Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
8 erthygl ar y dudalen hon
0 Lan y Fersey

0 Lan y Fersey. CYD-DDIGWYDDIAD IEIYNOD.-Fom'r Sul gwodi'r Nadolig, dewisodd Organydd Dewi Sant yr emynau, a hyny yn bwrpasol i'r dydd, ond yn ddamweiniol hollol, cafwyd fod yr holl emynau o waith un awdwr, serf Dafydd Jones o Gaio (1711—1777). Pe byddent o waith Williams Pantycelyn, ni fyddai hyn yn rhyfedd, oherwydd iddo gyfansoddi cymaint. Gwyn fyd na fyddai Dafydd Jones wedi cyfansoddi mwy a Phantycelyn lai. Nid ydym am ddibrisio perganiodydd Cymru, ond anmhosibl ydyw disgwyl i unrhyw emynydd ragori ag sydd wedi cyfansoddi dros fil o emynau. Rhai yn dlws odiaeth, ond llawer yn ddigon cy- ffredin. Anhawdd enwi undyn sydd yn well cyfieithydd na Dafydd Jones. Maent yn ystwyth, Syml, 80 yn ganadwy. e.g., 'Gwaith hyfryd iawn a melus yw, 'O'r iachawdwriaeth fawr yn Nghrist.' Y dda.u emyn o waith Isaac Watts. CAROLGANU 0 GYLCH Y PBESEB. Gan jfod cynifer o'r aelodau i ffwrdd yn Nhymru dros y gwyliau, gohiriwyd canu parolau hyd y Sul gwedi'r Nadolig. Yn Eglwys Dewi Sant canwvd carolau newydd spon o waith ein horganydd galluog, Mr. Cornelius Williams. Yr ydym yn ffodus o gael yn ein plith, nid yn unig un a fedr chwareu, ond hofyd y mae yn gyfansoddwr penigamp. Bai amryw o garoiau ydyw nad oos ynddynt yspryd y peth byw. Dylid canu llawer ohonynt yn y Garawys yn hytrach nag amser y Nadolig, ond yn ngharolau Mr. Wiliams mae ynddynt dine y Nadolig. Hynodir hwy gan fyw- jognvydd, ac y inaent yn llawn miwsig. Mae Mr. Williams yn ei garolau newydd (wedi rhagori, pe yn bosibl, ar garolau ereill. Gwnaeth y cor eu gwaith yn ar- dderchog. YN NGHWMNI'K GENETHOD.—Nos Fer- cher, cafwyd ail 'social' y tymor yn Neuadd Eglwysig Dewi Sant. Y tro yma, y chwiorydd dibriod fuont yn arlwyo'r wledd, ac ni ddarparwyd gwledd mwy dan- tedthiol, ac ni throuliwyd noson mwy ad- loni&dol nag a gawsom gan ferched goreu dinas Lerpwl. Pa ryfedd, pan gofiwn fod hufen plant Mon yma, genethod Eryri, a morwynion glan Meirionydd. Llywydd- wyd wrth y byrddau gan Miss Alice Ed- wards, Miss Edwards, Newstoad Road; Miss Morris, Miss Hughes, Miss Bessie Williams, Mias Maggie Evans, Miss K. Owen, Miss A. Hughe6 a Misses Jonee. Darparwyd rhaglen ardderchog gan ein horganydd, ac efe oedd grwth a thelyn y cyfarfod. Unawd ar v berdonog, Mir. C. B. Williams; unawd. 'Off to Phila- delphia gan Mr. Arthur G. Williams; dwy unawd, 'Gwliad y Delyn,' 'The awallowg" gan Miss Williams. Garston; Wythawd Rockfiold, 'Comrades Song of Hop& 'The long, long Trail,' 'Cymru Anwyl'; 'Difyrion/ gan Mr. C. E. Williams; 'Difyrion,' gan Mr. C. E. •Blockade,' Mr. Edwin Morris a Mr. Tom Davies yn German Submarines a'r gwydd- fodolion yn llongau Prydeinig; 'Charade,' gan Mr. C. E. Williams, Mr. D. Cham- bers, Mr. D. Williams, Mr. A. G. Wil- liams, Mr. A. Edwards, Mrs. Chambers, a Mrs. Pender. Wedi amryw chwareuon, terfynwyd trwy ganu yr Anthem Genedl- aethol.

Rbiwmatic ac Anhwyldeb y Kidney

Rbiwmatic ac Anhwyldeb y Kidney. Y mM Rhiwmatio yn ganlyniad urie acid cryHaU yn j llyw«thaa a'r cymalau, eifaith gormod o ur%e acid yn J cyfanaodd iad y methodd yr olwlod (htdncyt) ei tymad fel y btrriadoda natur; gyda hy^ycytun* pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r sohos o Do^n yn y cefn, lumbago, tciatica, gaul, anhwyldeb y d*r, oarreg, grafel, a dropay. Mae llwyddi&nt Tabladi Eetora at drio Rhiwmatio a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr ,olwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu yr elwlod i wodthroda'n natuziol, a thrwy hynny symudir achoe yr anhwyldeb, yr hyn o angenrheidrwydd a aymuda't effeithiau drwg a ddeillia o bono; ao ma« wedi iaohau achoeion dirifedi gwedi meth iant meddyginiaethau ereill, yr hyn sy"r, oyfrif am danynt-yn prysux gymeryd lle'r meddyginiaethau hen ffasiwn a werthir am brisiaa tydd allan agyraedd pawb ond y cyfoethog. Mae Tabledi Eatora yn llawn deilyngu y deegrifiad ohonynt—meddyginiaeth onest am bria goneart,-lis. 3c. y blwoh o 40 dabledi, neu chwe blychaid am 60. 9c. Ar werth gan Fferyllwyr ymhob man, nen'n rhad trwy'r post, am y prisiau hyn, oddi-. wrth Estora Co., 132, Charing Cross Road, London, W.C.

MERCHED

MERCHED. Dioddefa Merohed yn fynych oddiwi-tb aaldra, our a phoen, o dan yr argraff eu bod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyffredin i'r ystlen deg, ond yn amlach nag i'r gwrthwyneb y mae i'w briodoli i'r elwlod (kidneys), ac mewn achosion o'r fath fe fydd i flychaid neu ddau o ESTORA TABLBTC eu Ilwyr adferu! 0 leiaf, mae'r prawf yn werth ei wneud, gan fod dedwyidweh a llwyddiant merch ar hyd ei hoes yn di bynnu yn hollol ar ei hiechyd.

No title

Gellir cael copiau o anerchiad y Parch., D. Jones (Efrog) o Swyddfa y Lr AN am 3s. y I cant til gyda'r archeb. I -iooc.r-i.

DEONIAETH ARFON

DEONIAETH ARFON. RENAHOSGARNRDD. Eglwys St. Pedr.-Diameu y buasai Eglwyswyr Penrhosgarnedd yn falch o weled pwy fu yn foddion i adeiladu yr Eglwys yn y plwyf. Y mae rhestr o'r tan- ysgrifwyr ger fy mron, wedi cael ei ben- thyg gan Mr. Owen Thomas, Old School. Casglwyd gan Mr. A. E. Hyslop, lay reader; y diweddar Mr. John Williams, Four Crosses, a'r diweddar Mr. William Williams, Dafarn Newydd, y swm o X307 lis. 7c. Allan o'r swm yma rhodd- odd Mr. William Jones, Penrhos Cottage, X100, Vi wraig £50. Deallaf fod y di- weddar William Jones yn Eglwyswr cadarn iawn. Casglwyd gan Miss Jones, Glyn Ceris, S2; Mr. John Williams,, X2; Miss Margaret Ellis, Goetre, E6 18s.; Mr. Thomas Williams, Llandegai, XI 12s.; Mr William Williams, Dafarn Newydd, XI 9.3. Mr. Owen Thomas, Capel y Graig, 10s (heblaw ca6glu 10s. yr oedd Mr. Owen Thomas wedi rhoddi £ 1 l'Os.) Miss Grace Hughes, St. Ann's. 10s.; Mrs. Jones, Antelope lun, 3s. 6d. Casglwyd gan Mr. Hyslop tuag at y gloch a'r lampau, S13 lis. lid.; casglwyd gan Mr. R. D. Wil- liams, yr ysgolfeistr, tuag at harmonium, X13 8s. Yr oedd y cyfan yn dyfod yn S352 12s. lid. Rhoddodd Mrs, Evans, Vicarage, Bangor, 'communion plate' ac amryw bethau ereill. Anrhegodd Mrs. Vincent yr Eglwys a 'fauld stools' a phethau ereill. Cyflwynodd Mrs. Jones, Penrhos Cottage, 'pulpit cushion.' An- rhegodd Miss Williams. School House, a Miss Newcater, Treborth Uchaf, yr Eg- lwys a 'cushions' i gadeiriau yr allor. Darfu y contractor. Mr. J. C. Hawes, roddi dwy ffenestr liwedig. Ar y seithfed o Cliwefror, yn y flwyddyn 1879, yr ar- ch wiliwyd y rhestr uchod gan Mr. J. H. A. Hall, felly y mae yr Eglwys wedi ei had- eiladu er's deunaw mlynedd ar hugain. GLASINFRYN. Lienor Gallitog.-Cefa,i-,i blesei- mawr wrth ddarllen yr e(rthygl a dy- ddorol a ymddangosodd yn y LLAN dan y penawd f 'Y rhan gymer merohed i enill y rhyfel.' Awdwr yr erthygl ydyw Syr Leo. Chiozza Money, A.S. Y cyfieithydd ydyw Mr. W. J. Roberts, Bryn Meddyg, Glasinfryn. Y mae y. cyfieithiad yn dangos fod Mr. Roberts yn lienor galluog. Credwyf fod syniadau personol Mr. Roberts yn hollol yr un fath a syniadau yr A.S. ar allu, niodruinvydd, a Ilev rhyw fenywaidd niewn cymdeithas. Diameu fod gan y merched lawer iawn i wneyd i eiiill y j rhyfel yma, ac i adeiladu yr Ymh«rodr- aeth ar ol terfyn y rhyfel. Y mae Mr. Roberts wedi edrych ar y pwnc yma o wahanol gyfehiaclau, ac wedi llwyddo i osod ei sypiadau mewn modd hynod o eglur a byw. Yr ydys yn hydeiru y bydd ein cyfaill Mr. Roberts yn cyfoethogi tudal- enau y LLAN amryw erthyglau ar bynciau y dydd yn ystod y flwyddyn 1917. Credwyf fod arnom eisiau mwy o amryw- iaeth yn y LLAN, neu o leiaf fod arnom eisiau ychwaneg o ohebyddion er mwyn i ni gael syniadau newyddion ar wahanol bynciau. Wrth ddweyd hyn na feddylied yr hen ohebyddion ein bod wedi blino ar- nynt, ond yn hytrach yr ydym yn dymuno arnynt o ddyfnder oal«n barhau i ysgrifenu eu nodiadau dyddorol yn wythnosol. LLANLLTVMI. Emyn- dros Gyfeillion Absenol.—Yn fy nodion yn y LLAN diweddaf erybwyllais fy mod yn meddwl mai y Parch. R. R. Hughes, rheithor y plwyf uchod, oedd awdwr y penillion a ymddangosodd yn y 'Magazine' am Rhagfyr dan y penawd uchod. Heddyw, oefais nodyn gan Mr. Hughes yn egluro mai yr awdwr ydyw Mr. Pugh Jones, Pwllheli. Yr oedd Mr. Hughes wedi eu olywed yn cael eu dadganu ar ddiwedd Gwaaanaeth Cenhadol yn Pwllheli, a phenderfynodd eu defnyddio ar ddiwedd y Gwasanaeth Cenhadol yn Llanllyfni. Yr wyf yn credu mai teg ydyw i mi roddi yr eglurhad uchod i wneyd cyfiawnder a'r cyfanaoddwr a rheithor y plwyf uchod. Yn wir, y mae y penillion yma yn rhai tlws dros ben, a llon- gyfarchwn Mr. Pugh Jones am allli cyfan- soddi penillion mor deimladwy. Penrhosgarnedd. H. JONES.

DEONIAETH WLADOL LLEYN

DEONIAETH WLADOL LLEYN. (0 dan arolygiaeth y Parch. J. BANGOR JONES, Ederu). TYDWEILIOG.—Drwg iawn genym glywed am farwolaeth disyfyd Miss Williams, merch Mrs. Williams Brynllewelyn, o'r plwyf hwn. Bu am dros ugain mlynedd yn ysgolfeistres yn Nghaergybi, a cliyd- nebid hi yn y radd flaenaf mewn gallu a dysg. Edmygid a pherohid hi yn fawr gan bawb, ac ystyrid hi yn un o'r cymer- iadau puraf. Nid oedd ond cydmarol ieuanc ac hyd yn ddiweddar mewn llawn bywyd ac iechyd, a disgwylid iddi weled dyddiau lawer, ond torodd ei hiechyd i lawr ychydig fisoedd yn ol, a diflanodd yu gyflym fel y glaswelltyn. Ymadawodd a'r fuchedd hon yn Mhorthdinorwic y dydd cyntaf o'r flwyddyn, a chladdwyd hi yn mynwent Tydweiliog ddydd Gwoner di- weddaf vn nghanol galar dwys y teulu a'r plwyfolion trallodus. Gwasanacthwyd yn 1 yr angladd gan Ficer y plwyf. Nawdd y nef fyd do ar y tculu torcalonu?. n dprbyn- iont yn helaetli nerth yr yspryd yn eu profedigReth leni. Gwyr y Dd^oniaetli yn dda niai tad yr yniadawedig ydoedd arweinydd medrus yr 4-yl gorawl; gwnaeth I hyn am flynyddau lawer. Cofia y cantorion ef yn dda, ac nid anghofiant yn fuan ei allu fel cerddor ynghyd a'i ymroddiad Ilwyr i'r gwaith a ymddiriedid iddo. Meddai ddy- lanwad anghyffredin, a chawsai sylw pawb gyda'r canlyniad na chlywid gwell canu oorawl yn unman. Ond heddyw: nid yw yntau mwyach, eithr fel ei anwyl ferch, wedi cefnu ar y ddaearen hon. Dyma fydd ein hanes ninau gyda. hyn, oherwvdd nid oes yma ddinas barhaus i neb ohonom. Huned ein chwaer anwyl mewn hedd hyd ganiad yr udgorn diweddaf. LLANGWNADL .—Cynhaliwyd Gwasanaeth y Plygain, fel arfer, am 6 o'r gloch. Cy- merwyd y gwasanaeth gan y Parch. S. F. Da vies, Bodferin, a rhoddodd anerchiad byr ar y diwedd. Canwyd tua 14 o gar- oiau gan y cor, a gwasanaethai Miss Herbert Jones wrth yr organ. Efallai nad oedd y canu i fyny i'w safon arferol, g,an fod yr arweinydd, Mr. Thomas Parry, Cremp, wedi ei gaethiwo gan yr anwydwst. Er hyny cafwyd gwasanaeth dwys a defoaiynol. MARW.—Daearwyd gweddillion marwol y chwaer ieuanc, Miss Catherine Roberta, Brynmeina, yn mynwent plwyf Llan- gwnadl yr wythnos ddiweddaf. Gafaelodd tan yn ei dillad, anafwyd hi yn doet, ao ar ol dioddef poenau anaele, hunodd yn yr I angau er mawr dristwch i'r rhieni a'r per- thynasiau. Cydymdeimlir yn ddwfn a chyffrodinol a'r toulu yn eu tywydd garw. LLENYDDTAETH EGLWYSTG .—Arwydd er daioni ydyw yr ymdroch a wnedr i ledaenu y cyhooddiadau Eglwysig yn y ddau blwyf, Llangwnadl a Bodferin. Dosbarthir yn- ddynt 22 o'r 'Cyfaill Eglwysig,' 14 o'r 'Perl,' a "10 copi o'r LL.N-cyfangwm, 46. A fedr unrhyw ardal arall yn Llevn vrn- gvstadlu a'r rliif hwn?

YSTRAD

YSTRAD. CWRDD CLEBKAN.—Nos lau, lonawr 4ydd, cefais wahoddiad i 'gwrdd te a ohlebran' yn Ysgoldy y Cyngor, Felin- fach. Derbyniais ef ac aethum, a wn i ddim p'run oedd y goreu, y te neu'r cleb- ran, 'roedd y ddau yn dda iawn. Gwnaed y te gan fechgyn y drama, neu yn hytrach nwy dalodd am dano, y dail te w'yn feddwl wrth gwrs. Y merched wnaeth y te ac hefyd ddygasant bob math o fara (bara gwenith, bara oeirch, bara buns, etc.) a theisenau, a gwnae-tiiant wledd nodedig iddynt eu hunain ac i aelodau y pwyllgor. Ar ol y te a'r clebran cafwyd gwledd o adrodd, a chanu, a siarad, dan arweiniad Mr. Tim. Jones, Cwmere. Siaradwyd gan y Parch. Cellan Evans, yr hwn a ddi- olchodd i bawb a gymerasant ran yn y mudiad a'r ddrama. Siaradodd yn ddoniol iawn. Ategwyd ei araeth yn hynod ddifyr gan Mr. John Davies, Cwm- cafan Factory (ysg.), a thraethwyd yn mhellach gan Mri. T. Jones, Kennel; David Hughes, Mae&ffynonoer; David John Jonee, Hendrelas, a Ficer y plwyf, a chyn diweddu gan Mr. Enoch Evans, Hawthorn Cottage. Cafwyd hefyd trwy Mr. D. J. Jonee air oddiwrth y Pàroh. B. Carolan Davies yn datgan ei anallu i fod yn bresenol oherwydd afiechyd. Hyderwn y ca yn fuan lwyr adferiad. Yna, ar ol unawd ar y piano gan Miss Nano Evans, Fro, ac un arall ymhellach ymlaen gan I Miss Gwladys S. Daviee cafwyd adrodd- iadau difyr a doniol gan Mri D. E. Davies, Cwracafan ganoli, a D. M. Griffiths, Cwni- cafan ucha'; wedi hyny caneuon gan Miss Mima Jones, Cwmere; Mri. Tom. Jones, Aldergate; John Evans, Penwern; Willie Hughes, Nanthenfoel; Tom. Evans, Glan- wern, a Mr. David Hughes, Maefffynon- oer. Yna, yn olaf oil, cafwyd rheetr o benillion rhagorol gan Mr. Cellan Evans, yn goeod allan nodweddion yr oil o'r 'actors' yn y ddrama yn ddoniol dros ben. Ac felly treuliwyd noson ddifyr fel di- weddglo i wythnosau o lafur caled, ond llafur car iad, a drodd allan, yn ol y cyf- rifon a ddarllenwyd gan Mr. Llethian Davies, C.M., mor hynod lwyddianus. Er mwyn y bechgyn milwrol, etc. hyderaf y caf y penillioil hyn i'w rhoddi ar deir- gwaith yn y tri LLAN nesaf. PENILLION.—Son am benillipn, cefais fy anrhegii ddoe gan Mr. E. M. Evans, Glan. afon, Cribyn, a. oharden goffadwrxaethol ar ol y diweddar anwyl 'Tom. Davies,' Glan afon a Phenbryn, a fu farw yn mlodau ei ddyddian o'i glwyfau yn Ffrainc. Dyma hwy:- "The call was sudden, the blow severe, To part with one we loved so dear; It was God's will it should be so, At his command we all must go. We little thought when Tom. left home, He never would return; That he so soon in death would sleep, And leave us all to mourn." Un o'r bechgyn tirionaf a charedioaf oedd Tom. Davies, a da iawn genyf gael y garden i gofio am dano, ac am y linell olaf, 'And leave us all to mourn,1 gwn fod yr all yn cynwys nifer luosog, ond neb o honynt- yn galaru fel rhai diobaith am yr anwyl un a hunodd ui gredwn yn yr Arglwydd, 'a'i htin mor felus yw A WEN.—Son am benillion, wna i mi gofio am bapur swynol a ddarllenwyd nos Fercher, y 3ydd cyfieol, yn nghyfarfod hwyrol Undeb yr Ysgolion Sul yn Ysgoldy y Cvngor, Cil^an. "?Tr. T. C-arfiold Davies" Tanyfron, Ystrad, ar 'genaduTi'r AwtMi.' Yr oedd wedi bod yn lIoffa yn ddiwyd ar feusydd a wen, a dyfynodd yn f Saesneg a Chymraeg, a rhoddaf yn awr rai o'r gemau a, glywsom, er dyddordeb i bob Cymro sydd a'r awen yn naturiol oa ya ami yn fud yn ei gajon:- 0 f'awen deg! fwyned wyt, Di odid dawn Duw ydwyt. Tydi roit a diwair wen Lais eos i lysowen. Goro nwy Ouniit, I mi wr Ueddf, 0 mor lion Yw nyddu cynghaneddion Y gywrain awdl, ei gwau'r nos, A nhirion wraig yn aros, Gan wau hosanau mOT swynoi ei gwan A bore y deisen briodasol. Itbuyn. Dymunwn pe Duw a'i mynai, Fod y deuddeg mis fel mis Mai, Dafydd ap Gwilym. 0 na byddai'n haf o hyd, Awyr lag uwch ben y byd. Ceiriog. Yn dy law wen dilynaf byd lewybryd Lwybrau paradwyaaf, Yn y dail Duw a welaf, Dadleu ei waith drwy'r dail wnaf. Tudno. Ar Eryri oar yw'r eira—oer wawr Yr arwr a rewa; Oer arw rew yr oror ia Er arwyre ri aurora. 01 D- Jones, Treborth. Dedal aur rhwng dail arian—gedwir ddr Lygad y dydd bychan, O'r wawr dloe hyd yr hwyr glan Yn dawel droi ad huau. Ben Boimn. "Segurdod yw clod y cledd, A rhwd yw ei anrhvdedd." Pwyf A 006 heddweh ? Ni bydd heddwch Tra bo'r gwan dan ddwrn y oreuloai, Ni all calon fawr dyngarweh Oddef llofrudd dan ei goron. Ptdrog. Ein Duw, arafa di y Rhyfe1 rho daw Ar dwrf y croch fagnel, Gwna'u Duw y gwr yn dawel, A huna dig pan y del. Pen fro. Holai r meillion eu gilydd,—yn dyner Am dani trwy'r dolydd, A than ei mad rhodiad rhydd Lliawenhai wnai meillion newydd. Job. Oee, mae cenadwri wir gan yr awem i m. Can mor felus ag erioed i loni calonau sydd ar dori yn efrn y rhyfel. Hi cI6 ddana'r gofidus, cyfoethoga y tlawd, a rhydd wen ar lawer wynen trallodus, fet y oanodd rhywun:— Barddoniaeth! ti yw'r wen angyleb Sy'n cadw Cymru'n Gymru gynhes, Par eto i ganu Hedd mewn byd o ryfel, Mil gwell gan blant dy wlad Dy garu di na'r fagnel. Can Duw i galon fawr y werin, Dysg i ni roclion-rhvdd hyd lwybraur Drenin, Dwg ni yn s^n dy lais i Ryddid gwyn, A ohadw'n traed yn y cynteddau hyn, Rho netrth i'n traed i rodio'r olaf riw, I anrhydeddu'r Brenin. Ofni Duw. sToitom.-St,orom o wynt anioddefoi drwy'r nos neithiwr a heddyw (dydd LIun) yn y parthau hyn. Gwynt a gwlaw Yma a thraw, Chwyrn eu halaw Yn ohwyrnu braw. R.E.D,

CORWEN

CORWEN. Y mae genym y gorchwyl pruddaidd o fofnodi marwolaeth mab y rheithoa', y ^aroh. Griffith Williams. Nid oedd'ond dwy ar hugain oed, a chafodd gyatudd blin a ohwerw. Cyfarfyddodd a damwain yn Ffrainc, Ue y bu yn y ffosydd am ohwe' mia. Wedi hyny aeth i'r Balkans, lIe y treuliodd saith mis. Erbyn hyn yr oedd y olwyf wedi myned yn beryglus, ao awcl ag ef i glafdy yn Salomica, He yr aeth o dan drin- iaetli y gyllel 1, ond ni bu yr 'operation' yn llwyddianua. Daeth adref, wedi bod yn i Malta a South.^oa am rai withnoeau. Aeth yn ol drachefn i Sheorness, headquarters y K.R.R., ond yn fuan wedyn rhaid oedd anfon Lieut. Howard Williams i glafdy yn Llundain, He y oaf odd 'operation' arall. Profodd hon eto yn fethiant. Wedi hyn daeth admf., ac ar ol tri mia <> afiechyd hunodd yn yr angau ar y 5ed o Ionawr, 1917. Yr oedd yn bwriadu, pe cai fyw, i gymeryd urddau sanctaidd. Cafodd ei addysg yn Sywell School, Llandudno, ac wedi hyny yn Rhos-on-Sea Preparatory School. Symudodd oddiyno i Denstone College, lie y cafodd ysgoloriaeth. Yr oedd yn 'scholar' o Selwyn College, ao 'exhibi- tioner' o S. Catherine's, Caergrawnt. Pan dorodd y rhyfel allan yr oedd yn ei eilfed flwyddyn yn NLtliaergrawiit, ac yn parotoi at gwrs mewn haneaiaeth. Gwnaed ef yn 2nd Lieut. yn y King's Royal Riflee, a Hydref diweddaf yr oodd ed Colonel wedi anfon oi enw i fyny i gaol ei wneyd yn 1st Lieut. Bachgen gobeitMol, ae yn cael ei anwylo gan bawb a'i hadwaenai. oedd Howard G. Williams. R.I.P. Myner 'PERL Y PLANT' yn mhob tf yn Nghymru. V