Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
YSTRAD

YSTRAD. TrWYDD.- Y tywydd wedi bod yn rhagorol iawn er y Pasc—yn ffafriol i amaethwr a garddwr, Pawb wedi bod wrthiyn brysur y dyddiau diweddaf, ar ea goreu ya achub y tywydd ond yn fuan bydd galw am wlaw etc, Rhai anbawdd i'n boddloni yrm ni. Yr un fath mewn cymdeithas—y mae y-- dyn fedr foddloni pawb heb ei eni eto. Gwell, medd llawer, ydyw peidio ceisio boddloni neb, ond gwneyd ei ddyledswydd oreu allo, a boddloni i'r canlyniadau. Os dangosir an- foddlonrwydd, ffol iawn yw i neb ofidio. ETHOL.—Yn Eglwys Cribyn, etholwyd Mr. Daniel C. Harris, Llwyncelyn, i gynrychioli yr Eglwys yn nghyfarfod y ddeoniaeth yn Aberayron, pan ydaw oddiamgylch. Cyferfydd tri leygwr o bob pI wyf yn y ddeoniaeth, ac fel cyfarfod o leygwyr heb un offeijiad na diacon yn bresenol etholaut nifer o leygwyr i gynrychioli y ddeoniaeth yn Nghynhadledd yr Esgobaeth, yr hon yw Senedd yr Eglwys yn yr Esgobaeth. Yn gymhwys fel yr etbola y plwyfi 'giiardian' neu ddau i'w cynrychioli yn y Board of Guardians yn Aberayron neu rhywle arall, felly yr etholir aelodau i'r gyn- hadledd, ac yn gymhwys fel y disgwyHr i bawb yn y plwyfi foddloni ar yr hyn a wna y Guardians wrth wario arian y plwyfi, felly y disgwylir i aelodau pob deoniaeth syrthio i mewn a'r trefniadau wneir yn y Gynhadledd er hyrwyddo gwaith yr Eglwys yn yr Esgob- t, y aeth. Eisiau llai o yspryd cul plwyfol ymhob man sydd a meddwl mwy am yr Eglwya fel Un Corph mawr yn yr Esgobaeth a'r byd. I Y Byd i Grist' yw nod ac amcan y gwir Gristion—nid mwy na llai. CYNLLUN ARIANOL. Dygwyd y mater pwysig hwn gerbron y gynulleidfayn Ystrad, a gwnaed penderfyniad i gasglu yn chwarter- c cl ol trwy envelopes,' a tbalu cyfran o'r awm a gesglir felly yn chwarterol i Grohfa Ganolog yr Esgobaetb, gan gadw gweddill at anghenion cartrefol. I drafod yr arian, dewiswyd y pwyllgor canlynol am eieni:— Y fic«r, y ddau warden, Mr, D, Price Jones, Rhydygof, a Mr. Edward Davies, Llwynderw; Mrs. Davies, Cwmere Cottage Mr. David Jones, Bryngoleu Mr. David Evans, Green- grove, a Mr. Rees Williams, Fronfelen Arms. Dyna'r pwyllgor am y flwyddyn hon, a'u gwaith fydd edrych ar ol materion arianol Eglwys Ystrad mewn cysylltiad a'r Gronfa Esgobaethol, &c. Y Gwcw,-—Ciywais y gwcw ddoe (ddydd LIun) am y tro cyntaf eleni. Arferai Dr, John Leigh, Llanfabon, ddweyd, yn ei ffordd ddigrif ei hun, wrth bob un 'wedai wrtho ei fod wedi clywed y gwcw o'r newydd, I Wel, fe gei fyw un flwyddyn eto.' Wn i ddim a yw hon yn hen wedel neu beidio; ond, os yw hi, un o'r rhai I gau yw hi, achos bydd lluaws feirw er cly'wed o honynt y gwcw. DEWI' GWICI-.s,"fUOG.-Rii dewis gweinidog yn Alltyplacea i olynu y Parch. John Davies, yr hwn sydd yn rboddi y fugeiliaeth i fyny ISY y oherwydd henalnt a llesgedd. Dewis- c wyd y gweinidog newydd gyda mwy- afrif o un. Wei, o'm rhan fy hun, buasai yn llawer gwell genyf golli o un nac enill o un dan yr amgylchiadau. Dyma le y mae colli yn enill i'm meddwl i. Fi,,ORDD.-Wrth fyn'd i'r Cribyn boreu Sul, gwelais fod gwelliant mawr yn cael ei wneud ger Haw pont Piccadilly brook-ef lledu'r ffordd, a gostwng y rhiw a chodi'r pant. Y brophwydoliaeth yn cael ei gwirio yn llythyr- 6nol-c Pob pant a lenwir, a phob mynydd a bryn a ostyngir, «fcc.' Cofio clywed unwaith y diweddar Barch. Joseph Thomas, Carno, gynt, yn pregethu ar yr ad nod hon. 'Roedd pob ffenestr yn gauedig, ac medde'r hen wron cyn dechreu ar ei bregeth: Agorwch y ffenes- tri ym mhobl i, i ni gael awyr iaeh tra fyddai i yn gwastadu'r bryniau 800 yn llenwi'rpantau yma. Ac felly gwnaed. Trueni na wneid mwy o hyn a'n ffyrdd yn llythyrenol fel esmwythad i ddyn ac anifail. Gwerir a rhoir arian y trethdalwyr yn ami mewn ffyrdd ddim cwarter mor ddefnyddiol. YPuzzLE.-Hwn oedd e- If B m t put if B Putting A dyma fe yn gywir, hyny yw, yn gywir fel oeddwn i am ei gael, ac yn ol fel y rhoes i e i lawr.- If grate be empty v Put coal on i If grate be full-atop I Putting coal on. Ni ddaeth ond 10 postcard i mewn ac un llythyr, wrth gwra yr oedd y llythyr maes o'r gystadleuaeth. Nid oedd ond tri o'r deg yn gywir—' the grate,' a grate,' If the gate be full' (ond slip oedd hwna), a slip oedd hwn Stop putting coal' ynte Taffy ? Ond nid slip yn hollol oedd Answer to Solution.' Fel o'r blaen rhoddwyd y postcards yn y cwdyu, ac eis a hwy i'r heol, ond nid oedd neb yn y golwg; ond fel o'wn i yn troi i'r ty dyma Miss Jane Jones, Tanygraig, Pr" golwg gan gyfeirio ei chamrau tuag ataf. Pan y cyrhaeddodd hi gofynaia iddi roi ei llaw yn y cwdyn, a daeth Jane a. postcard allan ac ateb cywirarno wedi ei ysgrifenu yn dwt a gl&n, sef eiddo Mr. T. B. Evans, Tynewydd, Aber- nant, Carmarthen, ac am hyny efe pia'r wobr. Anfonir 1 Reasons for being Churchmen' iddo drwy'r post yfory. Gwyn fyd na-s gallwn fforddio ro'i copi i lawer eraill. Unig reswm llawer am fod yn Eglwyswyr yw eu bod yn myn'd i'r Eglwys. Ond nid hyny ddylai fod y rheswm. Wei, yn awr, mae fy stock o buzzles ar ben. Ac yr wyf yn'rcofyn rhagor, ac fe gynygiaf lyfr y tro yma, Reasons for Being Churchmen' eto am y puzzle goreu tebyg i'r ddau rodd wyd eisioes, i fod i fewn erbyn post prydnawn Llun, Mai 4ydd. Dyma engraifft o un bron a gweled y di- weddaf :— If be empty Put coal on If be full stop Putting coal on. Gyda Haw, nid ar bost-cards wyf am gael y gystadleuaeth newydd, ac yr wyf yn 'mofyn y solution' gyda'r puzzle mewn llythyr wedi ei gyfeirio fel arfer—R.E.D., Ystrad Vicarage, Felinfach, Cards. Faint gaf fi ? Rho'ir y brain box ar waith.-R,E.D.

ST MAIR CAMBERWELL

ST. MAIR, CAMBERWELL. Y FBSTRI FLYNYDDOL. Cynhaliwyd y Festri flynyddol dydd Llun Pasg, y Parch, D. Griffiths yn llywyddu. Dechreuwyd y cyfarfod trwy weddi. Diolchodd y llywydd i'r wardeniaid, ystlyswyr, a'r holl swyddogion am eu Uafur yn ystod y flwyddyn, a rhodd- odd grynodeb o waith y flwyddyn, yn ar- ddangos bod ffrwyth a Ilafur yr aelodau wedi bod yn hynod o dda, a bod sefyllfa yr Eglwys oherwydd hyny yn lewyrchus iawn Rhodd- odd ein parchus drysorydd fraslun o'r fan- tolen, yr hon oedd yn foddhaol dros ben. Penododd y Caplan Mr. Evan James fel ei warden, ae etholwyd Mr. E. D. Griffiths fel warden y bobl. Yr un dau a'r flwyddyn | ddiweddaf, ond eu bod wedi newid safle, sef I bod y Caplan wedi dewis warden y bobl, a'r, bobl 'warden y Caplan, ac felly y mae "1. wardeniaid yn gweinyddu am ddwy flynedd." Y mae hyn yn gwneyd i ffwrdd a'r hen j arferiad o gadw yr un wardeniaid mewn swydd. Ail-etholwyd yr ystlyswyr, ae ychwanegwyd Mr. W. Williams, Camden Grove, at y nifer. Ail etholwyd y Cyngor Eglwyaig, ac ychwanegwyd Mr. W. Williams, Peckham, at y rhif. Ail-etholwyd Mr. D. M. Lewis, Mr. Frank Jones, a Mr. W. R. Jones, yn ysgrifenyddion, Mr. E. Tannett Jones yn drysorydd. Diolchwyd yn galonog i'r ddau y 11 organydd, sef Mr. J. Lewis a Miss Annie Lewis, ac i'r arweinydd, Mr. E. T. Jones. Pasiwyd pleidlais o ddiolchgarwch i'r Caplan am y gwaith ardderchog a wnaeth yn ystod y flwyddyn, a rhoddwyd offrwm o ddeg punt iddo fel arddangoseg o barch i ddileu yehydig o'i dreuliau wrth deitbio trwy Llundain i ymweled a'i bobl (yr un modd ag y gwnawd y flwyddyn o'r blaen). Yna terfynwyd. y cyfarfod Uewyrchus trwy weddi. TH A GHYNOICIIDD.-Nos Lun'Pasg, rhodd- wyd te a chyngerdd gan y boneddigesau ieuainc, byny yw dibriod. Nid oes eu tebyg i'w cael am weithgarwch, ftyddlondeb, ac un- deb mewn Eglwys. Yr ydym yn hoff o honynt am cu rhinweddau da. Yr oedd y darpariadau y noson hon tuhwnt i'n disgwyl- iad. Yr oedd bron yr oil o'r bara brith a'r melusion hyfryd o'u gwaith hwy eu hunain- nid ready made.' Dewisasant y boneddiges- au canlynol i weini wrth y byrddau :-Miss Vaughan, Peckham; Miss J. James, Nunhead; Miss J. Lewis, Jerningham Road Miss Lizzie Hugbes, Stratham; Miss James, Holland Road; Miss Parry, Trevelyan Street; Miss Pughe, Webber Street, ac eraill, a gwnaeth y lleill o'r boneddigesau ieuainc gyfranu at gronfa y wledd, yn ogystat a rhai oedd yn gweini. Yr oedd yr arlwy yn odidog o dda y brofedigaeth fawr oedd i or-fwyta o'r dan- teithion, gan fod yna ddigonedd wedi ei ddar- paru, a'r boneddigesau ieuainc a'u gwenau airiol mor garedig. Ar ol i bawb gael eu di- goni, cliriwyd y byrddau ac awd ymlaen 4'r cyngerdd. Yr oedd y rhaglen eto o'r goreuon. Ofnwyd nad ellid myned trwyddi i gyd, ond wrth beidio cael llawer o encores, llwyddwyd i fyned drwyddo, ad yr oedd yn ardderchog. Y llywyddes apwyntiedig oedd Mrs. Evans, Stratford, boneddiges hael a charedig yw Mrs. Evans, ond oherwydd amgylchiadau lluddiwyd hi i fod yn bresenol; anfonodd ddwy gini at gronfa y cyngerdd. Siaradodd y Caplan yn uchel am rinweddau da Mrs. Evans, a phasiwyd pleidlais o ddiolch- garwch iddi am ei rhodd, a dymunwyd hir oes iddi a'i phriod. Yn ei habsenoldeb I llywyddwyd yn ddeheuig gan Miss M. Davies, Falcon Road, un o ffyddloniald yr Eglwys. Cynorthwywyd hi ar y llwyfan gan y Parch. W. Davies, Upper Holloway. Os yw Cap- leniaid yr Eglwysi Cymreig yn troi eu cefnau arnom ar Llun y Pasg, mae Mr. Davies yn parhau yn ffyddlawn, a phan y mae yn d'od, y mae yn d'od &'i Ideulu gydag ef. Yr oedd y neuadd yn orlawn, a chafwyd cyngerdd da. Cawsom ganeuon gan gor y plant, dan ar- weiniad y Caplan Miss Endersby, Old Kent Road Mr. Tudor Evans, Waghorn Street; Miss Ada Davies, Holloway; Mr. W. J. Williams (Gwilym Aeron); Miss Blodwen Jones, Persondy; Mr. Morgan Jones, Herne Hill; Mrs. a Miss Richards, Battersea Miss Province (cyfeilyddes); adroddiadau a dadl- euon gan Miss L. B. Davies, Holloway; Mr. Swift, Old Kent Road; Miss M. Davies, Falcon Road Miss L. Griffiths, Persondy; Miss Annie Maud Hughes, Brixton Miss Jones, Tyneham Road. Cafwyd cyngerdd rhagorol-digon o-awrywiaeth, y cerddor- ion a'u lleisiau soniarus, a'r adroddwyr a'u hadroddiadau deniadol"a doniol. Diolch- wyd yn gynes iddynt oil, a diolchwyd i'r llywydd a'r bonedigesau am wledd mor rha- gorol. Hefyd rhaid peidio anghoiio Miss Gladys Jones, y foneddiges ieuanc o Herne Hill, am arwisgo y blaenoriaid a medals' gwych o'i gwaith ei hunan. Y mae hi a'i thad, Mr. Morgan Jones, yn deilwDg o'n di- olchgarwch gwresocaf. Terfynwyd cyfarfod difyrus trwy ganu Hen Wlad fy Nbadau/ 8 Duw Gadwo'r Brenin.' Meltis, moes eto, yw dyriciuniad-Un oedd yno.

Advertising

'CAXTON HALL' EMBOSSING PRESS] DIE STAMP YOUR OWN NOTEPAPER WITH YOUR OWN PRESS. OVER 0THER0CHEAPNPRESVANTAGES Has a Solid Copper Counterpart instead of one made 01 soft composition. Hasa Solid I-lard Steel 1) ie, in. thick: instead < of one made of a thin, soft metal. Has a selection of Type instead of one style only. Has a Malleable Handle instead of a cast one. THIS IS THE STRONGEST, MOST SERVICEABLE, '-I AND LONGEST WEARING CHEAP PRESS ON THE MARKET. PRICE 5/6 EACH, PER POST, 6/- (Including die and counterpart of 24 letters, extra letters t ¡6:per:dozen.) THE WELSH CHURCH PRESS PRINTING Co., Lim., LAMPETER. I!: LLYFRAU GAN Y PARCH. A. 0. EVANS, B.A. RHBITHOR LLANFAETHLU, MON., I BLANT BACH YR EGLWYS. o HAWL AC ATEB. (TRYDYDD ARGRAFFIAD). CREDO'R APOSTOLION. Y BRENIN SAUL. BYWYD "SAMUEL. (AIL ABGBAJFIAD). LLYFR RUTH (AIL ASGBAVVIAD). BYWYD GIDEON. (AIL ABGRAFVIAD). BYWYD JOSHUA. (An. ABGBAITIAD). BYWYD ABRAHAM. (AIL ARGRAFFIAD). LLYFR EZRA. (AIL ARGRAFFIAD). Y BRENIN DAFYDD Gelllr cael cogiau o unrhyw un o'r llyfrau uchod am Is. 3c. y dwsin; yn rhjdd drwy y llythyrdy. — —o Hefyd gan yr un awdwr,— HYFFORDDWR I'R FOREOL A'B BRYDN AWE OL WED]) Pris, mewn mdent IS. net. rmmi Man, Is. 6c. drwy'r Post, Is, ge, Anfoner Archeblou (gyda blaen-dal) i MANAGIRJ It LLAN" OFFICE, LAMPETER- AEGRAFFU RHAD, OYFLYM, A DESTLUS YN SWYDDFA'R "LLAN." ET TEILWNG O SYLW LLWYDDIANT ANARFEROL PERL Y PLANT, DAN OLYGIAETH Y PARCH. CANON CAMBER-WILLIAMS* LAMPETER. Y Cyhoeddiad Cymraeg Goreu i Blant. Ac yn fwy poblogaidd nag erioed. Amryw nodweddion newyddion am 1914. Os am geiniogwerth dda, myner ef. Ceir samplau yn rhad drwy anfon i'r cyfeiriad isod Yr archebiop i'w hanfor. MANAGER PERL OFFICE LAMPETEli JOSHUA. CANTATA GYSEGREDIG AT WASANAETH PLANT A PHOBL IHUALM Pris yn S.F., 4c. H.N. Is. 6c. Geiriau if Gwneir gostyngiad sylweddol i gorau. CANTAWDAUTCSEGREDIG At waanaeth corau ieuainc, yr Ysgol Sabbothol, &c., &c. YR IES U. GWYRTHIAU CRIST (RHAN II ) JOSEPH. MOSES. ISRAEL. SAMSON. SAMUEL. DAFYDD DANIEL. Mae nifer fawr ar law bob amser, Gwneir poi ymdrech i roddi y telerau iselaf. Anfoafc nifer i'w gweled, cyn dewis, ond talu ycludlsd MAE GEIRIAU SJEISNIG WRTH A-MEYW 0 HOHirn CERDDORIAETII Y PLANT (THE CHILDREN'S MUSIC), In two parts,' Soprano and Alto and B at option). 1. Y Deg Gorehymyn (Tile Ten Command' rmnts), Anrhydedda dy Dad a'th Fam {ffoneur th, h, r and Mother). 3. Gadewch i blant bychain {Suffer Uu7* children). Pris, 50, 2s. 6c. 100, 4s. 4c. Yr oil i'w cael gan Mrs. DAVIES gweddw y diweddar HUGH DAVIES, L.T.S.C. (Pencerdd McWilor), PLASMARL, LANDORE, R.S.O., QLAM Ac amryw eraiil, Anfonwch am restr gyfl«,wa yn rh&d NODIADAII A" y Uyfr Gweddi Gyffredins GAN Y PARCH. H. L. JAMES, M.A., RHEITHOB ABERFFRAW. AIL. ARGRAFFIAD Is. 6d. nett. Anfoner archeblon 1- MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER .LI COUGH MIXTURE HUGH DAVIES, Machynlleth DAVIES'S COUGH MIXTURE At Beswch DAVIES'S GOUGH MIXTURE Anwyd DAVIES'S COUGH MIXTURE Asthma. Beth yw y Feddyginiaeth Fawr Gymrdg »» Beswch ? Davies's Cough Mixture. Beth ddylid gymmeryd at Frest Gaeth ? navlea" Cough Mixture. Beth yw y cymhwynaswr goreu bawb sydd yo cael ei flino gan ddiffyg anadl ? Davies's Cough Mixture. Wyddoch chwi beth ddylid gymmeryd pan y bydcS Anwyd trwm yn y pen, y llygaid yn gochion, y ffroen- au yn llawn, a'r gwynt yn fyr I Davies's Cough Mixture. Beth ddylai Cantorion a Siaradwyr cyhoeddQA gymmeryd at glirio y llais ? Davies's Cough Mixture. Bethiacha Ddolur Gwddf ar unwaith ? Davies'a Cough Mixture. Pa le y mae DAVIES'S COUGH MIXTURE i'w gaei Gan bob Druggist, mewn poteli, Is. lie. a 2s. 9c. (Cynnwysa y rhai 2s. 9c. gymmaint dair gwaith). 'SARZINE' BLOOD MIXTURE. CROEN IACH A GWAED PUR.—Dyna yr hyc y mae Sarzine Blood Mixture' yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel Jt Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan Scurvy, dol- uriau, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg a6 anmhur, mynweh botelaid o Sarzine Blood Mixture' gan y Druggist nesaf atoch, Is. lie. a 2s. 6c. y botel. neu gyda 3e. at y cludiad yn ycliwanegol, oddswrth y perchenog, HUGH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH. ==- ArgrafTwyd a chyhoeddwyd gan Gwmni y Wasg Eglwysig, ac A-rgraff-vdilol Gymreig, Cyfyngedig, Caxto r M&lk Mai 1, 1914. <' I