Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
7 erthygl ar y dudalen hon
No title

Rhyddgyfeitbiad o'r Emyn 595 yn y Llyfr Hymnau, HOn a Diweddar, jga i W. Edw&r 4, ficer Llandyfod wg. Gwrando arnom, Dduw trugarog, Dros anwyliaid cu Sydd ymhell o'u gwlad yo ymladd, Drosom ni. 0 I Iachawdwr rho oleuni, Arwain hwynt S/th law Cadw'n ddiogel ym mhob pryder, Bydd gerllaw. Pan mewn triatwcb, pan mewn perygl, el Ac unigedd blin Dyro iddynt Dy ddyddanwch, Mawr Dy Hun. Yn Dy risoi iachawdwriaeth, Cadarr; fyddo'u ffydd Fel i'th garont, a'th fulianont, rhyw ddydd. Boed i'th Ysbryd G'an eu dysgu, A'u »&ncteiddio'n awr Drwy Dy ras fe gwymp y gelyn y Cryfa'i lawr. Y Drindod Sanctaidd, ond un Duw, Achub hwynt i gyd Trigo wnelont yn Dy Fynwea Fythol glyd.

Y Parch R J Campbell

Y Parch. R. J. Campbell. Pregethodd y Parch. R. J. Campbell ei bre- gefch ymadawol yn y City Temple, Liundain, y Sul diweddaf. Bwriedir ei anrhegu a thyBteb gan y gynulleidfa yn mis Rhagfyr nesaf. Yrnedy am Ffrainc, yr wythnos hon, i weinidogaethu i'r milwyr ond cyn myned, derbynir ef yn aelod o Eglwys Loegr gan Esgob Rhydychaln yn Cuddesdon. Ar ei ddychwellad o Ffrainc, bwriada gymeryd ychydig seibiant cyn ei urddo i Weinidogaeth yr Eglwyg. Yr unig ymrwyrnlad gydd gan- d'o cyu hyny yw pregethu o flaen Prifathrofa Glasgow ar y 23ain o Ionawr neaaf.

Yn Nyffryn Teifi

Yn Nyffryn Teifi. [GAS "JOHN Y GWAS."] ST. BAHNAUA.S.—Da oedd genym ddeall fod amryw o'r aelodau wedl cyflwyno anrhegion ihagorol ar yr allor yn yr eglwys hon. Celr rhestr gyflawn yn fuan eto. CAVBL MAIR.—CaVnpus oedd llwyddiant y nodachfa yn Capel Mair ar gyfer y GroeB Goch. Er fod y di-wrnod yn un gwlyb iawn, coronwyd yr ymdreoh glodfawr a bendith. Agorwyd y mudiad gan Lieut. Lewes, Llys- newydd, ac mae gair o glod yn deilwngi'r ficer, y curad, a phawb o'r swyddogion, am eu rhan yn J gwaith, Cafwyd elw o 62p. A ganlyn yw y rhestr a gafwyd:—Farmers' Stall, Mn. Evans, Shadog Mrs. Davies, Dancapel; Miss M, Daviea, Ithydybennau, a Miss Evans, Gilfaoh. Dillad, Mrs. Ellen Jones, Tyisaf, Bancyffordd Miss Parry, Blaengwrfach; Minti Gritfiths, Capel Mair. Fancy Stall, Misses Maggie Jones, Derw Mills, a A. Davies, Rhydybannau. Refreshunetits, lO" Miss Rachel Jenkins, Pantrhiw, a Miss Evans, Capel Mair. Fruits and Flowers, Mrs. Jones, Vicarage. Tea, Mrs. BifAenpant Mrs. Jones, Penrhiwfawr Mrs. Jones, Clynllwyd Mrs. Jones, Cluncoch, a Mro. Davies, Gurfacb View. Bran Tub, Parch H. Jones, B.D. Trwy gydweithrediad ac ymdrech galed y cafwyd eystal elw ar fudlad gwir deiinng. C'ok.V on i A L> —MF-wn hen pofrustr plwyf Penboyr am y flwyddyn 1761 ceir y coinodiad oanlyaiul :—'To thanksgiving Prayer for hiking Mariinics b. Od.' A oes cofnodiad fatli iiH'ivn coffa-trau [>ortliynol i Llwyfi fcreill? Eto. yn 1765. sonir am cwplau." tic, to men for assisting to raise the new couple in the Church. Is. Od. MARWOLAETH.—Eglwyswr trwyadl a Cheid- wadwr "dog 0211d y divveddar Ddr. David Thomas. Y.H., Glaiifedeni, Beulah, yr hWll a fu furw yn 74 inlwvdd oed. Mab i hen dndu Gelliorlas. Cenarth. ydoedd. a. dringodd i syhv niawr fel meddyg. Trjuliodd flyn- yddau lawer yn Ystalyfera. ac yr oedd ganddo adnahyddiaeth o Madam Patti, y gantores enwog, fel mcddyg a chyfaill. Yr oedd gan- ddo ran lielaeth yn llwyddiant. y Gyngre^ Eglwvsig yn Abertawe. Claddwyd ef yn (iiynwent Cenarth, a gweinyddwyd yn yr angladd gan y Parelm. Edwin Davies, Borth (uai); J. R. Jones. Cenarth; Henry Jone-. iJangeler; Gruffydd Evans, Deon Gwladol; J. Thomas. Penbryn, a n. Lloyd Jones, Bettws Ivan. Ar 01 yn niyd y galar y map eweddw a niter o herthyna.-au ert ill. Daeth nifer o'i gyfeillioti o Ystalyfera i'w angladd. Dyn da a anwylid yn fawi ydoedd. a'i fryd wneyd daioni heh un gorawvdd am ddangos ei hunan. a hyn ydyw nodwedd dly-af bywyd y ewir Gristion. Hum-d mewn

DEOXIAETII ARFON j

DEOXIAETII ARFON. j PENRHOSGARNEDD Dydd Sul a dydd LInn cynhaliwyd gwas- aaackhau diolibgarwch yn Eglwys St. Pedr. Gwasllnaethwyd dydd Sul gan Mr. H Jones, gan yr hwn y cafwyd tair pregetb. Boreu LIun intoniwyd y gwasanaeth gan Mr. H. Jones," a phregethwyd gan y Parch. W. Walter Jones, Caernarfon. Yn y prydnawn lntonlwyd y Litani gan y Parch. W. Walter Jones, a phregethwyd gan y Parch. E. Jones, Portdlnorwio. Yn yr hwyr, intouiwyd y gwasanaeth gan y Parch. E. Jones, a phre- gethwyd gan y Parch T. H. Hughes, Blaenau Festlniog. Yn y gwasanaeth hwyrol datgan- odd y oor yr anthem Daionus yw'r Arglwydd I bawb.' Cymerwyd v ddeuawd gan Mrs. Omtrode a Miss L. TKomas, a'r bedwarawd gan Mrs. Omerode, Miss L Thomas, Mr. Hugh Stanley a Mr. Llewelyn Hughes. Yr oedd y, mou o dan arwelnyddlaeth Mr. H, Jones, a ohwareuwyd yr organ gan Mr. P. Edwards. Addurnwyd yr Eglwys yn chwaethus gan 0 aelodau yr Eglwyg a phlaut yr Ysgol Sul. n I Cafwyd gwyl ardderchog.

BANGOR

BANGOR- Yn Eglwys Dewi Saul cynhaliwyd yr wyl nos Wener a'r Sul dilynol. Nos Wener, pre- gethwyd gan y Parch. James Salt, Llan- dinorwic. Canodd y c6r yr anthem I Yr Arglwydd yw fy mugail.' Dydd Sul cafwyd gweinyddlad o'r Cymun am 8 o'r gloch, ac am 10 o'r gloch. I Flower Service yn y pryd- nawn, ac anerchiad gan y ficer. Am 5.30 p.m., gwasanaeth Cymraeg a phregeth gan y Parch. H. Williams, Porthaethwy. Am 7 p.m., gwasanaeth Seisnig a phregeth gan y Parch. C. W. Barlow, Bangor, CanQndy.- Yr Hybarch Arcbddiacon Mor- gan sydd yn preswylio yn y Cauondy ar hyn o bryd. Llawlyfr i JJlant Ysyolion Sul yr Eglwys. -Daeth i'ni liaw y dydd or blaen y Llawlyfr uchod. Yr awdwr ydyw y Parch. J. Wheldon Griffith. Yn y gorphenol, y gyn oedd nad oedd gan yr Eglwys lyfrau addas ar gyfer angen yr Ysgol Sul, ond nis gall neb gwyno beddyw oherwydd prinder llyfrau. Y gWyt1 yn lied fynych yn awr yw prinder prynwyr t'r llyfrau a ddygir allan. Gallwn ddweyd yn ddibetrus fod y Llawlyfr yma yn un rhagorol ymhob ystyr. Gwyddis fod sisieu ei ddarllen gyda'r Gwerslyfr Rhif 1. Y mae y naill yn esbonio y Hall. Yn awr fe ddylai pob plentyn fod yn feddianol ar y Llawlyfr bychan yma. Apeliaf at rieni y plant am ofalu bod un, o leiaf, o'r llyfrau yma yn y ty. Y mae y nos yn hir yn awr, ac amser gan y plant a rhlenl i ddarlien mwy. Gofalwch, rienl, am i'ch plant ddarllen llyfrau da, felly y deuant i fyny yn ddinasyddion cryf, pur a chadarn. Gellir cael y llyfr yma gan y Paroh. J. D. Jones, St. Deiniol Vicarage, Bangor, am lie. Penrhosgarnedd. H. JONES.

DEONIAETH TALYBOLION

DEONIAETH TALYBOLION. Cynhaliwyd cyfarfod deoniaethol elerlgwyr Talybolion ddydd Gwener, yr 8fed cyfisol, yn Rheitbordy Llanfecholl. Er gwaethaf y ty- wydd anffafriol, cafwyd cynulliad da. Yr oedd yn bresenol y Deon Gwladol, Parch. D. Jones, Llanfachraeth; Parchn. Chancellor Williams, Llanrhyddlad; D. R. Lewis, Llan- ddeusant; W. EraDS-Jones, Llanfechall T. Edwin Jones, Caergybl; W. Richards, Llan- badrlg R. Tywyn Jones, Caergybi; T. W. Griffith, Llanrhyddlad; a W. M. Wright, YB- grlfenydd y ddeonlaeth. Ar ol cyfarfod dy- ddorol a brwdfrydig, gwahoddwyd yr oil i de ardderchog gan Mrs. Evans-Jones, y Rheith- ordy. Diolchodd y Deon Gwladol yn gynes i'r foneddiges serchog am el haelieni a'i char- edigrwydd mawr bob amser. Penderfynwyd cynal gwyl gerddorol y ddeoniaeth y flwyddyn nesaf yn Eglwys Llanddeusant ar wahoddlad y Rheithor. Penderfynwyd, er ystyrlaeth y Gynhadledd yn Glyngarth, y testynau canlyn- ol :—1. Cyfansoddiad dyfodol yr Eglwyg Gymreig o dan deddf 1914. 2. Y moddion goreu er eyfarfod a'r diffib" ynglyn a sicrhau offeiriald cynorthwyol, 3. Sefyllfa ddyfodol personiaid (rheithoriaid a ficeriald) mewn perthynas a dyrchafiad yn Eagobasth Bangor. LLANTNGHBNEDL. —Cynhali wyd gwasanaeth o ddiolchgarwch am y cynhauaf yn yr Eglwys uchod nos Fercher, y 6ed. Cymerwyd y gwasanaeth gan y Parchediglon D. Jones a W. M. Wright, a phregethwyd gan y Parch. E. H. Griffiths, Llangadwaladr. Addurnwyd yr Eglwys yn hardd gan y Misses Jones, Rheithordy; Mrs. Lewis, Tanyfynwent, a Miss S. White. G. F.S.-Cynhaliwyd cyfarfod ynglyn i'r gymdeithas uchod ar y 7fed cyfisol yn Eglwys St. Mihangel, Valley, er ymrestru aelodau Mewydd. Cymerwyd y gwasanaeth gan y Ràeitbor a'r Curad, a thraddododd y Rheitbor auerchiad pwrpasol iawn. Cyfeiliwyd ar yr organ gan Mrs. Hughes. Ar ol y gwasanaeth gwahoddwyd yr oil o'r aelodau a'r Associates i'r Parsonage gan Mrs. Wright i d6. Yr oedd yr AaociaUs canlynol yn bresenol,—Mrs. Gardner, Mrs. Hugbes, Mrs. Wright a Miss Lloyd. Cynhelir "gwyl flynyddol cymdeithas gy- feillgar y merched y ddsonlaeth dydd Gwener, 15fed, yn Llanfaethlu, pryd y disgwylir Miss Griffiths, Machynlleth, i roddi anerchiad.

Advertising

TELYN Y "PERL" CASGLIAD 0 GANEUON CREFYDDOL Wedl eu dethol o ol-rifynau "Perl y Plant": Gan Y Parch. DAVID JENKINS, B.A., Rheithor; a Mr. D. JENKINS, C.M., Penboyr. (Dros Bwyllgor o Gymanfa y Plant yn Nyffryn Teifi.) Llelnw fwleh a deirnlld yn cglyn a Chyfarfodydd a Chymanfaoedd y Plant, Pris (Sol-ffa) 3Jc 3a. y dwsin yn rbad drwy'r post. Anfoner- MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER. RHESTR 0 LYFRAU MEWN STOC YN CAXTON HALL. ACTAU (Pennod I.—XII): Nodiadau byrioD at Wasanaeth yr Yagol Sul. Pris In. drwy'r post, la. 2c ADGOFION HENAFGWR. Papyr Is. Cludiad, 3c. ARWEINYDD I'R ALLOR. Papyr, 2c.; Llian,.3c.; Cludiad, Ie. BYWYD SAMUEL.—Is dwsin Cludiad, 2c. BYWYD ABRAHAM.-Is. y dwsin; Cludiad, 2c. BYWYD SAUL.-Is. y dwsin; Cludiad, 2c. BYWYD JOSHUA.—Is. y dwsin Cludiad, 2" BYWYD GEDEON.-Is. y dwsin Cludiad, 2c CREDOAU YR EGLWYS.—Pris mewnamlec bapyr, 8c., drwy'r post. COFIANT CANON EVANS, RHYMNI.— Amlen bapyr, 9c.; Llian, Is. 3c., drwy y post. CREDO'R APOSTOLION.-Is. y dwsin; Clud- iad, 2c. DISSENTERS IN WALES.—3 £ c., drwy y post EMYNAU Y GENHADAETH.— Sol-fta, 3c neu 2s. 6c, y dwsin Cludiad, 3c.; Geiriau yn unig, lc., neu 6s. y cant. BSBONIAD HOW AR YR EFENGYL YN OL MATTHEW, MARC, LUC, AC IOAN.- Is. 4c. yr un; Cludiad, 3e. ESBONIAD AR YR ACTAU. -Amlen bapyr 2s. 9c. Llian 3s. 3c., drwy y post. ESBONIAD AR S. MATTHEW.—Rhan I. 2s. 3c. Ail Ran, 2s. 6c., drwy y post. FFURF A THREFN GOSODIAD CYHOEDD US OFFEIRIAD PLWYFOL MEWN MEDDIANT 0 FYWOLIAETH. -58. y cant, yn rhydd drwy'r post. GWASANAETH YMBI LIADOL.—6s. y 100 yn rhydd trwy y Post. GWINLLAN Y BARDD.—Llian, 5s., drwy y post. H YFFORDDWR I'R FOREOL A'R BRYD NAWNOL WEDDI.—Papyr, Is. 3c. Llian Is. 9c., drwy y post. HANES YR EGLWYS YN NGHYMRU.— Pris mewn amlen bapyr, 10c. nett; mewn llian, Is. 2c., drwy'r post. HAWL AC ATEB.-Is. y dwsin Cludiad, 2c. HYFFORDDWR I'R LITANI. -Pris mewn amlen bapyr, 9c drwy y post, 10c mewn llian, Is, drwy'r post, Is 2c. HOLWYDDOREG A CHANTATA — Y FLWYDDYN EGLWYSIG"—(Rhan gyn. taf), Solffa, 4c., yn rhydd drwy'r post. JOHN JONES YN YR YSGOL-Pria, la. LLYFR RUTH.-Is. y dwsin Cludiad 2c LLYFR EZRA.—Is. y dwsin Cludiad, 2c. MIRIAM Y BERL RIAN.-Awlen bapyr, 7c.; Llian, Is. 3c., drwy y post. MUDlADAU AR Y LLYFR GWEDDI.—(Ail argraffiad), drwy y post, Is. 9c. SWYDDOGION BYDDIN IESU (EGLUR. HAD AR SWYDDAU EGLWYSIG).— 3 £ c., drwy y post. TREFN CLADDEDIGAETH Y MARW YNG NGHYD AG EMYNAU.—5s. y cant yn rhydd drwy'r post. TARIAN YR EGLW YS. Pris, mewu amlen 1 bapyr, Is. drwy'r post, Is. 3c. Y CAWELL SAETHAU.—3c.; 2s. 6c. y dwsin Cludiad, 4c. Y FFORDD GUL-6c. trwy'r Post, 7c « NODIADAU AR Y Llyfr Gweddi Gyffredin, GAN Y PARCH. H. L. JAMES, M.A., RHEITHOR ABERFFRAW. AIL ARGRAFFIAD, Is. 6d. nett, Anfoner archeblon 1- MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER LLAWLYFR AR ARWYDDLtiNIAU EGLWYSIG. (CHURCH SYMBOLS), GAN Y PARCH. D. DAVEN JONES, B.A. "0 herwydd y garreg a lefa o'r mur, a'r trawst a'i hettyb o'r gwaith coed."—HABACUC fl. 11. Pris 4c. I'w gael oddiwrth yr Awdwr, Llanfynydd -Vicarage, Golden Grove, neu MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER. 28 EDITIONS PRINTED ALREADY. THE EVER POPULAR HYMN BOOR HYMNAU YR EGLWYS- (ELlS WYN 0 WYRFAI) Words only, la., Is. 3d.'2s. 6d Words only, large type, 2s., 2s. 6d., 4a Si Words and Music (Old Notation), 28 6c., Sa., Words and Muaic (Solfa), 2a. 6d., als., 511 Sptoial (tnd Reduced Terms lot Choirt on Application COMMON PRAYER and HYMNAU R EGLWYS bound together in one volume. Just the thing for a Birthday or Christmas Present, or for a Sunday School Prize. Issued two styles Leather, gilt edges, 3/6 Cloth, red edges, 2/8 CARMARTHEN: Published by Vi SPURRELL & SON 611 LLYFR NEWYDD I'R PLANT. GOFYNIADAU AC ATEBION i BLANT YR EGLWYS AR Y Flwyddyn Eglwysig GAK Y PARCH. A. OWEN EVANS, B.A, Cyn-Arholydd Esgobaethol Bangor, a Rheithor Llanfaethlu a Llanfwroq, Afon. Pris 1JS y dwsin. Archebio i'w haofcn i MANAGER, CAXTON HALL., LANtPFliR Eglwysi Cymreig Llundain. ST. BENET'S—Queen Victoria Street, E.G. Parch. J. CROWLE ELLIS, 177, Chovening Road, Brondesbury Park, N.W. DEWI SANT-St. Mary's Terrace, PaddingtoD Green, W. Parch. THOMAS SMITH, St. David's Vicarage, St. Mary's Terrace, Paddington Green. ST. MAlR-Camberwell New Road, Camberwell, S.E. Parch. D. GRIFFITH, St. Mary's Parsonage, Camberwell New Road, S.E. PADARN SANT—Gloucester Road, Holloway, N. Parch. W. GRIFFITH, 5 Japan Crescent, Stroud Green. RHYSTYD SANT Longfellow Road, Bow, E. Parch. H. WATKINS, B.A., 13a, Harley St. Bow. Cynhelir gwasanaethau ar y Sul yn yr holl Eglwysi uchod am 11 a 6.30 o'r gloch, DETHOLIAD o EMYNAU ALLAN 0 Hymnau yr Eglwys AC Emyniadur yr Eglwys yng Nghymru YN UNOL A PHYNCIAU Y COLECTAU, YR EPISTOLAU, A'R EFENGYLAU YN Y LLYFR GWEDDI GYFFREDIN. YNGHYD A RHESTR 0 DESTYNAU GAN Y PARCH. D. DAVEN JONES, Ficer Llanfynydd, Ac Ysgrifenydd Mygedol Corawl Eglwysig Archddiaconiaeth Caerfyrddin. Pris 9c. drwy'r post. I'w gael oddiwrth yr Awdwr, neu MANAGER, LLAN OFFICE, LAMPETER. CATECISM I BLANT YR EGLWYS AR HANES IESU GRIST u SUL Y PALMWYDD HYD IAU Y DYRCHAFAEL. GAN Y Parch. J Wheldon Griffith, LLANGIAN PARSONAGE, ABERSOCH. Pris 1 s. Sc. y divsin. Gellir cael cogiau oddiwrth yr Awdwr neu MANAGER, » LLAN OFFICE LAMPETER LLYFR Y BARNWYR CATECISM GAN Y PARCH. W. J. E. JONES, FICER SILIAN. Pris la. 3c. y dwsin. Blwid anfon tdl gyda'r archeb. MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER. YR HA L. Ar^oaer waboblou am yr HAOL I MANAGER, WELSH CHURCH PRESS LAMPETER "PKARL SERIES. No. 1. Dissenters in Wales. S oms account of the history and teaching ojthe Chief Dissenting Bodies in the Principality. BY J. ROWLAND PRYCE, M.A., VIOAR OF GLADESTRY. Price-Threepence. All orders should be sent to THE MANAGER, WeLSH CHURCH PRESS Co., LTD. LAMPETER. LLYFRAU BUDDIOL. CYFRKS PEBII." RHIF I. I OA WELL SAETH A U "ICIF EGLURHAD AC ATEBION AR BYNCIAU EGLWYSIG GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A. CANON Ty DDEWI. Byddwch barod bob ammer- i ateb i bob un a ofyno i chwi reswm am y gobaith sydd ynoch gydag addfwynder ac ofn,t PEDR iii. 16. o CYFRES y PERL." RHIF 2. Swyddogion Byddin lesu SEF EULURHAD AR SWYDDAU EGLWYSIG GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A., CANON TY DDEWI. Pris, y naill neu y llall, Sc. yr un driey'r llythyrdy, 4c.; neu ;k I oc. y dwsin yn rhydd drwy'r llythyrdy. Archebion am y ddau i'w hanfon i MANAGER, OAXTON HALL, LAMPETER e YR AIL ARGRAPHIAD. PENNODAU YN HANES YR EGLWYS YN NGHYMRU, GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A., OANON EGLWYS GADEIRIOL TY DDEWI. Pris mewn amlen bapyr, 8c. nett; 7iietmi llian,If, gyda 9c. y copi yn ychwaneyol at y cludiad. Telerau arbenig am nifer » penodol Ysgol ion Sul, Pob archebion i'w hanfon i— MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER THE GREATEST REMEDY OF THE AGE CURES RELIEVES TOOTHACHE HEADACHE EFFECTIVELY CHECKS RHEUMATISM, NEURITIS, &c. Recommended by the Medical Profession and pronounced to be SAFE. SURE. PALATABLE. Prices Single Powders, lid. each. Boxes of 1 dozen, un To be obtained of all Chemists and Stores or direct from the Manufactory, Dewi House, Ann Street, LLANELLY. RHY dd HAD ODDIWRTH BESWCH MEWN I PUM MUNYD isjcii. m 2/9. Gda'. Post 30. yn ohwanefol. Nl raid i neb ofni canlyniadau Anwyd m. Phe«wch ond Kofalu fod potelaid o Davies's Cough Mixture yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w dtulu at hoU wihwylderau y Gwddf a'r Freit. 01 bydd Daviea t Cough Mixture wrth taw, Rhyddha y Phlegm. CjmbtMU y Frist Cllrlm yr Aawy4 gaa bob Druggltt, HUGH DAYIES, Chemist, MACHYNLLETH. L=M Argraphwyd a chyhoeddwyd gan Gwm, n y Wasg Eglwysig, ac argraphyddol Gvmreig, Cyfyngpclicr. Caxton Hall Hydref 15, 1915.