Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
21 erthygl ar y dudalen hon
YMOSODIADAU GAN Y GELYN YN FFRAINC

DYDD GWENER, Tachwedd 24. YMOSODIADAU GAN Y GELYN YN FFRAINC. Am dri diwrnod yn olynol, yn ol adroddiad Syr Douglas Haig, mae y gelyn wedi bod yn t&n-belenu yn ddibaid ar in safleoedd newydd ar lanau yr Ancre, ond heb enill dim. Ar y llaw arall, mae magnelau y Cynghreiriaid wedi bod yn bryaur yn Armeutieres, Loos, a Messkies. Ni chrybwyllir fod traed-filwyr wedi cymeryd rhan ynglyn a'r naill neu'r llall.

Y GELYN GERLLAW MONASEIR

Y GELYN GERLLAW MONASEIR. Ar ol derbyn adgyfnerthion, dywedir fod y gelyn yn gwneyd gwrthsafiad penderfynol i'r gogledd o Monaatir. Adroddiad a dderbyn- iwyd o beneadlys y Ffrancod nos lati a hya- bysa fod ymoaodiadau y gelyn wedi bod yn ofer, a bod y Cynghreiriaid wedi meddianu dau bentref i'r gogledd-ddwyrain o Monaatir, gan gymeryd tri chant o garcharorion. Gwnaed cynydd hefyd i'r gorllewin o Lyn Prespa, yn nghyfeiriad Ochrida.

ENCILIAD Y ROUMANIAID

ENCILIAD Y ROUMANIAID. Yn ol y newyddion a gyhoeddir heddyw, mae y Roumaniaid yn parhau i encilio, a'r Germaniaid wedi treiddio i'r rhan fwyaf o'u gwlad. Ar hyn o bryd mae y Germaniaid yn ymdaith tua Orsova, Ili y credir fod gallu eryf o'r Roumaniaid yn barod i'w gwynebu.

Y SEFYLLFA YN GROEG

Y SEFYLLFA YN GROEG. Mae cwmni o forwyr Ffrengig wedi medd- ianu goraaf ar reilffordd Pelyponneaus. Gwrthoda awdurdodau Athena gydsynio a chais y Llyngesydd du Fournet ar iddynt roddi i fyny 34 o fagnelfeydd a 40,000 o ddrylliau.

TANBELENU AR Y FFRYtfT ORLLEWINOL

DYDD. SADWRN. TAN-BELENU AR Y FFRYtfT ORLLEW- INOL. Mae y Cynghreiriaid wedi bod yn brysur yn ymdeod ar y flosydd Germanaidd yn Ffrainc, ac y mae y Germaniaid yn parhau i gario ymlaen eu tin-beteiiiaiau ar Beaucourt. Cymerddd ymdreehfa galed le nos Weney rhwng deuddeg o'n hawyr-longau ac ugain o awyr-longau y gelyn. Dinystriwyd llawer o'r diweddaf, ond dychwelodd ein hawyr- longau ni yn ddiogel. Llwyddodd yr awyr- enwyr Ffrengig i ddinyatrio naw o awyr- longau y gelyn.

SEFYLLFA ADFYDUS ROUMANIA

SEFYLLFA ADFYDUS ROUMANIA. Hawlia yr awdurdodau Germanaldd yn Berlin eu bod wedi meddianu Orsova a Turnu Severin, ar y Panube. Yr oeddia wedi tori y cymundeb rhwng y mllwyr Rou- manaldd yn y rhanbarth hwn oddiwrth y brif ddlnas drwy feddianiad Filiash a Craiova. Bydd i gwymp Orsova a Turnu Severin agor i fyny y cyfundebau ar y rheiffordd rhwng Hungari a Wallachia Orllewinol, yr hyn fydd o fantais annhraethol i'r goresgynwyr. Ad- roddir fod byddin Falkenhayn yn dynesu yn gyflym i'r Alt, dyffryri pwysig i'r dwyrain o'r Jiul. Mae y Roumaniaid wedi eucilio yn drefnus i lanau yr afon. Yn y Dobrudja mae y Cynghreiriaid wedi aymnd ymlaen ar yr holl ffrynt, ac wedi adfeddianu lluaws o ben- trefi.

YMOSODIADAU AR GYFFINIAU MONASTIR

YMOSODIADAU AR GYFFINIAU MON- ASTIR. Credir yr ymleddir brwydr galed "yn fuan i'r gogledd o Monastir, .lie y maeiy Bwlgariaid, ar ol derbyn adgyfnerthion Germanaidd,, yn eelaio atat ymdaith y Cynghreiriaid i Prilep. Bu yr holl ymoaodiadau ar y Serbiaid yn ofer, a gwthlwyd y galyn yn ol gyda choll- edion. I'r gorllewin o Monastir, mae y mil- wyr Itallald wedi cyflawnl gwaith da, ac y mae y milwyr Ffrengig a Rwslaidd wedi tori y flordd rhwng Monaatir a Reana, gan fygwth diogelwch y gelyn, yn y rhanbarth hwnw.

Y CYNGHREIRIAID A GROEG

DYDD LLUN. Y CYNGHREIRIAID A GROEG. Mae y Cynghreiriaid, drwy gyfrwng y Llyngesydd Ffrengig, wedi anfon Nodyn pen- "dant i Lywodraeth Groeg, gan hyibysu y gwahanol adegau y bydd yn rhaid carlo allan eu dymuniadau. Os na chydsynir, bygytbir mesurau effelthiol I slcrhau hyn. Dywedir fod Venezelos a'i wyr wedi cyhoeddi yn ffurf- iol ryfel yn erbyn Germani a Bwlgaria.

Y FFRYNT ORLLEWINOL

Y FFRYNT ORLLEWINOL. Hysbyalrfod cawodydd trymion o wlaw yn disgyn yn nghyffiniau yr Ancre a'r Somme, gyda'r canlyniad fod y brwydro wedi el ohirio am dymor. Gwnaed ymoaodiadau awyrawl llwyddianus gan awyrenwyr Pry- deinig ar weithfeydd haiarn yn Dillingen, 180 milldir o'r ffindir Ffrengig.

NEWYDDION ANFFAFRIOL 0 ROUMANIA

NEWYDDION ANFFAFRIOL 0 ROUMANIA. Dengys yr adroddladau dderbyniwyd o Rou' mania y dyddiau diweddaf fod y Roumaniaid mewn cyflwr gresynua. Nid yn unig mae Falkenhayn a'i filwyr wedi aymud tua'r dwyrain, ond y mae gallu cryf arall dan Mackenaen wedi croeai y Danube, ac wedi myned i mewn ugain milldir i Roumanla. Ni chafodd byddin Mackensen lawer o wrth- wynebiad. Mae rhai rhanau o'r fyddin Rou- manaidd, a dorwyd ymaith oddiwrth y brif fyddin,.yn amddiffyn eu hunain goreu gallant yn ngorllewinbarth Roumania. { I DYDD MA WRTH. ENCILIADAU Y ROUMANIAID. Adroddladau o Berlin, Bucarest, a Petro- grad, a hysbysant am enciliadau parhaol y Roumaniaid. Dywedir fod Mackensen, y'r hwn oedd wedi aroa o flaen Alexandria, wedi aymud i mewn i'r dref hon, ac wedi meddianu llinell yr afon Tedea, un o'r afon- ydd a ymartlwysa i'r Danube. Erbyn hyn mae Mackensen a'i lu wedi gwthio ymlaen yn nghyfeiriad Rosion. Ymladda y German- laid ar ddwy ochr yr Alt. Hawliant eu bod wedi tori drwy y llinellau Roumanaidd, ac wedi cymeryd 410 o gareharorion. Ad- roddir o Berlin fod gweddill y fyddin Roum- anaidd a amddiffynai Orsova wedi en gyru i'r de-ddwyrain o Pitesti, ngolli 1228 mewn carcharorion a thri o fagnelau. Ar y Danube, rhwng Orsova a Rustchuk, hawlia y gelyn eu bod wedi cymeryd chwech o ager- longau a 80 o gychod llwythog o nwyddau gwerthfawr.

Y BRWYDRO AR Y BALKANS

Y BRWYDRO AR Y BALKANS. Tra y mae yr Italiald wedi bod yn llwydd- ianus iawn i'r gorllewin o Monastir, a rúedd- ianu dau uchelder pwysig a safleoedd ereill, mae y Serbiaid yn y dwyrain, yn cael eu cynorthwyo gan filwyr Ffrengig, wedi medd- ianu Bryn 1050, yr hwn fydd yn gaffaeliad pwysig iddynt.

I AR Y FFRYNT GORLLEWINOL

AR Y FFRYNT GORLLEWINOL. Bu ein magnelau yn brysur iawn ar y firynt hwn yn Ffrainc, yn neillduol yn La Bassee ac Ypres, ond nid oes nemawr i'w adrodd.

Y SEFYLLFA YN GROEG

Y SEFYLLFA YN GROEG. Ni chofnodir unrhyw welliant yn sefyllfa pethau yn Groeg. Gwneir bygythiad gan rai o'r uchelwyr yno, os bydd i'r Cynghreir- wyr fynu cael adnoddau rhyfel, y lleddlr pob un o bleidwyr selog Venezelos yn Athens. Teyrnasa braw a dychrrn drwy bob rhan o'r deyrnas.

YMOSODIADAU AWYRAWL YN LLOEGR

YMOSODIADAU AWYRAWL YN LLOEGR. Ymwelodd amryw awyrlongau Germanaidd a. thueddau gogledd-ddwyrain Lloegr nos Lun, ond nid oes unrhyw fanylion am y canlyniadau wedi eu cyhoeddi pan yr ydym yn ysgrifenu.

AWYRENWYR BUDDUGOLIAETHUS PRYDAIN

DYDD MERCHER. AWYRENWYR BUDDUGOLIAETHUS PRYDAIN. Ddydd Mawrth, derbyniwyd newyddion fod nifer o Zeppelins Germanaldd wedi ym- osod ar amryw drefi yn swyddi Efrog a Dur- ham, ac erbyn hyny derbyniwyd y newydd calonog fod dwy o honynt wedi eu dinyatrio gan awyrenwyr Prydeinig. Er fod lluaws o din-belenau wedi eu gollwng mewn amryw fanau yn y ddwy sir uchod, da genym ddeall mal ychydig ddifrod a wnaed. Ymosodwyd ar un Zeppelin gan un o awyrenau y Royall Flying Corps," a dygwyd hi i lawr mewn ffiamau I'r m6r ar dueddau Durham. Aeth Zeppelin drosodd i'r siroedd canolbarthol, gan ollwng rhai tin-beleneu. Tra yn dychwelyd o'i thaith, ymosodwyd arni drwy gyfrwng awyr-long perthynol i'r "Royal Flying Corps," a chan fagneiau. Ymddangosai fel wedi ei anmharu, gan mai araf iawn y teith- iai, ond llwyddodd i ddianc oyn i'r wawr dori. Pan yn dyneau at dueddau Norfolk, ymddangosal' fel pe buasal wedi bod dan ad- gyweiriad, a phan ydoedd 8000 o droedfeddi, ymosodwyd arni gan bedair o awyr-longau Prydeinig ac ager-long arfog, a dygwyd hi i lawr mewn fflamau am 6.45 foreu Mawrth. Ychydig nlwed a wnaed, ond bu I un wraig farw o fraw.

YMQSODIAD AWYRAWL YN I LLUNDAIN

YMQSODIAD AWYRAWL YN LLUNDAIN. Hyabysir fod ymosodiad wedi ei wneyd gan awyr-longau Germanaidd rhwng 11 50 a haner dydd ddoe. Anafwyd naw o bersonau, ond dim ond un yn ddifrifol.

SEFYLLFA RUMANIA YN OWAETHYGU

SEFYLLFA RUMANIA YN OWAETHYGU. Newyddion dlgalon dderbynlr o Rumania, lie y mae y Germaniaid wedi cymeryd dwy dref arall, sef Cantea a Giurgeve, un yn ngogleddbarth y wlad, a'r llall yn y de. Dis- gwylir y troir y byrddau y dyddiau nesaf, gan fod adgyfnerthion Rwsiaidd yn cyraedd yno yn ddyddiol.

Y BRWYDRO YN FFRAINC

Y BRWYDRO YN FFRAINC. Tin-belenodd y gelyn yn ffyrnig ar ein llineli yn Ypres ddydd Mawrth, ond llwydd- odd y milwyr Prydeinig i atal eu hymosod- iadau dair gwaith. Ymosododd ein hawyr- enwyr yn liwyddianua ar amryw leoedd p bwyaigrwydd milwrol.

EIN CYHOEDDIADAU EGLWYSIG

EIN CYHOEDDIADAU EGLWYSIG. Bydd yn bleser gan y Manager anfon copiau o'r LLAN, Yr Haul a'r Perl, i'r milwyr sydd ar y maes, neu yn parotoi, am ddim ond pris y papur a chost y cludiad, sef y LLAN am Chwarter, 1/7i. am Haner Blwyddyn, 3/3. Haul" am Chwarter, 1/- am Haner Blwyddyn, 2/- Perl am Chwarter, 4!c. am Haner Bwyddyn, 9c

DEONIAETH ARFON

DEONIAETH ARFON. LLANBUG. F Genhadaeth Gsnedlaethol. — Yr ydym mewn sefyllfa i wybod fod yna drefniadau mawr yn cael eu gwneyd yn y plwyf uchod 9 ar gyfer Negeswyr yr Esgob. Y mae y rheithor, y curad, ac ereill, yn gwneyd pob ymdrech 1 fraenaru calonau pobl eu gofal fel na fydd y cenhadon yn hau mewn drain. Yr ydych yn cofio yr adnod yn llyfr Jeremiah, Braenarwch i chwi fraenar, ac na heuweh mewn drain' (Jer. iv. S), Ofer fydd i unrhyw blwyf ddisgwyl bendith os na fydd y bobl wedi eu parotoi yn drwyadl i dderbyn yr had yaprydoi. Fel y dywedaia uchod, y mae Llanrug a Chwmyglo yn barod erbyn hyn i dderbyn y ceuhadoa a. breichian agored. Llythyr y Rheithor. Anwyl Frawd neu Chwaer, Agos iawn ydym heddyw at y Genhadaeth Genedlaethol o Edifeirwch a Gobaith.' Darllenwn a chlywn am dani ar bob llaw. El hamcan mawr yw d'od a ni fel cenedl yn ol at Dduw a'i Gyfiawnder Ef. Ni ellir lai na theimlo yr angen am hyn. Gwir yw'r gair -I Deddf peohod yw marwoiaeth.' Mae hyn yn fwy amlwg i ni heddyw, hwyrach, nag erioed o'r blaen. Teimlir ef nid yn unig ar Faes y Gwaed, ond yn Ngwiad yr Hen Gymry.' Mae galwad heddyw am Edifeirwch mawr. Yn y llwch mewn goatyngeiddrwydd am faddeuant a thrugaredd mae ein gobaith —gobaith Cymru a'n Teyrnas heddyw. Mor dywyll yw y dyfodol! ac mor fawr yw ein cyfrifoldeb heddyw yn yr argyfwng bwn O! am i Eglwys Criat godl fel un teulti i uftiddhau i'r I Alwad.' Bydd y Genhadaeth yn y plwyf bwn yr wythnoa gyntaf yn Rhagfyr yn traddodi ei chenadwrl. Rhoddir 0 croeaaw brawdol a chynes i'ch pvesenoldeb yn y gwasanaethau, a thaer erfynir am gymorth ich gweddiau a'ch cydymdeimlad yn yr ymdrech hwn.' Ydwyf,«yn ddiffuant, Albert Edward Lewis (Rheithor y Plwyf). Yn canlyn mae trefn y gwasanaethau, y rhai sydd wedi eu hargraffu a'n rhanu rhwng y plwyfolion. Gwneir casgliadau yn y gwas- anaethau tuagat dreuliau y Genhadaeth. Wardeniaid-r. J. Owen, Trosyffordd Mr. Griffith Prichard, Minffordd. Yr wyf yn dymuno pob llwyddiant i'r Genhadaeth yn y plwyfi uchod. Gobelthio y bydd 1 bawb wneyd ymdrech arbenig 1 fod yabresenol Y1\ yr oil o'r gwasanaethau. BANGOR. Y Genhadaeth.-Cyfeiriasom, yr wythnos ddiweddaf, fod yna barotoi o ddifrif yn y ddinas uchod ar gyfer y Genhadaeth, ond yr wyf mewn sefyllfa heddyw i roddl ychydig mwy o fanylion. Cafwyd tair o anerchladau rhagorol gan y Parch. Ganon Ragg. Dydd Llun, am 3 o'r gloch, I Study Circle' (Saes- neg); wyth Q'r gloch yn yr hwyr, 'Study Circle gan ddynion (Saesneg). Dydd Mer- cher am 8 p.m., 'Study Circle' gan ddynion (Cymraeg). Dydd Iau, am 3 p.m., 'Study Circle' gan y chwiorydd (Cymraeg). Dydd Gwener, am 3 p.m., 'Study Circle' gan y chwiorydd (Saesneg). Ceir, hefyd, yn achly- surol, gyfarfodydd ac anerchiadau i'r G.F.S. a deiliaid yr Ysgol Sul. Bydd Canon W. WiHlams yn dyfod yma Rhagfyr 3 lain; acyn aros hyd Chwef. 4ydd. Yn ol y trefniadau yn awr, yr ydys yn disgwyl y bydd y gwas- anaeth Saesneg yn dilyn yn uniongyrchol. Anrhegion i'r Milwyr.—Y mae yr Eglwysi sydd dan ofal y Parcha J. D. Jones, ficer hynaf, wedi casgiu 16p. tuag at anfon an- rbegion i'r milwyr sydd yn ymladd drosom ar faes y gwaed. Ysgrifenydd y mudiad dyn- garol yma ydyw Mr. Walter Snelllng, a'r try- sorydd ydyw Mr. T. H. Wynne. LLANLLYPNI. Casgliadau, Gwyl y Gynhauaf.—Ca8glwyd yn Eglwys St. Rhedyw, 12p. 8s. 41o. St. loan, 9p. Os. 61c.; Eglwys Crist, lip. 58. 3c. Y mae y cyfan rh wi)g y tair Eglwys yn dyfod i'r swm anrhydeddus o 25p. 14s. 2c. Y mae yr uchod yn dangos yn amlwg fod yna Eglwyawyr cadarn yn Llanllyfni, ac yn teimlo eu dyledawyddau o gyfranu tuag at garlo y gwaith Eglwysig ymlaen. CAERNARFON. Rhoddion.—Crybwyllasom ychydig yn ol at roddion Mr. Trefor Hughes. Rhoddodd Mr. Trefor Hughes 35p. fel offrwm Gwyl y Cynhauaf tuag at ddyled Eglwya St. Mair. Hefyd rhoddodd Miss Lort 5p. tuag at yr un achoa. Nid yw y ddyled yn awr ond 214p, Gobeithio y daw rbywun ymlaen i ysgubo yr holl ddyled yn fuan. Eglwyi Crist.-Y mae cor Eglwys Crist yn myned i gael cassocks 1 a gweriwisgoedd newydd. Fe fyddant yn coatio 37p. Bydd yn dda gan y Parch. Walter Jones dderbyn rhoddion tuag at dalu am y cassocks a'r gwenwisgoedd. Derbyniwyd eisioes y swm o 6p. Is. 6c, trwy ddwylaw Mrs John j Williams a Miss May Newton. Daeth 7p. I law he!yd trwy I Organ Recital gan Captain Moore. Diameu y daw yr hyn sydd angen- rheidiol i law yn fuan. PENRHOSGARNEDD. Y Genhadaeth Genedlaethol. — Disgwylir negeswyr yr Esgob, sef y Parchn. J. Bangor Jones, Edeyrn, a E Jones, Portdinorwic, i'r plwyf nehod yr ail wythnos yn Adfent. Y mae yma barotoi mawr ar gyfer eu hymwel-r iad, a disgwylir y bydd i'r gwasanaethau a' anerchiadau a gawn fod er lies cyffredinol ilei ardal. Penrhoegarnedd. H. JONES. AHORAFFU RHAD, CYFLYM, A DESTLU8 YN SWYDDFA B LIJIN." ♦

YSTRAD

YSTRAD. LLYTHYR DIOLCH.—Hyd yma, cefals un llythyr bach i ddiolch am y llyfr, Yr Hen Fam a'r Hen Lyfr.' Dyma fe chostiodd e ddim ond dimai i'w anfon, oud yr oedd yn foneddigaidd ar Bessie i gydnabod. Y mae pawb yn hoffi plant a phobl 'polite.'—■ Gwalia, Cribyn, 24/11/16 — Dear Sir-To my glad surprise this morning, I received a nice bonk per post. I beg to thank you very much for same Respectfully yours, Bessie Jones.' Yr unig beth allasaf BessIe wneyd yn well fuasai ei ysgrifenu yn Gymraeg. M&e'r Golygydd yn anfoddlawn o'r braidd i Saesneg yn y LLAN. I Y TYWYDD. Pethau yn annhrefnus a chymysglyd iawn, ar hyn o bryd, yn y byd yn foeso), yn gymdeithasol, ac yn dywyddol. Gwlaw o hyd yn awr bob dydd er's misoedck Yn Ystrad-aphob man, amaethwyr yn methu yn deg a hau y gwenith oherwydd y gwlyb- aniaeth, tra'r ochr arall i'r belen ddaearol- yn yr Argentine (Ddehouol Arnerig), amaeth- wyr yn methu yn deg a hau Maize (Indian Corn) oherwydd y sychder maitb sydd wedi caledu y tir a chrino y cyfan yn aniaiwch orasboeth. I'r bobl dda 8v'n credu fod a fyno'r lloer a'r tywydd, y mae y ffaith fod y lleuad yn newid heddyw (ddydd Sadwrn) yn achos o ofid, oherwydd, ya dywed y Sais, A Saturday's New Moon comes once in seven years too soon,' ac felly darogant ragor o wlaw. YN OL O'R MOR. — Mae Mr. David Thomas Griffiths, Cross Inn, mab Mrs. Dinah Griffiths, wedi d'od yn ol o'r mor. Doluriwyd ef yn Mor y Canoidir ar ei fordaith i Montreal yn y Transport Hunstanton,' oedd yn cludo yd i'r Fyddin, a bu yu yr ysbytty yno (Montreal) i amyspaid o amser yn dioddcf yn dost. Yn wir, rhoddodd y meddygon ef i fyny fel yn anobeithiol. Ond fe dwyllodd D.T. y doctor- laid, ac fe wellhaodd, a chyda awyr iach el enedigol fro, a digon o fwyd cryf, da cartref, y mae yn cryfbau bob dydd, ac yn disgwyl yn barod am yr alwad i ail uno a'i long. Pob rhwyddineb iddo I wella ynllwyr, a bendith i fyn'd a d'od yn ol yn llwyddianus o'i or- chwylion ar y dyfnfor. DRUDANIAETH. Pawb yn achwyn fod nwyddau a bwydydd o bob math wedi myned yn ddrud iawn yma a phob man arall. Ond dylem ddiolch nad ydynt mor ddrud jyjia ag ydynt yn ngwledydd y gelyn. Dyma brisiau rhai pethau yn Brueselis:-Beef a pork (pan y ceir), 6s. y pwys (lbs); Beef luet, 2s. per lb.; Dripping, 5a. lb Flour, 2s. lb. Coffee, 5a. lb.; rice, tapioca, 3s. lb.; sebon, 4s. y pwys. Nid ydyw cyn waethed a hyny yma eto, ac er yn ddiameu y gall pob peth godi eto mewn pria, eto anhawdd credu yr ä. nwyddau yma i brisiau Brussels. Galwad mawr ar bawb i fyw mor gynil ag sydd boaibl. STORI.-Dyrna stori sydd wedi d'od o Germani. Athraw yn yr ysgol yn holi'r plant i gael gweled faint oeddynt yn sylwFa sylweddoli am faterion gwladol. Pwy fedr ddweyd beth yw pris yr wyau t' Dyma law i fyny. 'Faint?' ebe'r athraw. 13 pffennig a 75 cents,' ebe'r crwtyn. Da iawn,' medde'r athraw. Yn awr, pwy fedr ddweyd faint yw pris y War loan?' '95' ebe'r crwt ar unwaith. Wrth ei weled mor aiddgar a pbarod ei ateb, tybiodd yr athraw y gallal ei gornelu gyda'r gofyniad y mae pob dyn hyd yma wedi methu ei ateb, a dyna fe. Pwy fedr ddweyd pwy bryd y trfyna y rhy- fel' Ar unwaith, dyma y erwt a'i law i fyny. Pa bryd" A dyma'r ateb gafodd yr ath- raw, pan bydd yr y yn 95; a phris y War. yn 3 pffennig a 75 cents.' ATEB PAROD-—S6n am ateb parod, wna i mi gofio am storl fach glywals dro yn ol am hen gymeriad doniol oedd yn byw yn Pen- wernfach, yn y plwyf hwn (ond sy' nawr fel efe wedi diflanu) o'r enw Deio'r Tê. Rhyw ddiwrnod, yr oedd ar ei daith I Blaenplwyf 1 brynu pecaid o farleys. Wrth fyn'd heibio i gae r ei ffordd, gwelai wr da, difyr arall yn codi tatw. Sut datw sydd na, gofynai Deio. 0 !|' oedd yr ateb gafodd, tatw mawrion tatw gwynion tatw coch- ion tatw breision tatw man Ymaith a Deio heb yngan gair ymhellach. Ymhen ys- paid, dyma Deio yn dod yn ol, a'r barleys mewn cwdyn ar ei gefn. Be 'roist ti am y barleys, Deio ?' ebe gwr y tatw mawr- ion. '0,' meddai Deio mor sychlyd a sglodyn, 'cwdyn bach, wel di, owdyn bach,' ac ymlaen ag e' tua thre, wedi talu y pwyth yn ddiddig yn ol. LLYTHYR ARALL-Dyma lythyr ddaeth boreu ddoe (Sul) oddiwrth dderbynydd y llyfryn, yn Gymraeg:—' 4 Mount Walk, Lampeter. Anwyl Syr,—Derbyniais eicK llyfr yn ddiogel nos Iau, ac yr wyf yn anfon fy niolch cynheaaf i chwi am dano. Yr wyf wedi darllen ychydig o hono, ao y mae yn ddyddorol iawn. Yr wyf yn diolch i chwi utiwaith eto.—Yr eiddoeh yn gywir, Idria Evans.' Diolch i Idris am ddiolch. GWEINYDDES -Dosbarth pwysig iawn yw'r merched sy'n gwelni i'r cleifion a'r clwyfedig- ion. Y mae eisieu gorphwys arnynt. Bu un o honynt, Miss Rachel Jones, Cwmere, gartref am bythefnos o seibiant ar ol bod yn g,¡øiui er's yspaid hir yn ysbytty milwrol Chelsea (St. Mark's College). Dychwelodd dydd hu diweddaf yn ol at ei gwaith bendithiol ac an- rhydeddua. Iechyd i'w chalon a'i holl gyd- weinyddesau yn eu llafur o gariad i'r cleifion. GWELLA. Da oedd genyf ddeall fod Sergt. D. H. Davies, mab Mr. Davies, Troedybryn, Cribin, yn gwella yn dda o'i glwyfau a gafodd wrth ymladd yn wrol dros ei frenin a'i wlad yn Ffrainc. Myner y PERL ymhob ty yn Nghymr".