Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
11 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

YR HAUL CYNWYSIAD AM GOBPHENAE, Y Mis. Llyfr J osua Dwfr Ei Natur a'i Ddefnydd- ioldeb. Pregeth. Rhagluniaeth. O'r Arsyllfa. Beddfeitii Henafol Penmachno. Nodion Eglwysig. Bwrdd y Golygydd. Manion.

Advertising

PEAL ï PLAN 1 i CYNWVSIAD AM OORrHEKAK. Dadleuon Magie Jones. "Edrychwn at Dduw i rwystro y Bil" (gyda Darlan) Grym Profiad. Sant PiraJa a'i Gysegr (gyd* D&rlun) Y Gofyniad Mawr. "Y naill a gyiuerir a'r Ilall, a adewir.' (gyda Darlnix). Caneuon Plant y Perl.' Gweddi. Ni ddichon i'r Hen Wr wneuthur dim o'i le. Emynwyr Cymru. Rhestr y Ffyddloniaid. j Eghvys Bren Greenstead (gyia Darlun). T Palas a'r FIM. lien Ddywediadau. Beth mae'r Eglwys yn ei Wmevd Y Paganiaid Baoh Duom. j Perlau y Perl.' Y Gystadleuaeth. Llithiau Priodol am y Mis Barddoniaeth-

Llith y Gwalch

Llith y Gwalch. ANWYL SYR,—Pan y cododd Y Gwalch o'i nyth yn ystlyse Hiraddug mi feddyliodd yn ddios fod y diluw wedi dod i wlad y Brynie. Och, ebra fe, be ddaw o gwarfod mawr Gwrecsam Ni fydd ono ond ryw ddyrned fel yn y Pafiliwn Yr oedd ffenestri y nefoedd wedi agoryd, a chenllifodd dyddie hen Noa wedi dychwel i foddi pobol gogledd Cymru, a phan oedd Y Gwalch am redeg i'r teleffon offis i ofyn am fenthyca peder aroh Hoa gan bobol Carnarfon, dene hen gapten llong„yn deud, Nuff said mae'r tywydd yn ymgodi, a'r haul yn enill i bwer, ac mi fydd heddyw yn ddiwrnod gogoneddus, becos mae'r awel o dde, ond fod Pliwfius am roid damper ar y llwch er mwyn arbed llygade pobol, modd y gwelan nhw ymhell, fel y bydd raid pan ddaw y proseshlwns i'r maes anfeidrol yng Nghwrecsam.' Hwre ebra finne. YR UMBAREL. Rwan mae y ffashiwn yn condemnio dau beth, sef ysgwyd dwylo pobol, a chario umbarel. Ac ebra gwraig y ty, sef yw hono, gwraig Y Gwaloh, Ni bydd angen heddyw am umbarel becos y mae y cymyle yn ffol iua'r ser bob won.' Ae felly fu. Ond i ddangos mai y fi ydi'r pen postyn yma, mi gipials yr umbarel; a difar oedd gin i wedi hyny, beeos doedd dim gwaith iddo fo. Pan gyrheddes i y steshiwn, pwy oedd ono ond Joseph, y fo ydi y clochydd, ac ebra fo, Mi roi i yr umbarel yn y Clog Rwftl.' Ebra finne, Na, caria di yr umbarel, ac os gwlawlo wna hi, tyr'd a fo I mi, rhag i mi foddi, a spwylio fy het silc, becos hi ydi yr unig un ga i byth.' Felly fu. Dene'r train I fewn, ac ebra fi, Dyma No. 1, ynte ?' 'No. 1,'ebra dyn rhadlawn o Lanogwen, nage, wir Yr oedd No. 1 train yn orlawn ym Mangor, a gorfod i ni bostponio y aiwrne nes cael un arall, felly No. 2 ydi hwn.' Hwre ebra finne. Dyma ddechre rha- garol Fe gwyd yr haul yn uweh i'r lan Lie mae'r Canon ebra fi. 0 medde ynte, mi ges i gip ar gynfFon y got, pan oedd o yn neidio i No. I ac y mae o ya Ngwrecsam erbyn hyn.' 'Rwan, faint o bobol fydd ono V ebra finne. A'r anser oedd, 'Faint fynoch chi. Mi fydd ono ddigon o bobol I roid flit i'r gelyn, a digon o bobol i amgylchu murie Jericho.' Hwre, ebra finne. Erbyn cyredd Treffynon, lie mae nhw yn gneud ell, yr oedd ono dyrfa o bobol lân a llawen, ac felly bu hi, tyrfa ar ol tyrfa, nes cyredd cyffin Lloegr. A chyn bo hir, dene ni yng Ngwrecsam. BANNBRI, Yng ngorsaf y dre, yr oedd dynien ieuenc bywiog gyda banner las Hw'r wybren, a ban- ner goeh, liw codiad haul, y naill i arwen pobol Llanelwy, a'r llall bobol Bangor. A chan ddilyn y banneri, mi welwyd y meusydd gieision yn yr entrych, a'r haul mawr, fel byd o aur, yn gwenu i roid welcwm i ni, a aionc oedd troediad pawb, a siriol eu gwynebe, a Itawen eu calon. I'r maes a ni, ac yr oedd y meddyg rhadlon bia y maes one yn disgwyl am danom, ac yr oedd ono babell eang a phobol wrthi gymint fyth yn partoi ymborth i'r newynog. Ac ono mi golles i olwg ar Joseph, becos i mewn i'r babell yr aeth fel shot.-arferfad ddysgodd o yn y Merice. Tra yr oedd y bobol yn bwyta, yr oedd yr haul yn chwerthin, yr adar yn tiwnio, ac ambell 1 Philistlad yn llygadu am gyfle i ddwyn, yn ol I harfer, dacle pobol onest. Y 'FPBIRIAD GWYLLT, Pan oedd y I Gwalch yn trwsio i aden, dene 'fteiriad gwyllt yn 'mosod arno fo, ac ebra fe, Hei pam na fasech chi yn danfon trigen ticied i mi, ac nid pump a deugain Myn brain mae arna i flys ych pluo chi mewn winded, a deud wrth yr Esgob.' Ebra fine yn ofnus a gwylaidd, Onid pump a deugain ddeudsoch chi yn y return ? Nage,' ebra fo, trigen ac mae gen i drigen yma y funud hou, er gwaetha pob wan o honoch chi.' Erbyn dallt, nid y 'Gwalch' oedd yn responsible am y tlcadi hyny, ond rhyfun

Llith y Gwalch

arall; ond nid gwiw deud pwy, rag i'r 'ffeirlad gwyllt fynd a blingo hwnw. Y fact ydi, mi ddaeth Uiaws ono er gwaetha pawb a phobpeth, becos y bod nhw am weld murie Jericho yn cwympo. TREFNU Y PROOESHIWN3. Bobol anwyl! Yr oedd y meddyg a'r Gwalch wedi llwyr golli llais ac anadl wrth waeddi, Pob yn bedwar; four abreast.' Rhyfedd odleth ydi hyn, na feder pobol ddim cyfri pedwar! Rhai yn cyfri tri, rhai yn countio pump, a rhai, pobol y division tabl, yn dal at ddau! Ond mi gaed trefn go llw cyn bo hir, trwy i'r doctor ddeud, two down carry two.' A chyn i'r band i thiwnio hi, mi gaed pedwar dyn tal, cryf, engyrneg, i gochwyn y proceahiwn. Oddeutu y pryd hwn mi ddaeth Joseph i'r golwg, ac ebra fi, Jo, dos di a phlana dy fodie wrth y gornei, a chadw amser, i wel'd faint gymith hi i'r dyrfa fawr basio. Oes genyt ti stop- watch I' 'Oes,' ebra yntau, dyna'r unig watch sy gen i; yr ueb pryd i stopia hi, .yr.' Ac mi orfu i mi roid fy watch bump a chwech iddo fo. Ond dene oeddwn i yn i ddeud. Dwy awr a thri ohwarter gymrodd i'r bobol basio y gornel lie roedd Jo ac mi flinodd aros am danyn nhw, ao i ffwrdd ag o rhag oolli i sens a cholli y speeohis. Proceshiwn anfeidrol oedd hono! YN Y MAES HEB OGO. Busoes y Gwaleh I oedd edrach ar ol petbe, a chan mae y fo oedd gyfrlfol fod pawb yn cael chware teg, mi gododd ar i aden ac i'r maes. Ebra gwr mawr oedd yn eistedd ar ben postyn, ebra fo;- I Hei, pryd y daw yr olaf o'r bobol i mewn ?' WII,' ebra finne, mi ddaw yr 01.. i mewn r'un amser ag y mae y rhai agosa at yr Eglwys yn d'od i'r gwasanaeth.'j Ho,' ebra ynte, pryd yw byny ?' lWeI,' ebra finne, pan y bydd y bobol brydlon yn cychwyn allan.' Ac felly y bu hi, ond nid becos yr un achos. Yn bendi- fadde, mi ddaeth y canoedd o Frymbo— dynion a merched, Eglwyswrs nad oes mo'u I gwell ynghwlad y Brynie, i mewn i'r maes jist mewn pryd i floeddio Hwre' pan roid y resoliwtion oddiar y stondin fawr. Ebra G.A. wrtha i:—'I blatform three rydan ni i fyu'd.' Felly,' ebra finne, 'too late; dowch chi hefo fi i No. 1, becos mae hwnw yn agos- ach, a becos hefyd y mae ono fil o bobol ar y Stand, ac y mae Esgob Llanelwy ono, ac mi gewch y'ch gwel'd ganddyn nhw, ac mi ryfeddan.' Alreit,' ebra fo. A phan welodd yr Eigob nhw, mi roea bwt i'r byddiglons oedd yn i ymyl, a phrin y medrodd Lord Robert ddal pen i speech, gan mor fendigedig oedd yr olwg ar lu bannerog Brymbo a'r Bwlchgwyn, gyda'r patriarch Enoc, yn rhodio mewn urddas i'w He. Yn sarten i chi, mi ddaeth ambell i ddeigryn o lygade y mil ar y stand pan welsan nhw bobl foneddigaldd ardal y mwg, y glo, a'r haiarn yn rhodio ar y glaswellt yn union fel yr ant, os bydd galwad, i faes Armageddon yn nydd y rhyfel. POBOL aAJWOR FAWR. Bangor Fawr cofiwch, gan fod Bangor fach. Yr oedd dros bedwar cant o Fangor fach ar Ian Dyfrdwy, ond o Esgobaeth Bangor Fawr yr oedd miloedd. Draw o Leyn ac o F6n— j ie, o Fon—becos y mae Dundreary yn hawlio y gellid cludo Eglwyswrs Mon mewn modur ne eroplen, gan mor anhawdd i cyfri nhw. 0 yfitlyse Eryri, ac o lane y mor, o ddyffrynoedd Meirion, a nentydd Arfon,—mor hyfryd i ni, pobol Llanelwy, oedd i gwel'd nhw, ac 0 mor "fendigedig yr oeddan nhw yn canu Frodyr ym Mangor, gan fwyned ydach chi i ni, cu iawn yn ein golwg yw eich plant, a pha beth bynag ein tynged dan ddwylo celyd lladron, dilys yw, fod yr oruchwyliaeth wedi datguddio i ni yr hyn eisoes a gredid, sef dyfnder eich aerch, a chadernid eich pcnder- fyniad Syr, yr ydw i yn cofio darllen am dric am- ser rhyfel. Y trie oedd hwn-er dychrynu y fyddin arall yr oedd y milwyr i aros yn y goedwig, un yma ac un draw, ac i greu cym- int o aAn ag oedd modd, gan obeithio y bydde cadfridogion y fyddin arall yn casglu fod ono filoedd ar filoedd yn nghudd yn nyfnder y fforest. Felly y mae nhw yn amcanu rwan. Gwrthod Census, gwrthod referendum, gwrthod, neu fethu gneud, demonstrashiwn, gan obeithio dychrynu y eacif ridogion, a tharo braw ynghalone E wyswria. Thai hi ddim Rhaid iddyn nhw ddod allan o'r goedwig Mi fentra i ddeud na chlywyd erioed y fath chwerthin dan haul, na phan y bydde brigad yr ysbeilio yn marchio allan o'r coed a'r perthi Beth bynag nifer y dadgysylltwyr, mi wranta mai gormad gorchwyl fydde cael deg mil, drwy Gymru benbaladr, o ddad- waddolwyr. Llechu yn y coed y mae nhw- a gwaeddi nerth eu penne A phe bai nhw, sef y deg mil yn dod ar y gwastad, pa wir un- deb all fodoli rhwng lladron! Onid hanfod pob ysbailiad ydyw ysgariad! Sicrwydd methiant pob combine anghyfiawn ydyw myned yn ysgyrlon y cyfle cyntaf. ESGOB CAERFFAWYDD. Yr own i yn Hereford pan gynhaliwyd cwarfod y deuddeg mil i dystio yn erbyn Mesur yr Ysbeilio, ac yr oedd pawb ono ond yr Esgob. Yr oedd o, sef yr Esgob, wedi dar- ganfod yn lied sydyn fod galwad arno i fan arall, ac ono yr aeth o, ond ni wydde dewin pa le yr oedd y fan hono, ond gan fod y gwr a'r ffedog wedi dysgu geograplii yr 1 0 17, n oedd pawb yn credu fod y lie ar y ddaear, ac heb fod ymhell o'r palas ar lan yr Wy. Fodd bynag i chi, dene own i yn i ddeud, y mae pen-bugel Caerffawydd wedi chwerwi am fod Lord Robert yn galw yspeiliwr yn lleidr. Ac er mwyn iddo fo, sef y pen-bugel, wybod fod lladrata ac ys- peilio yn golygu yr un petli mi ddeudodd Lord Robert hyny yn eglur yn i areth pi Ngwrecsam. Y gwir ydi fod Esgob Here- ford yn amcanu at enill serch y blaid yspeilgar, becos pan y croesan nhw Glawdd Offa ar en hynt i ladrata y byddan nhw yn dyner wrtho fo. Dene fel y mae o yn esbonio sut i neud ffrindie o'r mammon anghyfiawn. Fu erioed neb mor ddeheuig i gymysgu mel a fineger ag ydi y perceive all hwn. Pan oedd y Cymro taloeiitoo, a 0 duwiolfrydig Frederick Williams yn Ganon Hereford, ac yn traddodi ei bre- get-he godidog brydnawn Sul yn yr Eglwys Gadeiriol, onid Uywyddu ar gwarfod mewn capel baptis y bydde y right reverend! Ond deud yr own i, mai ofer ydi i ysbeiliwr rwgnach pan y mae pobol yn i alw fo yn lleidr.

Advertising

THE BEST PRESENT TO A CURATE. THE "ANGLICAN PULPIT LIBRARY" 12 LARJGE VOLUMES OF SERMONS, NOTES and ILLUSTRATIONS By the greatest Preachers of the Church. 30/- per set. (2/6 per volume). > Orders should be prepaid, and addressed, Manager, Caxton Hall Lampeter.

YR UGEN MIL

YR UGEN MIL. Mi ofynes i benetli y force-sef y pen plisman—beth, yn i fam o, oedd nifer y bobol ar y Maes "Wei," ebra fo, "yr yden ni yn cyfri fod yma bum mil ar hugen." Ond yn ol gohebydd arbenig papur Manchester doedd ono neb, becos gaii mai halen ar friw oedd deud y nifer, mi welodd y brawd yn dda scwenu yr hanes heb son am y gwyddfodolion Pawb at y peth y bo Rwan, yr oedd ono fwy na digon i brofi'r pwnc. Ac ni cliuddiwyd nhw rhag gole haul dan do unrhyw bafiliwn, ac mi greda i, fod angel yn yr haul, yn cronido y cyfri erbyn Dydd Brawd. Y GWALCH.

Damwain Ofnadwy yn Aldershot

Damwain Ofnadwy yn Aldershot. Tra yn ehedeg gyda'i awyren yn Aldershot, dydd Iau, cafodd y Milwriad Cody, yr awyr- enwr enwog a gwrol, ei ladd. Yr oedd teith- iwr o'r enw Mr. W. Evans, o Swyddfa Gwas- anaeth Gwladol yr India, gydag ef ar y pryd yn y peiriant, a lladdwyd yntau. Yr oedd y Cyrnol Cody yn gwneyd arbrawf ar ei beir- iant, pa un oedd anferth o faintioli, pan ddig- wyddodd y ddamwain. Yr oedd wedi esgyn yn Farnborough, a gwelwyd ef mewn an- hawsder pan yn ehedeg dros Cove Common. Yr oedd y peiriant fel pe yn disgyn, ao wedi C- dyfod o fewn dau neu dri chan llath i'r ddaear, yn sydyn gwelwyd hi yn dyblu i fyny, a'r adenydd yn ymsaethu i fyny, ac wedi hyny disgynodd yn deilchion i'r llawr. Yr oedd Cody wedi syrthio o'r peiriant cyn iddi ddis- gyn, a thorodd ei wddf. Yr oedd Evans yn y jpelriant, a chafwyd ei gorph wedi ei wasgu yn aruthrol. Yr oedd amryw bersonau, yn cynwys dau fab Cody, a nifer o blant eraill, yn gweled y peiriant yn disgyn. Yr oedd un o fechgyn Cody i ehedeg yn y peiriant gyda'i dad y diwrnod hwnw, ond ar y funyd olaf rhoes ei le i Evans. Y dydd Sadwrn blaen- orol yr oedd Cody yn breeenol yn mhriodas ei fab Vivian. Yr oedd y Cyrnol Cody yn ad- nabyddus iawn yn y byd awyrenol, a gwnaed llawer o gampau ganddo. Cyfarfu ag amryw ddamweiniau er pan ddechreuodd gyda'r gwaith o ehedeg, ond yr oedd yn ddyn ueill- duol o wrol a mentrus. Ganwyd ef yn Texas, yn 1861, a bu am rai blynyddoedd mewn cysylltiad ag arddangosfa fawr fu yn teithio y. wlad. Yn ddiweddarach trodd ei sylw at awyrenau. Er y flwyddyn ddiweddaf yr oedd wedi enill gwobrwyon y Llywodraeth am ehedeg, ac yr oedd ar adeg ei farwolaeth yn paratoi i ymberffeithio peiriant ar gyfer ehedeg o amgylch Prydain. Achosodd ei farwolaeth ofid dwfn yn y cylchoedd awyrenol.

No title

Myner PEHL Y PLANT yn mliol- ty yn Ngliymiu.

Achos Dyrus ynglyn ar Ddeddf Yswiriol

Achos Dyrus ynglyn a'r Ddeddf Yswiriol. Yii Ynadlys Bettwsycoed. ddydd! Sadwrn, erlynwyd y Mri. A. B. Salmon* Cyf., Harley Street, Bow. Llundain, perclienogion chwarel Moel Siabod. aroi esgeuluso rhoi stamps ar gardiau yswiriol tri o weithwyr. Dywedodd Mj-. Artemus Jones, a er", lynai, i gardiau y gweithwyi' gael eu hanfon i'r diffynvddion, ac wedi eu cadw am dri mis anfonasant hwy yn ol heb eu stampio. Yr oeddynt yn amlwg dan yr argraff yn gvmaint ag fod y gwaith yn cael) ei osod ar gontract i ddyn or enw Ebenezer Griffith, nad oeddynt hwy i stampio y cardiau, ond pan yr oedd cyflog- wyr neu ljerchenogion y gwaith fel "piece work" yr oeddynt yn ddarostyngedig i'r Ddeddf, a rhaid iddynt dalu. Yn yr achos hwn t.ybiai y diffynyddion mai v dyn oedd yn gwneyd y "piece work" oedd perchenog y peirianau. Anfonwyd amryw o lythyrau at y cwmni yn galw eu sylw at eu gwrthodiad i stampio cardiau eu gweithwyr, ac atebasant nad oeddynt yn gyfrifol dros y dynion a nodwyd. Y Cadeirydd: Mewn achos fel b-wll a yw y dynion yn weithwyr i'r bargeiniwr ynte i'r perchenogion? Mr. Artemus Jones: 0 dan y Ddeddf y maent yn weithwyr i'r perchenogion. Rhoes Mr. W. J. Jones, arolygydd cynorthwyol dan y Ddeddf, dystiolaeth iddo ymweljed a'r chwarel. Dywedodd Mr. Berii,telii, rheol.wr y cwmni, fod y ffirm wedi gosod y gwaith i Ebenezer Griffith, ac edryehent arno fel contractor ac yn gyfrifol dros y gweith- wyr. Os yr eid ymlaen fel hyn byddai i'r cwmni gau y chwarel. Ymneillduodd y Fainc. ac wedi dod yn oil i'r llys, dywedodd y Cadeirydd eu bod yn vstyried dirwy o swllt. ymliob achos yn ddigon, ac ni roddent. gostau yn erbyn y diffynyddion. Gofynai Mr. Artemus Jones am dal y dadleuydd. Y Cadeiiydd. Y mae yn amIwg mai "test case" yw hwn, ac ni ddylesid ei ddwyn i'r llys. Mr. Artemus Jones: Mae'n ddrwg genyf glywed y sylw yna. Ni erlynwyd y diffynyddion hyd nes y methodd pob moddion arall. Y Cadeirydd: Ca y Dirprwywyr eu talu yn iawn gan y derbyniant yr ol-ddyledion ar ol hyn. Artemus Jones: Ymddengys i mi fod y fainc yn dangos yr un anwybodaetli a'r cyhoedd yn y mater hwn. Nid yw'r arian yn myned i'r Dirprwywyr ond i'r dynion. Mr. Bernstein: Ai nid yw y gweithwyr vn eu cael-? Mr. Artemus Jones: Deuwn yma gyda'r oil swyddogion a'r tystion hyn, a gwrth- odwch roi y costau i ni. Y Cadeirydd: 0, fe sant hwy y "swag'' i gyd.

Marwolaeth Ficer Bangor

Marwolaeth Ficer Bangor. Yn Lerpwl, ddydd Sul, bu farw y Parch. William Edwards, ficer Bangor, wedi bod dan I operation.' Flwyddyn yn ol i'r diwrnod cyfarfu ei ferch a'i fab-yn-nghyfralth a dam- wain angeuol trwy gwympo wrth ddringo yr Alpau pan ar eu mis mdl. Byth er hyny, yr oedd Mr. Edwards wedi bod yn bur wael ei iechyd. Addysgwyd Mr. Edwards yn N gboleg yr Iesu, Rhydychaln, lie y graddiodd yn B.A. Bn yn gurad yn Llanddeusant a Llanberis. Yn 1875, gwnaed ef yn rheithor Penmachno, ac yn 1878, yn rheithor Llan- beris, lie yr arhosodd hyd 18et, pan dder- byniodd ficeriaeth Bangor.

No title

Yr oedd cwmni o Saeson wedi cyfarfod mewn gwestty yn Raphenow, ger Potsdam. vii vr Almaen, dydd Sadwrn, a gwnaed gwawd o honynt gan Almaenwr. Darfu i un o'r Saeson daflu llonaid gwydr o gwrw i wyneb vr Almaenwr, a chafodd ei gvmeryd i'r ddalfa. Yn ddiweddarach cafedd ei ollwiig vn rhvdd ar feiehiataetli.