Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
NODIADAU SENEDOOL

NODIADAU SENEDOOL. Y POLISI DIRWESTOL. ANFANTEISION Y WERIN. Cafwyd wyihnos weddol dawel yn y Senedd. Tifeuliwyd un divvrnod yn yell- waiieg i draJod y mesur i alluogi y Liywod- raeth i brynu y tir ar ba, un y codwyd adeilad- au ynglyn ar rhyiel. Khaki edmygu y gcfal a'r medrusrwydd y mae eynrycliialwyr, cyf- alaf a, thir yn ei dckngos wrtii ofalu aln eu budclliannau; yn wir, un o anfaritelsion y werin yw fod perchenogicn cyfceth, nid yn unig yn meddu cynrychiolaeth yn y Senedd, end hefyd yn cyllemvi eu cynrychiolwyr a'r wybcdiaetli fanylaf ynghylch pob mesui- ddaw o flaen y Ty. Maent wedi hen sylweddoli mai peth-au a, darpariaethau cymharol fychan mewn mesurau sydd yn bwysig, a thra yn gorfod derbyn egwyddor mesur marent ar yr un pryd yn goialu am ei wneyd mor dui- dfaith Dg sydd bosibL Yn anffedus, nid yw effaith ag sydd bosibl. Yn. a.un c d us, nid yw cynryehlolwyr y weITn gan aniiaf yn hyddysg yn y mateictn ddaw ger broil ynglyn a thir ac eiddo acni feddant y fantais o gael eu cyflenwi a ffeithiau gan wahanol gymdeithas- au. Yn wir, un o'r pethau rnwyai prudci i'r un sydd yn ystyried dyfedol v werin yw can- fod fod y rhai sydd yn honi ei charu yn pwys- leisio mwy ar yr hyn y gwahamaethant am-- nag ar yr egwyddonon. ,sydd gyffredin i'r blaid.. Y CONTROL BOARD. Daeth hynny i'r golwg ddydd Iau yn y ddadl ar waith y Liquor Control Board. Dangosodd Mr. Montague yn ei araeth nad oedd amheuaeth yn bod ynghylch llwyddiant y Bwnddi i gwtogi y fasnach, nid yn unig mewn cwrw ond yr hyn sydd bwysicach, mewn gwircdydd. Wrth gwrs, y mae yn wybyddus nade yw y Bwrdd wedi cau yr oil o'r tafarndai sy'n Carlisle hac yn wir yn bwriadu gwneyd ar hyn o bryd, ond y maent wedi cau nifer fawr, ac wedi penodi llywod- raethwyr newydid i'r lleill, ac y mae yr effaith i' w weiled eisoes. yn y lleihad anferth mewn meddwdod cvhoeddus. Yn ystod yr wythncs yr ceidd, yr Allia,nc-e-, gyd,,i,'t- anailu i ragweled y dyfodol sydd wedi ei nodweddu trwy y blynvddoedid, wedi pasio penderfyniad cryf yn erbyn cynllup Mr. Lloyd George, ac os ces rhy wnn am ddeall yr anhawster sydd ar ffcrdd y rhai sydd., yn ceisio cymeryd golwg ymarferol ar y cwestiwn nid oes eisieu ond iddo cdiarllen araeth Mr. Lief Jones, nos Iau, araeth. sydd yn dangos ei fod etto heb ddeall mat gwaith y gwleidyddwr yw sicrhau yr hyn sydd ymarferol, ac nid siarad am yr hyn sydd ddymunol. Hyd nes y ceir caredigion dir- west i sylweddoli hynny, bydd dylanwad y fasnach yn rhwym o barhau i gynyddu, cblegid, pa mor dideniadol bynnag all difod- iad y fasnach heb iawn fod i ni yng ghvinYu dylidcofio fed gan y Sais rhyw redidf ryfeddam yr hyn a eilw yn right thing" ac ni fedr weled y tegwch o gymeryd eiddo cyfreithiol oddiar unrhyw ddosbarth heb daluam dano. Amcana Mr. Lloyd Gecrge dalu am y fasnach a, rhoddi yr hawl i'r wlad wedi hynny benderfynu ei difodi neu ei chwtogi. YR AELODAU CYMRF-IG. Cyfarfu yr aelodau Cymreig nos Fawrth. a thrannceth ceid nodiad yn y panur eu bod yn mysg pethaii ereill wedi penodi pwyllgor yn cynnwvs Syr Ivor Herbert, y Mti. Towyn ^Jon<59, Ellis iJaiYies, ac E. T. John i ystyried J EHis r' av i es, ac E. T. John i vstyned unrhvW gwvnion vnghvl<»h pethau Cymreig nr-wn cvsvlltiad a'r fvddin, a diau, os cant fanvhon o rnrhyw gwvnrn, y b iddynt ■ nnel .sylw. Yn y wa.Sp- fodd "hvnas. awgrvmid maa p-moan y p\vyllg{)r cedd hyrwyddo v rhyffl, bed vn- rhvw Hh o "ginqrer rrüup" Cyrnrciff. er y bll"si(l vn tybio v buasai prf-'rn-ldel) Mr. E. T. John ynrldo m hun yn ddigon o brawf i'r froTthwvneb. Tv vs v -v r>wysicaf o hvd. am vchwme^' o ddvnion, tra v oeir Dob rhwid- iant yn meddwl" mai yr unig beth sydd yn bwysig yw iddynt hwy gael cadw eu gweith- wyr er, iiiwyii pentyru goiud o angeii y wlad. ply wir cri o oob ochr nid yn gymaint yn erbyn gorfcdaeih ond yn erbyn gweinyddiad y adeddlf. Mewn rhai trefyddi ac arcialoedd gadswir dynion ieu-anc di-briod tra, mewn cylchiedd ereillgorfoJír y pen teulu i yimrao a r lyduin gan dainystrio ei amgylchiadau a ph-rygm ei fyi),yd. Y cais, cryrat ar hyn o bryd yw gorfodi pawb yn dcliwahaniaeth i lyny 1 oedran neiLkiuol i ymuno, yn enwedig y dibriod. PWYLLGOR YR ETHOLFRAINT. Cymerir cryn ddyddordeb yng ngweith- rediadau Pwyilgor yr Etholfraint, sydd yn eistedd dan lywyddiaeth y Llefarydd, ond er fod yr aelodau wedi cyfarfod lawer gwaitli nid oes ddim o'u cyfrinach wedi ei ddadlenu. Ceir y papurau newydd, er hynny, yn dyfalu, a gwananol gymdeithasau yn cyfarwyddo'r Pwyilgor sut i 'weithredu. Yn y "Times" cued ysgrif allucrg gin Arglwydd Oourtney ar safle a. hawliau merched, a myrin ereill y dylid estyn yr etholfraint i bob milwr, beth by nag fo'i oed, ar yr egwyddor fod y dyn sy'n gymwys i yrnladd dros ei wlad yn gymwys i'w llywodraethu. Ond y mae'r Toriaid yn gasodi llai o bwys ar1 hyn yn awr nag yr cedldynt. Am y merched, rhcddant hwy eu hymddiried ar araeth Mr. Asquith, ac i'r rhai hynny ymhlith eich darllenwyr n'd anceth, feallai, fyddai awgrymu iddynt aii-ystyried ei eiriau, gan gofio fod mwy o fillwn a, haner o ferched nag o ddynion dros 21 ced yn y wlad. G.

0 FON I FYNWY

0 FON I FYNWY. Sibrydir fod dau o weinidogion ieuainc Dyffryn Clwyd wedi cael gwahoddiad i symud. Ni ychwan- egwll ùdim at hyn ar hyno bryd. ■_ -0-, Darllenasom y Drrsorfa Fach am v mis hwn o glawr i glawr. a chredwn v gwna darllenwyr eraill yr un petli. Y mae yn rhifyn rhagorol drwyddo. Ar y dechreu ceir darlun o'r Parchedig William Ashley Sunday," a phrin yr oeddym yn adnabod ferth iawn yw stori Anthropos am oedfa, yr ehed- vdd, ac y mae Mr. D. Derwyn Oweh, yn ei stori am v Llyfr Lluniau," yn cyfeirio at gyfrol rodd- odd fwynhad mawr i lawer ohonom fiynyddoedd yn ol. Rhifyn da drwyddo ydyw hwn. -0- Llongyfarchwn yn galonog yr Henadur John Lew- is, U.H., Penllwyn Park, Caerfyrddin, ar ei ddewis- iad i fod yn Faer y dref am y burned waith. Dengys hyn ei fod yn boblogaidd.ac yn uchel iawn ei barch yn ei dref enedigol, ac nid yn nhref Caerfyrddin yn unig y perchir ac yr anrhydeddir ef, ond hefyd yn y sir a'r Deheudir yn gyffredinol. Y mae efe yn an- wyl oblegid y ta-dau, vn ogvstal ag ar gyfrif ei gym- eriad iach a phur. Lleinw gylchoedd pwysig mewn bvd ac eglwys. Gwerthfawr odiaeth yw cael gwr o'i.aliu a'i fVlvIanwad ef yn Faer yn yr argyfwng presenol. Eiddunwn iddo flwyddyn hapus arall i gvflawni gwaith eiswydd anrhydeddus. -0- NOR Iau, Hvdref 19 c.vnhaliodd eglwys Bethania, MardV v, ei darlith nynyddoL Y darlithydd am eleni ceddv Parch. W. E. Williams, B.A. (gweinidog). a chadeiriwy" d ar yr achlysur gan Mr. Evan Morgans (blaenor). Daeth Uu ynghvd o wahanol ranau o'r r-vrn i'w glywed vn traethu ar Ysbrydegaeth. Cafwyd darlith ddvddorol, a chondemniai yn y modd mwvaf diarbed y twyll a.'r ffug sydd vn gys- ■ylltiediff âg- ysbiwdeg^eth. Un o wyr ieuainc ein Cyfundeb ydyw Mr. Williams, a chredwn vn y dy-, fodol figos y bydd iddo gerfio ei ei-iw yn ddwfn ar lechre's hanes ein henwad fel un o'n darlithwyr goreu. -0- Ddvdd Mercher. yno: nghapel ftiloh. Llandudno, ^•"■nhaliwvd Oymanfa Pobl Ieuainc Dyffryn Conwy. Llvwvdthvvd cyfarfod v boreu gan y Parch. Owen Eyquc, rolwvn Bav. Dechreuv/yd trwy gvnal cv- farfod gweddi, "C yna gweinvddwvd sacrament Swp- p" vr Arglwydd. dan arweiniad y Parch. Jr)be"t Roberts, vn cael e; gynorthwvo gan v PnrChn. H. C. T-T. H. Roberts, B.A.. Cape! Curig; 'TfioVard Willfarns TJandudno Jnn, f1..T. Tndno Wil-iams, BetJwsvcnprl. L'vw- Mr. Win?rD WiL •57ddwy^ 'vfa^fod y "rvdna,ix."i..gan Mr. Willi