Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
10 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

YR HAULJ CYNWYSIAD AM MEDi. Y Mis. | William Lewis, yr Emynydd. Gweledigaeth y Dillad Budron. '■ Y Diweddar Barchedig John ) Clough Williams-Ellis, M.A., Glasfryn, Eifionydd. Llyfr Josua They are all gone into the World of Light." < O'r Arsyllfa. Tystiolaeth Ieaan Brydydd Hir Mae'n dywyll Cymerwch fy Haw. Adolygiad. | Nodion Eglwysig. j Bwrdd y Golygydd. j Un Eglwys, un Ffydd, un Arglwydd. Manion. j <

Advertising

PERL I PLANT CYNWTSIAD AM MIDI, Dadleuon Magie Jones. Pum' Niwrnod yu Lausaniie gyds Darluniau) Pregeth fach i'r Perliaid Caneuon Plant y Perl.' Cefndryd (gyda darluniau) Bwrdd y G&n. Emynwyr CYWFU. lion Adgofion. Dylan wad. Er Cof. Beth mae'r Eglwys yn ei Waevd Perlau y Perl. YGystadleuaeth. Y Paganiaid Bach Duon. Llithiau Priodol am y Mis Barddoniaeth.

Advertising

CWASANflETHAU PIOLCHCflRWCH -Y Gwasanaethynei drefn. ^Gall pawb ei

Clebar y Clwb

Clebar y Clwb. (GAN Y PARCH. JAmn H. Jxnkom, KHXITHOB ClLKHBDTH.) Dylai Cyngor rhanbarth mor flaen symud- ol ag Abetdar gymeryd maufcais o'r dyddor- deb preseuol yu y Cor Mawr i sicrbau y ty gyferbyn y llyfrgell yn Nhrecynon yn fedd- iant bythol i'r cyhoedd. Dyna mae Cyngor Llundain yn ei wneyd er "18 blynyddau a thai enwogion, ac wele le bach fel Lichfield yn awr yn pwreasu hen drigfod Samuel Johnson. Mae hen gyn-westy y Crown, ar Heolyfelin, wedi el gysylltu am byth ig enw yr hy- glodus Caradog. I glustiau Aberdarwyr, swnia I Griff y Crown yn fwy teuluaidd na'r teitl sydd mor adnabyddus i'r byd oddiallan. Ond i blant y rhan uchaf o'r Cwm, aid wyf yn sicr nad oedd i'r hen dy odidogrwydd mwy ar gyfrif yr anrhydedd a osodid aruo fel trigfan Dai o'r Crown. Mae'n wir fod Caradog wedl tori marc yn y Palas Grisial. Ond beth oedd hyny at wrhydri Dai o'r Crown ? Oni allai hwnw ddal bobi fel tegan mewn un llaw droa y bont rhwng Trecynon a Thrtgibwn, a'i fygwth a holl ddychryniadau angau a'r llaw arall 1 Onid oedd ail- leu o leiaf haner dwsin o belilmyn i gymeryd Dai i fyny ? A chan mai ychydig oedd nifer heddlu y dosbarth ar y pryd, golygal hyny alw ynghyd yr adgyfnerthoedd o Hirwaun i'r Basin. Mae dros ddeugain mlynedd bellach er pan gefais yr olwg ddi- weddaf ar gymeriad mor nodedig yn ei ddydd a'i gymydo astb. Dichon y dylid cywiro yr argraff a adewid ar feddwl leuanc wrth ystyr- iaethau profiad blynyddau addfetach. I blentyn nid oes gwiredd fel y presenol, yn ei lygad ef mae llanc pymtheg oed yn berson o gryn bwysigrwydd. Peth i'w gyfrif ig ef yw gwrthddrych mor gynefin A gwely. Rhaid drlngo iddo. Gellir ayrthio o bono. Dangos- wyd i ni yn fore iawn ddarluniau o'r Ddraig Gooh.' Ond perthynai i I Dwrci Coch' fferm y Gelly Isaf fwy o ofnadwyaeth. Deallwn y pryd hwnw fod yna ryw bersonau goruchel yn llywodraethu byd ac eglwyi. Eto, yn ein gelwg ni, yr oedd awdurdod Shon Bugail wrth drefnu angladd yn llawer mwy sylwedd- ol. Yn y pentref ar nos Sadyrnau gwelid pictiwrs yn y Police News' o ddynion yn eael eu crogi gan Calcraft ac ereill. Ond, a dweyd y gwir yn ddistaw fach, yr oedd arnom fwy o ofn Siencyn Shiles, gwyliedydd gwaith y Gadlys, na'r bwnsh i gyd gyda'u gilydd. Mewn awyrgylch felly dyehymyger y mwynhad i grwtyn bach wrth ddod adref o Yagol yr Eclwa' un ganol dydd o wel'd Dal'r Crown el hun yn y cnawd yn herio holl gotiau gleision y cyfanfyd Safai ar yr heol o flaen y Cross Inn, Trecynon, gwr talgryf, lluniaidd, a chad- aru. Ei wedd a'i osgo fel un wedi ei eni i flaenorl. Yr oedd natur wedi el freintio ft chyneddfau breuinol. Fel breninoedd yr hen amser gallal fforddio dangos ei wendidau yn gyhoeddua. O'i enau rhedai dwy ffrwd o ludd dybaco. Ond yr oedd ei waith yn cnoi myglys ar amser o'r fath yn brawf o hunan- feddiant anarferol. Nid cecrach yr oedd fel gwelsoch chwi ambell i ysbrigyn o dan effaith diod neu fyrbwylldra yn tafodi swyddogiou y gyfraith. Llefarai a gweithredai fel con- cwerwr yn ymwybodol o'i nerth. Amlwg oedd fod rhywbeth wedi ei gynhyrfu. Nid dyma mwyach y g*r llarlaidd a thawel arfer- al roddi i blentyn wen teiohog wrth basio, neu gyfarchiad o Wet, bachan.' Dai o'r Crown yw hwn Arwr llu o orchestion yn yr hen Gaerdroia leol. Nid mwy boddhaus erioed i Samson oedd ewrdd a'r Philistiaid nag 1 hwn gael pedwar o bolismyn i aefyll oi flaen. Llawer gwaith ar ol byny wrth glywed teyrnged o'r fainc neu ar lwyfan i wroldeb a doethineb yr heddlu troai fy meddwl at yr olygfa yn Heolyfelin. Beth bynag am y gwroldeb nis gallwn fyth ameu y doethineb wedi gwel'd cwartet o honynt yn ildio y maes i fy hen gyd-drefwr syml ac unplyg. Yn ffodus gyda threigliad y blynyddau, mae yna well dealldwriaeth wedi ei sylfaenu rhwng y werin a'r gweision cyhoeddas. Nid oes dim a berygla y teimlad da hwn yn fwy na chwanogrwydd yr awdurdodau i yru hedd- geidwaid arfog heb esgus neu ar yr esgus leiaf i vinyryd mewn anghydfod ddiwydianol. Cynghoral John Burns chwarelwyr Arfon yn

Clebar y Clwb

lie canu emynau i ddysgu bocsio Gobeithio, er hyny, mal ar linellau I Grifl' o'r Crown' ac nid ar lwybr Dai o'r Crown' y gwelir Cymru yn dadblygu ei hun. Ond os yw prophwyd- iaeth Mr. R. Smilie yn iawn am streiclau y dyfodol, bydd yn ofynol i'r gweithwyr dalu sylw i'r angenrheidrwydd o hunan-amddiffyn- iad. Pan ysgubodd dylif o farbareiddwch swyddogol dros dref Aberdar 1 yn y pedwar ugeiniau' clywid ami i grybwylliad am wrol- gampau y blynyddoedd gynt. A pha ddydd yma wrth ddarllen tystiolaeth y swyddogion eu hunain am y polis yn Nublin yn ymosod yn reddfol' ac heb aros am orchymyn ar y bobi, cyfaddefaf fy mod I, o leiaf, wedi cael fy hun fwy nag unwaith yn sibrwd, 0 am awr o Ddai'r Crown.'

UNDEB VSGOLION SUL YR EGLWYS

UNDEB VSGOLION SUL YR EGLWYS. MAES LLAFUR. ADFENT 1913-1914. I Y Dosbarth ( Nodiadau yn yr Haul gan y Parch. D. EDWARDES, M.A., Crynfryn, r wuoiaiiivili. Llangeitho. Pris, i copi, 4c.; i copi, is. 4c.: 12 copi, zs. 3c. cyniaT. Barnwyr i. i—16; i. 16—36; (^) Esboniad {an yr Hybarch Archddiacon MORGAN, M.A. II r t A • TT TA TTT r TTT C- Til i tS • 1.—XII. (Amlen Bapnr) Pris, I copi, 7c.; 2 copi, is. xc.; j copi, is. 9c,; 'o J • J f 0 copi, 2E. 4c.; 5 copi, 2s. lie.; 6 copi, 3s. 3c.; 12 copi, 5s. III. 15 30 IV. I 13. IV. 13 24. Yr H«ll o'r Actau (Llian): Pris, 1 copi, 2s. 6c.; 2 copi, 51.; 3 copi, 6s. 9c.; r 0 r ctau tan: rI', I COpl, 25. COpl, 5' 3 C.pl, is. 9c,; 4 COPI, 95. 5 copi, I U. 3c.; 6 copi, 12S. is copi, Iii, lh\ Y TAC+«AM*RFE+ NAU/VHH (A»UD Bapur): Pris, I copi, it. 6c.; 2 copi, 3s.; 3 copi, 4s. 3c.; \v) ■ I OSlttliaCni liOWjUUi 4Copi, Js. 8c.; 5 copi, 7s. ic.; 6 copi, 7s. 6c.; iz copi, 13s. Actau i.-xii. (c) Hyfforddwr gan y Parch. A. OWEN EVANS, B.A. Pris mewn amlen, n.: llian, is. 6c., cludiad, 3a. 12 copi mewn amlen, 9s1; llian, 13s. 6c.; yn rhydd drwy y Llythyrdy. Y Waig Eglwysig, Lampeter. {c) Y Llyfr Qweddi. !(<•) Llawly^r ga» y Parck. ]. WHELDON GRIFFITHS. Pris, 3c. (Bangor Y gfweddill o'r WEDDI BRYDNHAWNOL Dcp#t,) „ n#u f,= v & (c) Nodiadau gan y Parch. II. L. JAMES, M.A. Pris, is. qc.; n«u 13s. oc, y yngf nghyd a r LlTAWI. dwsin, drwy'r Llythyrdy. Y Wasg Eglwysig, Lampeter. II.-Yr Ail Qwerei ar firyfer bob Sul. Gwers Lyfr, Rhif III., oddiwrth y Parch. J. D. JONES, Bangor. ,TT T Pris, i copi, IS. 8c.; j copi, 4s. 9c.: 6 copi, 9s.; 12 copi. 16s., y cludiad „ Ud06Dartn. Wedi eu cyfaddasu gan y Parch. J. yn rhydd. WHELDON GRIFFITH. a'r Parch. OWEN uawiyfr i'r Plant gan y Parch. OWEN THOMAS, Tydweiliog. THOMAS. is. Y dwsin, y Cludiad yn rhydd. Y Wasg Eglwysig, Lampeter. ^'od^barth^ Gwersi erai11 yn Yr Mn ffyfrol (Gwers Lyfr, Rhif III.) Gweddi'r Arglwydd. Y Credo. Y Deg Gorchymyn. Gwersi syml allan o'r.Hen Destament a'r Newydd. Ceir many lion oddnvrtk Ysgrtfenydd Bwrdd Addysg yr Esgobatth. O dan 8 oed. V.-Plant 0 I Gweddi'r Arglwydd a'r Credo. Gwersi syml allan o'r Hen Destament a'r Newydd. dan 8 oed. Grllir cael many lion pellack oddiwrth Ysgrifcnydd Bwrdd Addysg yr Esgobatth. WELSH INTER-DIOCESAN SUNDAY SCHOOL SYLLABUS. Advent 1913-1914. (1) Over 16. (a) Judges, Selections as above (eight Lessons). (b) Acts I-XII. (c) The Litany and the remainder of Evening Prayer. (9\ Afire. 12 16. Senior Lessons in the Inter-Diocesan Published by Church of England Sunday School Institute, Sergeants Inn, Fleet VA/ '*•1 Ar c ■?! 4 V Sweet, London. Pnce, i/ Carrtagt Extra. Lessons (ATew Series First Year same as Institute Publishes a Set of Coloured Pictures, Id. per dozen. Also Stereoscopic Gwers Lyfr Rhif III. above) I Pictures. i Copy Inter-Diocesan Lessons, 1/2. 3 M 3/4. 6 „ II 6/6. (3) Age, 8-1. Junior Lessons in the Same Book. (4) Aget 6-8. Lord's Prayer, Creed, Ten Commandments. Stories from O.T. and N.T. Particulars to be obtained from the Diocesan Secretary. (5) Under 6. Lord's Prayer and Creed. Stories from O.T. & N.T. N .B.- This Syllabus is arranged so as to enable Welsh and English Sunday Schools to do the same work. It will be impossible to bring out another number of the Gwers Lyfr unless the present effort meets with a sympathetic response. The published at the lowest pria poisiblt. It can be obtained only from the Hon. Secretary of the Union. He is also willing to receive Orders for Actau, Llawlyfr, and Inter-Diocesan Lessons, but all Orders sent to him must be accompanied with Cash. Please despatch the Order Form at once. J. D. JONES, Hon. Secretary, Welsh Inter-Diocesan Sunday School Union, The Vicarage, Bangor.

No title

ARGBAFFU RHAD, CYFLYM,A DESTLUS YN SWYDDFA'R "LLAN."

j Nodion o Ddyffryn ClwVd I

Nodion o Ddyffryn ClwVd. I Di,Bycm.-Hat-wolaetl,. Gofidus genym gofnodi marwolaeth Mr. Christmas H. Lewis, Vale Street, masnachwr adnabyddus yn y dref, Bu farw ddydd Sadwrn, Medi 13eg, ar ol afiechyd maith a blin, ac efe yn 50 mlwydd oed. Yr oedd yn frodor o'r dref hon, a chafodd ei addysg yn yr Ysgol Genedlaethol. Wedi dysgu busnes grocer, sefydlodd yn Bank Place, a daeth yn fasnachwr cyfrifol. I Yr oedd yn Eglwyswr ffyddlon ac egwyddor- ol. Utyr yr ysgrifenydd iddo roddi help i lawer tlawd ac anghenus yn tldidwrw, oher- wydd yr oedd ganddo galun dyner garedig o dan agwedd allanol arw. Yr oedd yn Vvr plaen, agored, dl-lol, a deuai y nodweddion hyn allan yn amlwg yn ei wleidyddiaeth. Yr oedd yn Geidwadwr di-droi-nol, a daliai yn ddiysgog wrth ei egwyddorion. Gadawa weddw a saith o blant i alaru ar ei 01. Cyd- ymdeimlir yn ddwys i hwynt yn eu profedig- aeth. Claddwyd ei weddillion marwol yn yr Eglwyawen. LLANM;LWY.-Urddiadau.- Y Sul diweddaf (Dydd Gwyl S. Matthew), yn y Brlf-Eglwys, urddwyd chwech offeiriad a thri diacon gan Arglwydd Esgob Llanelwy. Urddwyd dau offetriad ar gais Esgob Bangor, a dau ddiacon ar gais Esgob Llandaf. Perthynai y lleill i Esgobaeth Llanelwy. Yr oedd y gwasanaeth am wyth o'r gloch. Pregethwyd gan y Deon. Yn y gwasanaeth boreol am 11 o'r gloch, pregethwyd gan y Parch. Ganon Joyce, Pen- arlag.—Dyiveddiad Dyddorol.—Yr wythnos ddiweddaf, hysbyswyd am ddyweddiad Mr. Harold Edwards, mab hynaf Esgob Llanelwy, a Miss Eleanor Hayes, march Mr. E. H. Hayes, Cymrawd o New College, Rhydychain. Yr wythnos hon, nos Fercher a dydd Iau, eynhelir cynhadledd Esgobaeth Llanelwy jyn y Drefnewydd. Yr wythnos nesaf, bydd y Parch. Ganon Joyce yn anerch clerigwyr yr esgobaeth yn y lleoedd canlynol :-Dydd Llun, Penarlag; dydd Mawrth, Llanelwy; dydd Mercher, Gwrecsam dydd l3u, Croeseswallt; a dydd Gwener, Llanrwst. Ei destyn yw, I Dadblyg- iad a Disgwyliad y Messiah.'

Coleg St Mihangel Llandaf

Coleg St. Mihangel, Llandaf, Dydd Mawrth, dathlwyd 21ain mlwydd sefydliad y Coleg uchod yn Llandaf, pryd y daeth cynulliad mawreddeg ynghyd, ac yn eu plith Esgobion Ty Ddewi a Glasgow.

No title

Myner PERL Y PLANT yn mhob ty, yn Nghymru.