod yn rhy fyt. Ar yr un pryd mynn rhai gredu y byddai cynllun o'r fath yn fantais ddirfawr i gylchoedd Methodistaidd. Dadleua rhai fod pum' mlynedd yn,, Iliawn digon, tra y taera eraill dros saith neu ddeg mlynedd. Beth bynriag am hyn, y mae y ffaith yr ymdrinir a'r mater yn awgrym gref maii dia fuasai cael rhyw dkiiwygitad a chyd- ddealltwriaeth. Y meddygon sydd yn rhoi mwyaf o anhaws- ter i bwyllgorau yswirio y wlad. Mae an- wastadrwydd rhyfedd ym mhris y moddion, a wyr neb ar y ddaear sut i gael pethau i'w lie. Yn Sir Ddinbych, mae'r pwyllgor yn nyled y fferyllwyr, a hynny ohe'rwydd fod pris pob potelaid o foddion mor uchel. Dan swllt a deg ceinjpg oedd pris y moddion ar gyfer pob un o'r rhai' oedd wedi yswirio, ym mis Ebrill, 1914, ond ymhen naw mis daeth i lawr i is. 7cc., ac erbyn diwedd y flwyddyn i is. 6c. Yn ystod y flwyddyn ddiweddaf rhoddwyd 1,407 o bwysi o malt extract i gleifion Sir Ddinbych! -+- -+- -+- Mae Cyngor Trefol Caernarfon am gau 48 o dai, anghymwys i hobli fyw ynddynt. Eg- lwys Moriah sy'n gyfrifol.am dri o'r tai hyn, ac yn y cyngor diweddaf, yr oedd twrnai yn gofyn am oedi rhoi'r gorchymyn mewn grym hyd aro4 y Cyfarfod Mi sol. Dywediodd M!r. Gwyneddon Davies y dylasai y Cyfarfod Misol roi esiampl i bobl eraill gyda hyn, a chynhygiodd fod gorchymyn i'w roi i dynnu y tai i lawr, ond ei adael heb ei roi mewn grym am fis. Cefnogodd Dr. Robert Parry hyn, a phasiwyd y cynhygiad. Yng nghwrs y dra- fodaeth dywedodd Mr. Gwyneddon Davies nad yw efe yn ymgeisydd am y swydd o flaenor. Gresyn meddwl hynny, oblegid mae angen am ddynion pybyr fel efe mewn eglwys a Chyfarfod Misol. Er gwaethaf popeth i lawr y daw muriau sect. » Edrychwch yma. Yr wythnos ddi- weddaf cynhaliwyd cyfarfodydd y Student Christian Movement yng Ngholeg Eiglwysig Llanbedr-pünt-Stephan. Yr oedd ynoi gyn- rychiolwyr o hollgollegau diwinyddoil C'ymru, a chroesawyd hwy gan Principal a Mrs. Bebb nos F'awrth. Llywydd y cyfarfodydd oedd Proff. Dlavid Phillips 01 Goleg Diwinyddol y Bala. Diyma'r materion oedd dan sylw yn y cyfarfodydd 0 ddydd Llun byd ddydd lau (I) Devotion, .of mind, heart, and will to Christ, the comprehensiveness of the Christian ideal; 1(2) Christianity and theoonduct of nation- al ideals .(3) Patriotism as ta Christian virtue; (4) The attitude of the Christian Church towards alien enemies and the attitude -of the individual (5) The ministerial and military vocation com- pared in point of (a) training, '(b) service, (e) prestige; and (6) 'The universal Church in re- lation to the varieties (a) denominations, (b) races. -+- ,-+- -+- A ydyw Bedyddwyr Lloegr yn colli tir wrth fod yn llaic ynghyllch nodweddion arbennig yr enwad ? Dyma gwestiwn a awgrymir gan sylw gol'ygyddol "Seren Cymru." Lleihad sydd wedi1 bod yn rhif aelodau y Bedyddwyr drwy'r Deyrnas yn 1913 fel y bu y chwe' blyn- edd blaenorol,—1,058 yn yr aelodau eglwys- ig; 2,850 yn aelodau yr Ysgol Sul, a 113 yn rhif y pregethwyr cynorthwyol. A dyma sylw Gwili ar hy,n:- Anodd yw cyfrif am yr ystad hon ar bethau. Bu'r hlynyddoedd diweddaf ynflynyddoedd y perffeithiwyd llawer ynddynt ar beirianwaith yr enwad, yn enwedig yn Lloôgr. Nid oes hafal i Ysgrifennydd yr Undeb Seisnig fel trefnydd ,gwych, ac v mae ei ddylanwad yn yr enwad yn Lloegr yn fawr. O,ln safbwynt ni fel Bedyddwyr Cymreig, Bedyddiwr llac ddifrif ol ydyw, a phar- od yw i aberthu'r than fwyaf o'rr hyn a ystyriwn yn,g Nghymru yn gysegredig ac annwyl, er mwyn teimladau da a chydweithrediad. Ein gobaith am' lwyddiant igwirioneddol fel enwad yw. teyrngar- wch diwvro i lAir (Duw ac ymlyniad cyson wrtho. A rhaid i .ni gofio wrth berffeithio! peifianwaith yr enwad, fodi ynrhaid Iwrth Ysbryd Duw yn fywyd ac yn narth yn ein hymdrechion, eiddil ni. Rhagor o ysbryd gweddi yw prif an>gen. ein pul- pudau a'n heglwysi, ac hyderwn y ty welltir ef yn helaeth arnom yn ystod y flwyddyn slydd: newydd ddechreu.