Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
CWRS Y RHYFELI

DYDD SADWRN. BUDDUGOLIAETH YSBLENYDD I R MILWYR PRYDEINIG. Ymgymerodd Syr Douglas Haig. a gweithredu ar gynllun eangach nag erioed ddydd Gwener ynglyn a'r brwydro ar y Somme, a throdd pobpeth allan yn llwydd- ianus iawn ar fflrynt o chwe' milldir rhwng Thiepal a Choedwig Bouleaux, gerllaw Combles. Cam ar ol cam, llwyddodd ein milwyr i ddringo i bwyntiau uchelaf v bryniau, tir y rhai a ogwyddant tuag at Bapaume, ac ar ol gwneyd y darpariadau angenrheidiol yr oeddynt yn alluog ddydd Gwener i wthio ymlaen o ddwy fil i dair mil o latheni yn nghyfeiriad pentrefi Courcelette, Martinpuicli, Flers, a Morval. Drwy y gwthiad hwn sicrhaodd ein milwvr safleoedd u-nvydd pwysig, ac erbyn nos Woner yr oed lynt v/eui medci;anu Coe.U7: g Bouleaux, y Goedwig Uchaf, a phentrefi Flora, Marti apuich, a Courcelette, tra v cyfrifwyd dros 2300 o garcharorion a gy- merwyd, ac yn eu plit,li 65 o swyddogion a chwech o lywyddion bataliynau. Tra yr oeddid yn ymladd. yr oedd awyrlongau Prydeinig yn brysur wth y gwaith o ollwng pelenau ffrwydrol ar y gelyn, a; gwnaed defnydd helaeth o gerbyd arfog, drwy yr hwn y gwnaed 11aweir o ddinvstr. MACEDONIA. Mae y Cynghreiriaid yn ymdaith yn llwyddianus tuag at Serbia a Bwlgaria, ac wedi meddianu pentref Machukora, i'r dwyrain o'r Vardar, a dau le arall yn uwch i fyny. Cymeirwyd cant o garcharorion, a meddianwyd deg o beirianau saethu. Ar lanau gorllewinol yr afon, cymerodd y Ffrancod nifer o ffosydd y gelyn ar ffrynt o 1600 o latheni. Llwyddodd y Serbiaid i yru yn ol y Bwlgariaid am bellder o ddeng milldir yn nghyfeiriad Monastir, a chy- merasant feddiant, o bentref Eksisu. i'r gorllewin o Lyn Ostrovo, a thros 70 milldir o Salonica. Cymerodd meirchfilwyr Serbia ran yn ymlidiad v Bwlgariaid. Y FFRYNT ITALAIDD. Mae y tawelwch a fodolai ar ol medd- ianiad Gorizia a'r gweithredoedd dilynol ar y Carso wedi ei dori, a'r Cadfridog Cad- orna wedi dechreu ymdaith yn nghyfeiriad Trieste. Ymosodwyd ar safleoedd yr Awsttriaid i'r dwyrain o'r Vallone, a ohy- merwyd 2117 o garcharorion. DYDD LLUN. BUDDUGOLIAETH ARDDERCHOG IR MILWYR PRYDEINIG. Cariwyd ymlaen yr ymgyrch a ddeeli- reuwyd ar y Somme ddydd Meroher ar ffrynt o chv/e milldir, rhwng TLiopval a Combles, ymlaen yn llwyddianus yn ddi- lynol. Hysbysa Syr Douglas Haig fod ein milwyr yn par he, u eu hymdaith ddydd Sadwrn i ddyfndetr. o filldir ncu ddwy, ac wedi cymcryd 1700 o garcharorion yn ychwanegol. Gwna hyn gyfanrif o bed air mil mewn dau ddiwrnod, r.c yn ou plith y mae 116 o swyddogion. Cymerwyd neu dihyatriwyd chwech o fagneku, a mwy 11a haner cant o boiria,nau saethu. Meddian- wyd pentrcfi Courcelette, Martinpuicli. a Flers, pob un o honynt gymaint ddwy w&ith a Giiillemont, fol y mae cin llinellau yn awr yn cyraodd o fewn podair milldir a haner i Bapaume. Cymeirwyd amryw safleoedd cadarn ereill, yn onwedig yn nghyffiniau Thiepval. Enillv/yd hcfyd ffietrm Mouquet, lie y bu llawer o frwydro yn ystod yr wythnosau diweddaf. Anfou- odd y Brenin gonadwri Hongyfarchiadol i Syr Douglas Haig ar y Ilwyddiant godidog, a dywed ei fod yn gwbl hyderus y coronir ein hymdrechion a buddugoliaeth lwyr. AR FYNYDDOEDD Y BALKANS. Gan wthio ymlaen yn egniol tuag at Monastir, mae y Serbiaid wedi cyraedd i gyffiniau Kajmackalan, ar y ffindir. Hys- bysir yn swyddogol fod milwyr Rwsiaidd a Ffrengig wedi cyraedd i Fiorina, tref Roeg- aidd bum' milldir i'r de o'r ffindir, a phymtheng milldir i'r de o Monastir. Dywed adroddiad answyddogol o Athens fod Florina wedi ed chymeryd, a bod aden chwith y milwyr Bwlgaraidd yn ffoi yn gyflym i'r goglodd. Y FFRYNT ITALAIDD. Mae yr Italiaid wedi bod yn fuddugol- iaethus yn y Dolomiter ac yn nghyfeiriad Trieste. Ar y Carso, i'r dwyrain o Goirizia, mae amddiffynfa San Grado, dwy filldir a haner i'r gorllewin o'r Isonzo, wedi ei chymeryd, yr hyn fydd yn gaffaeliad gwerthfawr yn yr ymgyrch ar Trieste. Hysbysir fod diroa ddwy fil o garoharorion Awstriaidd wedi eu cymeryd rhwng dydd Sadwrn a dydd Sul. Moddianodd yr Ital- iaid ucholderau i'r dwyrain o Fynydd Canriol, a lladdasant bron yr oil o'r am- ddiffynwyr Awstjriaidd. Y WEINYDDIAETH ROEGAIDD. Hysbysir fod y Weinyddiaeth Roegaidd wedi ei ffurfio dan awdurdod M. Kalogero. poulog, yr hwn sydd wedi ymgymeryd a'r swyddi o Lywydd y Cyngor, Gweinidog Rhyfel, a Gweinidog Arianol. Ni chredir y Iwdd y Weinyddiaeth npwydd o unrhvw fantais i'r Cynghreiriaid. I DYDD MAVVETH. DYRNOD DROM I'R GERMANIAID. Cenadwri swyddogol o'r pencadlys Pry- ¡ deinig yn Ffraiuc ddydd Llun, a ddywed mai canlyniad y frwydr ar y Somme ddyddiau Gwener a Sadwrn ydoedd i'r Prydeiniaid enill yn ymarfetrol yr oil o'r tir uchel rnwng DyfTi-yii Combles a'r afon Ancre, ac yn brysur enill ychwaneg o dir. Z,3 Drwy alluoedd ein cyflegrwyr yr ydym mewn sefyllfa i gosbi y Germaniaid yn clnvm. Dywed Syr Douglas Haig fod can- lyniad y frwydr o'r pwysigrwydd mwyaf, ac yn sicr y ddyrnod drymaf a rod dwy d eto gan y milwyr Prydeinig. Oddiar Gorphenaf 1. mae y Prydeiniaid yn unig wedi bod mewn 35 o frwydrau yn erbyn y Germaniaid, 29 o'r rhai a, enillwyd. Can- lyniad ymosodiad y Ffrancod ddydd Siti a dydd LIun ar y Somme ydoedd cymeryd 1600 o garcharorion, tra y mae yr ym- osodiad ar Yermandovillars a Bpruy wedi ei ddilyn gan feddianiad Deniecourt. YR ITALIAID AR AWSTRIAID. Mae ymosodiad yr Italiaid ar safleoedd yr Awstriaid ar v Carso, sef amddiffyn- feydd y mynedfeydd i Triaste, wedi ym- ddadblygu yn fawr, a chredir yr effeithia yn ddwys ar gwrs y rhyfel. Maluriwyd ffrynt yr Awst riaid rhwng Gorizia a'r mor, a chymerwyd tair mil o garcharorion mewn tri diwrnod o frwydjro. YMGYRCH Y SERBIAID. Dywedir fod v Serbiaid wedi croesi v I ffindir yn nghyfeiriad Monastir, ac felly wedi dechreu ar y gwaith o adenill eu gwlad eu hunain, o'r hon v gorfodwyd hwy i ymadael tua blwyddyn yn ol gan fyddin- oedd unedig Germani, Awsfcria, a Bwl- garia. Maent o fewn naw milldir i Monastir, cwymp yr hwn ddisgwylir o fewn ychydig ddyddiau. Hysbysir fod Flovina wedi ei meddianu gan filwyr Ffrengig. 1- 4 DYDD MERC HER. GWLAWOGYDD TRYMION YN ATAL Y GWEITHREDIADAU. Newyddion o Ffrainc a hysbysant fod gwlawogydd trymion wedi atal gweithred- iadau y ddwy ochr ar lanau y Somme, ond erbyn nos Fawrth yr oedd y wedi ei adnewyddu. Ar ranau ereill o'r ffrynt orllewinol, darfu i'r Germaniaid ymosod bum' gwaith ar y milwyr Rws- iaidd, ond bu eu hymosodiadau yn hollol aneffeithiol. Yn rhanbarth Richebourg I' Avone, aeth y milwyr Prydeinig i ffos- ydd y Germaniaid, gan gymeryd lluaws o garcharorion. Y FFRYNT RWSIAIDD. I Perlieir y frwydr am feddiant Halics o I ddydd i ddydd. Ymladd law-yn-llaw gerir ymlaen, a newidiodd coedwig i'r dwyrain o'r afon Narayuvka ddwylaw oliwech gwaith cyn i'r Germaniaid addef eu bod wedi eu gorchfygu. Hawlia v Ger- maniaid iddynt gymeryd 4200 o garcharor- ion, ond nis gallwn sicrhau gwirionedd hyn. BYDDIN Y CADFRIDOG MACKEN- SEN. Llwyddodd byddin y Cadfridog Maicken- sen i dreiddio drwy dri ugain milldir i'r Dobirudja heb gyfarfod a, llawer o wrth- wynebiad. Ymddengys mai bwriad Macken- sen yw meddianu y bont sydd yn croesi y Danube yn Carnavoda ar y brif reilffordd o Bucarest i Consfcanza. Dyma yr unig bont rhwng Belgrade a'r mor, a byddai ei meddianiad yn gaffaeliad i un o'r ddwy ochr.

DEONIAETH ARFON

DEONIAETH ARFON. BANGOR. Y (jcuhcuioeth Genedlaethol.-Dydd Llun cyfarfyddodd 'group' Bangor yn yr Eglwys Gadeiriol i drafod materion sydd yn dwyn cysylltiad a'r Genhadaeth. Am 8 a.m. gweinyddwyd y Cymun Sanctaidd gan y Deon a'r Archddiacon Lloyd Jones. 0 Am 10 a.m., Gwasanaeth Ymbiliad ac anerch- iad gan y Deon. Am 11 a.m., y Weddi Foreuol gan Minor Canon Eastwood a'r Archddiacon. Cynhadledd yn y Chapter Room am 11.30 a.m. Yr oedd yn bre- senol, heblaw y rhai a enwyd eisoes, Parchn. T. Lewis Jones, J. D. Jones, E. Lumley, T. A. Cooke, Rees Jones, J. G. L. Swann, Bangor; Herbert Jones a J. H. Palrry, Pentir; a Mr. H. Jones, Pen- rhosgarnedd. Tameidimt o Anerchiad y Deoti,Dech- reuodd y Deon trwy ddweyd fod yria dair o agweddau yn perthyn i'r Genhadaeth. 1. Dechreuad, hyny yw, yr hyn sydd yn caeli ei wneyd yn awr i arloesi y tir ar gyfer y Negeswyr (Messengers). Dis- gwylir y bydd y clerigwyr wedi parotoi meddyliau y lleygwyr fel y byddant yn barod i dderbyn cenadwri y negeswyr. 2. Cyhoeddiad n'r neges. Bydd y negeswyr yn ymweled a phob plwyf yn Hydref a Tachwedd neu efallai y bydd rhai plwyfi yn detrbyn y negeSiwyr yn Rhagfyr. Gwyddys fod yna restr o'r negeswyr hyn wedi cael eu dewis gan yr Esgob. Bydd pob clerigwr at ei ryddid i ddewis un neu ddau ychwaneg o'r negeswyr yma. Gwaith y negeewyT ydyw cyhoeddi y neges. Dis- gwyTir v byclcl pob T!»lwyswr yn bresenol yn yr Eglwys pan fyddys yn cyhoeddi v neges bwysig yma. 3. Ar ol cyhoeddiad y neges. Bydd y gwaith ysprydol yn myned yn mlaen o hyd. Rhaid cofio nad ydyw y Genhadaeth ddim yn darfod ar ol ymwel- iad y negesydd, ond yn hytrach yn myned ymlaen o hyd. Disgwylir y bydd Genhad- aeth Dramor yn cael sylw arbenig yn Ionawr a Chwefror. hyny yw, v dylid I gosod pwysigrwydd neillduol ar y gorohy- myn a roddodd ein Ilarglwydd Iesu Grist i'w Apostolion, sef "Ewch i'r holl fyd, a phregethwch yr Efengyl i bob creadur." Dylid rhoddi llo amlwg i'r cwestiwn dir- westol. Rhaid fydd i'r Eglwys fod a'i llygaid yn agored i fod mewn sefyllfa i ynidrin a'r Social questions, betio, an- mhuredd, ac amryw bethau ereill. Gosod- odd y Deoai bwysigrwydd neillduol ar barotoad y lleygwyr, ac fod yn rhaid cael cynorthwy y lleygwyr os ydym yn disgwyl i'r Genhadaeth fod o unrhvw les i ni. Dywedodd pa mor anhawdd fuasai i'n meddygon galluog wella archollion ac afiechyd ein milwyr, druain, heb gy- northwy y gweinyddesau (nurses). Mewn gwirionedd, fe fuasai yn anmhosibl i'r meddvgon fod vn llwvddianus heb OIÍal b neillduol v gweinyddesau. Beth allasai y swyddogion (officers) yn v fyddin wneyd heb gymorth y private soldiers. Felly yn y I hollol gyda'r Genhadaeth, rhaid fydd cael cynorthwy y lleygwyr. Y mae y rhyfel wedi cyfnewid tueddiadau y ddynoliaeth. Cyn v rhyfel, dyma a ddywedid: "Beth y mae y wlad neu yr Ymerodraeth yn ei wneyd i mi 7" Ond yn awr hyn a glywir oddiar wefusiau llaweJroedd: "Beth a, allaf fi wneyd drop fy ngwlad 7" Mewn materion Eglwysig hyn a glywir yn fvnvch "Beth wnaeth yr Eglwys i mi?" Ond ar ol y rhyfel y geiriau fydd "Beth a allaf fi wneyd dros yr Eglwys?'' Disgwylir trwy v Genhadaeth v daw y rhai sydd wedi aros ar hyd v dydd yn segur, i geisio cap! ¡ noddfa yn yr Arglwydd Iesu Grist. Y daw y rhai sydd yn sedd y gwrandawyr vn Gymunwyr. Y bydd i bob cymunwr ddyfod yn weithiwr difefl yn yr Eglwys. Hyderir y bydd i bob ^weithiwr dros achos Crist- gael ei lanw a'r Yspryd Glan fel v bydd ei fywyd yn disgleirio a'i gymeriad yn ddilvchwin, ac y bydd ei rodiad glan vn foddion i lefeinio v rhai fydd yn bvw o'i amgylch, fel v bydd safon orefydd yn yr ardal yn codi, ac y bydd yr awyr- gylch yn fwy ysprydol. Y mae v i wedi rhoddi cyfleusderan neillduol i ddvn- ion ieuainc ddadblygu eu talentau mewn gwahanoJ gyfeiriadau. Dfingr rvlrl Lieutenant a dynodd i lawr y Zeppelin tua Llundain ei wrhydri. Dianieu na fuasai ei dalentau wedi cael eu dadblygu vn v cyfeiriad yna onibai am v rhyfel. Yn awr, y mae yn bosibl i'n lleygwyr trwy offeryn- oliaeth yr Yspryd Glan dynu i lawr gestyll annuwioldeb mewn llawer tref a phentref. Y mae y Genhadaeth yn rhoddi cyfleusdra neillduol i'n lleygwyr. Nid ydyw yr uchod ond ychydig o frawddegau o araeth ar- dderchog y Deon. Y Cynhadledd.-Y Deon yn y gadair. Ymdriniwyd a. llawer o gwestiynau ym- arferol iawn. and gan eu bod gan mwyaf o natur gyfrinachol ni fyddai yn ddoeth eu cyhoeddi yn y LLAX. Cymerwyd rhan yn y drafodaeth gan yr oil oedd yn bre- senol. Rhoddwyd esgusawd dros beidio bod yn bresenol gall Canon Regg, Canon Fairchild, a Ficer'St. Mair. LLANLLYFNI. Y Getihadaetlb.-Y mae yna gyfeiriadau yn fynych iawn yn 'Magazine' y plwyf uchod tuag at y Genhadaeth Genedlaefhol. Nis gallwn wneyd yn well na difynu a ganlyn o'r 'Magazine' er mwyn i ddarllen- wyr y LLAN gael ei dda,rll,;ii: yu ein rhifyn diweddaf, sylwasom ar y Genhad- aeth Genedlaethol fel Galwad i Edifeirwch. Ond y mae galwad y Genhadaeth yn alwlad i Obaith, yn ogystal ag i Edifeirwch. Edrychwn ymlaen at Gymru newydd, Pry- dain newydd, byd newydd. Agora ein hedifeirwch ffordd i'r Yspryd Glan i ddangos i ni pa fodd y gallwn gynorthwyo i ddwyn hyn oddi amgylch. Ffynhonell ein Gobaith yw argyhoeddiad dwfn y bydd ir Yspryd Glan ddangos i ni y ffoirdd os ymddiredwn yn hollol ynddo Ef. Os am edifarhau mewn Gobaith rhaid fod parod- rwydd o'n tu ni i ddysgu y gwersi addysga Duw i ni y dyddiau hyn. Crodwn mai "Dydd yr Arglwydd" yw hwn mewn gwir- io-ii.e,dd,-dyfodia,d mewn barn. Dengys i ni ein pechodau a'll ffaeleddau, ond o'r ochlr arall dengys i ni fawrodd grllu dyn i aberthu, i ddioddef calcdi, i wasancethu, a thrwy ymarfer y rhinweddau hyn or- esgyn mynyddoedd o anhawsderau. Gor- phwys ein Gobaith am y dyfodol yn y posiblrwydd o arfer y gallu yma yn yr an- turiaeth fwyaf aruchel yn y byd, sof achub y byd i Iesu Glrist. FiJwyr yr Arglwycld Iesu vmfyddinwch Deuwch vn n > J eich gilydd. LI an we r chwi ag yspryd cariad brawdol, ymunwch i wynebu y gelyn ysiprydol Ar faes brwydr, teimla ein milwyr werth a dylanwad rhyfeddol cym- deithas. Yn undeb catrawd mcgir hyfdr-1 a gwtroldeb i wynebu peryglon ofnadwy rhyfel. Yn undeb brawdoliaeth milwyr Iesu Grist y canfyddir ffynhonell ddihys- bydd o obaith. Ant allan yn un fyddin mewn yspryd newydd i ddwyn oddiamgylch ddyfodiad Teyrnas yr Arglwydd. I hyn y golwir arnom i Edifeirwch, ond i Edifar- hau mewn Gobaith. Rhaid trin y tiT cyn hatt, oe am gynhauaf toreithiog. Rhaid T"r"tn1 v n-rilon i J,flr1 Efon^l. o i am Iwvddiant r.r unrhvw Gen had,i of h. I Er parotoi awgrymir i Eglwyswyr gyd- ymgynull i weddio ac ymgynghori, i ddar- t,Y 0 1 lilen v Bibl ac efrydu pynciau cymdeithasol yn ngoleuni yr Efengyl. Bu y Parch. R. R. Roberts, Ficer St. Thomas, yr S. Rhedyw, nos Sul, Medi 3ydd, yn traddodi anerchiad ar natur y Genhadaeth, a dis- gwylir y Parch. B. Thomas, rheithor, Llanddona i'r plwyf ar y 29ain o Hydref i'r un perwyl. LLANRUG. Dyrchafiad.—Yr ydym fel ardalwyr yn falch fod Mr. E. O. Jones, Sarn, wedi cael ei ddyrchafu i'r swydd o Seirgeant- Instructor yn y fyddin. Y mae y rhyfel yn rhoddi cyfleusdra i'n dynion ieuainc ddangos eu medruarwydd mewn gwahanol gyfeiriadau. Yr ydys yn hydertl y bydd i Sergeant Jones ddringo yn uwch eto, ac y bydd yn foddion i gyfaxwyddo y rhai fydd dan ei ofal pa fodd i handlio yr arfau i osod i lawr y gelyn fel na fydd yn alluog i godi yn oes neb sydd yn fyw heddyw. Adref am Seibiant.—Yr oedd yn dda genym welod Private R. D. Owen, Bryn- heli, a, Private John Owen, ei frawd, yn eiu mysg unwrith eto. Deallwn y bydd Private R. D. Owen yn myned i Ffrainc ar ol ei ddychweliad at ei Gatrav/d. Mawr obeithiwn y daw yn ol yn iach a dianaf. Penr h osg arned d. H. J ONE s.

PENMACiiNO

PENMACiiNO. Y GENHADAETH.—Anerchwyd v gynull- eidfa nos Fencher gan y Parch. J. Ll. Richards, Dolwyddelen. Yr wythnos hon disgwylir v Parch. R. M. Jones, Bettwsy- cne-d. DECHREU CYNAR.—Dechreuw}-d y gwas- anaeth nos Sul am 5.30 ac yr oedd yn llwyddiant. Bwriedir cadw at yr arnser hwn hyd ddiwedd y mis. oJ f GWASANAETHAU SEISNIG.-Bu r gyfres o wasanaethau Seisnig eleni yn fwy llwydcl- ianus nag er's rhai blynvddoedd. Yn ystod y gauaf ni chynhelir hwynt ond ar y trydydd Sul yn y mis. GWAELEDD.—Da genyin fod Private David Parry yn gwolla.Cydymdeimlwn a Mrs. Ellen Jones, Church View, yn ei gwaeledd. Hi sydd wedi glanhau'r Eglwys er's rhai blynyddoedd.

DEONIAETH Y RHOS

DEONIAETH Y RHOS. Y GENHADAETH GENEDLAETHOL Cyfarfu y rhan fwyaf o giprigwyr y ddeoniaeth yn Rheithordy Llysfaen nawn Mercber, y 13eg cyfisol, i drafod trefniadau y dyfodol. Enwyd nifer fawr o glerigwyr yr hoffid eu cael yn genhadon, ac y mae y Deon Gwladol (y Parch. E James Evans, Llandeilo), a'r ysgrlf- enydd (y Parch. LI. A. Richards, St. George), yn ymohebu A hwynt, a disgwylir atebion erbyn dydd lau, Medi 21ain, pan gyfarfyddir eto yn Ficerdy Bettws. Bydd cenhadon yr Esgob yn ymeled i'r ddeoniaeth am wyth niwrnod, gan ddechreu ddydd lau, Tacbwedd 23ain, a diweddu ddydd Iau, y 30ain. Dis- gwylir y bydd gweinyddiad o'r Cymnn Sanct- aidd bob boreu ymhob plwyf drwy'r wythnos hono, a gwasanaeth yn yr hwyr, pryd y bydd cenad yr Esgob yn bresenol. Gellir hefyd drefnu, lie mae'n bosibl, gyfarfodydd yn y prydnawn i ferched neu i blant. Bydd y cenhadon rai yn Saesneg, ac ereill yn Gymraeg. LLTSFABN.—Cafwyd gwasanaeth ymbiliadol ar ran y Genhadaeth yn yr Eglwys hon nos Fercher, y 13eg cyfisol, am saith o'r gloeh yr hwyr. Daeth y cor bron yn gryno iddo, ac yr oedd yr Eglwys yn Hawn. Defnyddiwyd y Gwasanaeth neillduol o Swyddfa'r LLAN, canwyd emynau cymwys, a chafwyd anerch- iad pwrpasol lawn gan y Deon Gwladol. Yr oedd y clerigwyr canlynol yn bresenol Parchn. E. James Evans, Llandrillo (Deon Gwladol) L. H. 0. Pryce, Colwyn Bay; George Owen, Llanelian; John Griffith, Colwyn Ll. A. Richards, St. George E. J. Williams, Llandrillo; J. J. Morgan, Colwyn Bay; J. W. Jenkins, Colwyn J. W. Thomas, Llanddulas; J. Williams, Llanfairtalhalarn, a T. Llechid Jones, Llysfaen. CYWIRTAD.—Nid yn ami y caf g*yn yn erbyn cysodwyr. Yr ydwyf fi a hwythau wedi dealt ein gilydd yn wyrtbiol o dda ar hyd y blynyddoedd, yn enwedlg pan ystyrlr fy llawysgrifau I cramped.' Ond llithrodd un gwall i'm nodion diweddaf yr hoffwn el gywiro. Yn 1849, ae nid yn 1749, y gwnawd y I cistern i fedyddio drwy drochiad yn Eglwys Linn fai rtal haiarn. GOLEUO'R EGLWYSI. Yr ydym mewn pryder yn y ddeoniaeth bon parthed y regu- lations i beidio gadael goleuni ymddangos wedi nos. Rhaid I 01 beidio gadael I'r capel' ein gorchfygu yn hyn beth eto. Llwyddodd Ymneilltuaeth fwy drwy gymeryd mantaia ar y nos na thrwy ddim byd arall gan' mlynedd yn ol. Yr oedd yr Eglwys yn rhy I barehus' t gynal gwasanaeth wedi i'r dydd dywyllu. Boreuol a Phrydnawnol ydoedd. Ond yr hwyr fawrygal Ymnelllduaeth; ac onibai i'r EglwYI lyncu ei I false dignity,' a chynal gwasanaethau yr yr hwyr, buasal wedi llwyr dlflanu o'r tir. Mae llawer i'w ddweyd yn erbyn gwasanaethau yn y nos er erioed. ond o ddau ddrwg rhaid dewis y lleiaf. DYDD TAWBL.—Bydd holl glerigwyr y dde- oniaeth hon a deoniaeth Llanrwst yn oyfarfod yn Ngholwyn Bay ddydd Mawrth, y 26ain cyfisol, i gynal diwrnod tawel, dan arwelnlad Deon Roberts, Bangor. SYR WM. V AUGHAN.- Yr wyf yn deall fod teulu Vaughan, Pantglas, Yspytty, wedl dod I Lysfaen. Mae'n debyg mat o'r teulu hwn y daeth Syr William Vaughan, y Royalist/ O. gwyr rhywun rywbeth am hyn traethed eI ldn.