Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
9 erthygl ar y dudalen hon
ADOLYGIAD YR WYTHNOS

Ar y ffrynt Prydeinig mae y safle yn Schwaben wedi ei chadarnhau, a'n llinell wedi ei hestyn i'r gogledd a'r gorllewin. Cymerwyd amryw ffosydd, ynghyd a. 370 0 garcharorion. Ymosodwyd ddwy waith gan y Ffrancod ar y llinell rhwng Peronne a Chaulnes, a llwyddwyd yn un ohonynt i feddianu pentref ac anfon y gelyn allan o Ablainoourt. I'r gorllewin o Bellbw, meddianwyd 2000 Hath o ffosydd y Ger- .maniaid, a 1100 o garcharorion. Mae y Ffranood drwy hyn wedi sicrhau mwy o rwyddineb tuag at yr ymosodiad nesaf. Y FFRYNT ROUMANAIDD. Mae ymgyrch Von Falkenhayn yn etrbyn y Roumaniaid wedi ei atal ar rai pwyntiau i encilio. Dywedir fod rhai o honynt wedi gwrthsefyll y Germaniaid yn llwyddianus, ac i fyny i ddydd Sadwrn yr oeddynt wedi cymeryd 15,000 o garchar- orion. Erbyn hyn, mae adgyfnerthion Rwsiaidd wedi eu cyraedd, a disgwylir y bydd gwedd newydd ar y sefyllfa yn fuan. Y CYNGHREIRIAID A GROEG. Parha y Cynghreiriaid i weithredu yn gadarn ynglyn a Groeg. Mae'r Piroeus wedi eu meddianu gan filwyr Cynghreiriol, y rhai gydnSbyddant y 1 ly wodraeth dym- horol a ffurfiwyd gan M. Venezelos. DYDD MAWRTH. Y FFRYNT RWSIAIDD. Parheir i frwydro yn galed yn y Car- pathians, yn enwedig ar y llinell o 55 milldir rhwng Korosjnezo a Kirlibaba. Ymosoda y Germaniaid gyda ffyrnigrwydd ac y mae yr ochr arall yn amddiffyn yn ddewr. Hawlia y Germaniaid eu bod wedi cymeryd 1389 o garcharorion, a'r Rwsiaid eu bod hwythau wedi cymeryd 1187. Ymddengys Germani yn awyddus iawn i atal ymdaith y Rwsiaid, oherwydd eu dynesiad at Fwlch Rodna, a arweinia i Transylfania. Byddai i fyddin Rwsiaidd fyned drwy y bwlch ymyraeth yn ddifrifol a ohynlluniau y Cadfridog Falkenhayn yn erbyn Roumania, ac y mae o'r I pwys mwyaf i Germani sicrhau pob bwlch yn y Carpathians cyn y gallant obeithio gor- esgyn y wlad hono gyda diogelwch. Y BRWYDRO AR Y SOMME. Bob yn gam, mae y Cynghreiriaid yn meistroli y brif ffordd a arweinia o Peronne i Bapaume. Etrbyn hyn, mae y Ffrancod wedi enill safle yn mhentref Sailly-Saillissel, o fewn dwy filldir a haner 0" Comblea. I'r de o'r pentref mae coed- wig fawr St. Piene Vaast, amddiffynfa gref sydd wedi ei meddianu gan y German- iaid. Mae yr ymosodiadau Germanaidd ar y milwyr Prydeinig a Ffrengig yn amlhau, ond nid ydynt yn llwyddianus o gwbl, a'r Germaniaid yn cael eu colledu yn drwm. Y BALKANS. Wedi iddynt dori Seres oddiwrth bob cymundeb ar y rheilfforddt mae y milwyr Prydeinig yn gwthio ymlaen tuag at Demirhissar a Bwlch Rupel, a arweinia^ i Bwlgaria. Mae ein blaen wylwyr wedi treiddio i Bursuk, ar ffrynt y Struma. • DYDD MERCHER. MEDDIANIAD ATHENS GAN Y CYNGHREIRIAID. Hysbysir fod milwyr Ffrengig ac Ital- aidd wedi glanio yn Athen^, ac wedi -cy- meryd meddiant o'r amddiffynfeydd a'r gorsafoedd. Prif amcan y glaniad yw atal terfysgoedd, y rhai ydynt wedi amlhau yn ddiweddar. Anfonwyd yn ddioed am y brenin i fod yn bresenol mewn cyfarfod o'r Cyfrin-Gyngor. Y SAFLE YN RWSIA. Er fod y Germaniaid a'r Awstriaid yn ymoeod yn barhaus ar y Rwsiaid yn y Car- pathians, nid ydynt yn llwyddianus. o gwbl. Llwyddodd y Rwsiaid a'r Rou- maniaid i wrthsefyll yr ymosodiadau yn Dornavatra, ond diau yr ymosodir arnynt eto gan y gelyn, gan ei fod yn gwneyd ?i oreu i wahanu y Rwsiaid a'r Roumani nd ac felly gyraedd y rheilffordd o Ctirno- witz i Bucarest. Ymleddir yn galed r Haw Lutsk, a hawlia y Germaniaid eu bod wedi meddianu dwy fil oi latheni o ffosydd, ynghyd a 1900 o garcharorion. AR Y SOMME. Parha y Ffranood i wneyd cynydd yn Sailly-Saillisel, lie y mae ymladd ffyrnig yn cael ei gario ymlaen o df i dy. Ym- oeododd y 4lermaniaid ar safle newydd y Ffranood, ac am yohydig amser llwydd- ,i;Jl«ant i ad-enill rhan o'r llinell gyntaf, ond cymeryd hi eilwaith gan y Ffrancod, r. ynghyd a 90 o garcharorion. Bu 65 o ymosodiadau awyrol ar y Somme, a di- nystriwyd pump o awyrlongau y gelyn. Methodd saith o'n hawyrlongau ni ddy- chwelyd.

LLANSANTFFHEAD CEREDIGION

LLANSANTFFHEAD, CEREDIGION. DechratiodAyeiirad newvdd. y Parch. T Aneurin Dayfes, B.A., yr hwn fn vn owsorn. aethn o dan Eajjoh presenol Abertave nm yr wyth mlvnadd diweddaf yn Aberhonddn, ar ,Of ddyledswyddau yma v Sul diweddaf Dv- mrinwn Iddo bob Uwyddiant vn ein pUth, a rbodd w r. Iddo ein cefnlogaeth ffyddlonaf 1 Myner y BRT, ymhob if Yl) NgJa",

Nodion Hen Bysgotwr

Nodion "Hen Bysgotwr." ) Tra yn pregethu yn nghapel y Presby-! teriaid, Porthaethwy, y dydd o'r blaen, I cyfeiriodd y Parch. T. Charles Williams (M.C.) at y Genhadaeth Genedlaethol o Edifedrwch a Gobaith. Rhoddodd anog- aeth i'w wrandawyr bresenoli eu hunain yn nghyfarfodydd y Genhadaeth, ac am iddynt roddi pob cefnogaeth iddi, ac uwch law pob peth am iddynt gynorthwyo y Genhadaeth trwy eu gweddiau. Nid ydyw yr 'Hen Bysgotwr' yn synu dim at eiriau Mr. Charles Williams, canys y mae ganddo adnabyddiaeth dda o hono, ac yr ydys yn gwybod mai dyn ydyw Mr. Williams yn meddu ar feddwl eangfrydig I —dyn mawr ydyw ef yn ystyr eangaf o'r uair. Dianwu fod yna rai ereiill o'n brodyr Ymneallduol yn cydweled a'r Eglwys fod angen mawr ar Gymru a Llocgr am adfywiad crefyddol. 0 bosibl y cawn ni glywed syniadau rhai ohonynt yn fuan ar y Genhadaeth. Arwydd dda ydyw fod rhai o bregethwyr Ymneillduol yn awyddus i ddarllen llenyddiaeth y Genhadaeth. --0-- Tra yn darllen y Guardian, y dydd o'r blaen, sylwais ar y llythyr canlynol: "Gan y bydd llawer o'r clerigwyr yn ystod misoedd y gauaf yn myned allan fel neges- wyr neu genhadon ynglyn a'r Genhad- aeth, bydd y mwyafrir o honynt yn lletya mewn gwahanol ficerdai, o angenrlieid- rwydd gadewch i mi awgrymu mai dyled- swydd cyntaf y lletywr ydyw gofalu fod y gwely yn ddi-damp. Dywedodd un celi- hadwr wrthyf unwaith fod ei wely nior hynod o damp fel y bu dan oirfod rhoddi y plancedi am dano a chysgu vn yr 'ii;>- hath. 0 bosibl y gwnaiff yr Esgobion grybwyll am y peth yn 'Magazines' y gwahanol esgobaethau." Yr wyf yn credu fod y llythyr uchod yn un ar't erol iawn, canys rhaid gofalu am y corph. Yr ydym yn disgwyl l'n negeswyr ddyfod yn ol i'w plwyfi, wedi traddodi eu cenadwri, yn iach ac yn alluog i gyflawni eu W(d1a]L ol ddyledswyddau plwyfol. Gwyddys nad ydyw amryw o'n clerigwyr wedi eu cynys- gaeddu a chyrff" cryf, ac y buisai gwely llaith yn rhwym o brofi yn angeuol i rai o honynt. Yr wyf yn sicr y bydd yr holl negeswyr yn barod i guro cefn yr 'Hen Bysgotwr' am roddi yr awgrymiad uchod yn y LLAN. --0-- Yr oedd yn ddrwg iawn gan yr 'Hen Bysgotwr' ddeall fod ei gyfaill, y Parch. G. Williams, Penmon, yn cwyno. Yr ydys yn hyderu y bydd yn alluog i ail-afael yn ei ddyledswyddau yn fuan. --0-- Gwyddys fod yna gyflawnder o lenydd- iaeth yn y ddwy iaith i'w cael ar y Gen- hadaeth Genedlaethol, ond synais y dydd o'r blaen pan ddywedodd Saia wrthyf nad oedd ef wedi gweled yr un pamphlet na leaflet eto!

Yn Nyffryn Teift

Yn Nyffryn Teift. I (Gan JOB* T 0.). PER80N0L.—Da fydd gan ein darllenwyr ddeall fod y Parch. a Mrs. E. Teify Evans wedi derbyn anrhegion gwerthfawr ar eu hymadawiad o Gwmllynfell i guxadiaeth Capel Tygwydd. Mynegir fod iddynt le anwyl yn serchiadau pobl Cwmllynfell, ac ^fynir iddynt lwyddiiant a bendith i gario'r gwaith ymlaen yn Capel Tygwydd. PENBOYR.Dydd Sul diweddaf gwasan- aethwyd yn Penboyr a St. Barnabas gan y Parch. J. Thomas, curad Llandebie, a mwynhawyd ei wasanaeth fel offeiriad ieuanc dymunol. DYRCHAFIAD. Lloiigyfarchir Lieut. Evan Davies, gynt o Dderwenlas, Felin- dre, ar ei ddyrchafiad yn Gadben yn y fyddin, a hyny ar faes y frwydr yn Ffrainc. CVNGERDD.—Nos Lun, cadw 5 gerdd rliagorol yn Neuadd Henllan, a'r elw i fyned at ein milwyr a'n morwyr. Mae gair o glod yn ddyledus i'r yagnfen- ydd, Mr. Tom. Evans, Orllwyn Terrace, am ei ymdrechion diflino ymhob cyfe-iriad ax ran cysur ac anghenion y saivi ydynt wedi uno a'r fyddin. PENBOIR.- Y Sul diweddaf, pregeth- wyd yn eglwysi y plwyf gan y Paroh. J. Williams, Ammanford. Da genym weled fod y plwyfolion wedi trefnu cael Jumble Sale yn Felindre Tachwedd 1 leg. a rhoddir yr elw at Gymdeithaf: y Y.M.C.A LLANGELER.—Eiddunir yn dda i Mr. David John Jones, mab Mr. a Mrs. Daniel Jones, Shop, Llangeler, ar ei br:odn^ Miss Hannah Jones, merch Mrs. J 

No title

Davles (Dyfrlp} roewii ji^mphledyn oSwydd- fa'r LLAN am y prlsfau canlynol 21, 1/3 f0, 2/ 100, 3/0.

DEONIAETH Y RHOS

DEONIAETH Y RHOS. LLYSFAEN.—Cynhaliwyd gwyl y Diolch- yma ddydd Mercher, Hydref 4ydd. Gweinyddiad o'r Cymun Sanctaidd am Jwyth y boreu, pryd y cyfranogodd tuag ugain. Gwasanaeth Saesneg am dri y prydnawn. Darlllenwyd ac littonivryd y gwaaanaeth gan y Rheithor (Parch. T. Llechid Jones). Darllenwyd yr ail lith gan y Parch. J. R. Jones, rheithor Llan- fairtalhaiarn, a phregethwyd gan y Parch. Benjamin Jones, Penmaohno. Yr oedd yr eglwys hardd yn llawn o addolwyr de- fosiynol. Yr oedd y gwasanaeth oil yn gorawl a chauwyd anthem, 'Behold, how 'good and joyful (Dr. Clarke-Whitfield), Mr. R. J. Lee, Mount Pleasant, yn cy- meryd y solo. Ar ol y gwasanaeth rhodd- odd v Rheithor de yn yr ysgol i'r cor, yr hwn oedd yn gyfangwbl yn Haw Mrs. Hughes, Henllys, ac a i-oddodd foddlon- rwvdd mawr i bawb. Yr ydym yn ddi- olchgar iawn i Mrs, Hughes am y dra- fferth yr ymgymerodd ag ef mor dde- heuig. Am 6.30 cafwyd y gwasanaeth Cymraeg. Bu yn rhaid i lawer fvn'd adref wedi methu dod i'r porth hyd yn nod adeg v gwasanaeth hwn. Yr oodd y cor ar ei oreu. Intoniwyd y gwas- anaeth drachefn gan y Rheithor, dar- llenwyd y llithoedd gan Reithor Pen- llitlioedd v llithcedd gan Eeithor Peii- machno. Canwyd anthem, 'Mor Hawdd- rn, gar yw Dy Bebyll (Dr. Joseph Parry). Pregethwyd gan v Parch. D. Lewis (Ap Ceredigion), rheithor Llansadwrn, Mon. Chwareuwyd yr organ drwy'r dydd gan Mr. Hugh Hughes, Henllys, organydd ffyddlon yr eglwys. Arweiniwyd y canu gan v Rheithor, a chymerwyd y solo a'r trio yn yr hwyr gan Miss Myfanwy Jones a Miss Nellie JoueP" Mri. R. J. Lee a Gwilym Ffoulkes. Yr oedd v casgliadau tuag at Gymdoithasau vr Esgobaeth. Yr oedd yr eglwys wedi ei gwisgo yn bryd- ferth gan Miss Whittle a'r chwiorydd Mis -•es Smith, Ty'nycoed. COLWYN.—Cynhaliwyd gwasanaeth di- olchgarwch yn Eglwys St. Catherine (Cymraeg), Colwyn, nos Fawrth, Hydref ,3ydd. -'Cymelrwyd y gwasanaeth gan ty Parch. John Griffith (fioer) a'r Parch. J. W. Jenkins (curad), a'r llithoedd gan y Parchn. 'George Owen, Llanolian, a T. Lleohid Jones, Llysfaen. Pregethwyd gan y Parch. David Davies, rheithor Trawsfynydd. LLANDDULAS.—Cynhaliwyd cynhadledd wythnoso] clerigwyr y ddeoniaeth ynglyn a'r Genhadaeth Genodlaethol yn Rheith- ordy Llanddulas newn Iau, Hydref 5ed. pryd y daeth rhif da o'r offeiriaid ynghyd. Yn yr hwyr cafwyd dau wasanaeth ym- biliadol ar ran y Genhadaeth, un yn Saesneg am 5.30 a'r llall yn Gymraeg am 7. TROFARTH.Drwg genym ddeall fod Mr. Edwards, ficer y lie hwn, yn cwyno yn arw am ei iechyd y dyddiau hyn.- Gobeithiwn y caiff adferiad buan. Safle anifir yw safle offeiriad plwyf, os bydd yn gydwybodol, pan dyr yr iechyd i lawr. Mae y poen meddwl, wrth gofio fod ei waith yn dioddef, yn lluddias iddo well a yn ami. Dyna lie mae yr anfantais fod cymaint yn ymddibynu ar yr offeiriad ei hunan. Dylid fod caniatad eangach i leygwyr gario y gwaith ymlaen ar achly- suron eithriadol. Ymddengys i mi fod y caniatad hwn yn bodoli bron yn esgob- aeth Bangor. Mae llawer i waith wedi cael ei gleisio yn ddifrifol oherwydd afiechyd yr offeiriad a'r rheol ddi-reswm nad oes hawl dan unrhyw achlysuron i'r lleygwyr- sefyll yn y bwlch. HENAFION. Ai tybed y gwyr .rhai o'r clerigwyr eill wel'd hyn o nodion am y sylw rhyfedd geir yn 'register' claddu Llysfaen gyferbyn ag enwau llawer gladdwyd yn y blynyddoedd 1678 hyd 1681. Y sylw yw 'in woollen onely,' neu, er engraifft 'Hugh John the miller was interred in woollen ye' 12th Sept., 1680.' A ydyw hyn yn digwydd mewn rhvw 'registers' eraiil? Beth yw y mcddwl1 Ai anrhydedd ynte i'r gwrthwyneb oedd cael ei gladdu 'in woollen onely' ? Sut y cleddid rhywun os nad 'in woollen' ?

CWMLLYNFELL

CWMLLYNFELL. CYFARFOD YMAD A wo L.—Ymgynullodd pobl yn lluoedd i Hall Cwmllynfell nos Wener, Medi 29ain, i ddangos eu parch i'r Parch. Teifi Evans a Mrs. Evans ac i roddi ffarwel iddynt ar eu hymadawiad o Cwm- llynfell ar ol tair blynedd a haner a weini- dogaeth Iwyddianus yn Eglwys St. Mar- garet. Caiff St. Margaret golled nid bychan ar ei 01. Yr oedd yr eglwys wedi cynyddu, yn awr yn ddwbl yr hyn oedd pan y daeth ef i'n plith. Gobeithiwn weled yr had da y mae Mr. Evans wedi hau yn ein plith yn aeddfejJu yn ffrwyth toreithiog yn St. Margaret. Cymerwyd y gadair gan Mr. Thomas Griffiths, Ystrad- owen, a gwnaeth ei waith yn rhagotrol. Aethpwyd drwy raglen dda o gerddor- iaeth, etc., ond ni chaniata gofod i'w gy- hoeddi. Cyflwynwyd yr anrhegion, yn cynwys 'roll-top desk' ao 'inkstand,' i Mr. Evans gan Mr. Griffiths, y cadeirydd, yr hwn hefyd sydd yn warden St. Margaret, yr hwn wnaeth gyfeiriadau yn ei anerch- iad i Mr. Evans am y gwaith rhagorol oedd wedi wueyd yn Cwmllynfell, am v parch oedd ardal CVmllynfell yn gyffred- inol yn goledduat Mr. a, Mrs. Evans. a'r golled gaiff yr Eglwys a'r ardal ar eu hoi. Cyflwynwyd i Mrs. Evans 'Queen Anne Silver and Coffee Service,' gan Mr. Evan Lewis, warden arall St. Margaret. Rhodd- odd Mr. Lewis dystiolaeth uchel i Mr. a I Mrs. Evans. Heblaw y rhoddion uchod, cafodd Mr. Evans 'Private Communion Service' gan deulu Mr. T. Samuels, Gian- yrafon, a 'Stole' gan Mrs. Dr. Neiison, a ohafodd Mrs. Evans amryw anrhegion gwerthfawr heblaw yr uchod. Diolchodd Mr. Evans drosto ei hun a Mrs. Evans am y rhoddion a roddwyd iddynt, ac am y teimladau da a ddangoswyd gan blwyfol- ion Cwmllynfell. Byddent yn edrych yn ol gyda hiraeth ar ol ardali Cwmllynfell. Yn ystod y cyfarfod gwnaed casgiiad o S2 7s. lc. tuag at y 'Reception Committee Fund,' Cwmllynfell. Cafwyd anerchiadau gan y rhai canlynol:—Parch. D. Jeremy Jones, Mr. John Evans, Coedfalu, a Mr. I Rees, Ystradowen, y rhai a roisant dystiol- aeth uchel i Mr. Evans fel pregethwr, ac fel dyn cymdeithasgar, ac yn barod bob amser i wneyd yr hyn. oedd yn ei allu er lies pawb, ac hefyd am y golled a gawn ni fel ardal ar eu hoi. Dymunent bob llwyddiant i Mr. a Mrs. Evans yn eu lie newydd hyd lies y detiant yn ol eto atom i St. Margaret, Cwmllynfell. Chwareu- y berdoneg yn y cyfarfod gan Mr. W. D. Evans, organist St. Margaret, a I' Jenkins. All Saint's, Pontardawe. YHI- adawodd Mr. a Mrs. Evans yr v-v ganlynol a. Cwmllynfell am Llandygwydd. oedd ifno.

1X A X C ATT WG YB AHRI

1X A X C. ATT WG- Y-B AHRI. PRTODAS Y PABCH. IFOK DAVIKS. • ADA EVANS.—Ddydd Llun, Hydref 9fed, yn Eglwys St. Iago, Abertawe, unwyd mewn glan briodas y Parch. Ifor Davies, curad hynaf Llangattwg-y-Barri, a Miea Ada Evans, merch Mr. Jenkin Evans, Uplands, Abertawe. Gwasanaethwyd ar yr achlysur gan y Parchn. J. W. Hughes, Burry Port, a Latimer D. Davies, Oyster- mouth, dau o gyn gyd-guradiaid y priod- fab. Gwas priodas y priodfab oedd ei frawd, Mr. Lewis Davies, B.A., ac yr oedd hefyd yn birasenol frawd arall, Mr. Tudor Davies, M.E., Abercynon; Mr. a Mrs. W. J. Cocks, Barri, ynghyd a lluaws o gyfeillion y pir ieuainc. Daeth tyrfa o ewyllyswyr da i Eglwys St. Iago, ao yr oedd yn amlwg fod y briodasferch yn uchel ei pha-rch yn v gymydogaeth. Yr oedd. gan y briodas hon ddyddordeb neillduol i ni yn y Barri, ac yr ym yn sicr i bawb sydd wedi canlyn hanes yr Eglwys Cym- reig yn ystod y blynyddau diweddar. Y mae enw y Parch. Ifor Davies ar lafar gwlad yn esgobaeth Llandaf. Cyfrifir ef fel un o arwyr penaf yr Eglwys yn Nghymru, ac y mae yr a.reithiau draddod- wyd ganddo ar wahanol lwyfanau ym- mhlaid yr Eglwys yn fyw yn ein oof y dydd heddyw. Ar wahan i hyn, y mae Mr. Davies yn dal amryw swyddau cyf- rifol yn yr esgobaeth. Efe ydyw myged- ydd Bwrdd Arianol yr Esgobaeth, "ac efe hefyd ydyw un o'r ddau guradiaid benod- wyd ynglyn a. Phwyllgor Mesur y Datgy- eylltia)d. Trachefn, Mr. Davies ydyw cynrychiolydd curadiaid Deheudir Cymru. Yr ym ni, blwyfolion Llangattwg, wrth natur, yn ymfalchio wrth feddwl am yr anrfcydeddau hyn ddaeth i ran ein curad; ond ymfalchiwn fyth fwy parthed ei waith godidog yn ei blwyf ei hun. ITid oes blwyf yn Nghymru a chanddo draddod- iadau gwell na Llangattwg. Dysgir ni yma yn athrawiaethau yr Eglwys fel yr an canwyd gan Eglwys Loegr. Y mae Mr. Davies megis cawr wedi sefvll i fvnv droe egwyddorion Eglwysig er ei ddyfodiad i'n plith gyda.'r canlyniad fod yn St. Aidan, lie y gwasanaetha, eglwys flodeuog a llewyrchus. Os am weled ffrwyth llafur, os am weled eglwys filwraethus yn wir ystyr y gair, eler yma am eeiampl Ym- hyfrydwn wrth ddeall fod ein parchus gurad wedi ymbriodi a. merch ieuanc ag sydd yn sicr o fod o gymorth mawr iddo yn ei waith. Eiddunwn i'r par ieuanc ddedwyddwch a hapusrwydd, a b-vnditb Duw ar eu huniad.-Aidan.

STRATA FLORIDA

STRATA FLORIDA. Y GENHADAETH GENEDLAETHOL.—Cfyn- ha'iwyd Gwasanaethau Cenhadol yn y plwyf hwn nos Lun a drwy dydd Mawrth, y 9fed a'r 10fed o'r mis hwn. Trefn y gwas.a.naet.hau :-Nos Lun, yn Eglwys Dewi Sant, am 6, gwasanaeth ac anerch- iadau ar 'Edifeirwch. a Ffydd' p.m 10 o'r gloch boreu dydd Mawrt-h, gwasan- aeth, pregeth, ac anerchiad ar natur a dyben y Sacramentau. Gweinyddiad v Cymun Bendigaid ar ol hyn i rif lluosog o gymunwyr. Am 2 o'lr gloch y prydnawn, yn yr Abbey, gwasanaeth a phregeth ar 'Weddi a'r Addoliad Cyhoedd.' Am 6, yn Eglwys Dewi Sant, gwasanaeth ta phre- geth, ac anerchiadau ar 'Ymostyngiad yr Ewyllys yn angenrheidiol; Cristionogaeth yn frwydr fer, ond buddugoliaeth sicr.' Cafwyd gwasanaethau gwresog, pregethau ac anerchiadau nerthol ac effeithiol, ac yr oedd teimlad difrifol a dwys yn y gwas- anaethau oil, a nodau amlwg fod yr Yspryd Byw yn ymsymud rhwng olwynion tmfnu,, Ordinhadau a, Sacramentau yr Eglwys yn y Genhadaeth hon. Canwyd yr emynau o dan arweiniad medrus Mr. rhmael, Cwmeurig. Cyfeiliwyd gan Miss Florence Jones drwy y dydd. Y oollbadwr ydoedd y. Parch. T. M. William ficer Llanddewi-Aberarth. Defnyddiwyd. gwas- anaeth ymbiliadol y Genhadaeth Genedl- aethol a awdurdodwyd gan bedwar.Esgob Cymru.