Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 14 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
CYFARFODYDD MISOL

CYFARFODYDD MISOL TREFNIADAU. Y Gymanfa Gyffredinol.—Treorci, Mehefin 18, 19, 20, 21, 1917. Cvmdeithasf'a'r Gogledd.—Treffvnon, Ebrill 17, 18, 19. Cymdeithasia'r De,—Llanreath, Pembroke Dock, Ebrill 10,11, a 12, 1917. Montgomery and Salop Presbytery.-Abei mule. December 14. v C.M. Trefaldwyn Isaf' Llanfyllin, Rhagfyr 7, 8. C.M. Gogledd Aberteib .-Carniel, Llaniiar, Rhag- fyr 13. C.M. De Aberteifi.-Cenewy,dd, R-liagfyr 19, 20. C.M. Sir Fynwy.—Libanus, Brynmawr, Rhagfyr 13. C.M. Dyffryn Conwy.—Heol Scotland, Llanrwst, Ehagfyr 13. C„M. Gorllewin Meirionydd.—Minffordd, Eliagfvr 11, 12. C. M. Sir Gaerfyrddin, Bettws, Rhagfyr 14. C.M. Sir Fflint.—Maesglas, Ionawr 22. C.M. Dyffryn Chvyd.—Princes St., Rhyl, Ehagfyr 14. C.M. Manchester.—Onward Buildings, Rhagfyr 19. C.M. Mon.—Bryndu, Ehagfyr 11. C.M. Gorllewin Mcrgariwg.—Y Dyffryn, Tai Bach. Ionawr 3. C.M. Dwyrain Morganwg.—Calf aria, Porth, Ionawr 4. C.M. Arfon.—Twrgwyn, Bangor, Ionawr 15. C.M. Llcyn ac Eifionydd.—Morfa Nèfyn. Ionawr 15. C.M. Sir Benfro.—Trefdmeth, Ionawr 22, 24. Glamorgan Presbytery West.—Bethany, Port Tal- bot, Ionawr 18. C.M. Llunclain,—Ehagfyf 20. C.NT. Dwy ain 'Nl e, ydd.-Y Bala, Idri&'wr '7, 10, 11. Arfon. Engedi, Ehagfyr 4ydd, 1916. Liywydd, Mr. S. Maurice Jones, Moriah. Dechreuwyd gan Mr. G. Price Jones, Felinheli. Hysbyswyd v cynhelir y >. Cyfarfod Misol nesaf yn Twrgwyn, Ionawr 15, 1917. Mater, Ail-ddyfodiad {Jrist" i'w agor gan y Parch. E. Arfon Jones, .Brynrbos;. Enwyd i dder v byn y, casglirfd5au, Mri. W. Williams, Moriah, a J. Thomas, Beulah. Gwrandawvd hanes yr achos yn Engedi a. Beulah gan Mr.' E. O. Williams, Ysgoidy. Cafw.yd adroddiad cysura,wn iawn. Er fodthif yr aelodau yn llai oherwydd yr amgylchiad.iu pr^enol,. dangosir ffyddlondeb a g\veithgarwch gyda g'. r.anoi adran o waith yr eglwys. Cafwvd profi id crat*, dd:. ol gan bob un o'r swyddogion. Penodwyd y Parch. J. Jones, Biyn'rodyn, i gyfrif papur^u .pleidleisio, yn lie y Parch. J. Jones, IlyfrydCe, gyda v Parch. James Jones, Crocsywaen; Mri, W. Williams, Moriah, a IS. R. Williams, Salem. Darllenwyd.. Hythyrau gan y Llywycld, vn cydyhabod gydi- diolch- garwch gydymdeimlad y Cyfarfod Minol. a, phasiwyd i anfon cydymdeimlad at y personaii canlvnol: Mr. J. E. Roberts, Bethel (colli mam); Mr. D. Jones, Bethel (gwaeledd); Mr. W. Jones, Aber (colli mam); Mr. Robert Hughes, Gatehouse (gwaeledd) • Mr. G. Jones, Ysgokly (gwaeledd); Mr. T. J. Williams, Bangor (colli priod); W. W. Jones, Caeathraw ;(mewn profedigaetb); Mr. J. Roberts, Llanrug (collibrawd). Ymwehvyd a'r Cyfarfod M'&ol gan v Parch. J. Thomas, Caerdydd, ar ran y Symudiad Ymosodol. gan yr -hwn y cafwvd anerchiad rhagorol. Cyfeiriodd at ddsthliad chwarter canrif y symudiad, a'r gwaith mawr sydd wedi ei wneud ga-nddo yn ystod y blynvddoedd, ynghyda'r gwaith mawr sydd yn aros eio i'w wneud ganddo. Pasiwyd pleidlais o ddiolchgarwch i Mr. Thomas am ei ymweliad, ac a.m ei anerchiad. Rhoddwyd anogaeth daer a, chynes am i'r casgliad gael ei gynyddu y flwyddyn nesaf. Rhoddwyd" llvtliyr cvflwvniad i Mr. J. ;E. Williams, Penmaenmawr, i gylch Cyfarfod Misol Lleyn ac Eif- ionydd, gan ei fod wedi syxnud i'r cylch. Dymun- wyd ei lwyddiant. Hysbyswvd gan y cenhadon fu yn Engedi, fed yr eglwys wedi dewis Mri. R. Ellis Evans, Owen Jones. J.1 Edward Jones, a, John Row- lands vn aaeuoriaid. Hefyd, fod y Clegir wedi dewis Mri. J. Griffith ac Owen Owens; Caeathraw wedi dewis Mr. D. Roberts, a Ty'nvmaes y Mri. W. James Williams, a J. H. Jones. Mater," Derlmi r "blaenoriaid." Gan fod Mri. Owen Jones a W. James Williams yn aelodau o'r Cyfarfod Misol yn flaenordl, cada,i'nhawvd eu dewisiad. 'Roedd 7 yn bresenol. O Pentir. Mri. W. Edwards, ac R. Jones. 0 Engedi, Mri. J. Edward Jones a John Rowlands. 0 Clegir, Mn. J. Griffith ac Owen Owens; ac o Caeathraw, Mr. D. Roberts. Holwyd hwyyn eu hanes a'u w 'fiadaa crefyddol gan y Parch, W. Williams, Tslv^ yn eu gwvbodaeth o'r mater, '"Y r C'yffes Ffydd, Erth. ii., gan Mr. '< J, Owen C-»oathi"aiv. Wedi cael atebiad boddhaol r. ddau r~tiwn adero1 a ofvnid. derhyniwyd hwy v.. yn aelodr u'r Cvfarfod IMiwl. Canwyd eravn, ac offrlvrnv, -i gweddi ar eu rhan gany Parch. D. Row- lands. M.A.. Bangor. Yna tnvddodwyd crngor gwerthfawr iddynt can y Parch. J. E. Hughes, M.A., B.D., Caernarfon. Cadarnhawvd yr adrodd- iad agyflwynwyd can bwyllgor a benodwvd i edrych i mewn i achos "leTllduol Cafwvd adroddiad manwl o -weithr.ediad.au Cymdeit-hasfa Cr^nnah. s Qua. gan un o'r cvnrychiolwyr. (1) Galwodd svlw at ad^odtd-1 •• iad a nhenderfvoiadau y Pwyll^^r D^rw-estol. (2) At Addvso- FeibJaidd yn yr vsgolion eifenol. Dar- llenwyd Uytliyr oddiwrth v Parch. T. Gwynedd Ro- berts il) vn hvsbysn v Cyfarfod Misol y bydd rheol- au adeilad"u v Gymdeithasfa yn dvfod i weithrediad Ionawr laf. 1917. 0 hynnv vallan bydd pob adeibdu gan eglwysi ynglyn a'r Cvfundeb yn v Uogledd i'w ddwyn ymlaen yn ol y rheolau hvn. ,2\ Yn hysbysu y cynhelir cyfarfod neillduol o Gvfeisteddfod v Gron- fa oddentu diwe^kl Chwefror. 1917, i roi ym menthyg tua 5j200|i. dan feichiau eithriadol o drym- ion, i'w had-dalu n:d yn ol llai na. 5 y cant y flwydd- yn. Os oes yn perthyn i'r Cyfarfod Misol eglwysi felly, anfoner cais ar y daflen reolaidd, yr hon ellir gael gan yr Ysgrifenydd, orbyn o bellaf Chwefror iiOfed, 1917, gyda rhesymau dros v cais, a phob man- ylion alloch roi am y draul a'r ddyled. Rhoddwyd anogaeth am i geisiadau, os bydd, ddod i law v !Parch. D. J. Lewis, B.A;, W-aenfawr, erbyn y Cy- farfod Misol nesaf. Penodwyd ymddiriedolwyr ar yr eiddo yn Capel Cbch. Arwyddwyd y weithred gan y Llywydd, a phenadwyd y Parch. W. Wil- liams, Talysarn, a J. E. Hughes, M.A., B.D., i'w harwyddo fel tystion. Adnewyddwyd rhybudd o benodiad ymddiriedolwyr yn Tan"rallt, a rhoddwyd rhybuddo benodiad rhaiaryreiddo yn Rhosgadfan. Ca^niatawyd i Tan'rallt a Rhosgadfan gael y gweitli- redoedd allan o'r gist. Adroddiad pwyllgorau—(a) Y Cenadwriau: Fod y Parch. J. Jones, Hyfrydle, i arwain gyda hanes yr «cho.i yn Twrgwyn. (b) Y. D rysorfa G ynorthwyol, &c. Fod casgliad y Meoedd. Gweiniaid i'w ranu fel y canlyn,—Fachwen, 2p.; 'Clegir, 3p. Bryn, 5p. Ceunant, 2p. Tanycoed, 2p. Penygraig, 2p. Salem, 2p. Aber, 2p. 10s. Glyn, 3p. Ty'nymaes, 5p. Pasiwyd yr oil. (c) Addawebau: Iw dinystrio, o'r Gerlan, lOp. lOOp. 70p. o Glanrhyd, 50p., 50p., 50p., 25p., 500p, o Horeb, 300p. o'r Glasgoed, lOOp. I'w cadarnhau: o Glasgoed, am 50p. 50p. (dau); i arwyddo dros yr eglwys. Mri. T. Rees Owen, a Thomas Jones. Hys- byswyd o Glanrhyd fod yr holl ddyled wedi ei chiir- io, a bod y Parch. D., Williams, Glanrhyd, wedi rhoi 50p. i'r eglwys i gwblhau clirio v ddyled. Rhoddwyd datganiad o lawenydd y Cyfarfod Misol am hyn, a bod diolchgarwch v Cvfarfod Misol i'w anfon i Mr. Williams am ei rodd haelionus. Hys- byswyd hefyd fod Mr. Williams yn ymryddhau o'i huil • gyhoeduiadau am y chwe' mis nesaf. Cyflwyn- wyd'y cenadwriau o 'Ddosbarth Caernarfon; fod Mr. John O'wen, Siloh, wedi ei ddewis yn liywydd, a Mr. R. O. Jones, Waenfawr, wedi ei ail-ddewis vn dry- sorydd. Galwyd sylw at neuadd Kimnel Park. a rhoddwyd anogaeth am i'r eglwysi gwblhau eu casgl- iad at yr amcan hwn. Cyhoeddwyd canlYlliady pTeidleisio. Llywyddion am 1917, Parch. J. Owen, M. A., Engedi, a Mr. R. Jones, Y.H., Hyfrydlfe; ■ irysorydd, Mr. R. Williams. Y.H., 'Caerna.rfoli: cyn- rychiolwyr i'r Gymanfa Gvffrediinl, Parchn. D. J. Lewis. B.A., Waenfawr; Thomas Lloyd, Llanberis Mri. H. Menander Jones, Hyfrydle. ac R. 0. Wil- liams, Ysgoldy. Cyfarwyddwyr y Genhadaeth Dra- mor, Parch. Caleb Williams. B.A.. Bwlan, a Mr. Thomas Hughes, Y.H., Moriah. Cyfarwyddwr y Genhadaeth Gartrefol. Parch. M. Williams, Bala- deulyn. Trysorfa y Gwe'nidogion. Parch. R. Prysa Ellis, Beddgelert. Archwiliwr. Mr. B.)ger Evans, Engedi. Aelod ar Bwvllgor Athrofa'r Bala, Parch. R. W. Jonps, M.A., Gerla.n. Goruchwvliwr I/ieol y Llyfrau, Parch. J. Pi-itchard, M.A.. B.D., Llan- beris. Cyhoeddwyd i bregethu, nos Lain, y Parch. Cnleb Williams, B.A., Bwlan.—W. G. Hughes (Ys- grifenydd). Llunclaiit. Jewin Newvdd, Tachwedd 29ain. 1916. L'vwydd, Mr. David Edwards, Jewin. Dechreuwyd trwy weddi gan y Parch. Thomas Williams. Briton Ferry. Cadarnhawvd cofnodioii v Cvfarfod Misol blaenoroi. Darllenwyd Hythyrau vn cydnahod eydymde;mla.dy Cyfarfod Misol. oddiwrth • Mrs. O. E. Williams, Towyn; Mri. Richard Humphreys, Willesden Green; David Da vies, Caerfvrddin; R. J. Ellis (Stratford), ac R. H. Parry ,(ar ran eglwvs Clapham Junction). Awdurdodwyd yr Ysgrifenvdd i anfon cofion y Cy- farfod; Misol at y rhai canlvnol, wedi colli rhai anwyl iddynt yn y rhyfel: Mrs. John Rees (Stepney) wedi colli mq.'o--y Dr. Morsa-n J. Rees; Mrs. R. S. Wil- liams IWest Ham) wedi colli mab Mr. Llovd, Stam- ford Hill. wedi colli mab; Mrs. White (Battersea) wedi colli priod; Mrs. Jones (Westminster) wedi colli brawd Mr. John Capel (Charing Cross) wedi colli mab Mr. J. D. Jones, Wilton Park, wedi colli mab; teulu Mr. G. W. Jones (Lewisham) wedi colli brawd, ac at deulu Mr. R. Owen, Ealing, wedi colh perthvnas. Mewn perthynas i genadwri a dder- byniasid oddiwrth Mr. Stephen C, Ba-iley, vsgrifen- ydd yr I.B.R.A., gofynwvd i'r Ysgrifenydd ohebu a'r eglwysi, a cheisio ganddynt gychwyn canghenau yn gysvHtiedig a'r gymdeithas hon. Penderfvnwyd fod ein cofion i'w hanfon at v Parch. D. T. Davies vn ei gvstudd1, a bod v cyn-Ysgrifeuydd i weithredn hyd oni weler pa fodd v teimla Mr. Davies ar ol dvchwelvd i Lundain. Adroddodd v Parch. D. S. Owen ddarfod i eglwys Lewisham ethol dau flaenor newydd, y .Mri. R. T. Mason .a T. Price Jones. Dewiswyd y Parch. M. H. Edwards, M.A., i'w holi, a Mr. T. Woodward Owen i roddi iddynt gvngor vng Nghvfarfod Misol Ionawr. Cvflwynodrl Mr. Evan Hughes adrodd; ad Cyf eisteddfod y Genhadneth Dramor. a chytunwyd fod v Parch. M. Griffith, B.A., i siara,d ,yn v Cyfarfod Misol nesaf ar "Hawl- u v byd naganaiddar G-r:stionogion ein heglwysi." Hysbysfdd v Parch, M. H. Edwards, M.A.. fod y Parch. D. W. Morgan, Abertillery, wedi ymgymer- yd a. gwasanaethu yr eglwvs yn Lewisham ynghyda milwyr Cymreig yg;vmyôúg-a;etp.a¡nychwe' mis cvntaf o'r lfwyddyn ■ nesaf. gan ddechreu pr yr ail n echreii vr a,il Sul yn Ionawr. Rhoddodd v Parch. T. F. Jones adroddiad dvddorol o Gym^eJthasfa Troedvvhiw. C'awyri y Parchn Thomas Williams. Briton Ferry. a W. J. Jones. Fnlli. a Mr. Griffith. Goginan (v rhai oedd ar ymweliad) i'n plith, a chaed frair doeth ran bob, un o'r tri. Gwnaed penderfyniad i gadw y Cy- farfod Misol nesaf a, y 20fed o Ragfyr. Terfynwyd trwy weddi gan y Parch. W. J. Jones, Enlli. -n- ,Llevn .,C Eifionydd, Salem, Pwllbpli, Rhagfvf 4vdd. Llvwvdd. Mr. H. Jones, Engpdi.. Y^ eisteddiad cvntaf: Dechreu- wyd gan Mr. W. W. Morris, Penmorfa. Arwein- iwyd gyda gwrando profiadau swyddogion a hanes vr achos yn y lie gan y Parch. O. Pritchard, Nefyn, a Mr. J. T. Jones, Criccieth, Pasiwyd pleidlais o longyfarchiad i aelodau eglwys Salem ar y gwaith mawr a wneir ganddynt, a'r wedd lewyrchus sydd ar achos yr Arglwydd yn eu plith. Penodwyd y Parch. O. Pritchard i ymweled a Mr. W. Eift Jones, un o swyddogion Salem, ac i gyflwyno iddo gofion t. chydymdeiinlad y Cyfarfod .Misol. ag ef vn ei wael- edd. Datganodd y Liywydd gydymdeimlad y Cy- farfod Misol a Mr. D. H. Parry, Penrhos, ar farwol- aeth ei dad. Pasiwyd i anfon llvthyrau cydym- deimlad at y personau canlynol Mri. O. Jones, Garn (wedi colli ei anwyl biiod), G. Thomas, Rhyd- lios (wedi coUi ei anwyl briod); G. Roberts, Efail- newydd (mewn henaint a llesgedd), Mrs. Williams, School iei-race, Aberarch (wedi colli ei hanwyl fab; Mri. G. Roberts, Penmorfa; S. R, Jones, Bethel (y naill a'r llall wedi colli ei anwyl frawd); J. Griffith, Bwlchderwin (mewn gwaeledd); R. Williams, Chapel Street, Porthmadog (wedi colli ei anwyl fab); H. Griffith, Neigwl (wedi colli ei anwyl frawd); a Mrs. Griffith, Cae Glas, Edeyrn (wedi colli ei hanwyl briod). Penodwyd Mri. R. O. Hughes, Bwlch; R, O. Williams (Ap. Plenydd), i dderbyn y casgliadau. Galwyd &ylw at v casgliadau canlynol": Yr Achosion Seisnig, y Genhadaeth. Neuadd Kinr mel, yr Achos Dirwestol. Rhoddodd Mr. O. Robyns Olwen adroddiad am gasgliad yr Ysbyttai. Penderfynwyd fod y ca-sgiiad hwn i'w ranu rhwng yr ysbyttai canlynol: (a) Lerpwl, 70p. i(b) Bangor, 5p. 5s. -(c) Caernarfon, 5p. 5s. Hvsbyswyd y cynheFr y Cyfarfod Misol nesaf ym Morft Nefyn, Ionawr 1&. Y Parch. Henry Hughes, Bryncir, a Mr. D. Lloyd Humphreys, South Beach, i arwain gyda phrofiad'f Vi y swyddogion a hanes yrachos yn y He. Matei, t'i oth, Addysg Ysgrytltvrol ein Plant." I'w agor, Mr. Abel Williams, Abersoch. Y Cd"rf.)il Misol dilynol i fod yn y Nant. Rhoddodd y parch J. Owen. M.A., rybudd o'r cynvgiad canlvnol, "Eiii bod yn 1917 yn boddloni ar saith Cyfa.rfod M'sol yn He deuddeg. Gellid gadael allan Chwefror, Ebrill. Mehefin, Awst a Hvdref." Hvsbyswvdddvfod Hythyrau i law yn diolch am gydymdeimlad v Gv- farfod Misol diweddaf. Galwvd svlw gan y Parch. J. H. Williiriis -it," Wer,si Heddwch." sef llvfl; o waith y Parch. J. H. Symmonds. Towyn. Rhodd- odd a:.r o ganmoliaeth uchel iddo, ac a.nogaeth • i bawb ei brynu a'i ddarllen. Hysbyswyd fod nodyn nrianol ::OOp. o'r Garth. Porthmadog, ac un 300p. or Graig, Abersocli, i'w diddymu. Caniatawyd nodvn arianol am lOOp. iTwb un o'r ddwy eglwvs uchod; y personau canlyrtol i'w harwvddo:-7ihos" eglwysy Garth, Mri. Owen Hughes a William Jones. Porth- madog; (b) dros eglwys y Graig. Mri. R. O. Roberts ac Abel Williams, Abersoch; Ie) dros y Cvfarfod Misol yn y ddau achos, v Llywydd a'r Ysgrifenydd. Cafwyd anerchiad rhag"rol ar ran y .Svmud''ad Ym- osodol, gan yr Ffengylydd W. H. Griffiths. Pa.siwvd pleidlais o ddiolchgarwcli gwresocaf y Cyfarfod Mis- 111 i'r Efengvlydd am ,ei ymweliad a ni. Galwodd y Parch. H. D. Llovd. B.A., B t)., svlw'r Cyfarfod Misol at gasgliad v Symudiad Ymosodol, gan ddat- ,gan gobaith v bydd cynvdd amlwg ynglyn a'r casgl- iard hwn yn ein mysg ar ddechren'rfhvyf!dyn new- ydd. Diweddwyd gan y Parch. E. Joseph.—Yr ail eisteddiad: Dechreuwvd ga.n Mr. W. Hughes, Babell. Awdurdodwyd Trysorvdd v Cyfarfm. I Mis-I i dalu'r svmiau canlynol am pIeni. fel 'grants' i'r eglwysi canlynol: 5p. yr un i Nantgwrtheyrn. Ala Road, a Saron 1 4p. vr un i ftoreb, Prentev, a Brvn- melyn: 7p. yr un i Borthmadog (S.), a Golan. Pas- iwyd fod y i brodyr oedd yn arolygu yr achos yn Golan y misoedd diweddaf i barhau i wneyd hynny eto hyd nes y eawii y gellir gwneyd ynwahanoJ Galwyd sylw arbenig at ein cylchfjronau Cvfundebol gan y Parch. W. T. Ellis, B.A.. B.D. Pwysleisiai yr angen a'r ddyledswydd ar i'n swyddogion eg- lwysig wneyd eu goreu mewn gair a gweithred er sicrhau i'r cyfryw gvlchrediad helaethach yn mysg -P,in haelodau. Ynglyn a hvn, mabwysiadwyd y penderfyniad canlynol, Ein bod fel Cyfarfod Misol yn gofyn i Bwyllgor y Llyfrfa drefnu rhagllaw fod ymylon dalenau y cyfnodolion yn cael eu torri cyn gadael y swyddfa argra.ffu." Cafwvd anerchiad agor- idol gan y Parch. G. Parry Hughes, i'r mater tra- fodaeth, sef "Ycynlluniau sydd gerbron y wla.d ynglyn a'r Fasnach Feddwol." Gohiriwyd trafod- aeth bellach o'r mater hwn hyd y Cyfarfod Misol nesaf, a phenodwyd y iParch. W[ T. Ellis, B.A., B.D., i agor y drafodaeth yno. Pasiwyd pleidlais o ddiolchgarwch i'r Parch. G. Parry Hughes am ei anerchiad rag-orol. Rhoddadd; y Parch. G. Parry Hughes rybudd y bvdd ynljlOyg ar ddiwedd y dra- fodaeth uchod ein bod fel Cyfarfod Misol yn mab- wysiadu rhaglen Cymanfa Ddirwestol Gwynedd. Cadarnhawvd y penderfvniadau canlynol o eiddo Pwyllgor Trefniadou v Cvfarfod Misol: "Ein bod yn apwyntio v Parch. W. L. Jones, Babell, i arolygu yr achos yn Nantgwrtheyrn, yn lle'r Parch. E. S Morris, yr hwn sydd wedi svmud i VGyfarfod Misol Mori; (2) Fod pris T'aflen y Cyhoeddiadau Sabboth- oJ ,am 1917 i fod vn geiniog a dimai: :(3) Nad ydym yn ymyryd ymhellach yn v mater, y daeth apel neill- duol ynglyn âg: ef i la.w .(4) Fod mater y fugeiliaeth ynglyn. a South Beach ac Ala Road i'w ymddiried ymhellach i ofal y Parch. J. Puleston Jones, M. A., a Mr. 0. Rabyns Owen." Darilenwyd llythvr yn < hysbysu fod yn ofidus gan swyddogion edwysiSaJem nas gallent gydymffurfio A, chais y Cyfarfod Misol diweddaf atynt. sef 1m bod yn rhyddhau Mr. Hugh Pritchard, un o'u eyd -swlv..dd'. o,,gio.n I i vmun.o a'r achos yn Ala, Road dros gyfnod. Barpent v perthvn i eg- lwys AJa Road eisoes nifer d-digonol o swyddogion, ? • ac nad oedd yn deg. o dan vr amgvlchiada.ur i eglwys Salem gael ei harnddifadu o wasanaeth Mr. Pritch- ard. Hysbyswyd hefvd fod gair wedi df.)d..i law, •< oddiwrth Mr. H. Pritchard mi da^an ei oftd yntan oble^id ei aniUn i gyrfsyn'o ■ a. chai^ :cyffelyb y- Gy- farfod Misol ato ef. Ni