Teitl Casgliad: Dinesydd Cymreig

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
19 erthygl ar y dudalen hon
GAIR I AMOS I

GAIR I AMOS. I (Gan J. E. THOMAS, Penygroes.) Yn ei lythyr mewn atebiad i eiddo Mr David Thomas, dengys un a eilw ei hun yn "Amos" na. wyr ef lawer am waith, cyf- rifoldeb, a thai athrawon yn ysgolion el- fennol y sir. Hawdd gweled oddiwrth ei sylwadau na fu ef erioed yn sefyll o flaen dosbarth o blant hyd yn oed am awr, ac na fu ganddo ef erioed na merch na mab yn '}lanw'r swydd bwysig o geisio diwyllio ych- ydig ar feddyliau ieuainc. Pe buasai gan- ddo brofiad o'r naill neu'r Hall ni fuasai ei ysbryd mor chwerw tuagat athrawon ac athrawesau yn gyffredinol, na'i syniad mor isel am danynt. Dymunwn felly ei oleuo ar ddau neu dri o faterion. Cymeraf yn ganiataol na wyr "Amos" o gwbl beth yw'r cwrs angenrheidiol i fynd trwyddo Er mwyn ennill cymhwyster fel athro. Er mwyn iddo fedru amgyffred hyn yn drylwyr dychmyged "Amos" fod ganddo fachgt^i yn awvddus am gymhwyso ei hun i fod yn a.thro. Pan yn fachgenyn yn yr ysgol elfonnol dengys ei fachgen fod ganddo alluoedd na ddoniwyd y cyffredin o blant a hwynt. Ennilla ysgoloriaeth, a chaiff fynediad rhad i'r Ysgol Ganolradd. Dengys yno hefyd ei fod yn deilwng o ryirfeeth heblaw llafurio'n galed yn y llwch a'r llaid, a phenderfyna "Amos" "aborthu" rhywbcth er mwyn i'w fachgen gael chwareu teg. Tra yr enfyn ei gy- mydog fachgen o'r un oed i'r chwarel neu i'r siop, ac yr ennilla hwnnw gryn dipyn i gynorthwyo ei rieni, v mae "Amos" yn byw ar lai o gig bob wythnos ac yn gwisgo esgidiau mwy bregus er mwyn prynu llyfr- au a dillad i'w fachgen. Pery hyn am bedair bynedd o leiaf, ac wedyn el y bach- gen i un o'r ysgolion yn brentis. Am chwe mis ni ehaiff ddimai o gyflog, ac am chwe mis wedyn telir iddo yn ol 12p y flwyddyn (Caiff gwas bach amaethwr fwy na hynny, &'i fwyd). Erbyn hyn y mae'r bachgen yn barod i wynebu'r coleg. Rhaid iddo fod yno am ddwy flynedd o leiaf, ac os y bydd yn llwyddiannus ar y diwedd cyhoeddir ef yn deilwng o dystysgrif y Llywodraeth, a rhoddir iddo drwydded i wasanaethu fel athro. Y mae erbyn hyn yn ugain oed o leiaf, a'i ennillion hyd yn hyn yn Nesaf peth i Ddim, a'i Lafur, ef nad o'r un ansawdd ag eiddo'r chwareL wr wedi bod yn dreth drom ar ei amser, ei iechyd, a nerth ei gyfansoddiad. Petae "Amos" a'i fachgen wedi gwneud cymaint a hyn o aberth oni ddisgwylient well cyf- log na. gweithiwr cyffredin? Gwir fod cyf- log athro trwyddedig yn well na chyflog llawer chwarelwr yn y dyddiau hyn, ond nid bai athrawon yw fod cyflogau chwarel- wyr mor druenus o isel. Ond o'i gymharu a chyflogau dosbarthiadau erail o weithwyr yn Sir Gaernarfon, argraffwyr a "sett- makers" er engraifft, nid yw ei gyflog mor dywysogaidd ag y myn "Amos" ei fod. Yn wir, y mae'n amheus gennyf a wyr "Amos," a llawer heblaw ef, faint yw cyflog athro. Am fod gofod yn brin ni roddaf ond rhagolygon bachgen "Amos" wedi iddo ei gymhwyso ei hun ar draul llawer o aberth ar ran ei dad. a llawer poen meddwl a phetrusder ar ei ran ei hun. Gedy'r Coleg vm Mehefin, ac nid oes ond bechgyn a fu drwy'r un felin, a'r nefoedd, a wyr Faint ei Boen hyd nes deallo'i Dynged wedi'r arholiad. Chwilio am le yw'r peth nesaf, ac cdid fawr na bydd ddeufis neu dri heb yr un. Wedi sicrhau lie gall hawl- io yn Sir Gaernarfon 85p y flwyddyn. Allan o "hynny hawlia'r Llywodraeth 3p 10s y flwyddyn, er mwyn sicrhau pensiwn iddo pan vn £ > mlwydd oed (a chydnebydd pob dyn diduedd mai deddf anheg iawn yw honno. Gedy hynny iddo 81p 8s y flwydd- yn, neu lp lls 3^c yr wythnos. Y mae'r gofynion arno yn drymach nag ar weith- iwr. Rhaid iddo dalu mwy am lety, gwisgo gwell dillad, pwrcasu Uyfrau ar gyfcr ei waith a'i arholiadau, a gwario ilawer mewn blwyddyn ar wersi mewn gwahanol bynciau y gofynir iddo ei gy- mhwyso ei hun ynddynt. Flwyddyn ar ol blwyddyn disgwylir iddo gyfaddasu ei hun mewn rhyw bwnc neu'i" gilydd i ddim ond i foddio mympwyon. Gofynir iddo ennill < cvmiiwystpran arbennig; dylai fod gan athro plant, meddir, ysbryd a thueddiad- au naturiaethwr, deheurwydd y crefftwr celfydd, medr a brwdfrydedd y garddwr profiadol. a meddwl mor ddiwylliedig ag eiddo Cynghorydd Sirol. Petae gofod medrwn yn hawdd ddangos i "Amos" nad yw gwaith athro mor es- mwyth, nag mor ddiberygl ag y myn ef vn ei anwybodaeth ei fod. Gwn gystal ag "Amos" beth yw teimlo min yr awel ar fy ewin, oherwydd bum yn chwarelwr; gwn beth yw colli chwys yn nyfnder y ddaiar, ofierwydd gweithiais beth amser mewn pwll; gwn hefyd Faint o Egni sy'n angenrheidiol i gadw Trefn ar ddosbarth o hanner cant o bJant, ac i'w diddori, a hynny ni wyr "Amos." Cyn gwastrafEu yelvwaneg o amser ac ansodd- eiriau i ddisgrifio rhyw alwedigaeth ddych- mygol, cynghorwn ef i ymweled ag Ysgol Penygroes a chymeryd gofal fy nosbarth i am ddiwrnod. Os yw'r gwaith mor ddy- munol ag y dywed ef ei fod, ni chawsai byth well lie i dreulio Llun Pen y Mis. Dengys "Amos" anwybodaeth mwy dy- bryd fyth pan y cwyna fod athrawon yn gweithio rhy ychydig o oriau y dydd, a rhy ychydig o ddyddiau yn ystod y flwydd- yn. Ymddengys y cred efe mai yn ol ei fympwy et hun y gwcithia'r athro, ac fod ganddo hawl dilyffethair i sefydlu ei oriau a'i ddyddiau fel y myn. Oni wyr "Amos" fod y fath beth a Bwrdd Addysg yn ein gwlad, ac fod arolygwyr penodedig y Bwrdd hwnnw yn gofalu fod athrawon yn gweithredu yn unol a deddf Seneddol? Pa un ai "Amos" ai'r meddvgon fu'n ar- brofi plane dan gyfarwyddyd y Llywodr- aeth, a wyr pa sawl awr y dydd, a pha sawl dydd y flwyddyn y gall plentyn arfer ei ymenydd heb niweidio ei iechyd? Ym- daweled "Amos." Bid siwr, y mae llawer draenen arall hefyd yn llechu'r tu cefn i'r rhosvnau a wasgerir mor haelionus hyd! lwvbrau'r athro gan drethdalwyr y sir.

No title

Anfoher am ein teJerau ynglyn a phob math o argraffu. Gwneir pob peth yn ddegting. i V F • • -T ø_. +-2" ,,gL: c"

CYNGOR CAERNARFON I

CYNGOR CAERNARFON. I I Y CERBYDAU MODUR. Clnhaliwyd cyfarfod o'r Cyngor nos Fawrth diweddaf, dan Ivwyddiaeth Mr D. T. Edwards (Maer). I Masnachwyr a Cherbydau Modur. Catwyd trafodaeth fywiog ar y cwestiwn uchod, a drafodwyd mewn cynhadledd o'r Cyngor a chynrychiolwyr masnachwyr a Chwmniau'r Moduriau, lle'r ystyrid llyth- yr anfonid i'r cwmniau yn hysbysu na chaniateid y moduriau i sefyll ar y Maes (Ca-stle, Square) ond am amser digonol i gymeryd teithwyr i fyny, a'u rhoddi i lawr. Dywedai'r cwmlll. na achosent un- rhyw rwystr ar y Maes, ac yn y diwedd pasiwyd cyflwyno'r mater i bnyllgor o dri o bob un o'r cynrychiolwyr. Daeth y pwyllgor hwnnw i'r penderfyn- iad, wedi ystyried y cwestiwn o sefydlu gorsafau i'r modurion, nad atebai unrhyw le arall v diben, heblaw Castle Square. Felly pasiwyd i argymell y Cyngor i ys- tyried pa ddarpariaeth ellid wneud yn Castle Square ar gyfer "stands" i'r mod- uriau cydrhwng y "fountain" a chofgolofn Syr Hugh Owen. Cyfarfu Pwyllgor o'r Cyngor ar y Maes wedi hynny, i ddewis safle i'r moduriau, a phasiwyd i argymell a. ganbrn (1) Fod safle ar gyfer 10 o gerbydau i'w sefydlu rhwng y "fountain" a chof- golofn Syr Hugh Owen, gan adael lie digonol i drafnidiaeth. (2) Fod un safle i'w ddewis ar gyfer pob cwmni drwy falot. I (3) Na chaniateid unrhyw gerbyd i aros ar y safle hwnnw am droe ddwy awr ar unwaith. Sylwodd Mr Gwyneddon Davies yn y Cyngor, y cymeradwyai'r argymhellion, pe newidid yr olaf fel y gallai'r cerbydau aros am dair yn lie dwy awr. Cynhaliwyd cyfarfod o'r pwyllgor a gynrychiolai'r tri parti, y noswaith flaenorol, a chymeradwy- ent y penderfyn/iadj gydalr gwelliant hwnnw. Rhoddodd y pwyllgor ystyriaeth fanwl i'r cwestiwn o sefydlu gorsaf mewn lie arall cyfleus yn y dref, ond rhaid yd- oedd cytuno a'r argymhelliad a wnaed. Sylwodd ar y gobaith a goleddai y byddai i'r Senedd Ymerodrol yn fuan ganiatau yn fuan Senedd i bob un o'r pedair etholaeth yn y deymas, ac hefyd i'r Dy- wysogaeth (clywch, clywch). Pe digwydd- ai hynny, ystyriai ef mai Caernarfon yn ddiamheuol, oherwydd ei safle, ddylai gael yr ystyriaeth gyntaf fel prif dref Cymru, a deallai fod un dref yn barod yn gwrthwyn- ebu hynny. Oherwydd hynny ystyriai ef y Maes fel "courtyard" y castell, ac fel rhan ohono, ac hyderai weled cyfaddasu'r lie i Senedd Gymreig. Credai y dylid sicrhau gwell dosbarthu o'r drafnidiaeth fodur- awl, gan fod lleoedd eraill yn y dref y pasiai'r cerbydau trwyddynt. Cynhygiai argymhelliad y pwyllgor gyda'r gwelliant nododd, gan y cytunai'r gwahanol barti- oedd ag ef. Cefnogodd Mr J. Jones, Mr J. Prichard: Am ba hyd yr arhosa'r cerbydau ar y Maes yn bresennol ? Mr Gwyneddon Davies: Arhosa rhai ohonynt ymron drwy'r dydd. Gofynodd Dr Parry a feddai'r Cyngor hawl i gyfnewid y rheolau ar y mater,—pa le y safent hwy ynglyn a'r man-ddeddfau ? Y Clerc: Argymhellir cael rheol i newid y safleoedd ar wahanol adegau. Bwriedid sefydlu deddf i reoli'r drafnidiaeth fodur- awl. yr hon a sefydlai'r Maes fel safle i I' nifer arbennig o foduriau, neu unrhyw le arall. Pasiwyd i argraffu'r mfin-ddeddfau a chael pwyllgor o'r Cyngor i'w hystyried. Galwoddi Mr R. Newton sylw at y ffaith y rhoddid caniatad i ddeg o'r cerbydau sefyll ar y Maes am dair awr. Yr oedd hynny yn ormod o lawer, ac yr oedd dwy awr yn ormod. Credai ef y byddai banner awr yn ddigonol. Yr oedd yn hollol afres- ymol caniatau i ddeg o gerbydau gael aros am gymaint o amser yn y He. Sylwodd y Maer fod 17 neu 18 o ger- bydau ar y Maes ar brydiau; ond rhaid fyddai fcinfon yr hyn fyddiai droe ddeg oddiyno. Sylwodd Mr Gwyneddon Davies na olyg- ai'r rheo-lau unrhyw anhawster, gan y sef- ydlid safle arbennig i bob cwmni. Mr J. Prichard: Y mae'r argymhelliad yn hollol afresymol; yr oedd mwyafrif y gynhadledd a, wnaethant yr argymhelliad y tuallan i'r Cyngor. Nid ydym fel Cyng- or i ddiogelu buddiannau'r cwmniau a'r masnachwyr yn unig, ond hefyd y treth- dalwyr, ac y mae'r Maes iddynt hwy yn ogystal. Paham na. ellid sefydlu safle arall i'r cerbydau; ni olygai lawer o an- hawster i'r masnachwyr anfon nwyddau i le ychydig o'r neilltu, yn arbennig 08 ar- hosent yno am dair awr. Golygai'r tair awr y bydd y Maes yn llawn ymron drwy'r dydd a bydd! amcan Syr C. Assheton Smith i wella'r oygfa o "Queen Eleanor's Gate," yn cael ei ddifodi,—a gall hynny fod yn anfantais i'r masnachwyr heb idd- ynt ystyried hynny o gwbl. Mr R. Ranleigh Jones: Y mae'r Maes yn ffardd gyhoeddus, ond caniateir i'r lie gael ei ddefnyddio gan gwmniau'r moduriau. Pe safai cerbydau ar leoedd eraill ar y ffyrdd gallai'r heddlu eu symud. Beth yw'r gwahaniaeth yma ? Cynnygiodd Mr D. T. Lake ddiddymu'r gyntaf a'r ail o'r argymhellion. Mr R. R. Jones: Felly caniatau i un- rhyw nifer o gerbydau aros ar y Maes drwy'r dydd pe dymunent? Mr Newton: Ym Mangor a lleoedd eraill ni chaniateir i unrhyw gerbyd sefyll am amser yn yr un llef ond yn y dref hon gall pob math o gerbydau, hyd yn oed "chara- bancs," sefyll ar y Mae* Cynnygiodd Mr J. Prichard welliant fod "am amser rhesymol" i'w roddi yn lie nodi'r amser, a phenderfynu swm yr amser ymheHach. i Cefnogodd Mr J. Fletcher. Cynnygiodd Dr Parry wneud i ffwrdd a'r ail argymhelliad. Mr R. R. Jones: Yr ydych am ei wneud fel y Gyllideb. ei chyfncwid o'r dechreu (chwei-thin). Gwnant i ffwrdd a'r oil a basiwyd. Mr Newton: Credaf i ni ganiatau gor- mod i'r masnachwyr, methaf a gweled y doethineb o roddi cymaint iddynt, ar draul eraill. Cvtunwyd ymheltach i argraffu'r man- ddeddfau.

LLANRUG PRIZE BANDI

LLANRUG PRIZE BAND. Heddyw'n brif fand yr Eryri-—hwn geir, Dan goron Llangefni; Concwerio, curo cewri, Heb ond a wnaeth ein band ni.

IBEDDARGRAFF Y CYBYDD I

BEDDARGRAFF Y CYBYDD. Gwedi hel i'w god o hyd,-a hanner NewjTiu trwy'i fywyd; Wele'r gwr dan glo'r gweryd,— Ei bwrs gawn a'i bres i gyd!

II Mr TOM ROBERTS I

I Mr. TOM ROBERTS, Garddwr, Plastirion, Llanrug. Ystyrir garddwr Plastirion-yn ddyn Gwir ddoniol, rhyddgalon; Gardd hwn geir iddo'n goron,— Ar ffraeth wr clod ry ffrwyth hon. Crawia Mill. DEWI ORWIG.

EMYN PLANT YR YSGOL SUL I

EMYN PLANT YR YSGOL SUL. I'r Ysgol Sul yn gyson awn I ddysgu am yr Iesu, Ei hanes yn y preseb gawn Yn fa-ban bach anwylgu. Mae rhywbeth yn yr hanes hwn Yn werth i blant ei gofio- Yr ardd, y Dys, a bryn y gwawd Man creulon y croeshoeho. Fe ddaeth o'r nefoedd wen i lawr I fynwes Mair y forwyn, Ah! dyma'r pryd y torodd gwan-r- Aeth tlodi du yn burwyn. Nid i balasdai gwych yr aeth Na thref na thai y mawrion, Ond i rhyw bentref bychan daeth I ganol y tylodion. Fe anrhydeddodd fyd y tlawd Wrth ddod yn un o'r teulu, A ddiystyro'i isel frawd Mae'n diystyru'r lesu. N a foed ein bryd am enyd hwy Ar ddaiar a'i goludoedd, Rhown barch i bawb heb ofyn pwy, Mae'n hanner ffordd i'r nefoedd. Mae'r Iesu eto'n ffrynd i'r tlawd Ac i'r cyfoethog hefyd, Mae i bob un trwy'r byd yn frawd, 0! dyma deimlad hyfryd. Cyfaned rhwyg y gwreng a'r bon, Mae Aer y nef yn eiriol! Hyrwyddwn ninnau'r yrfa hon, Brawdgarwch Cristionogol. Dewch gyfoethogion byd i gyd, Yn Haw y tlodion gweiniaid, I'r Ysgol Sul o bryd i bryd, Yr un yw gwerth eich enaid. Nid marw dros un dosbarth wnaeth Ein Ceidwad ar Galfaria, Yn aberth dros bob un y daeth, Cydganwn, Haleliwia. | Garn. GWILYM JONES.

PRYDDEST Y GWEITHIWR

PRYDDEST "Y GWEITHIWR. (Gan E. AIDAN DAVIES). Teilwng i'r Gweithiwr ei Gyflog. Os teilwng i ddyn yw gwaith, Teiwng yw hefyd ei gyflog; Anfri yw cardod i un Mor fawr ag ef, a galluog. Teilwng i'r gweithiwr ei fwyd, A theilwng ei hawliau hefyd; 0 gynnyrch ei lafur, cwyd Eraill eu safle a'u golud. Nid caethwas dihawliau, frawd, Yw'r gweithiwr dan iau meistrad- Er ised ei safle a'i ra wd, (oedd; Mae ef yn fwy na'i amgylchoedd. Er na fedd gyfoeth y byd, Gwynfyd i'r gweithiwr yw gweithio; Iddo mae gwaith yn rhy ddrud Heb dal, o dan gochl ango'. Mewn diwrnod caled o waith, Mae gormod o ludded yn barod, I ddyn, am yr oriau maith, I'w roddi i arall am gardod. Teilwng i'r gweithiwr yw gwerth Llawn, am y gwaith a gyflawnodd; Goreu ei allu, a'i nerth, Ar allor gwaith a gysegrodd. Nid penyd ar ddyn, na chraith, Yw gwaith-mae'n rhy gysegredig; Antur dros arall yw gwaith, Hyd lwybrau Duw anweledig. Allan a'n wrol a chu, Allan i ganol peryglon; Pa nesed' i angau fu ? Aberth yw lliw ei ennillion. Pervglus weithiau yw gwaith, A rhaid i weithiwr.suit.urio, Am hynny-nad gwag foed chwaith, Cwpwrdd yr hwn sydd yn gweithio. Olwynion masnach y byd A droir gan chwys ei wynebpryd; I bwy mae bywyd mor ddrud ? A chyflog mor deilwng hefyd? "Teilwng yw cyflog"—medd Duw, I ddyn am lafur ei oriau; Ar gytiog mae ef yn byw, A chyflog yw coron ei hawliau.

PRIODAS I

PRIODAS I Mr J. D. Roberts, Deiniol House, Bryn- refail, a Miss Jannet Owen, Madryn House, Llanrug. Ystyr hanes trueni,—mab a merch Ymhob man yw priodi; Ond barn ffyliaid bron ffoli, Ydyw y farn gredaf fi. Eisiau dyn ymhob ystad,—ydyw merch Gyda'i mawr ddylanwad; A'i rhagorol wir gariad,— Dyna, fu yn Eden fad. Felly 'nghyfaill anghofiodd-y du fyd, A'i farn anwybyddodd; Yn eithaf iawn aeth o'i fodd, A'i fun annwyl, fwyn, unodd. Ymofyn am ei "Efa"-annwyl, hoff, Wnaeth "Hen Lane" addfwyna'; Mel a. gwin yn ami ga, Wedi canfod cu wynfa. O'm henaid wy'n dymuno,—oes dyner A sidanaidd iddo; A nef addien a fyddo I'w weld ar ei aelwyd 0. Aur gariad a'i ragorion,—yrr ymaith Yr ami bryderon; Medr gras a modrwy gron, Ro'i cwlwm ar eu calon. Caerfyrddin. CALEDFFRWD. <►>

IMANION I

MANION. I Caerdydd. I Mae Pwyllgor Tai Caerdydd wedi pen- derfynu cael tenders am 143 o dai fwriad- ent eu hadeiladu yn Mhortmanmoor Road. w Criccieth. Archodd y Cyngor Dinesig i ddarpar planiau dwy gysgodfan ar lan y mor. Am- cangyfrifir y gost yn 130p. Llandudno.  Heddyw, dydd Mercher, cynhalia y Bwrdd Llywodraeth Lleol ymchwiKad i gais y Cyngor Dinesig am hawl i fenthyca 4,855p i ddarpar tai i'r gweithwyr. • • Nantylmrtch. Mae Cyngor Dinesig Tredegar wedi pen- derfynu agor trafodaeth gyda Duo Beau- fort i'r amean o sicrhau safle yn Nanty- bwlch i adeiladu 50 dai. — sews Tredegar. Derbyniodd y Cyngor Dinesig gynnygiad Mr W. Harris, archadeiladydd o Bargoed, i adeiladu 240 o dai ar dir y criced a'r tir cysylltiedig ag ef yn ystod y tair blynedd nesaf, ar yr amod fod y Cyngor yn rhoddi i fyny eu hawl gyntaf i'r tir. ease Wrecsam,. Penderfynodd v Cyngor Trefol ofyn i'r Bwrdd Llywodraeth Lleol am hawl i fen- thyca. 3,025p i hela-ethu y gwaith trydanol. Mae tenders i'r swm o 2,060p am beirian- nau newydd i'r gwaith wedi eu derbyn. Penderfynwyd ceisio peiriant tan fodurol am gost o l,000p. < Llanfair Caer Einion. Penderlyno Id y Cvnyor Plwyf ofyn i Gyngor Dinesig Llanfyllin fynd ymlaen gyda'u eynllun o gynnyddu eu cyflenwad dwfr drwy gysylltu y Mount Pleasant Spring a'r un sy'n awr yn cael ei ddefn- yddio. Llanelli. Heddyw, ddydd Mercher, cynhelir ym- chwiliad gan y Bwrdd Llywodraeth Lleol i gais y Cyngor Gwledig am hawl i fen- thyca 36,304p a 4,949p at ddyfrffos, a charthfFosi ym mhlwyfi Llanelli (gwledig) a Pembrey. w Castellnedd. Ddoe, dydd Mawrth, cynhaliwyd ym- chwiliad gan y Bwrdd Llywodraeth Lleol i gais y Cyngor Gwledig am hawl i fen- thyca 230p at waith dyfrffosi Aberdulais.

YN EISIAUI

YN EISIAU. I Manager. r Yn eisiau contractor's manager at gon- tract ffordd a charthffasi helaeth. Dyn- ion profiadol a gweithgar yn unig i wneud cais. Noder y cyflog, profiad, oed, a nodau cymeradwyol, hefyd pa bryd y gellid cy- chwyn, anfoner i Messrs G. Percy Trent- ham, Ltd., Victoria Square, Birmingham. • • • • Relieving Officer. Gwahodda Gwarcheidwaid Casnewydd geisiadau am apwyntiad i dri o swyddog- ion elusenol ychwanegol. Cyflog ymhob apwyntiad i fod yn 130p y flwyddyn, yn codi, darostyngedig i wasanaeth foddhaol, drwy godiad o lOp am dair blynedd hyd at 160p, darostyngedig i gadw o'r cyflog y swm angenrheidiol dan Ddeddf Blwydd-dal Swyddogion Deddf y Tlodion, 1896. Oed o 30 i 45, a rhaid i bob ymgeisydd fod wedi llenwi y swydd o swyddog elusenol ao yn gallu 'gwneud y gwaith yn llwyr, a chadw'r dyledswyddau a'r cyfrifon gofynedig gan Fwrdd Llywodraeth Lleol. Disgwylir rhwymeb o 200p mewneymdeithas gymer- adwy warantedig ymhob apwyntiad. Rhaid i'r personau ddewisir drigianu yn y manau nodir iddynt, a rhoi eu holl was- anaeth i'r swydd. Ceisiadau yn llawys- grifen yr ymgeiswyr, ynghyda tri o nodau cymeradwyol diweddar, i'w hanfon ar daf- leni sydd i'w oael gan Mr A. Henry Rees, clerk, Union Offices, Queen's Hill, New- port, Mon; ar dderbyniad foolscap envel- ope wedi ei stampio gyda'r cyfeiriad. Rhaid i'r ceisiadau gyrraedd y Clerk erbyn Gorffennaf 29, wedi eu hendorsio, "Re- liesvmg Officer." Yr apwyntiadlau i'w gwneud ar Awst 8. Gwaherddir canfasio. ond gellir anfon copiau o'r nodau cymer- adwyol i aelodau y Gwarcheidwaid.

CONTRACTSI

CONTRACTS. I Blaanporth. I adeiladu ystabl ac ystordy yn Blaenant Farm, Blaenporth. Gellir gweled y plan- iau a, chael manylion gan Mr W. Harries, Blaenant Farm, Blaenporth. •••• Gilfach. I godi Ty Clwb newydd yn Gilfach, Bar- goed, i'r Ymddiriedolwyr. Planiau a'r specifications i'w gweled yn swyddfa, Mr D. J. Thomas, architect, Blackwood, Mon. Tenders wedi eu selio i fod yn llaw Mr Dennis Cotter, secretary, Gilfach Work- men's Club, Aeron Road, Gilfach, Bargoed, erbyn Gorffennaf 20.

Y NEGRO AR GWASANAETH CREFYDDOL

Y NEGRO A'R GWASANAETH CREFYDDOL. Yn ddiweddar llwyddodd gwraig i Sen- eddwr yn yr Unol Daleithiau i berswadio ei cnerbydwr Negroaidd i fyned i wasan- aeth crefyddol yr Eglwys. Wedi dych- welyd, gofynodd y foneddiges: "Sut yr oeddyt yn hoffi'r gwasanaeth, Jim?" "Dim llawer, misus," atebodd Jim, "nid yw yn Eglwys i mi. Maent yn gwastra.ffu gormod o amser i ddarllen cofnodion v cyfarfod diweddiaf!" U:2, h-

drosY own I

dros Y own. I u' (O'r "Orychl")..I M anion. Ai tybed fod yr hin yn gwella yng Nghymru? Clywn yn ddiweddar ei bod yn dywydd braf yn amlach na chynt. Pe deuai yr hin yn decach yng Nghymru, byddai yn ennill i'r amaethwyr ac yn golled i'r gwneuthurwyr wmbrelau. Dywedai y "Church Times" am fesur y Datgysylltiad yn ddiweddar, "Nothing can make it decent." Gallwn ychwan- egu na wna dim ond gras yr Eglwys (a phob achos crefyddol) yn "decent." Ym- ddibyna "decency" y mesur yn hollol ar fod y sefydliad yn cael cadw y gwaddoliad- au! Mae y peth peryglus i'r achos yn amser y Sylfaenydd erbyn hyn wedi dod yn anhebgorol angenrheidiol i "ddecency" yr Eglwys! Gwelsom am ddeddf newydd yn Ysgot- land yn gwahardd agor y tafarnau cyn deg y bore, a'r rheswm a roddai un newydd- iadur oedd y byddai yn berygl i)or gweith- wyr fyned i yfed cyn brecwesta, gyda'r canlyniad o golli pob archwaeth at fwyd ac amharu eu hiechyd. Mor ddifyr yw gwaith rhyw fath o bobl yn ceisio amddi- ffi-n perygl penaf cymdeithas. Mae per- ygl y dafarn yn gymaint ar ol brecwesta a chyn. Mor anhawdd yw cael dynion i ddiarddel drwg yn gorfforol, a'i daflu allan o'r byd! Priodas Brodor o Sir Ddinbych. Am wyth o'r gloch nos Fawrth, yn eu cartref newydd, 1 127, Neilson Street, New York, unwyd Richard Williams, Ho- ward Ave., a Miss Edith M. Ashton, 111, Square Street, y Parch Henry Hughes, Prospect, yn gweinyddu. Y forwyn briod- as oedd Lilian M. Ashton, chwaer y briod- asferch, yn cael ei chynorthwyo gan y morwynion eraill, Misses Bessie a Bertha Kinne. Y gwas oedd David John Jones, Brodor o Ddinbych yw Mr Williams, a daw Mrs Williams o Lerpw. Y Parch Henry Hughes gyflwynodd y priodfab yn ddiogel gyntaf i Utica, yn digwydd croesi y mor gyda'u gilydd, Mr Hughes yn dy- chwelyd o'i ymweliad a phrifysgol Glas- gow, a rhoes Mr Williams iddo y gorchwyl hefyd o'i arwain yn ddiogel a'i nvymo yn dynn yn y rhwymyn priodasol. Marwotaeth Merch teuanc o Lansanan. Yng nghartref ei rhieni yn Marcy, New York, bu farw y ferch ieuanc hawddgar, Miss Katherine S. Evans, merch Mr a Mrs Robert 0. Evans, mewn canlyniad i afiech- yd y pneumonia. Cydymdeimlir yn fawr a'r teulu yn y trallod1 mawr y mae ynddo o golli merch ieuanc mor hoffus, a hynny yn yr oedran cynnar o 28 mlwydd oed. Ganwyd Miss Evans yn Llansannan, Tach. 28, 1885; daeth i'r wlad hon gyda'i rhieni yn 1888, gan sefydlu yn Utica. Oddiyma symudasant i Marcy, lie y gwnaeth hithau ei chartref. Yr oedd yn aelod ffyddlon o eglwys Annibynol Salem, ac yn drysor- yddes yr Ysgol Sabothol. Daeth cynulliad lliosog ynghyd i dalu y gymwynas olaf i'r chwaer ieuanc. Gwas- anaethwyd gan y Parch Lewis Williams, Utica, a phedwarawd yn canu damau pwr- pasol i'r amgylchiad. Daiarwyd ei gwedd- illion ym mynwent eglwys Salem. Yn galaru ar ei hoi y mae ei rhieni Mr aMrs Robert 0. Evahs, dau frawd, Grif- fith M. a Darid J., o Marcy; a chefnder a chyfnither, John a, Hannah Evans, Utica. Priddo Gwr o Fon. Blin ydyw cofnodi marwolaeth Thomas R. Owens, Ponoka, Alberta, yr hyn a gy- merodd le ar y 19eg o Fai. Yr oedd yn achwyn ers rhai misoedd, ond nid oedd neb wedi meddwl fod ei afiechyd yn beryglus, hyd at ryw ychydig wythnosau yn ol, pan y' gwelwyd ei fod yn gwaethygu yn gyf- lym. Claddwyd y gweddillion ym myn- went Gyhoeddus Ponoka. Ganwyd Thomas R. Owens yn Sir Fon, mown lie o'r enw Carreglefn, hanner can mlynedd yn ol. Pan tua 23 oed, ymfud- odd i'r Taleithiau, He y bu ar wahanol am- serau yn Wisconsin, Iowa, a South Dako- ta, ond treuliodd y rhiin fwyaf o'r blyn- yddoedd y bu yn y Taleithiau yn Powell, S.D., lie y mae iddo lawer o gyfeillion. 0 Powell y daeth i Canada yn 1902 gyda ei deulu, gan sefydlu gerllaw Ponoka, yr oedd felly yn un o sefydlwyr cyntaf Cym- reig y lie, ac yma yr oedd ei ymdrechion diflino wedi Ilwyddo i/wneud cartref cysur- us iddo ei hun. Gadawa ar ei ol weddw, saith o blant, a phedwar o lysblant, a theimlir y cyd- ymdeimlad dyfnaf a Mrs Owen a'r teulu yn eu colled fawr. Clacidu Chwaer o Dyserth. Bu farw y ohwaer annwyl Mrs Ellen Rowlands, Randolph, Wisconsin, fore Mawrth, Mehefin 14eg, a hynny wedi cyr- raedd yr oedran teg o 77 mlwydd oed. Ganed Mrs Rowlands yn Nhregarth, Gog- ledd Cymru, ar y 10fed o Awst, yn y flwyddyn 1837. Merch ydoedd i Mr a Mrs Henry P. Williams. Collodd ei mham yn ieuanc. Daeth drosodd i'r wlad hon, ac ymsefydlodd dros dymor yn ardal West Bangor, Pa. Yn y cwmni hwnnw yr oedd ei thad, tair o chwiorydd, ac un brawd. Medi 26ain, 1854, ymbriododd a Mr Ellis R. Foulkes, ac yn bur fuan wedi hyn sy- mudodd-i y ddau i dalaith Wisconsin, gan gyfeirio'u hwynebau i Flaen-y-Cae, ardal boblog o Gymry ar un adeg, ac ychydig i'r gogledd o dref Randolph. Prynasant fferm, ac ymroddasant i'w llafurio. Arhosodd y teulu yma a mesur o lewyrch ar eu hym- drechion hyd farwolaeth y priod a'r tad, yr hyn a gymerodd le ar y 27ain o lonawr, yn y flwyddyn 1892. Ym Mawrth yr un flwyddyn symudodd Mrs Rowlands i'w chartref newydd a, adeiladasai yn Ran- dolph, ac yma yr oedd wedi trigianu oddi- ar hynny. Bu'n fam dda i bump o blant. Bu farw'r ieuengaf, Ellis R., ar y 15fed o Awst, 1879. Mae'r gweddill yn aros, sef Mrs W. E. Owen, Dandolph John a Tho- mas, yn Randolph a, Mrs Ellis F. Ellis, yn Milwaukee. Ceir hefyd ddwy chwaer yn byw yn Slatington, Pa. Yr Arglwydd a'u cysuro yn awr ddu'r brofedigaeth o golli mam a chwaer. GweinyddWyd yn yr angladd^ yr hwn a gynhaliwva ddydd Iau, Mehefin 18fed, gan y Parchn F. Tegfryn Roberts, J. 0. Parry, Roland Evans. a John Roberts. Daiarwyd ym mynwent Randolph. »

AMSER Y TRENS

AMSER Y TRENS. GORFFENNAF 12 hyd MEDI 30.) Caernarfon i Fangor.-7.0 a.m.; 7.25 a.m.; 8.10 a.m.; 9.25 a.m.; 10.32 a.m.; 11.7 a.m.; 12.10 p.m.; 12.58 p.m.; 1.50 p.m.; 3.0 p.m.; 3.19 p.m.; 4.0 p.m.; 5.18 p.m.; 5.45 p.m.; 6.34 p.m.; 8.27 p.m.; 10.38 p.m. Dydd Sul: 6.15 a.m.; 8.20 p.m. > ✓ Bangor i Gaernarfon.-4.53 a.m.; 8.0 a.m.; 8.58 a.m.; 10.0 a.m., bob dydd ond y Sadwrn, ac yn rhedeg hyd Medi 4; 10.20 a.m. 11.0 a.m.; 12.10 p.m.; 1.20 p.m.; 2.5 p.m.; 2.28 p.m.; 3.5 p.m.; 3.30 p.m.; 4.10 p.m.; 5.10 p.m.; 6.7 p.m.; 7.20 p.m.; 8.2 p.m.; 9.35 p.m.; 10.50 p.m.; 11.25 p.m., bob nos ond Iau a Sad- wrn; 11.55 p.m., nos Iau a nos Sadwrn yn unig. Dydd Sul: 4.53 a.m.; 9.5 p.m. Penygroes i Gaernarfon. 6.58 a.m.; 8.55 a.m.; 10.8 a.m.; 11.44 a.m.; 12.33- p.m.; 1.57 p.m.; 2.57 p.m.; 4.53 p.m.; 6.4 p. m., i fyny i Medi 5; 8.3 p.m.; 10.14 p.m. Dydd Sul: 7.34 p.m. Caernarfon i Afonwen. 5.13 a.m.; 6.58 a.m.; 8.28 a.m.; 9.16 a.m.; 10.42 a.m., yn rhedeg hyd Medi 5; 11.29 a.m.; 12.32 p.m.; 2.29 p.m.; 2.55 p.m.; 3.22 p.m.; 4.29 p.m.; 5.15 p.m., dydd Sadwrn yn unig; 5.37 p.m.; 6.28 p.m.; 8.0 p.m., dydd Sadwrn yn unig; 8.25 p.m. Dydd Sul: 7.50 a.m. Afonwen i Gaernarfon.-6.20 a.m.; 8.17 a.m.; 9.37 a.m.; 10.15 a.m.; 11.5 a.m.; 12.0 noon; 2.0 p.m.; 2.25 p.m.; 4.15 p.m.; 5.30 p.m., hyd Medi 5; 7.25 p.m.; 9.40 p.m. Dydd Sul: 7.0 p.m. Caernarfon i Lanberis.-7.25 am.. dydd LIun yn unig; 9.25 a.m.; 10.25 a.m. nid yw yn rhedeg dydd Sadwrn, ac hyd Medi 4; 10.45 a.m.; 11.30 a.m.; 12.37 p.m.; 3.0 p.m.; 4.35 p.m.; 6.30 p.m.; 8.33 p.m.; 10.10 p.m., dydd Sadwrn yn unig. Llanberis i Gaernarfon. — 6.30 a.m., dydd Llun yn unig; 8.0 a.m.; 10.0 a.m.; 12.0 noon; 2.15 p.m.; 4.5 p.m.; 5.10 p.m.; 6.0 p.m.; 7.50 p.m.; 9.15'p.m., dydd Sadwrn yn unig. Penygroes i Nannie.—7.30 a.m.; 9.0 a.m.; 9.45 a.m.; 10.10 a.m.; 12 noon; 1.5 p.m.; 3.0 p.m.; 3.25 p.m.; 5.0 p.m. 5.43 p.m., dydd Sadwrn yp unig; 6.10 p.m.; 8.10 p.m., bob dydd ond y Sadwrn; 8.30 p.m., dydd Sadwrn yn unig; 8.55 p.m. Nantlle i Benygroes.-7.15 a.m.; 8.45 a.m. 9.30 a.m.; 9.55 a.m.; 11.35 a.m.; 12.20 p.m.; 1.45 p.m.; 2.45 p.m.; 3.10 p.m.; 4.40 p.m.; 5.50 p.m.; 7.50 p.m.; 8.40 p.m. Bangor i Bethesda.-7.52 a.m.; 8.50 a.m.; 10.2 a.m.; 10.55 a.m.; 12.20 p.m.; 1.38 p.m.; 2.28 p.m.; 3.50 p.m.; 5.5 p.m.; 6.22 p.m.; 7.20 p.m.; 8.10 p.m.; 9.35 p.m.; 11.0 p.m., dydd Mercher a Sadwrn yn unig. Bethesda i Fangor.-8.15 a.m.; 9.25 a.m.; 10.23 a.m.; 11.20 a.m.; 12.45 p.m.; 2.5 p.m.; 2.52 p.m.; 4.15 p.m.; 5.30 p.m.; 6.45 p.m.; 7.45 p.m.; 8.35 p.m.; 10.0 p.m.

Y CEIR MODURI

Y CEIR MODUR. CAERNARFON A PHWLLHELI. Yn Gadael Caernarfon. Dydd Mercher: 9.0 a.m. Dydd Gwener: 10.30 a.m. Yn Gadael Pwllheli. Dydd Mercher: 5.0 p.m. Dydd Gwener: 4.0 p.m. CAERNARFON A WAENFAWR. Yn Gatfael Caernarfon. Dyddiau Llunj Mercher a Gwener: 11.30 a.m.; 7.0 p.m. Dydd Iau: 2.0 p.m.; 7.45 p.m. Dydd Sadwrn: 12.30 p.m.; 6.30 p.m.; 8.30 p.m. Yn Gadael Waenfawr. Dyddiau Llun, Mercher, a Gwener: 9.50 a.m.; 5.20 p.m. Dydd Iau: 9.50 a.m.; 7.20 p.m. Dydd Sadwrn: 9.20 a.m.; 3.50 p.m.; 7.0 p.m. LLANBERIS. Yn Gadael Caernarfon. 8.45 a.m.; (dydd Llun 9.0 a.m.) 10.45 a.m.; 12.40 p.m.; 3.0 p.m.; 4.45 p.m.; 7.0 p.m. Dydd Iau yn unig, 1.0 p.m. Dydd Sadwrp 8.30 p.m.; 10.0 p.m. Yn Gadael Llanberis.—8.30 a.m. dyd,6T Sadwrn a dydd Llun; 9.30 a.m.; (dydd Llun 10.0 a.m.); 11.30 a.m.; 1.30 p.m.; 3.50 p.m.; 5.45 p.m.; 7.45 p.m. Dydd Iau yn unig, 1.45 p.m. Cerbydau hwyrol nos Sadwrn. Ar Sadymau Tai bydd Specials yn rhedeg i Penllyn. Ni bydd eerbyd yn rhedeg o Gaemarfon i Lanberis am 7.0 p.m. ddydd Iau. NANTLLE A LLANLLYFNI. Yn Gadael Caernarfon.—9.0 a.m.; 1.6 P.M. 5.30 p.m. Yn Gadael Nantlle. 9.50 a.m.; 6.2T p.m. Yn Gadael Llanllyfni. 10.10 a.m.) i 1.40 p.m.; 6.40 P.M. CAERNARFON A LLANAELHAIARN. Yn Gadael Caernarfon. Dydd Llun: 1.0 p.m.; 6.30 p.m. Dydd Mawrth: 6.30 p.m. Dydd Mercher: ^).0 a.m.; 7.0 p.m. Dydd Gwener: 10.30 a.m. 6.30 p.m. Dydd Sadwrn: 12 noon; 3.30 p.m.; 8.30 p.m. Yn Gadael Llanaelhaiarn. t Dydd Llun: 8.30 a.m.; 3.30 p.m. Dydd Mawrth: 8.30 a.m. Dydd Mercher: 7.30 a.m.; 5.30 p.m. Dydd Gwener: 8.30 a.m.; 4.30 p.m. Dydd Sadwrn: 8,30 a.m.; 1.15 p.m. 5.15 p.m. CAERNARFON A BEDDGELERT. f Yn Gadael Caernarfon. I Dyddiau Llun Mercher a Gwener: 11.30 a.m. 7,0 P.m Dydd Iau: 2.0 p.m.; 7.45 p.m. Dydd Sadwrn: 12.30 p.m.; 8.30 p.m-. f Yn Gadael Beddgelert. Dyddiau Llun, Mercher j a Gwener: 9:9 a.m.; 4.30 p.m. Dydd Iau: 9.0 a.m.; 6.30' p.m. Dydd Sadwrn: 8.30 a.m.; 3.0 p.m. ??' « CAERNARFON A PANGOR. Yn Gadael Caernarfon. Dydd Mawrth 10.0 a.m.; 3.0 p.m. Dydd Mercher: 3.0 p.m. Dydd Gwener: 10.0 a.m.; 3.0 p.m. Dydd Sadwrn: 10.0 a.m.; 3.0 p.m. (i. Felinheli). Felinheli am Fangpr.* Dydd Mawrth: 10.20 a.m.; 3.20 p.m. Dydd Mercher: 3.20 p.m. Dydd Gwener: 10.20 a.m.; 3.20 p.m. Dydd Sadwrn: 10.20 a.m. Yn Gadael Bangor. Dydd Mawrth: 12.15 p.m.; 4.15 p.m. Dydd Mercher: 4.15.p.m. Dydd Gwener: 11.0 a.m.; 1.0 p.m. Dydd Sadwrn: 11.0 a.m. Felinheli am Gaernarfon. Dydd Mawrth: 12.40 p.m.; 4.40 p.m., Dydd Mercher: 4.40 p.m. Dydd Gwener: 11.30 a.m.; 1.30 p.m. Dydd Sadwrn: 11.30 a.m.; 3.20 p.m« CAERNARFON AC EBENEZER. Yn Gadael Caernarfon. Dyddiau Llun a Mercher: 12.0 noonj 7.0 p.m. Dydd Mawrth 7.0 p.m. Dydd Gwener: 12.30 p.m.; 6.0 p.m. Dydd Sadwrn: 12.0 noon; 4.0 p.m.; 6.30* p.m.; 9.0 p.m. Sadyrnau Tâl: 12.30 p.m.; 6.0 p.m. Yn GadaeJ Ebenezer. Dyddiau Llun a Mercher: 9.0 a.m.; 1.30 p.m. Dydd Mawrth: 1.30 p.m. Dydd Gwener: 1.30 p.m.; 7.0 p.m. Dydd Sadwrn: 9.0 a.m.; 1.30; p.m.5.0' p.m.; 7.30 p.m. Sadyrnau Tâl: 2.0 p.m.; 7.0 p.m. Dyddiau Ffair yng N ghaernarfon:, 8.0, a.m. PROSSER MOTOR CO; Yn Gadael Caernarfon. Dyddiau LIun, Mercher, a Gwener.— 12.30 p.m.; 3.0 .p.m.; 4.45 p.m. Dydd Mawrth.-12.30 p.m.; 4.45 p.m. Dydd Sadwrn.-I.0 p.m.; 3.0 p.m;. 5.0 p.m.; 7.0 p.m.; 8.20 p.m.; 10.0 p.m. Sadyrnau Tâl. 11.01 a.m.; 1.0' p.m.'j 3.0 p.m.; 5.0 p.m.; 7.0' p.m.; 8.20 pm.; 10.0 p.m. Yn Gadael. Clwtybont. Dydd Mawrth.-9.25 a.m.; 1.25 p.m. Dydd Sadwrn.-9-25 a.m.; (Sadfyraau Tâl, 11.30 a.m.); 2.0 p.m.; 4.0 pra.; 6.0 p.m.; 7.415 p.m.; 9.0 p.m. Yn Gadaftt BrynrefaiL Dyddiau Llun, Mercher, a Gweaer.— 9.33 a.m.; 1.38 p.m.; 3.33 p.m. Dydd Sadwrn.-9.33 a.m.; (Sadyrnaa Tai, 11.37 a.m.); 2.8 p.m.; 4.8 p.m.; 6.8 p.m.; 7.53 p.m.; 9.8 p.m. 0

IAGERLONGAU SIR FON

AGERLONGAU SIR FON. I GORFFENNAF. Yn Gadael Caernarfan.-7.45 a.m.; 9.15 a.m.; 11.0 a.m.; 1.0 p.m.; 3.0 p.m.; 6.0 p.m.; 7.0 p.m.; 8.0 p.m. Yn Gadael Sir Fon. 8.30 a.m.; 10.0 a.m.; 12.0 noon; 2.0 p.m.; 4.0 p.m.; 8.0. p.m.; 7.30 p.m.; 8.15.. .——— ————

AMSER GOLEU LAMPAU

AMSER GOLEU LAMPAU. [ (GORFFENNAF 15 hPld 21.) p.m. Dydd Mercher, Gorff. 15 9.10 Dydd Iau, Gorff. 16 9.9 Dydd Gwener, G0rff 17 9.8 Dydd'Sadwrn, Gorff. 18 9.7 Dydd Sul, Gorff. 19 9.5 Dydd Llun, Gorff. 20 9.4 Dydd Mawrth, Gorff. 21 9.3 -———— -000- ————

No title

Fe ddywedir i Swyddfa Gwaith wario 120,000p yn flynyddo ar y Parciau Bren- hinol, a Chyngor Sir Llundain 146,000p ar yr eiddynt hwythau.