Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 14 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
6 erthygl ar y dudalen hon
OR YSTWYTH IR DDYFI

.7 .r V" —- • YMWELIAD DR. SELBIE.—Ymwelwyd a'r dref gan Dr. Selbie,. Llywydd Cyngor Cenedlaethol yr Eglwysi Rhyddion, yr hwn a anerchodd amryw o gyfarfodydd. Ynglyn ag Undeb Crefyddol y Myfyr wyr y d-ac-th y gwr da i'r fro.. Nis gellir dweyd iddo draethu unrhyw wirionedd newydd nac yehwaith unrhyw agwedd newydd ar hen wirionedd- aa, e$o llefarodd lawer o bethau y byddai yn dda i'r eglwyui ddal arnynt. Hwyrach y cant fwy o sylw oddiar wefusau proffwyd dieithr nag' a gawsant pan y 'clywsom hwynt gan «in h'arweinwyr ein hunain, gan fod llawero honom vn dra chwannog i gyrchu dwfr dtos afon, ac i geisio perswadio, ein hunain ei fyn well oherwvdd y pellter. Y G WAS AN A E TH C E.NEDL AETHO/L.—B u Mr. John Rowlands, ar ran Mr. Neville Chamberlain, yn eg fore amcanion a thelerau v Gwasaiiaeith Cenedl- aethol i fyrddau cyhoeddus y fro yr wythnos ddli- weddaf, a chadd dderbyniad sirol, a pob arddang- foosiad o gydymd'ei mlad a cydweithrediad gyda'r amcarr mew a goiwg. Trefnir i gynnal nifer o gyfar- fodydd cyhoeddus yn y cylch i egluro y trefniad'au, gan fod pfiad y cyhoedd o gario allan dreÍniant yinrestru Arglwydd Derby wedi ei gwneud' yn dra gochelgar i ymrwymo eu hunain, Bu Mr. Rowlands yn dra llwyddiannus i symud ymaith amheuon rhai o'r -f Thomasiaid 'hyn o fysg dynion cyhoeddus y cylch, ond teimlir y bydd an gen am grvn egni i Y, symud ymaitn amheuon y pen-teulu uaigol, ac i'r amcan hwn bwriedir cynnal cyfarfodydd yn gystal ag anfon cenhadon o ddrws i ddrws i argymhell ym- restraeth. :F ARCHN AD ANIFEILIAID.— Cynhaliwyd cyfarfod arall o am-aethwyr i ystyried: y/cwestiwn o sefydlu marchnad neu arwerthiadau ar i-a;feiliaid yn y Smithfield, ond teneu ydoedd y cyfarfod, ac tithaf difywyd oedd y gweithrediadau, Amlwg ydoedd fod Mr. R; T. Griffiths, Talybont, ysgrifen- nydd llafurusi Undeb yr Amtaethwyr, wedi traethu calon y gwir pan y dywedodd nad yw yr amaethwyr fel dosbarth eto wedi eu hargyhceddi o werth ar- werthiadau o'r fath. Teirnlant y gallant ar hyn o bryd edrych ar 01 eu-. buddiant eu hunain yn eithaf da, gan fod y masnachwyry-n eu herlid ymron am eu hanifeiliaid, Ond fel y dywedodd eraill, Mr. T. Barcley Jenkins a Mr. John Evans, y Clerci Trefol, nid yw yr agwedd, hon arbethau yn myrned i barhau am byth. daw tro ar fyd, ac amser pan y bydd yr amiaethwyr yn erfyn ar y Cyngor Trefol i gymryd y llwybr ar eu rhan, ag a ystyrient mor ddiwerth yn awr. Dywedwyd rhai pethau tra hallt yn y cyfarfod am ddull dlauddyblyg rhai amaethwyr o gario eu masnach ymlaen. YmessiOdai rhai o'r amaethwyr dros eu difaterwch, nad oeddynt yn cydweled. a'r Cyngor ynglyn a penodiadyr arwerthwr ond mae 'Mr. D. L. Tones yn wr profiadoT yni y grefft, ac yn amaethwr. llwyddiannus yng nghymydogaeth Blaen- pennal, ac yn wr sydd yn cael rhan belaeth o ar- werthiadau y dosbarth amaethyddol. Os ydyw yn alluog i gario aHan eu harwerthiadau gartref i'w boddlonrwydd, .tybed'nad ydyw yn alluog i wneud hynny hefyd yn y Smithfield. Mae symudiad i'r un cyfeiriad yn cymryd lie ym Machynlleth, lie y dis- gwylir llwyddo i wneud trefniadau a 'firm' o ar- werthwyr adnabyddus i ymgymeryd a'r anturiaeth1.

NODION 0 LEYN

NODION 0 LEYN. Yr Henadur Abel Williams, Abersoch, a lanwai bulpud Llanbedrog, nos Sabath diweddaf, ac yr oedd canmoliaeth uchel iddo. Ymwelodd Mr. John Rowlands:, M.V.O., a Phwll- heli dydd Mercher, ac anercbodd gynhulliad o gyn- rychiolwyr gwahanpl ardaloedd Lleyn yn y Neuadd Drefol. Mr. J. R. Jones, Ty Engan, a lywyddai. Mae Mr. J. Lewis Williams, mab yr Henadur a Mrs. Abel Williams,, Abersoch, wedi myned yn llwyddiannus drwy ei arholiad feli ail swyddog. Cynhaliodd eglwysi Engedi a Ghwilog eu cyfarfod blynyddol dydd Iau, o dan arweiniad Plenydd. Cynhaliwyd daii gyfarfod,- a chafwyd cystadleuaeth- au rhagorol mewn canu ac adrodd. Da oedd gweled y Parch. John Davies, y rheithior, yn beirniadu yr adroddiadau yng nghapel y Methodistiaid1. > Mr. Edward Williams, Glasfryn, ddewiswyd yn arolygwT newydd Ysgol Sul Penmount, Pwllheli, am y d-dwy flynedd nesaf, gvda Mr. T. Griffith, Mel bourne Stores, ynghyda Mr. W. Evans, Bryn, yn ar- olygwr y plant, a Miss Minni-b Griffith yn ysg- tifennydd. Yn ysgol Salem, Mr. J. Gabriel Jones ddewiswyd o newydd at Supt. T. Owen, a Mv Edmund Lewis yn arolygwr ysgol y plant, ynghyda Miss Judith May Murray yn ysgrifennydd.

NODION 0 LERPWL

NODION 0 LERPWL. CYFARFOD CYSTADLEUOL PRINCES Rl?. Cynhaliwyd hwn nos Fercher, Mawrth 14, o dan lywyddiaethf Mr. J. Harrison Jones, Y.H., C.D., ac yr oedd yr ysgoldy eang yn lliawn. Y gystadleuaeth yn gyfyngedig i blant yr eglwys a'r Ysgol Sul. Gwasanaethwyd fel beirniaid: Canu, Mr. J. S. Jones; adrodd, Mr. J. H. Jones; barddoniaeth a llenyddiaeth, Pedrog, Parchn. S. G. Evans, B.A., G. R. Jones, M.A., B.D., H. Harries Hughes, B.A., B.D., Mr. Humphrey Roberts, B.A. Mr. J. R. Morris, yn arwain.. Miss Edith Jones, L.R.A.M., yn cyfeilio. Cafwyd cyfarfod) llwyddiannus a dydd- orol. MARWOLAETH LIEUT. WM. WILLIAMS.—Bu farw y swyddog uchod yn ysbyty Workington, a chladdwyd ef ym Evertoo Cemetery, Mawrth ced. Yr oedd yr ymadawedig yn fAb i Mr. a Mrs. Shem Williams, Liscard, a bu yn Ffrainc yn ymladd am amryw fisoeddhydi nes iddo gael v nwy drodd allan yn angeuol iddo. Bu yn dihoeni am amryw wyth- nosau. Nodweddid ef gan 1'awcr o fw-'neidd-d'ra a Ilawer <0 dynerweh, eto cyflaw a: a'swydd- OLU milwrol gyda gwroldeb anghyfiredin, chvmerad- wywyd ef am y Groes Filwrol. Yr oedd iddo le dwfn yn serchiadau eglwys Fitzclarence Street, a hoffid ef gan bawb a ddelai i gysylltiad ag ef

NODION 0 LERPWL

Nawdd y hef a fyddo dirós ei dad a'i fam, a'i frodyr a'i chwiorydd YO; y brofedigaeth. CRONFA Y MILWYR.—Cynhaliwyd! cyngerdd yng nghapel Waterloo nos Fercher, Mawrth 14, er budd Cronfa y Milwyr, yr hwn a drodd all an yn hynodl o lwyddiannus, yr holl drefniadau o, ctan'ofal C6r Merched Cymreig yr Eglwys. Cadeirydd, Mr. Abel Harries, a chyfeiliodd Missi M. G. Rowlands. Arweinydd, Miss Gwen Taylor. Datganwydi yn y cyfarfod gan Madame Lizzie Lawson, Miss Ethel Taylor, Mr. J. W. Davies, Mr. W. Parry. Adrodd- wyd gan Madame Gwladys Williams, a chanwyd y Rhan-gannau canlynol: Y Fordaith,' Rhyfelgyrch Capten 'Morgan,' Ar Hyd y Nos,' 'The Viking Song.' Gwas-anaethwyd, fel ysgrifenyddes gan Miss Olwen Parry, i lafur ac ymroddia,d hon yr ydys yn fwyaf dyledus am Iwyddiant y cyfarfod. Credwn y bydd elw sylweddol oddiwrtho at Gronfa y Milwyr. WEDI EI GLWYFO.—Drwg gennym ddeall fod Mrs. Parry wedi cael gair o Ffrainc, fod un o'i meibion wedi ei glwyfo yn drwm ar faes y frwydr, a bod Mr. W. Parry, ysgrifennydd y Gymanfa Ganu, wedi myned drosoddi i'r wlad honno. Mae cyclym- deimlad Cymry y cylch yn ddwfn a'r teulu yn ei drallod. DARLITH.—iNos Sadwrn, Mawrth 17, yn ysgoldy Croslshal1 St., o dan nawdd Uiideb Ygolion M.C., bu y Parch. G. R. Jones, B.A., B.D., yh traddodi darlith ar Gyfriniaeth Efengyl loan Cymerodd Mr. Jones Ie y Parch. John Hugnesi, M.A., ar fyr rybudd. Diameu y teimlai pawb oedd yn bresennol fod ei ymdrafodaeth ar y. mater yn werthf.a.wr. Siaradwyd hefyd gan y Parchn. J. Owen, D. D. William^. Dyma ddarlith diweddaf y tymor presennol, a diolch- odd Mr. R. Lloyd Phillips (Llywydd yr Undeb) i'r holl weinidogion a fu yn diarlit-hio yn ystod y gaeaf. Dyma derfyn yr ail dymor o'r darlithoodd hyn, a chredwn fod y gwerth mae aetodau ein Hys- folion Sabothol wedi ei gael drwyddynt yn gyfryw g fydd yn symbyliad i'r Undeb fyned1 ymlaen gyda'r un gwaith daionus yn y dyfodol. Y PARCH. O. LLOYD JONES.—Drwg iawn gennym nad oes gair hyd yn hyn wedi dod am y Parch. O. Lloyd Jones, M.A.,B.D., Bootle, ac y mae pryder ei annwyl briod a'i berthynasau yn dtwoi iawn, a chydymdeimlir yn fawr ia hwynt yn yr am- gylchiad.

Advertising

T""r" .¡; ,);. |Y i»D I D03D YN lAGH. I Pob darlua jlfajLI 0! [ II I I & ddywed I lilJ |)i henes. L A Wellhant Gamdreitad, Geri (BHioUSnBSS), Rhwymiad, Palliant Gwaed, Cyfog, Gwynt, Cur yn y Pen, &c*- -v- Gellir tebygoll y stumog, yr afu, a'r Uosg cylla, y bendro, ao arloesygiad coluddion i dri bwa pont fawr; os find (nausea),. Gwenieitha" PSI/KNI CINIAW oadam bob bwa, anniogel fydd y bont. Ac DOAN. yr afu, a ohyrabellftnt ddylifiutd y os bydd y stmnog, nen yr afu, neu y geri. gan sicrhau gweithrediad iaeiius y coludijionallftn 0 drefn, yn ddiwad is waela, peiriiinfc pwysig hwn, Ond os esgeuluair yr ó gydyiiideiinJad, hoU organau ereill y anh";¡ylder,fe ar\v¡ill i'r cryd melyn (jaun- gyfundrefn fawr hon. Dylid, felly, vmar- dice) a cherrig yn y bledren. fer PELKisi GINIAW DOAN ar vr arwydd Os ooluddion (bowels) o annhrefn yn yr afu, yn y stomog, cewch yn righesail eich morddwyd; neu yn y coluddion,-fel, ag i rwystro mewn hydd ynadynerwcha phoen yD. Y IItwnog; pryd i'r drwg ledaenu. coliwoh archwasth at fwyd, a ohnawd, a Os oss anhwyldar yn etch sturrog thrallodir chwi gan wynt, plorod croen, a drw-gefteiibir ar y Uifod, bydd archwaetli ehl\?yf ▼ marahogion Gwenwynir achyfryd yn ygenau, a cheweb gamdreuliad y gwfied, a byddwoh rnawn perygl o gael y ynghyda'r raawr-ddrygau. sydd bob amser elwyfau,aclnabyddir dan yr onvran yn ei gantyn-balliant gwaod. Uosg cylls, dicitis > a peritonitis..Effaith PBrJtsi anhunodd, yr hunllef (nightmare), cur CxiiiAW DOAH ydyw meddalljau talpiau 0 pen, cytyrgdra anadlu, poenau rhwng yr fwyd difudd sydd yn adfeilio, a ehygroi y ysgwyddau, ac yn y fynwes. PEMNI coltiddion i weithrediad esmwyth a natur- OIXIAW DOAN ydyw phyaigwrisieth fawr y iol. Os a ddiwrnod beibio heb weithrediad stumcg. Cynorl.hwyarlt drenliad bwyd, ac y coliidclion byddwoh yn sior 0 gymeryd .-adferant y sturuog. Un o BKLENI CINIAW dogn o BEMSNI GINIAW DOAS cyn myned i Do AS- (Doau's Dimur Pills) ar ol piyd orwedd, ac ynyioodd hyn rhoddi i'r ooludd- tfwrh a rwyRtra bob eiiaith niwteidibl. ony cynorthwy angenrheidiol i weith- Os oas anhwyldep ap eich afu, a. eich rediad naturiol. Dylid bob amser gadw yn gwedd yn y ty flychiad o BELENI CINIAW DOAN, a felyn a gwyn dylai pwybynnag o'r teulu eydd heb deimlo \}if eich llygaid yn dda gymeiyd dogu o honynt ar unwaith. j( y -yd dogn o honynt ar unwaith. I YN ddrwglivv; Prls PELESI GINIA'W DOAK ydyw 1/1 £ y • deim- blwch, ehwe' blwch, 6/- I'w cael gan holl v m^i w c 7 n fiery 11 wyr, ac yn y Stores, neu yn syth oddi- ddiaweh ac wrth y Percbenogion, FosTiBR MoGiiEiiriAir yn bruddaidd, Go.,8, Wells Street, Oxford Street, London, Vs V bydd y na W., yn rbad drwy y pott ar dderbyniady PELENI CINIAW DOAN ml? (Doan-s Dinner Pills). ■! II ;II

No title

-Ä. Mae yr Athenaeum,' y prif gyhoeddiad Ilenyddol Seisnig, wedi ei brynu gan Mr. Arnold Rowntree, A.S.,—un o'r Crynwyr cyfoethtroaf jrn y Deyrow.