Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
GLANOGWEN BETHESDA

GLANOGWEN, BETHESDA. ADRODDIAD Y W ARDBSIAID.- Yn yr ail ran o'r festri flynyddol gynhaliwyd nos Iau, Ionawr 21ain, dan lywyddiaeth y Ficer, dar- llenwyd mantolen cyfrifon yr Eglwys am y flwyddyn 1914 gan Mr. R. E. Lloyd, Bee Hive. Dangosai fod y wardeniaid wedi derbyn trwy offrymau, casgliadau, &c., y swm o 167p. I Is. Oc., ac ar ol talu yr holl dreul- lau fod gweddill mewn Haw. Derbyniwyd yr adroddiad gyda phob arwydd o lawenydd, a llongyfarchwyd y wardeniaid a'r swyddogion ar safle arianol yr eglwys ar ddiwedd y flwyddyn. Sylwodd y Ficer fod yr adroddiad yn dra boddhaol, a chymeryd i ystyriaeth fod cymaint o fechgyn Glanogwen wedi ymuno a'r fyddin, a rhesymol i ni gredu fod y cyllid yn llai oherwydd hyny, ond y mae eto le i wella, a diolchodd yn gynes i'r swydd- ogion am eu cydweithrediad yn ngwaith yr eglwys yn ystod y flwyddyn. Mr. W. J. Griffith, Llysderwen, fu yn archwilio y cyfrif- on eloni eto. Diolchwyd yn gynes i Mr. Griffith am weithredu. Pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad & Mr. H. Jones, cyn-warden, yu ei waeledd. C.E.M.S. Nos Wener, Ionawr 22ain, cynhaliwyd 1 smoking concert' yn y Ty Eglwysig dan nawdd y gymdeithas uchod am 7 o'r gloch, pryd y daeth cynulliad da ynghyd i fwynhau eu hunain, Y Parch. J. W. Roberts oedd y cadeirydd, ac arweiniwyd yn fedrus gan Mr. R. Hughes. Dechreuwyd trwy gael detholiad ar y gramaphone,' gan Mr J. F. Williams, a sylwodd un o'r aelodau mai dyma y tro cyntaf i Mr. Williams ganu yn gyhoeddus, er difyrwch mawr i'r rhai oedd yn bresenol. Cafwyd anercbiad o'r gadair gan Mr. Roberta ar y gymdeithas, ac ym- falchiai yn y ffaith fod cymaint wedi ymuno A'r gymdeithas anrhydeddus hon,lac hefyd yn y ffaith fod pump neu saith o'r aelodau (nid wyf yn sicr) wedi ymuno i'r Fyddin. Yn nesaf, cafwyd anerchiad yn yr iaith fain gan y Parch. J. Wright Davies, West Kirby, ar y gymdeithas a'i gwaith. Pwysleisiai ar eln rhwymedigaeth fel aelodau, nid yn unig i gyn- orthwyo ein gilydd, oud hefyd i gynorthwyo erelll. Cyfeiriodd, hefyd, at yr adeilad hardd sydd yn ein meddiant (sef y Church House) i gynal ein cyfarfodydd. Yn Bier,' meddai, buasech yu gweled gwerth mawr ynddo pe buasech yn talu 80p. y flwyddyn, fel ag yr ydym ni yn wneyd yn Weat Kirby am ystafell i gynal ein cyfarfodydd.' Dywedodd hefyd ei fod yn meddwl yu uchel lawn o Glanogwen, nid yn unig am fod ei ewythr, Canon Jones, yn offeiriad yn y plwyf, ond hefyd am mai yn Glan- ogwen y pregethodd ei btegeth gyntaf. Dadganwyd yu y cyfarfod gan y boneddigion oanlynol-Y P, rehn, J. W. Roberts a J. Wright Dayies, a'r Mri. H. Owen a Bob Davies; unawd ar y erwth gan Mr. R. Hughes; a chyfeiliwyd gan Mr. Roberts, organydd. Ymddiriedwyd y gwaith o ddar- paru ar gyfer angenrheidiau y corph i Miss Carrie Jones, Ficerdy, a'i chyfeillesau, y Missea Thomas, McCarter, Jones, Jarris, Jones, Roberts, Ellis, Williams, Jones, Nurse Thomas a Mrs. Hughes. Gwnaeth pawb gyfiawnder a'r danteithion, y coffi, sandwiches, takes, &c., a'r tal a godwyd am y cwbl oedd 3c., a llwyr ddigonwyd pawb. Talwyd diolchiadau i'r merched a phawb oedd wedi cymeryd rhan yn y cvfarfod gan Mri. T. Williams a Richard Roberts. Terfynwyd trwy ganu 'God save the King.' Yr oedd pawb wedi cyraedd adref erbyn 10 30 wedi treulio noswaith hynod o ddifyr. YR YSGOL SUL. Dylasem fod wedi bysbyau hyn ar dudalenau y LLAN er's rhai wythnosau yn ol. Cyflwynodd Canon Jones Fibl i Mr. Evan B. Evans, 13 Goronwy Street, Gerlan, Bethesda, beth amser yn ol am ei gysondeb a'i brydlondeb yn yr Ysgol Sul heb yr un bwlch am 14 mlynedd. Darllenain mewn misolyn dro yn ol am rhywun wedi cadw 9 mlynedd yn ddifwlch, ond dyma fachgen o Glanogwen wedi tori y record gyda 5 mlynedd wrth ei gofn.-W.H.R.

ST MARTHA TYDDYNGWYN

ST. MARTHA, TYDDYNGWYN. Y GUIDRITHA.S.-Nos Iau cynballwyd cyf- arfod o'r Gymdeitbas o dan lywyddiaeth Mr. W. Williams, Bwlch Jocyn, pryd y cawsom ddarlith o'r fath oreu ar y 'Llyfr Gweddi a Gwasanaethau ein Heglwys,' gan y Parch. J. Lambert Jones, St. Dewl. Siaradwyd ym- hellach gan amryw o'r aelodau. Brysied yma eto yw ein dymuniad oil. NBWID PULPUDAU.-Nos SuI, gwasanaethai y Parch. T. H. Hughes, ficer, yn S. Martha, a'r Parch. W. G. Jones yn elle yntau yn S. Dewi.—R.L.

Advertising

Eglwysi Cymreig Llundain. ST. BENRs-Queen Victoria Street, E.C., Parch. J. CBOWLB ELLIS, 177, Chevening Road, Brondeabury Park, N.W. DBWI SANT-St. Mary's Terrace, Paddington Green, W. Parch. THOMAS SMITH, St. David's Vicarage, St. Mary's Terrace, Paddington Green. ST. MAIB-Camberwell New Road, Camberwell, S.E. Parch. D. GRIFFITH, St. Mary's Parsonage, Camberwell New Road, S.E. PADARN SANT—Gloucester Road, HoRoway, N. Parch, W. GRIFFITH, 5 Japan Crescent, Stroud Green. RHYSTYD SANT Longfellow Road, Bow, E. Parch. H. WATKINS, B.A., 13a, Harley St., Bow. Cynbelir gwasanaethau ar y Sul yn yr holl Eglwysi uchod am 11 a 6.30 o'r gloch. DETHOLIAD o EMYNAU ALLAN 0 Hymnau yr Eglwys AC Emyniadur yr Eglwys yng Nghymru YN UNOL A PHYNCIAU Y COLECTAU, YR EPISTOLAU, A'R EFENGYLAU YN Y LLYFR GWEDDI GYFFREDIN. YNGHYD A RHESTR 0 DESTYNAU GAN Y PARCH. D. DAVEN JONES, Ficer Llanfynydd, Ac Ysgrifenydd Mygedol Corawl Eglwysig Archddiaconiaeth Caerfyrddin. Pris 9c. drwy'r post. I'w gael oddiwrth yr Awdwr, neu MANAGER, LLAN OFFICE, LAMPETER. 28 EDITIONS PRINTED ALREADY THE EVER POPULAR HYMN BOOR HYMNAU YR EGLWYS (ELIS WYN 0 WYRFAI) Words only, Is., Is. 3d.'2s. 6d' Words only, large type, 2&, 2s. 6d., 48. 6d. Words>nd Music (Old Notation), 2s 6c., St., Words and Music (Solfa), 2a. 6d., 3a., 68 Special and Redv-ced Terms for Choirs on Application COMMON PRAYER and HYMNAU'R EGLWYS bound together in one volume. Just the thing for a Birthday or Christmas Present, or for a Sunday School Prize. Issued two styles Leather, gilt edges, 3/6 Cloth, red edges, 2/6. CARMARTHEN: Published by W. SPURRELL & SON 65 i LLYFRAU BUDDIOL. OTFBBS Y "PKRL." RHIF I. CA WELL SAETHA U SEF EGLURHAD AC A TEBION AR BYNCIAU EGLWYSIG GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A. CANON Ty DDEWI. Byddwch barod bob amser i ateb i bob un a jfyno i chwi reswm am y gobaith sydd ynocb gydag addfwynder ac ofn.l PEDR iii. 16. o CYFRES Y "PBRL." RHIF 2. Swyddogion Byddin Iesu SEF EGLURHAD AR SWYDDAU EGLWYSIG GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A., CANON Ty DDEWI. Pris, y naill neu y llall, Sc. yr un drwy'r llythyrdy, 4c.; neu Sa. 10c. y dwsin yn rhydd drwy'r Uythyrdy. Archebion am y ddau i'w hanfon i MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER o YR AIL ARGRAPHIAD. PENNODAU YN HANES YR EGLWYS YN NGHYMRU, GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A., CANON EGLWYS GADEIRIOL TY DDEWI." Pris mewn amlen bapyr, s' nett; mewn llian, Is gyda So. y copi yn ychwanegol at y cludiad. Telerau arbenig am nifer penodol Ysgolion Sul, &c. ———— Pob archebion i'w hanfon i- MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER ADGOFION GAN HENAFGWR" SEF YR HYBARCH DAVID EVANS, AROHDDIAOON LLAN EL WY. Pria, lB. gyda'r post. Gwneir goatyngiad sylweddol I Ysgolion Sul, Cyfarfodydd Llenyddol, &c. Anaml y ceir llyfryn mwy cymwys at wobrau yr Yagol Sul a Chyfar- yqd Llenyddol. Telerau arbenig, 8s. y -.vsin, y prynwr I dalu'r post. RHESTR 0 LYFRAU MEWN STOC YN CAXTON HALL ACTAU (Pennod I -Xll): Nodiadau byrioi at Wasanaeth yr Ysgol Sul. Pris Is. drwy'r post, 1s. 2c ADGOFION HENAFGWR. Papyr Is. Cludiad, 3c. ARWEINYDD I'R ALLOR. — Papyr, 2c.; Llian, 3c.; Cludiad, Ie. BYWYD SAMUEL.—Is dwsin Cludiad, 2c. BYWYD ABRAHAM.-Is. y dwsin; Cludiad, 2c. BYWYD SAUL.-Ifi. y dwsin Cludiad, 2c. BYWYD JOSHUA.—Is. y dwsin Cludiad, 2c BYWYD GEDEON.-Is. y dwsin Cludiad, 2c CREDOAU YR EGLWYS.—Pris mewnamlei bapyr, 8c., drwy'r post. COFIANT CANON EVANS, RHYMNI.- Amlen bapyr, 9c.; Llian, Is. 3c., drwy y post. CREDO'R APOSTOLION.-ls. y dwsin Clud. iad, 2c. DISSENTERS IN WALES.—3 £ c., drwy y post EMYNAU Y GENHADAETH.- Sol-ffa, 3c neu 2s. 6c. y dwsin Cludiad, 3c.; Geirian yn unig, Ic., neu 6a. y cant. ESBONIAD HOW AR YR EFENGYL YN 01 MATTHEW, MARC, LUC, AC IOAN.- is. 4c. yr un; Cludiad, 3c. ESBONIAD AR YR ACT A U .-Amlen bapyr 2s. 9c. Llian 3s. 3c., drwy y post. ESBONIAD AR S. MATTHEW.-Rban 1. 213. 3c. Ail Ran, 2s. 6c., drwy y post. FFURF A THREFN GOSODIAD CYHOEDD US OFFEIRIAD PLWYFOL MEWN MEDDIANT 0 FYWOLIAETH. -5s. y cant, yn rhydd drwy'r post. GWASANAETH YMBILIADOL.-6s. y 100 yn rhydd trwy y Post. GWINLLAN Y BARDD.—Llian, 5&, drwy y post. HYFFORDDWR I'R FOREOL A'R BRYD- NAWNOL WEDDI.—Papyr, Is. 3c. Llian, Is. 9c., drwy y post. HANES YR EGLWYS YN NGHYMRU.- Pris mewn amlen bapyr, 10c. nett; mewn llian, Is. 2c., drwy'r post. HA WL AC ATEB.-Is. y dwsin Cludiad, 2c. HYFFORDDWR I'R LITANI. -Pris mewn amlen bapyr, 9c drwy y post, 10c; mewid llian, Is, drwy'r post, Is 2e. HOLWYDDOREG A CHANTATA — Y FLWYDDYN EGLWYSIG "—(Rhan gyn. taf), Solffa, 4c., yn rhydd drwy'r post. JOHN JONES YN YR YSGOI-Pria, Is. LLYFR RUTH.-le. y dwsin Cludiad 2c. LLYFR EZRA.-I& y dwsin Cludiad, 2c. MIRIAM Y BERL RIAN.-Amlen bapyr, 7c.; Llian, Is. 3c., drwy y post. JNODlADAU AR Y LLYFR GWEDDI.—(Ai argraffiad), drwy y post, Is. 9c. SWYDDOGION BYDDIN IESU (EGLUR. HAD AR SWYDDAU EGLWYSIG).- 3 £ c., drwy y post. TREFN CLADDEDIGAETH Y MARW YNG NGHYD AG EMYNAU.-5s. y cant yn rhydd drwy'r post. TARIAN YR EGLW YS. Pris, mewu amleD bapyr, Is. drwy'r post, Is. 3c. Y CAWELL SAETHAU.-3c.; 2s. 6c. y Jwsin Cludiad, 4c. Y FFORDD GUL.—6c. trwy'r Post, 7c LLYFRAU GAN Y PARCH. A. 0. EVANS, B.A RHEITHOR LLANFAETHLU, M6N., I BLANT BACH YR EGLWYS. -0 HAWL AC ATEB. (TRYDYDD ARGRAFFIAD). CREDO'R APOSTOLION. Y BRENIN :SAUL. BYWYD SAMUEL. (An. ARGRAFFIAD). LLYFR RUTH (AIL ARGRAFFIAD). BYWYD GIDEON. (AIL ARGRAFFIAD). BYWYD JOSHUA. (AIL ARGRAFFIAD). BYWYD ABRAHAM. (AIL ARGRAFFIAD). LLYFR EZRA. (AIL AAGRAIRPIAD). Y BRENIN DAFYDD Gellir cael copiau o unrhyw un o'r llyfrau uchod am Is. 3c. y dwsin yn rhydd drwy y llythyrdy. __r o- Hefyd gan yr un awdwr,— HYFFORDDWR I'R FOREOL BRYDNAWNOL WEDD Pris, mewn amlen, Is. net. mewn llian, Is. 6c. drwy'r Post, Is. 9c. Antoner Archebion (gyda blaen-d&l) I MANAGER, LLAN OFFICE, LAMPETER A Unique Opportunity to purchase a really valuable book at Half-price. A Popular History of The Church in Wales By the Rev. J. E. De HIRSCH-DAVIES. Published at 5/- Nett; Now Offered at 2/6 Nett. Having bought a large number of this valuable book we are in a position to offer it at the above low price for Cash with Order only. All Orders should be addressed to MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER. UNDEB YSGOLION SUL YR EGLWYS. -:0:- MAES LLAFUR ADFENT, 1914-1916. ESBONIAD ARTE ACTAU (AIL RAN) (Gan yr Hybarch Archddiacon Morgan, M.A.) XIII.-XXVIII. (Amlen Bapur): 1 copi, Is. 2c.; 2 copi, 28. 3c.; 3 copl, 3a. 3c.; 4 copi, 4s. 4c.; 5 copi, 5s. 5c.; 6 copi, 6s. 12 copi, lis. 6c. XIII.—XXVIII. (Llian): 1 copi, la. 6c. 2 copi, 3s. 3 copi, 4s. 4 copi, 5s. 4c.; 5 copi, 6s. 8c. 6 copi, 8s. 12 copi, 15s. > *Yr Oil o'r Actau (Amlen Baptir) 1 copi, Is. 6o 2 copi, 3a.; 3 copi, 4s. 3c. *Rhan I, I.-XU. (Amlen Bapur): 1 copi, 7c.; 2 copi, Is. 2c.; 3 copl, Is. 9c. Ychydig o gopiau ar law. Cynnwyaa yr ail ran nodiadau llawnach na'r rhan gyntaf ynghydag attodiadau a mapiau, yn gwneyd llawlyfr tra defnyddiol ar gyfer yr Ysgol Sul. LLAWLYFR Y PLANT (Crynodeb o Gwerslyfr Rhif IV.) Pris 1/- y dwsin yn rhydd drwy'r Post. RHAID ANFON TAL GYDAtt AROHEB. MANAGER, WELSH CHURCH PRESS CO., LTD, LAMPETER. I E7 TEILWNG 0 SYLW- LLWYDDIANT ANARFEROL PERL Y PLANT, DAN OLYGIAKTH Y PARCH. CANON CAMBER-WILLIAMS LAMPKTEB. Y Cyhoeddiad Cymraeg Goreu i Biant Ac yn fwy poblogaidd nag erioed. Amryw nodweddion newyddion am 1915 Os am geiniogwerth dda, myner ef. Ceir samplau yn rhad drwy anfon i'r cyfeiriad itioc-, Yr archebion i'w hanfoi- MANAGER "PERL" OFFICE LAMPETEB COUGH MIXTURE HUGH DA VIES, Machynlleth DAVIES'S COUGH MIXTURE At Beawch DAVIES'S GOUGH MIXTURE Anwyd DAVIES'S COUGH MIXTURE Asthma Beth yw y Feddyginiaeth Fawr Gymreig a' Beswch ? Davies's Cough Mixture. Beth ddylid gymmeryd at Frest Gaeth ? Daviea t Cough Mixture. Beth yw y cymhwynaawr goreu bawb sydd yu cael ei flino gan ddiffyg anadl ? Davies's Cough ixture. Wyddoch chwi beth ddylid gymmeryd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen, y llygaid yn gochion, y ffroen au yn ilawn, a'r gwynt yn fyr ? Davies's Cougl Mixture. Beth ddylai Cantorion a Siaradwyr oyhoeddut gymmeryd at glirio y Ilais Davies's Cough Mixture Beth iachft Ddolur Gwddf ar unwaith ? Davles'f Cough Mixture. Pa le y mae DAVIBS'S COUGH MIXTUBI I'w gae. Gan bob Druggist, mewn poteli, Is. lie. a 2s. Pc. (Cynnwysa y rhai 2s. 9c. gymmahit dair gwaith). 'SARZINE' BLOOD MIXTURE. CROEN IACH A GWAED PUR.—Dyna yr hyL y mae Sarzine Blood Mixture yu ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fol yi Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gai groen afiach, yefa, pimples, toriad alJan Scurvy, dot uriau, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac anmhur, mynwch botelaid o Sarziue Blood Mixture' gan y Druggist nesaf atoch, 18. lie. a 2s. 6c. y hotel. neu gyda 3c. at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth > perchenog, HUGH DAVIES, CHEMIST, t MACHYNLLETH. YR HAUL. .IR'oner archebion am yr HAUL I MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER. JOSHUA CANTATA GYSEGREDIG AT WASANРPLANT A PHOBL I It' ¡t¡. ,M Pris yn S.F., 4c. H.N. Is. 6c. Geiriau li Gwneir goatyngiad sylweddol i gorau. CANT A WDATCYSEGRE DIG At wasnaeth corau ieuainc, yr Ysgol Sabbothol, &c., &c. YR IESU. GWYRTHIAU CRIST (RHAN II.). JOSEPH. MOSES. ISRAEL. SAMSON. SAMUEL. DAFYDD. DANIEL. Mae nifer fawr ar law bob amser. Gwneir pob ymdrech i roddi y telerau iselaf. Anionic nifer i'w gweled, cyn dewia, ond talu yatudiad, MAJ: GKIHIAO 89113SIG WRTH ÁJlRYW 0 H02TF«7 OERDDORIAETII Y PLANT (THX CHILDREN'S KUSIO), In two parts, Soprano and Alto and H. at option). 1 V Deg Gorchymyn (7Vi.fi Ten Command- rnents). 2. Aurhydedda dy Dad a'tb Fam (Honolr thy path ■' and Mother). 3. Gadewch i blant bychain {Suffer Utile "hdd"frll. ). Pm. 60, es. 6c. joo. 48. 40. Yr oil i'w cael gan Mrs. DAVIES gweddw y diweddar HUGH DAVIES, L.T.S.C. (Peucerdd Maelor), PLASMARL, LANDORE, R.S.O., GLAM A.c amryw eraill. Auronweb am restr gyfbwu yn rhad Argraffwyd a chyhoeddwyd gan Gwrnni y Wasg Eglwysig, ac Argrafyddd Gymreig, Cyfyngedig, Caxtop Mall. Ionawr 29, 1915.