Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 15 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

both i(Treffynon), Connah's Quay, Pisgah, Cilcen, Mostyn, Rhosesmor, Trelogan, -Newmarket, a Maes- droell. Wrth gyflwyno y gadair i'w olynydd '( Parch. D. O. Tudwal Davies) gwnaeth Mr. G. P. Edwards sylwadau priodol, gan sylwi ar y Cyfarfod Misol, f el yr oedd ac tely mae, a'r pwys,ar fod i ni fel Methodistiaid yn y sir hon gyfiawnhau ein bodol- aeth, a bod yn ffyddlawn i'r ymddiriedaeth a rodd- wyd i ni. Cyflwynwyd diolchgarwch i Mr. Ed- wards am ei lywyddiaeth fedrus a ffyddlawn, ac am ei anerchiad. Wrth gwblliau ei dymor fel ysgrifen- ydd y Cyfarfod Misol, darfu i'r Parch. Isaac Charles Roberts, Gwernymynydd, gyflwyno y gwahanol lyfr- au i'w olynydd, sef y Parch. T. M. Jones, Gronant. Diolchwyd i Mr. Roberts am ei holl ffyddlondeb i gyflawni gwaith y swydd bon, ac heifyd datganwyd "cydymdeimlad ag ef yn wyneb afiechyd ei anwyl briod. Penodwyd y Parch. J. E. 'Davies a Mr. J. E. Williams, Coedllai, i fyned i Treuddyn i gael Ilais yr eglwys i ddewis swyddogion, a'r Parch. J. 3E. Davies a Mr. D. Roberts, Treffynon, i fyned i eglwys y Pentre, ger Fflint, ar yr un neges; a'r Parch. W. 'H. Roberts, Berthen, a Mr. R. Martin, Crewe, i fyned i eglwys 'Hanley, ar yr un neges. Pasiwyd i lywydd y Cyfarfod Misol, ysgrifenydd, a'r cyn-ysgrifenydd, yn ychwanegol at rai o'r lie, i ar- wyddo addaweb am >60p. ar ran eglwys y Berthen. Pasiwyd i leihau nifer y Cyfaifodydd Misol y 'flwyddyn nesaf i wyth. Galwyd sylw at y pwys ar fod i'r holl eglwysi wneud y casgliad blynyddol at y Genhadaeth Gavtrefol, ac hefyd adgofiwyd yr eg- lwysi i anfon eu tafleni cyfrifon blynyddol yn bryd- ]awn i'r ystadegydd. sef y Parch. H. G. Jones, Ner- quis. 'Dymunir hfyd ar i'r ceisiadau am gynorth- wy o'r Drysorfa Fenthyciol ddyfod i fewn yn fuan. Pasiwyd i anfon cylchlythyr i'r eglwysi gyda golwg ar ordeinio, ac owgrymir enw Mr. Isaac Parry. Fflint, fel un sydd ar dir i'w ordeinio eleni. Dar- Ilenwvd a cbadarnhawyd adroddiad y Pwyllgor Trefniadol at y flwyddyn nesaf-matcrion ac agor- wyr. Cydnabyddwyd presenoldeb y.Parch. J. C. Rowlands, Treffynon, a chafwyd gair ganddo yn dat- ,gan ei lawenvdd o fod yn bresenol. Diweddwyd gan Mr. T. F. Edwards, Pisgah. Pregethwyd gan y Parchn. D. O. Tudwal Davies, Rhosesmor; T. Miles Jones, Treuddyn John Parry, Newmarket, n T. M. Jones, Gi-oiiaiit.-T. M. Jones (Ysgrifenydd). Mynwy. Pentwynmawr, lonawr 17. 1917. Llywyddion, Mr. R. More a'r Parch. E. Roderick Jones. Cas- newydd. Dechreuwyd gan y Parch. T. Probert, Coed-duon. IDerbyniwyd llythyrau yn diolch am gydymdeimlad, oddiwrth Mr. David Jones, Oakdale, a'r Parch. T. J. Edwards, Penar, Newbridge. Pas- iwyd hefyd, gan fod yr olaf yn analluog, oherwydd afiechyd, i fod yn bresenol, fod y Parchn. n. H. Havard, M.A., B.D., a J. Vardre James i ymweled ag ef i gyflwyno iddo gofion y frawdoliaeth. Der- bvniwyd llythyr oddiwrth y iParch. H. G. Howells, Casnewydd, yn hysbysu ei fod yn analluog i fod yn breseno] i agor mater y Seiat, a phenodwyd y Parch. 'E. Roderick Jones- i gymeryd ei Ie. Darllenwyd llythyr oddiwrth Mr. 'D. Lloyd George, A.S., yn cydnabod yn ddiolcligar longyfarchiadau y frawdol- iaeth ar ei ddyrchafiad i fod vn Brif Weinidog. Caf- wyd cenadwri oddiwrth v Parch. T. Bowen. Caer- dydd, o barth i'r Drysorfa Fenthyciol, ac hefyd y Gronfa Gynorthwyol Ganolog. Dymunai ar i'r eg- lwysi gofio eu hymrwymiadau i'r gyntaf o hynny i 'ddiwedd Mawrth, ac hyderai yn fawr y byddai yr eglwysi yn deyrngarol a ffyddlawn i'r diweddaf. Gwasgwyd ar yr eglwysi i fod yii. brydlon ac y1) ifyddlon ynglyn a'r materion pwysis hyn. Darfu i't ILlywydd. ar. ben tymor ei lywyddiaeth, draddodi anerchiad byr a doniol wrth gyflwyno y gadair i'w olynydd, y Parch. E. Roderick Jones, Casnewydd. Cvfeiriodd at rai o'r pethau pwysig gafodd sylw gan- 'ddynt yn vstod y chwe' mis diweddaf; a dywedodd yr edrychai ar yr ymddiriedaeth roddwyd iddo fel yr anrhvdedd mwyaf a gafodd erioed, gan ei fod yn dal perthynas a Thevrnas lesu Grist. 'Diolchwyd mewn modd eyries i Mi-. More am ei waith fel llyw- ydd. ac am ei anerchiad pwrpasol. Diolchodd v Llywvdd newydd hefyd am yr anrhvdedd osodwyd arno, ac hyderai y buasent yn rhoddi pob cynorth- wy iddo i fedru cyflawni ei waith mewn modd teil- wng a llwyddianus. Pasiwvd fod y Mri. R. W. t.Jones, B.A., Y.H., a G. W Davies. Bargoed, i fod yn archwilwyr llvfrau Trysorydd y Cyfarfod Misol. Cyflwynodd yr Ysgrifenydd adroddiad y Pwyllgor rEnwi cynrvchiolwyr i'r cymdeithasfaoedd am y flwyddyn 1917, a phasiwyd a dan vr amgylchiadau eithriadol yn hanes y wlad i ddewis pedwar o gyn- rvchiolwyr eleni i bob Cymdeithasfa, yn lie chwech. Cafocld y brodyr canlynol eu dewis yn gynrychiol- Nvvr i Gvmanfa Ebrill, sef y Parchn. T. Gray Dav- ies. Abertillery. a John Harris, 'Abercarno, a'r Mri. John Davies, Caerau Road, Casnewydd, a Samuel ifvans, Brvnmawr, a phasiwyd fod cynrvchiolwyr i'r cymdeithasfaoedd ereill i'w dewis yn y Cyfarfod Mis- ol nesaf. Cyflwynodd y Parch.- R. W. Davies, M.A., adroddiad Pwyllgor yr Ymweliadau, a mab- wysiadwyd ef, sef (1) Fod nifer y Cyfarfodydd Misol hyd ddiwedd Mehefin i'w cwtogi o bedwar i ddau,. sef Offavelock St., Casnewydd, Mawrth 22ain. a. St. David's, Pontvpool, Mai 17. (2) Fod y pwyllgorau sefydlog er arbed traul i gyfarfod, os yw hynny yn ymarferol, ar v diwrnod y cvnhelir y Cyfarfodydd Misol. Penodwyd Mri. R. W. Jones, B.A., Y.U. T. iHughes, cyfreithiwr; David Evans, M.E., a T. Rhys/Williams, M.E., i ystvried mater y codiad yn inhrisiau teithio ar y rheilffyrdd. ac yn unol a chy- farwyddvd y pwyllgor hwn, mabwysiadwyd y pen- Clerfyniadau a That the Presbytery appeal to the Board of Trade and the Prime Minister to grant a concession and that week-end tickets to Ministers be given at ;S. (2) That we instruct the Secretary to write to each Church sug- gesting (a) that wherever possible exchange of pul- pits should be effected so as to reduce the travelling oft preachers to fulfil their Sunday engagements (b) when this cannot be done, that Churches should increase their remuneration to ministers to recoup them the additional cost of travelling." Cyflwynodd y Parch. D. R. Beynon yr adroddiad a ganlyn ar ran y Pwyllgor Addysg a'r Ysgol Sul: (1) Ei fod yn cymeradwyo i gyflwyno Mr. E. T. James i'w ordein- io i ystyriaeth Pwyllgor Addysg y Gymdeithasfa. (2) Fod y meusydd llafur Cyfundebol i'w mabwys- iadu gan yr ysgolion Sabbothol am y flwyddyn nesaf. Cadarnhawyd yr adroddiad. Galwodd Mr. Daniel Thomas sylw arbenig at gasgliad blynyddol y Sym- udiad Ymosodol, a thaer erfyniodd ar yr eglwysi i estyn pob cynorthwy a fedrant ar gyfrif gofynion trwin y symudiad. Darfu iddo hefyd fel ysgrifen- ydd iPwyllgor Sirol y_Gronfa Gynorthwyol Ganolog hysbysu (1) Y disgwylir i'r eglwysi ddanfon .eu cyf- raniaclau i'r Trvsorydcl Sirol, sef Mr. Morgan H. Hughes, Y.H., Tredegar, erbyn Ebrill 30ain; (2) Fod ceisiadau am gynorthwy o'r Gronfa i'w hanfon i'r ysgrifenydd erbyn y dydd cyntaf o Fawrtli. Hys- byswyd fod eglwys Llanofer v-wcdi talu 5Op. o'r ddyled, ac fod y Parch. R.-W. Davies, M.A., wedi ei ddewis yn ysgrifenydd y Pwyllgor Bugeiliol. Pas- iwvd fod v Parch. E. Roderick Jones a Mr. R. More, Casnewydd, i gymeryd llais eglwys Malpas Hall, Casnewydd, o barth i alw brawd i'w bugeilio; ac fod ymdriniaeth ar yr Ysgol Sul, i'w agor gan y Parch. G. H. 'Havard, M.A., B.D., i gymeryd lie yn y Cyfarfod Misol nesaf, yn union ar ol darllen y cofnodion. Cymeradwywyd ceisoiadau Bethel, Beaufort Hill, a Bethesda, E.bbw Vale, am lOOp. yr un o'r Drysorfa Fenthyciol, ac wedi ymdrin ym mhellach ar fater yswirio y berwedyddion (' boilers ') pasiwyd fod Trysorydd y Cyfarfod Misol i yswirio gyda'u gilydd yr eglwysi hynny sydd yn awyddus i yswirio yn swyddfa yswiriol y Cyfundeb. Cafwyd hanes yr achos yn y lie gan ddau o'r blaenoriaid, sef Mri. David Jones a John Jones. Dywedent fod yn nin iawn ganddynt fod eu gweinidog, v Parch. y Pai,e l i. T. J. Edwards, yn analluog, oherwydd afiechyd, i fod yn bresenol, ond eu bod yn Ilawen o fedru hys- bysu fod yr eglwys yn gwisgo gwedd dra 1lewyrchus ar hyn o bryd. Yr oedd ganddynt gynulleidfaoedd ac Ysgol Sul lluosog ,ac yr oeddynt yn ymroddi i gyfarfod a'u gofynion ac i fod yn deyrngarol i'r Cyf- undeb. Tystiai yr archwilwvr, y Parch. M. R. Evans. Garndiffaith, a Mr. Daniel Thomas, Rhymni, fod y llyfrau a'r cyfrifon yn cael eu cadw yn ddestlus a gofalus, ac fod se[fyllfa pethau yn yr eglwys yn foddhaol. Derbyniwyd yr adroddiad gyda bodd- had. Pasiwyd i anfon cydymdeimlad a'r personau canlynol: Parchn. ID. L. Jenkins, ar farwolaeth ei fam, a D. Meiirio, Jones ar farwolaeth ei ewvthr; Mr. J. Rees, Bargoed, ar farwolaeth ei fam; "Mrs. W. Jenkins, B lain a, ar farwolaeth ei phriod; Mr. David Evans, Pontnewynydd, ar farwolaeth ei lerch; Mr. David Williams. Ynysddu, ar farwolaeth ei frawd Mr. Theophilus Evans, Abertillery, yn ei afiechyd Mrs. David Jones, Rhymni, ar farwolaeth ei phriod Mr. Owen Evans. Rhymni, ar farwolaeth ei fam Mr. Isaac Evans, It yn ar farwolaeth ei bnodj Mrs. John Davies? Pon?vn. ar farwt?et.h ei phriod, a Mr. Lewis Morgan, Six Bells, ar farwol- aeth ei briod. Oherwydd diffyg amser, ni chynhal- iwyd y Seiat yn y prydnawn. Diweddwyd gan y Llywydd. Pregethwyd yn yr hwyr gan y Parch. G. H. Havard, M.A., B.D., Abercarn.—E. Lewis (Ysgrifenydd). THE FURNISHING I woo0 It you have not had a Catalogue, send for one without delay. LONDON BOAD, LIVERPOOL.

Advertising

Y mae'r Athraw E. V. Arnold, o Goleg y Brif- ysgol, Bangor, wedi cynyg ei wasanaeth i'r Muni- tions Office, yn Llundain. -0- Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Bwrdd y Penod- iadau Cymreig yn Llundain, yr wythnos ddiweddaf, dan lywyddiaeth Syr J. Herbert Roberts, A.'S. Rhoddwyd adroddiad am waith y flwyddyn gan yr ysgrifenydd, Mr. R. Silyn Roberts, M.A. -0- Yn Ysgol Sir Rhuthyn, yr wythnos ddiweddaf, rhanwyd y gwobrwyon gan Dr. Mary Davies, Llun- dain, a gwnaeth araeth ddyddorol ar y galwedig- ^ethau sydd yn awr yn agored i ferched. Etholwyd y rhai a ganlyn yn flaenoriaid yn eglwys Yspytty Ifan (Cyfarfod Misol Dyffryn Cönwy) :-y Mri. 'Henry S1. Jones, Penybont; Owen Roberts, Efail Bach; Owen Edwards, Tai Newyddion; W. W. Owen, Gwernhywel 'Deha', a William Owen, Gwernhywel Isa'. -0 Llongyfarchwn Mr. William Davies, U.H., golyg- ydd y Western Mail," a Mrs. 'Davies, ar ddathliad eu priodas arian- Y mae Mr. 'Davies yn boblogaidd ymnlith newyddiadurwvr Cymru, ac y mae'r "Westerli Mail," er yn bapur Toriaidd ei wleidydd- weth, bob amser yn Gymreig iawn ei ysbryd.

No title

-RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY. Y mae Rhiwmatic yn ganlyiiitld uri cacid crystals yn y llvwethau a'r cymalau, effaith gormod o uric acid yn y cyfansoddiad y meth- odd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwr- iadodd natur; gyda hyn y cytuna pob medd- yg graddedig. A'r acid; hwn yw'r achos o Boen yn y Cefn, Lumbago, Gout, Anhwyldeb y Dwr, Carreg, Grafel, a Dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau ereill o anhwyldeb yr slwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn ad- feru yr elwlod i weithredu'n naturiol, a thrwy hyny svmudirachos yr anhwyldeb, yr hvn o angenrheidrwydd a symuda'r efEeithiau drwg a ddeillia ohono, ac mae wedi iachau achos- ion dirifedi gwedi methiant meddygniaethau ereill, yr hvn sy'n cvfrif am danviit yn prysur gymeryd lle'r moddyeiiaethau hen ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan o gyraedd pawb ond1 y cvfoethog. Mae Tabled Estora yn llawn deilyngu y desgrifiad ohonynt-meddygilliaeth onest am bris gonest-1s. 3c. y blwch o 40 o dabledi, neu chwe' blychiad am Gs. 9c. Ar werth gan fferyllwyr ymhob man, neu'r rhad drwv'r post am y prisiau hyn. oddiwrth Estora Co. 132, Okaying Cross Road, London, W.C.