Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 13 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
Family Notices

Mawrtli dilynol, yn mynwent Llanddyfnan, hen Facpelah y Leulu. Gwasanaethwyd yn y ty gan y Parchn. William Pritchard a John Smith, ac yh yr eglwys a'r gladdfa gan y Rheithor Hard- ing. Gedy weddw a saith o blant, ac un chwaer. ,Dvma y bwlch cyntaf yn y teulu ar ol bywyd priodasol o 54 o flynyddoedd. Yr oedd yn amiwg ami iddi gael dygiad i fyny da, dan ddylanwadau defosiynol a gwir grefyddol. Yr oedd ei mham, Mrs. Evans, Ty',n Llan, Llan- dyfnan, yn un hynod mewn duwioldeb a'i phrof- iadau crefyddo), Pleser a bendith fyddai ei chwmni. Aelwyd a mam felly gafodd Mrs. Thomas; ireuliodd ei mebyd dan iau Crist, a pharhaodd yn ffyddlon ar hyd ei hoes i'r Hwn a'i prynodd. A rhoddodd hithau, fel ei mham, trwy gymorth ei phriod tyner a gofalus, gych- wyn da ar yr iawn Iwybr yn ofn ac addysg yr Arglwydd i dyaid o blant, y rhai oil sydd yn fyw iwerthfawrogi ac i ddwyri tystiolaeth i nerth a gwerth dylanwad mam rinweddol a duw- iol. Nid oedd i weinidogion y Gair siriolach croesaw yn unlle nag yn y Ty Fry a Thy'n Llan cyii hyny. Hoffai son am yr hen bregethwyr, a darllenai lawer o'u pregethau. Yn gymharol ddiweddar darllenodd bregethau Ishvyn, ac yr oedd yn eu mwynhau yn ddirfawr-yn flasus- fwyd i'w henaid. Yr oedd yn dra hoff hefyd o bregethau Spurgeon a Talmage, yn enwedig yr olaf. Yr oedd yn berffaith ddiabsen. Mwy, yn wir yr oedd i fyny yn bur uchel ac amlwg yng nghrefydd round y 15fed Salm drwyddi. Nid wyf yn meddwl i mi weled neb yn dyifod i fyny a. chrefydd ymarferol, gron, gynwys?rawr y Salm hon yn well na Mrs. Thomas-yr oedd yn foneddiges yng ngwir ystyr a chyfiawlldery gair. Treuliodd ei hoes yn ardal Pentraeth, ac cithrio y cyfnod byrr y bu gyda'i brawd, Dr. Evans, yn Llanerchyniedd. Mae un mab iddi yn naenor ac ysgrifenydd yn eglwys Penygarn- edd. Gwnaed coffhad parchus am dani ym Mhesiygarnedd, a phasiwyd cydymdeimlad a'i phriod, sydd y tu draw i'r pedwar again, yn ei gystudd a'i brofedigaeth, ac a'r teulu oil. "Ffydd y rhai dilynwch." Ffarwel i chwi, chwaer anwylaJf, Rhaid ffarwelio yn y glyn Rhybudd ydyw'r ffarwel olaf Mai ychydig iawn fydd hyn; Ar eich ol daw'r plant a'r priod, Ar eich ol down ninau gyd; O mor bwysig bod yn barod- Ffordd y glyn yw prif-ffordd byd. R.H.T. EVA -Cli xvefror 13, yng Nghaemarfon, Robert Evans, a fu'n oruchwyliwr yr Arfon Brick 'Works, yn 80 mlwydd oed. Pan yn byw yn y Rhyl yr oedd Mr. Evans yn flaenor yn eglwys Clwvd Street. ROBERTS.—Chwefror 5, Dr. H. H. Roberts, Llan- elli, yn 40 mlwydd oed. IN MEMORIAM. JONES.—In loving memory of the Rev. Owen Baldwyn Jones, F.R., Hist. S. (Ffynnongroew), who passed over February 14th, 1916. (Fondly remembered). The Post Office, Montgomery. CYOtlABOD CYDYMDEIMLAD. Dymuna Mrs. Owen a Miss B. Owen, Alun, Buarth Road, Aberystwyth, ddiolch am y lluaws amlyg- iadau o gydymdeimlad a llythyrau a dderbyn- iasant yn eu profedigaeth o golli priod a thad. Y lllae"n amhosibl iddynt ateb yr holl lythyrau.

CYFARIODYDD MISOL

CYFARI'ODYDD MISOL u TKEFNIADAU. Y Gymanfa Gvffredinol.—Treorci, Mehefin 18, 19 20, 21, 1917. Cymdeithasfa'r Gogledd.—Treffynon, Ebrill 17, 18, 19 Cymdeithasfa'r De.-LIanreath, Pembroke Dock, Ebrill 10, 11, a 12, 1917. C.M. IDe Aberteifi.—-Rhiwbwys, Chwefror 28, a Mawrth 1. C.M. Dyffryn Conwy.—Rhiw Road, Colwyn Bay, Chwefror 21. C.M. Sir Fvnwy.—Havelook Street, Casnewydd, Mawrth 22. C.M. Dwyrain -Afeirionydd.-Gwyd,delwer,ii., Mawrth 13 a 14. C.M. Manchester.—Onward Buildings, Manchester, Chwefror 27. Glamorgan Presbytery West.-Rhyddings Park, March 15. (Note change of date). C.M. Sir Beiifro.A,-Bethesda, Mawrth 7. C.M. Sir Fflinfc.—Mynydd Isaf, Mawrth 26. C.M. Gogledld Aberieifi.-Y Garn, Mawrth 6. C.M. Llevn ac Eifionydd..—Tabernacl, Porthmadog, Mawrth 12. C.M. Dyffryn Clwyd.—Prestatyn, Mawrth 8. C.M. Sir Gaerfyrddin.—Ffwrnes, Llanelli. (I ddech- reu am 10-30). C.M. •Gorllewin Meirionydd.—Talsamau, Mawrth 12 a 13. C.M. Trefaldwyn Uchaf.—Saron, Ebrill 5 a 6. n— Manchester. Manchester. lonawr 30. Llywyddiion," Mr. John Roberts, Pendleton, a'r Parch. R. E. Jones. Oldham. iDhchreuwydi gan Mr. Thomas Pariy, Tyldesley. Darllenwvd Ilythyr ocMiwrth Mrs. Robert Evans, Llanidloes, gynt o CJasia, yn diolch am gydymdeim- lad y Cyfarfod) Misol a hi a'r teulu. Anfonwvd llythyrau o gydymdeimJad at Mrs. Hughes, Tyldes- ley, a Mr. a Mrs. Thomas iD'avies, Boston; y cyntaf wedi aslli. ei gwr, a'r diweddaf wedi colli mab yn y rhyfel. Pasiwyd pleidlais yn cydymdteimlo a. Mr. a Mrs. R. H. Rogers, Stockport, yn wyneb marwolaeth ei anwyl chwaer, Mrs Williams, Monfa. 'Roedd Mrs. Williams yn gymeriad rliagorol. Bu yn aelod ffydd- lon yn eglwys Stookport am fiynyddoedd, a pharha- odd felly hyd y diwedd, ac yr oedd yn un o garedig- ion yr achos. Pasiwyd pleidda-s o gydymdeimlad a Mr. a Mrs. John Edwards, Tyldesley, yn wyneb marwolaeth ei fam, ac a, Mrs. J. Williams, Abergele, yn wyneb marwolaeth ei phriod. Bu Mr. J. Wil- liams yn flaenoi- ffydd!a\vn yn Earlstown am flynydd- oedd, a cholled. fawr i'r achos oedd ei symudiad ef a'r teulu oddiyno. Gwraeth y'Parchn. R. Williams, E. Wyn Roberts, Mri. J. Henry Davies, a W. Wiliams, sylwa-dau parchus am y diwüddar Mr. Daniel Roberts, Pendleton. Mab ydotedd i'r di- wed-dar Mr. John Roberts, printer. Bu Mr. D. Roberts yn flaenor yn Pendleton am 28 mlynedd.. Yr oedd rhywbeth yn ei ymddiangosiad' a'i ymar- weddiad yn peri ei fod yn d'dyn ar ei ben ei hun. Yr oedld wedi darllen 11a wer ar lyfrau duwinyddol, a byddai ganddo anerchiadau rhagorol ar adegau yn y cyfarfodydd eglwysig. Yr oedd ,e.i ymlyniad wrth eglwys Pendleton yn fawr; mynych y clywid ef yn dweyd, "Y ni yn Pendleton." Cyfranodd lawer i'r tlawd, ac i'r achos yn Pendleton. ac yn hynod' o ffyddlawn i'r casgliadau Cyfundebol. Bydd colled fawr ar ei ol. Dloddefodd awer, ac nid oes amheu- aeth nad oedd marw yn elw idido. Gadawodd weddw a mab a merch i alaru ar ei ol. Penderfyn- wyd ein bod yn datgan ein cydymdeimlad a hwy, ac a'r teulu oil, ac a'r eglwys yn Pendleton. Cafwyd ychydig o sylwadau gan Mr. J. Roberts, wrth gyf- lwyno y gadsair i'w olynydd, sef y Parch. R. E. Jones, Diolchai am yr anrhydtedd a osodwyd amo. Credai nad oedd cyfartaleddi y presenoldeb yn y Cy- fa.dod Misol yr hyn a ddylai fod, ac nad oedd llawer o'r blaenoriaid yn eymeryd dydidoideb yn Itysoedd y Cyfundeb nac yn eu gwaith gartref. Teimlai os oedd bla,enoriaid wedi blino ar eu swyddi, mai gon- estrwydd ar eu rha-n fyddai ymddiswyddo. RJiodd- wyd diolch cynes i Mr. Roberts am lywydd'u mor rhagorol yr hanner blwyddyn diweddaf, ac am ei sylwadau. Talwyd: diolch hefydi i Mr. J. 'Roberts, Bolton, am ei wasanaeth gwertlafawr fel trysorydd y casgliad ne?Tlduol i gynorthwyo y lleoedd gweiniaid. Derbyniwvd y brodyr carf.ynol yn aelodau o'r Cyfar- fod Misol,—Victoria Park Mri. Hugh .Edwards. Ed- w,udi H. Lloyd. Bolton: Mri. Thos. Davies./R. O. Jones, a Llewelyn E. Williams. Holwyd hwy ar "Swyddan Crist" gan y iLlvwydd. R.hoddwyd cynghorion gwerthfawr iddynt, yn absenoldeb Mr. R. H. Rogers, oherwyddi max-wolaeth ei chwaer, gan y Caplan E. Wyn Roberts. Offrymwydl gweddi ar eu rhan gan y Parch. R. Parry Jones. Mewn ateb- iad! i gwestiynau y Llywydd, dywedodd y brodyr uchodi eu bod yn ddirwestwyr, ac yn barod i gyrli- ymffui-flo'& tl-irefniadq-u y Cyfundeb. Diolchwyd i'r rhai a gymeras;tnt ran am eu gwasana/ith. Penodwyd y Parch. Thomas 'Hughes i ysgrifenu anerchiad gyda'r Ystadegau, yn lie Mr. W. Jones, Heywood 'St.. yr hwn a ddymunai gael ei ryddhau oherwydd sefylifa anfoddbadl e, iechyd. Penodwyd Mr. W. Wiliams yn vmwelvdd a, Tyldtesley, yn lIe Mr. F. Roberts, Bolton. Mr. 'Owen Williams i fynsed i War- rington yn lie Mr. S. Hannam, a Mr. J. Roberts, Pendleton. i fyned i Atrineham, yn He Mr. J. Hugh- es, Moss Side. Psnderfynwyd fod yr oil o'r Cyfar- füdlydd Misol y flwvddyn hon i'w cynal yn. Man- ohester, a,c os gellir gwneyd ar lai o gyfarfodydd. fod hynny yn cael ei wneyd. Yn wyneb y cynydd dirfawr yn nhrteuliau teithio. awgrymwyd y priodol- deb o alw sylw eglwysi y Cyfarfod Misol am iddynt alw*a,m fwy o wasanaeth gweinidogion y Cyfarfod Misol. Ymddiriedwyd i'r Ysgrifenydd hysbysu swyddogion yr eglwysi o hyn. Cafwyd anerchiad: gan Mr. Tom Spencer, ar ran y Manchester and Salford Medical Charities. Danghosodd werth y gwiahanol ysbyttai, apeliodd yn daer am gefnog- aeth eglwysi y Cyfarfod Misol. Talwyd diolch i Mr. Spsncer am ei anerchiad. Galwodd Mr. W. Wiliams sylw at lenyddiaeth oedd ganddo ynglyn a'r mater sydd i fod o dan sylw y Cyfarfod Misol nesaf, se "iRheolaeth y Fasnach F eddwol. Oherwydd prinder amser bu raid' gohirio adroddiadi Pwyllgor y Genhadaeth Dramor, a materion eraill hvd' y Cyfa.r- fod nesaf, yr hwn a gynhelir Chwefror 27. Cynygia. y Pwyllgor fod Sul arbenig yn cael ei rreillduo yn mhob lie i ymwneyd a.'r Genhadaeth Dramor. Fed personau yn cael ou hanfon i bob Ile, a. bod casgliadau yn cael eu awiit, yJ at leihau y ddyled o 6.000p. svdid a.r y Genhadaeth. Terfynwyd trwy weddi gan Mr. W. Tudor.—E. Humphreys (Ysgrifenydd), Coarledd Aberteifi. Salem. Aberystwyth, Ionawr 31. Llywydd. Mr. Arthur Jones, Tabernacl. Ðechreuwyd cyfarfod y boreu gan Mr. Edward Edwards, Garn. Derbyn- iwyd llythyrau yn cydnabod cvdymdeimlad oddi- wrth Mrs. M. B. Evans, Llanidloes; Mr. Thomas Jones, LIidiart-y-ffair; Mr. :Rees Jones, Salem; Mr. Edward James, Garn, a Mr. John Richard, Caradog. iDarllenwyd llythyr oddiwrth Mr. J. Barclay Jen- kins, a. chafwyd adroddiad ganddo mewn perthynas i nifer derbynwyr y ddwy Drysorfa:" ac anogaeth i ychwanegu eto at v nifer hwnnw. Enwyd v Parch. R., J. Reas, M.A;. a Mr. Morgon Jones, Swyddftynnon, i fyned i Rhydfendigaid i gynorth- wyo yr egIwys i ethoI rhagor 0 flaenoriaid. Dewis- wyd materion ac agorwyr at Gyfarfodydd Misol v flwyddyn hon, fel y canlyn:—Mawrth. Rhan ddetosiynol y gwasanaeth cvhoeddus;" v Parch T. -Roberts, M.A. Ebrill. Cyfarfod y Pregethwyr' Priodolaethau r.atoriol Duw," y Parch T. Ivon Jones, B. A. Cyfarfod y Bira y bywyd," Mr. John Evans, Siloh. Mai, Crist, goleuni y byd," Proff. W. Jenkyn Jones, M.A. Me. hefin, Derbyn blaenoriaid. I'w holi, Parch. J. C. Evans; i'w cynghori, Mr. Elvail Richards, Y.H., Seion. Gorffenaf. Y Cymundeb; i arwain, Parch. T. J. Thomas. Modi, Yr Ysgol Sabbothol; i ym- ddiddan a'r pregethwyr ieuainc, Parch. W. G. Har- ris. Hydref, Cyfarfod y Pregethwyr, Adgyfod- iad Crist," Parch. 0. H. Jones, B.A., B.D. Cyfar- fod y Blaenoriaid, Y Diddanydd arall," Mr. John Morris, Penl.lw  n. Ta, 'c Morris, Penlhvyn. Tachwedd, Dirwest. Rhag- fyr, Derbyn blaenoriaid; i'w holi, (Parch. R. H. Jones; i'w cynghori, Mr. Daniel Morris, Carmel. Dewis^yd yn gynrychiolwyr i'r Cymdeithasfaoedd Ebrill, Parchn. T. E. Roberts, M.A.; J. C. Evans, D. J. Evans, B.A., B.D., a'r Mri. Arthur Jones, Tabernacl, Evan Edwards, 'Silo') R. D. Herbert, 'Rhydlwyd. Mehefin, Parchn. Hugh Roberts, Wil- liam Jones, T. Sees Jones, a'r Mri. Joseph Parry, Penllwyn; W. B. Bebb, Dyffryn;,Edward Williams, Prif Gwnstabl. Dewis wyd aelodau ar wahanol bwyllgorau y Cyfarfod Misol. Cyfiwynwyd i ys- tyriaeth y Pwyllgor Arianol y posiblrwydd i dalu rhan o dreuliau y cynrychiolwyr i'r Cymdeithasfa- oedd a'r Gymanfa Gyffredinol. Cafwyd adroddiad gan y iParch. T. E. Roberts o weithrediadau y Pwyllgor Gwleidyddol, a datganwyd llawenydd yn' wyneb y llwvddiant fu ar waith y pwyllgor ynglyn a'r achos dirwestol yn y Llys Trwyddedol, ac yn y Cynghor Sirol. Pasiwyd i anfon penderfyniad i'r Prif Weinidog o blaid llwyr atal y fasnach mewrf diodydd meddwl dros dymor y rhyfel a cliwe' mis wedi cyhoeddi heddwch; ac i geisio gan Gynghor Trefol Aberystwyth basio. penderfyniad i'r un per- wyl. Derbyniwyd a chadarnhawyd adroddiad pwyll- gor sefydlog yr Ysgol Sul a gyflwynwyd gan Mr.- James Hughes, Afan. Y cyfarfod blynyddol nesaf i'w gynal yn Mlaenplwyf, Mai 9fed. Mater y gyn- hadledd, "Amodiu llwyddiant ynglyn ag addysg grefyddol yn yr Ysgolion Sabbothol." I agor, Mr.: J. Barclay Jenkins, ac i ddilyn, y Mri. David Steph- ens, Aberffrwd, a Win. Hughes, Rhydfendigaid. Cyfarfod yr hwyr, "Y Beibl ac esboniadaeth ddi- weddaraf," Mr. Jenkin James, M.A., Aberystwyth. "Y Beibl a'r Llyfr :Emynau," Proff. T. A. Levi, M.A., B. C.,L. Coffawyd am farwolaeth Mr. John: Williams, AberftVvvd, a Mr. David Owen. Tabernaeli dau flaenor a llawer o debygrwydd ynddynt, yn eu ffyddlondeb, eu sel, a'u brwdfrydedd gyda'r achos, ac yn y golled fawr a gafodd yr eglwysi drwy eu marwolaeth. Pasiwyd i anfon cydymdeimlad â'u teuluoedd, ac a, Mr. Thomas Morgan, Tanycnwch, Ysbytty, yn ei gystudd. Coffawyd hefyd am far- wolaeth y Parch. John Evans, Abermeurig, a phas- iwyd i anfon cydymdeimlad a'i blant, ac a Chyfar- lod Misol De Aberteifi. Galwodd y Parch. j. C. Evans sylw at gasgliad y Genhadaeth Dramor, gaii anog yr eglwysi sydd heb wneud y casgliad i wneud hynny ar fyrder; ac anogodd y Parch. T. E. Roberts ar fod casgliad y Feibl Gymdeithas yn cael ei wneuthur fel arfer. Dechreuwyd cyfarfod y pryn- hawn gan Mr. Wm. Evans, Ponterwyd. Cafwyd anerchiad gan y Parch. Thomas Bowen ar y Gronfai Gynorthwyol Ganolog, yn egluro y cynllun, ac yn llongyfarch y Cyfarfod Misol yn wyneb yr hyn y maa eisoes wedi ei wneuthur tuagat osod y cynllun mewn gweithrediad. Siaradwydymhellach gan Mr. John Morgan, Slloh; Mr. D. C. Roberts, a Mr. Evan Evans, Tabernacl, a phasiwyd ein bod yn galonog yn cymhell yr eglwysi i gychwyn ar unwaith i gydna- bod y weinidogaeth Sabbothol a'r fugeiliaeth yn 01 y cyfarwyddiadau. Llawenydd oedd deall am roddf haelionus y Parch. T. E. Roberts, M. A., a Mrff. Roberts, o lOOp. at y gronfa hon. Pasiwyd fod Pwyllgor y 'Drysorfa S-irol a Phwyllgor Cynhaliaetli y Weinidogaeth i gyfarfod yn Siloh, Chwefror 12fed., i ystyried unrhyw gyfnewidiad yn y rheolau, ac i gyflwyno adroddiad yng Nghyfarfod Misol y Garn. Gohiriwyd pleidleisio y grants i'r eglwysi hyd ar, 01 y Cyfarfod Misol. Diolchwyd i'r Parch. Thoma's Bowen am ei ymweliad serchog a llwyddianus. Go- hiriwyd ystyriaeth o'r priodoldeb i leihau nifer y Cyfarfodydd Misol hyd y Cyfarfod Misol nesaf, sydd i'w gynal yn y Garn, Mawrth 6ed. Pasiwyd i dalu cyflog a threuliau ysgrifenydd y Cyfarfod Misol, a1 threuliau ysgrifenydd y Genhadaeth Dramor, a gof- ynwyd i drysorydd y CarfodMlsol daIu am ar- graffu adroddiad y Drysorfa Sirol. Cafwyd hanes yr achos yn lie gan y Parch. T. Rees Jones, ac ym. ddiddanwyd a r swyddogion gan y Parch, J. 0." Evans. Cynhaliwyd Seiat yn yr hwyr, dan lywydd. iaeth y Parch. T. M. Jones. Mater, Addewid 0'1', Ysbryd," loan vii., 37—39. Cymerwyd rhan gan- y Parch. T. Ivon Jones, B.A. Proff. Edward Ed- wards, M.A.; Mr. John Morgan, Siloh; Mr. Efvait Evans, Tabernacl; Mr. Richard Richards, B.A., Gosen, a'r Parchn. T. E. Roberts, M.A. It J. Rees, M.A., a Richard Hughes, M.A.—T. Masow Jones (Ysgrifenydd). Lleyn ac Ei-fionydd. Moria iiNeiyn, ionawr 15fed. Llywyddion, Mr. Henry Jones, Engedi, a'r Parch. J. Bennett Wil- liams, B.A., Tremadog. Yr eisteddiad cyntaf S Dechreuwyd gan y Parch. R. Roberts, Efailnewydd. Arweiniwyd gyda gwrando prOfiadau'r swyddogion a hanes yr achos yn y lie gan y Parch. Henry; Hughes a Mr. D. Lloyd Humphreys, South Beach. Datganodd y Cyivtrfod Misol ei gydymdeimlad dwys* af u'r eglwys yn Morfa Nefyn ac a'r ardal yn gy- ffredinol yn wyneb profedigaethau mawrion a; ddaethai i'w rhan yn ddiweddar drwy i amryw o frodyr anwyJ a gwerthfawr golli eu bywydau ar dir a mor. Penodwyd y 'Parch. O. Pritchard i gyf- Iwyno'r cydymdeimlad yn y Seiat gyhoeddus. Gwnaed coffhad tyner a theimladwy am y diweddaii Mr. Robert Griffith, yr hwn oedd yn swyddog eg- lwysig yn Edeyrn, ac am Mr. Robert Evaas, yujaa