Teitl Casgliad: Dinesydd Cymreig

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
8 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

YR HYN DDYWED PAWB YW MAI Y Dinesydd Cymreig. YAVR NEWYDDIADUR WYTHNOSOL ° GOREU o. FEDD CYMRU. LLAWN AMRYWIAETH A NEWYDD-DEB Colofnau Arbenig Y Newyddion Diweddaraf. 6, ST. DAVID'S ROAD', CARNARVON. D. DAVIES, Eadits* and Gents' hr TAILOR SIWTIAU I DDYNION YN YR ARDDULL A'R FFIT OREU. Y LLE GOREU AM 7 TAILOR MADE COSTUMES GWAITH ARGRAFFU 0 BOB MATH. AM Argraffwaith Glan ANFONER I SWYDDFA'R 4 DINESYDD.' CAERNARFON, Telir Sylw Prydlon i Bob Archeb. TELERAU RHESYMOL, A GWAITH DA. Rhodder Prawf Arnom. GWAITH ARGRAFFU 0 BOB MATH. R. B. D AVIES, Billpoeter, Bellman, and Adrartuuf Contractor, II, High Strait, Blaenau Faitlnlai Proprietor of all the Principal KBywMai itati—E fa tile IMB. Papnr at Bapnro Tai. DIGONEDD 0 DDEWIS, am lie y Dwsin i fyny yn Maanaobdy J. F. WILLIAMS, Argraffydd, CAXION HUtok, J3KIJXLSDA. J. ELIAS AND SINS. HAIRDRESSERS, HAVANA HOUSE, PWLLHELI, Has the Largest and Beat Selection o* Ladies' Real Hair Tails in Stook. Inspection Invited. Alec Agent for Motopol Raaore, THE ARFONIC QUARTETTE la now open for Engagements for eo., oerta, &a.-Apply for partioolara to II Roberts, Mt Pool SfcMt, iwtMcuMto

8ENEDD Y PENTREF

8ENEDD Y PENTREF. NEU GWEITHDY WMFFRA TOMOS, Y CRYDD. OFN Y GERMANS. Mari: Mi fudd y Germans yna cin wiriad o ddwad yma i'n lladd ni a'11 bod ni yn fyw. Tyda ni ddim yn saff am funud, nag ydan wir. Wmffra: Paid a lolian da ti, Mari. Wut ti'n meddwl y inedra nhw nicsio drwy ein manivvars ni, a thrwy Lloigar, ac heibio Llanrwst, ac i'r fan yma Choelis i fawr. lVIae hi gimint ag a fedra nhw neud i sefyll ar i sodla yn y lie mae nhw rwan. Mari: Twn i ddim yn wir, mi rydw i yn i gwelad nhw yn ein gneud ni'n sbort glan gloew. Toes gen i ddim mymryn o dryst na. ddo nhw yma i'n sbedu ni oddiar y dduar, nag oes wir. Wmffra: Dyn a dy gato di, Mari bach, mae hi'n ol ofar arnun nhw, weldi. Tydi i prancia nhw yn gneud dim lies iddun nhw yn siwr i ti; ond am fedru dwad ato ni i'r fan yma, wel, ddo nbw byth. Be wut ti'n ddeud, Wil? Wil Ffowc: Tydi peth fellu yn pwyso dim arna i. Mi rydw i yn trystio y bobol sy'n edrach ar ein hola ni; ac os na fedar rheini neud y gwaith yn iawn, ac i'r Germans fedru dwad yma ato ni heibio iddun nhw, wel, toes gen i ddim i neud ond fel bydd pobol Sir Fon yn i neud pan bydd hi yn glawio, sef gadael llonudd iddi hi. Sian Ifans Dyna ydi'r gora o lawar, Wil. Ond toes gen rhiwin mo'r help, rywsut, yn enwedig pan yn gwelad y petha yna su yn y pura newyddion. Mi fydda ina yn dychryn weithia wrth glwad yr hogan acw yn darllan i hanas nhw yn tori dwylo a breichia crydur- iaid bach diniwad i ddim ond er mwyn cael sbort ac i ddial eu Hid. Wil Ffowc Diar mi, wyddost ti be, Sian, fydda i ddim yn coelio hanar yr hyn su yn y puar nwyddion, na fydda wir. Tydu nhw ddim ond cabalatsio rhwbath i lenwi y papur, ac i neud streuon mor debig i deimladau a syn- iada pobol er mwyn eu cael i'w prynu. Harri: Howld on, Wil, chawsa nhw ddim gneud peth fellu yn Lloigar, mae'11 gwlad ni yn cymrud gofal na chaiff dim ond y gwir ymddangos. Wil Ffowc Tasa nhw yn gneud hynu, Hveldi, mi fasa'r pura nwuddion ma yn betha sychion iawn, a synwn i ddim na fasa fo yn torri mwy ar ein dona ni nac hyd yn oed fel mae o rwan. Mi gei glwad yn y. papur heiddiw beth y bydd y papur foru yn deud nod aedd yn wir; ac y mae ein hochor ni yn deud fod y Germaniaid yn greulon a digydwybod, ac y mae pura Germani yn deud fod ein pobol ni yn greulon a digydwybod. Y gwir am dani ydi hyn, wyddost, fod y naill a'r Hall cyslad a chin saled a'u gilydd. Wmffra: Nonsans- ydi peth felna, Wil. Twut ti ddim yn credu stori y Germaniaid does debig gen i. Ond mi wuddost yn iawn fod ein hogia ni yn deud y gwir. Wil Ffowc: Tydw i ddim yn coelio y naill na'r Hall ohonun nhw, Wmffra. Mi rydw i yn rhoi y ddau yn yr un pac, weldi. Toes yna ddim dewis ohonun nhw; mae yna ddrwg a da yn perthyn i'r ddwy ochor. Mi fedar y Sais a'r Cymro ddeud cimint o glwudda a'r un German, ac mi fedar rhai ohonynt fod mor greulon a'u gilidd hefyd. Edward Ifans: Rwyt ti'n tori dros ben y llestri rwan, Wil. Rwyt ti'n mund yn fradwr i dy wlad, weldi. Mi ddylia ti fod yn ddigon gwladgarol i welad y da yn dy gydgenedl a'r drwg yn y gelynion; ond rwyt ti yn ein gneud ni cin weuthed a'r Germans, a tydi hynu ddim yn iawn does bosib gen i. Harri: Rydw i'n deud o hyd fod Wil Ffowc a'i siort yn fwy o Germans na dim arall, ac fe ddyliant gael eu sgubo o'r wlad ma i gid, dylian wir. Wil Ffowe: Tyda chi ddim yn fy nuall i hogia o lawar. Tydw i ddim wedi deud fod y Germans yn well na ni, a tydw i ddim yn deud fod nina yn well na'r Germans chwaith. Deud rydw i fod y naill a'r llall cin waethed a chyslad a'u gilidd. Yda chi yn meddwl fod pob German yn ddrwg ac fod pob Prydeiniwr a Chymro yn dda ? Os yda chi mi rydach yn camgymeryd yn drybeilig. Be su'n gneud y Ger- man yn ddrwg i'r Prydeiniwr, a'r Pry- deiniwr hefyd yn ddrwg i'r German? Onid llid a chenfigen, dyna yn siwr sy'n crcu y casineb. Wel be su yn achosi casneb ymhab? Onid pechod yw? Felna bydda i yn sbio ar betha; ac y mae'r Meistr yn deud fod y sawl a gashao ei frawd yn llofrudd. Sian Ifans Nid Urodyr ydi'r Ger- mans, Wil bach. Fforiners ydi rheini, ac felly mae gen ti a fina hawl i gashau fforinars. Wil Fiowe: Wel, cymrwch i bod I nhw yn fforinars i ni; ond rhaid i chi gofio mai fforinars yda nina iddun nhw, fel y mae ganddun nhwtha hawl felly i'n cashau nina. Ond, tydi'r Meistr ddim yn rhoi neb yn fforinar, mae o wedi dwad i'r byd yma i ddeud fod pob dyn yn frawd a phob merch yn chwaer, ac yn ol i ddysgeidiaeth Ef toes geno ni ddim hawl i gashau y Germans, na'r Germans ein cashau nina. W mffra: Os mae dyna ydi dy linin mesur di, Wil bach, mae arna i ofn mae ychydig iawn su gan y Meistr o weision yn y byd ma. Pwy su yna ohono ni nad oes geno ni rhiwin yr ydym yn ei gashau ? Mac gan pawb i clyn yn rhiwle neu gilidd. Harri: Mae sort Wil yma oob am- sar yn rhoi rhiw landin na fedar neb i gyradd o. Tasa pawb fel mae Wil yn deud ddylia fo fod mi fasant yn rhy ddiwiol i fyw yn y byd yma. Y Sgwl: Yn wir, gyfeillion, yr wyf wedi cael boddhad mawr wrth wrando arnoch; ond y mac'n ddrwg gennyf eich bod mor gyndyn i weled y gwir- ionedd mawr y ceisia Wil Ffowc ei egluro i chwi. Y mae ef ynghanol y Sianel, ac yn sicr o fod yn dilyn yr Athraw Mawr. Mae'n wir fod y ddel- fryd esyd Ef i lawr yn un uchel, ac fod dynion a thdyrnasoedd ymhell iawn o fod yn ei chydnabod; ond nid yw hynny yn rheswin dros ei hanwybyddu fel peth posibl. Mae'n ddrwg gennyf ddeall oddiwrth yr awgrymiaclau roddwyd fod cymaint o le yn cael ei roddi i gasineb, ac ymdrech i geisio ei gyfreithloni. Oddiwrth yr hyn ddy- wedwyd yma, mae'n hawdd iawn deall paham mac cymaint o bobl gref- yddol yn gallu cyfreithloni y rhyfel yn eu meddyliau a'u cydwybodau; oblegid nid yw yr hyn sy'n achos o'r rhyfel rhwng Germani a'r Fyddin Gyngreiriol yn ddim byd ond yr ys- bryd sydd yn ein calonnau ni wedi cael ei ollwng allan yn ddiffrwyn i wneud fel myuo i'r diben ogael conc- west ar elynion. Adar o'r un rhyw ydyw cenfigen, llid, malais, a chas- ineb, ac nid oes eisiau ond eu procio nad eIlir gwneud llofruddion ohonynt oil. Na, gyfeillion, y mae Wil Ffowc yn sicr o fod yn ei le ar y mater hwn er ei fod yn wirionedd lied amhoblog- aidd heddyw; ond pan ddaw y wlad ati ei hun fe ddeil ei eirau a'i athraw- iaeth y prawf yr adeg honno. Sian Ifans: Ond beth pe tasa y Germans yna yn dwad yma i'n lladd ni, mae gen i i hofn nhw yn ddych- rynllyd weithia. Y Sgwl: Ddo nhw byth yma, Sian bach a phe daethent nid oes gennych ond gwneud eich goreu yr adeg honno o'r amgylchiadau. Mae gen- nym fwy o le i ofni y gelyn mawr sydd ynom ni ein hunain, yn sicr i chwi; a dylem ar bob cyfrif wneud ein goreu i gael hwnnw o'n calonnau, a gallwn ymdawelu yngwyneb yr holl nelyntion wedyn. Wil Flowe: Mae'n dda gen i fod y Sgwl wedi fy nuall yn llawn, tasa na neb arall wedi gneud. Mi fydda i yn niethu duall rhai pobol su'n siarad yn erbun creulonddra anfrawdol y Ger- maniaid, a fina yn gwubod eu bod yn cyflawni petha mor greulon a hwythau bob tamad; ond i fod o'n cael ei neud yn bur slei. Be ydi cadw gweision a morwynion ar gyflog bach a bwyd sal, a'u gweithio am oria meithion ond lladd eu cydgreaduriaid drwy sugno eu gwacd yn araf deg. Be ydi ysbryd cenfigenllyd rhwng brawd a brawd mewn capal, ond llofruddiaeth noethlymyn. Be ydi twyllo y naill a'r Hall ond lladd ein gilydd? Dyn- ion a merehaid sy'n gwneud petha felly sy'n gwelad mwya o fai ar y Ger- maniaid yn actio'n greulon at eu gelynion, a dyma hwy yn gallu gneud yr un peth mewn ffordd mwy dirgel a'u cydgenedl a'u cydaelodau yn yr un capal. Tydi o yn ddim ond rhag- rith noethlymyn, yn siwr i chi. Bobol anwyl, mae gen i fwy o ofn amball i Gymro crefyddol na'r holl Germaniaid creulon gida eu gilidd. Wmffra: Gwarchod ni, Wil; mi rwyt ti'n gynddeiriog heno. Be andros wut ti wedi bod yn i fwuta, dwad? Yn wir, hogia, mi fydda yn well i ni roi pen arni hi rwan neu dwn i ar y ddeuar be ddaw ohona ni. Dowch oddna, boys, mi gaiff Wil am- sar i oeri erbyn y tro nesa, mae i ben o yn o boeth heno. Wit Ffowc: Hwurach mai chi su heb gnesu eto, Wmffra. Wmffra: Wel, mi cymrwn i hi fellu ynta, Wil. Nos dawch, hogia, wat- siwch y step isa na, mae hi yn rhydd ac yn un berig iawn. Nos dawch, Wil bach. «i»

No title

Y mae ynadon yu Illinois, meddai'r "Boston Herald," wedi dyfamu y gall athrofa gael ei gyfreithloni i weithio gwcithwyr benywaidd am ug- ain awr neu ychwaneg yn y dydd,— oherwydd mai sefydliad elusenol yd- XWIL

Y FORD RYDD

Y FORD RYDD. 'Gan WENFFRWD.) Sut y Diwedda'r Rhyfel? Pe gofynid y cwestiwn uchod yn y wlad hon, ychydig iawn a gawsid na roddent atebiad parod mai ei diwedd fydd buddugoliaeth Prydain a'i Phleidwyr; a thebyg iawii y medda'r Germaniaid yr un broffwydoliaeth am eu gwlad hwythau. Ond rhoddodd Germanwr enwog yn Llundain yr wythnos ddiweddaf agwedd wahanol, sef mai cyfartal i bob ochr fydd y ter- fyniad, neu yn iaith y pel-droedwyr, mai "draw" a fydd. Dyma fel y dy- wedai'r boneddwr hwnnw: "Beth wna'r Cyngreirwyr? Cymerant am- bell ffos yma ac acw. Beth olyga hynny? Ai buddugoliaeth? A gred- wch fod ennill ychydig o dir ar ambell achlysur yn peryglu adnoddau ar- uthrol Germani?" "Hunan-foddhad Prydaln." Aiff yr Almaenwr ymlaen i sylwi: "Y mae'n ddirgelwch i mi fod y gen- edl Brydeinig, yr hon a ystyriwn mewn llawer agwedd yn gystal a'n cenedl ninnau, yn gallu hudo a thwyllo ei hunan i'r fath hunan-fodd- had Darllenaf eich newyddiaduron, a dilynaf y datblygiadau yn hollol amhleidiol; a synnai beth a welai. Yr ydych yn genedl eithriadol. Edrych- wch ar y mapiau. Edrychwch lle'r ydym ni, a lle'r ydych chwi. Sut mewn difrif y gallwch ragweled budd- ugoliaeth i'ch harfau chwi? Y mae'r fyddin Germanaidd ymhobman mewn tiriogaeth gwledydd eraill; a gallwn aros yno hyd nes y terfyna'r rhyfel." Y mae'r Germanwr yn dweyd y gwir i raddau; y mae'r pleidiau ers wyth- fiosau yn ymladd yn hollol yn yr un fan, a lleddir miloedd yn wythnosol heb i'r un blaid symud ond ychydig gannoedd o latheni ar y gore. Ond rhad ystyried ar yr un pryd fod nerth- oedd y Cyngreirwyr yn bell iawn o gael eu dihysbyddu; a gallwn feiddio edrych ymlaen i'r dyfodol gyda gobaith. Dylanwad Dyfais. Un o'r dylanwadau cryfaf yng ngweithrediadau maes y rhyfel yw dyfais wyddonol, ac effeithia yn ddi- ymwad ar ei pharhad. Ymddengys i ni y tuedda peiriannau mawrion ac erchyll rhyfel y dyddiau presennol- suddlongau, awyrlongau, magnelau, a thanbelenau dychrynllyd o ddinistriol, i ymestyn y rhyfel yn hytrach na'i chwtogi. Nid yw dinistrio llongau oddi isod, dinistrio trefi a. phentrefi oddiuchod, a gwneud gwlad gyfan yn garneddau gyda magnelau ydynt rhy bell i'w gweled, gan ladd ugeiniau o wragedd a phlant diniwed, yn ddim amgen na barbareiddiwch yr oesau gynt wedi ei gymhwyso i'r ugeinfed ganrif gan wyddoniaeth. Gellid yn hawddach gyfiawnhau rhyfel y dydd- iau gynt, pan gyfarfyddai byddinoedd a'u gilydd, ac y dibynai buddugoliaeth ar nerth braich, a chymhwysder corfforol y iniluyrT Djana'r dull yn y rhyfeloedd y ceir eu hanes yn Llyfr Samuel, pan y lleddid tua chan mil o wyr mewn un dydd Yr oedd hyn yn lladdfa erchyll, ond aethai'r cwbl drosodd ar ddiwedd y dydd. Nid felly yn awr, pan y gorfodir dynion i dreulio dyddiau ac wythnosau mewn ffosydd heb wybod pa eiliad y malurir hwy gan belenau o fagnelau anwel- edig. Beth wneir a Germani? Gwrandawn a darllenwn famau gwahanol ragweledwyr ar y cwes- tiwn beth wneir a Germani os y prof- wn ni yn fuddugoliaethus. Rhydd rhai personau—y rhai a gredwn y llwyddasant i gadw eu penau rhag anghofio fod yna werin yn ogystal a pheij-arglwyddi yn Germani—aw- grymiadau pur synhwyrol, yn cyn- nwys rhoddi'r cwestiwn o drefnu tal- eithiau Germani, i'r werin bobl eu hunain. Felly, cai'r werin, y rhai yd- ynt yn y safle i famu pethau oreu am eu tynged eu hunain, benderfynu pwy sydd i'w rheoli yn y dyfodol. Y werin all farnu hynny oreu, ac nid uwch-lywiawdwyr, na wyddant ddim o'u hamgylchiadau; a'r hyn a ddy- farno'r werin fydd o'r lies uchaf idd- ynt hwy, hynny heb amheuaeth fydd o'r lies uchaf i'r wlad, neu'r dalaith. Y mae'n ffaith sicr fod yn Germani heddyw dalcithiau o weithwyr y bu- asai'n llawer gwcll ganddynt gael bod dan lywodraeth Prydain neu Ffrainc, na dioddef gormcs penaethiaid ffroen- uchel Prwsia. Gadawer i'r bobl ddewis rhwng gormes y Caiser a rhyddid cymharol y gwledydd eraillA

AMSER Y TRENSI

AMSER Y TRENS. I (HYDREF 1 HYD RYBUDD PELLACH). Caernarfon i Fangor. 7.0 d.m. (dyddiau Llun ac Iau yn unig) 7.20 a.m.; 8.10 a.m.; 8.45 a.m.; 10.45 a.m; 11.50 a.m; 12.40 p.m.; 2.10 p.m.; 2.55 p.m.; 4.0 p.m.; 5.18 p.m. 5.55 p.m.; 6.23 p.m.; 8.28 p.m.. Dydd Sul: 6.5 a.m.; 8.20 p.m. Bangor i Gaernarfon. 4.53 a.m.; 8.55 a.m 10.50 a.m.; 12.10 p.m.; 1.16 p.m.; 2.30 p.m.; 4.15 p.m.; 4.41 p.m.; 5.27 p.m.; 6.20 p.m.; 7.36 p.m.; 9.5 p.m.; 11.5 p.m. (dydd Iau a dydd Sadwrn yn unig). Dydd Sul: 4.53 a.m.; 9.5 p.m. Caernarfon i Afonwen.—5.13 a.m.; 8.18 a.m.; 9.22 a.m.; 12.37 p.m.; 2.57 p.m.; 5.14 p.m.; 6.47 p.m.; 8.3 p.m. Dydd Sul: 7.50 a.m. Afonwen i Gaernarfou.-7.42 a.m.; 9.40 a.m.; 11.35 a.m.; 1.52 p.m.; 4.15 p.m.; 7.25 p.m.; 9.20 p.m. Dydd Sul: 7.0 p.m. Caernarfon i Lanberis--9.30 a.m.; 11.18 a.m.; 12.42 p.m.; 3.0 p.m.; 5.15 p.m.; 6.50 p.m.; 8.30 p.m.; 10.10 p.m. (dydd Sadwrn yn unig). Llanberis i Gaernarfon.-8.10 a.m.; 10.10 a.m.; 11.55 a.m.; 2.15 p.m.; 4.35 p.m.; 5.53 p.m.; 7.50 p.m.; 9.15 p.m. (dydd Sadwrn yn unig) Penygroes i Gaernarfon. 8.20 a.m.; 10.19 a.m.; 12.13 p.m.; 1.55 p.m. (dydd Sadwrn yn unigy 2.30 p.m.; 4.53 p.m.; 8.3 p.m.; 9.56 p.m. Dydd Sul: 7.34 p.m. Penygroes i Nantlle. 8.50 a.m.; 9.55 a.m.; 10.30 a.m.; 12.20 p.m.; 1.10 p.m.; 3.30 p.m.; 5.45 p.m.; 8.5 p.m.; 8.35 p.m. Nantlle i Benygroes. 8.10 a.m.; 9.33 a.m.; 10.8 a.m. 12.0 noon; 12.50 p.m.; 1.45 p.m. (dydd Sadwrn yn unig; 2.15 p.m. 4.40 p.m.; 7.50 p.m.; 8.20 p.m. Bangor i Bethesda. 7.55 a.m.; 8.50 a.m.; 9.42 a.m.; 11.20 a.m.; 1.35 p.m.; 2.38 p.m.; 3.35 p.m.; 4.50 p.m.; 6.15 p.m.; 7.35 p.m.; 9.15 p.m.; 11.0 p.m. (dydd Sadwrn yn unig) Bethesda i Fangor.—8.15 a.m.; 9.20 a.m.; 10.7 a.m.; 11.50 a.m.; j.58 p.m.; 3.0 p.m.; 4.0 p.m.; 5.13 p.m.; 6.40 p.m.; 8.0 p.m.; 9.40 p.m.

Y CEIR MODUR

Y CEIR MODUR. CAERNARFON A LLANAEL. HAIARN. Yn Gadael Caernarfon. Dydd Llun 5.30 p.m. Dydd Mawrth 5.30 p.m. Dydd Mercher: 9.0 a.m.; 7.0 p.m. Dydd Gwener: 5.30 p.m. Dydd Sadwrn: 12.0 noon; 3.30 p.m.; 8.30 p.m. Yn Gadael Llanaelhaiarn. Dydd Llun 8.30 a.m. Dydd Mawrth 8.30 a.m. Dydd Mercher 7.30 a.m.; 5.0 p.m. Dydd Gwener: 8.30 a.m. Dydd Sadwrn: 8.30 a.m. 1.15 p.m.; 5.5 p.m. I CAERNARFON A PHWLLHELI. Yn Gadael Caernarfon. Dydd Mercher: 9.0 a.m. Yn Gadael Pwllheli. Dydd Mercher: 4.30 p.m. CAERNARFON A BEDDGELERT. I i CAERNARFON A BEDDGELERT. Yn Gadael Caernarfon. Dyddiau Llun, Mercher a Gwener: 5.30 p.m. Dydd Sadwrn 12.30 p.m.; 8.0 p.m. Yn Gadael Beddgelert. Dyddiau Llun a Gwener: 9.0 a.m. Dydd Mercher: 1.0 p.m. Dydd Sadwrn: 8.30 a.m. 2.30 p.m. CAERNARFON A WAENFAWR. Yn Gadael Caernarfon. Dyddiau Llun, Mercher, a Gwener: 5.30 p.m., Dydd Sadwrn: 12.30 p.m.; 6.0 p.m.; 8.0 p.m. Yn Gadael Waenfawr. Dyddiau Llun a Gwener: 9.50 a.m.; Dydd Mercher: 1.50 p.m. Dydd Sadwrn: 9,30 a.m.) 3.20 CAERNARFON A LLANBERIS. (Motors Gwyrdd). i n Gadael Caernarfon. Dyddiau Llun, Mawrth, Mercher, a Gwener: 8.30 a.m.; 12 noon; 5.30 p.m. Dydd Iau: 1.15 p.m. Dydd Sadwrn 8.30 a.m.; 12 noong 2.30 p.m.; 5.30 p.m.; 9.0 p.m. Yn Gadael Llanberis. Dyddiau Llun, Mawrth, Mercher a Gwener: 9.15 a.m.; 1.30 p.m.; 6.30 p.m. Dydd Iau: 3.0 p.m. Dydd Sadwrn: 9.15 a.m.; 1.:30 p.m.; 3.30 p.m.; 6.30 p.m.; 10.0 p.m. CAERNARFON AC EBENEZERW Yn Gadael Caernarfon. Dyddiau Llun a Mercher: 12.D noon; 5.30 p.m. Dyddiau Mawrth a Gwener: S.3G p.m. Dyttd Sadwrn 12.0 noon; 4.0 p.m.PI 6.30 p.m.; 9.0 p.m. Yn Gadael Ebenezer. Dyddiau Llun a Mercher: 9.0 a "m T 1.30 p.m. Dyddiau Mawrth a Gwener: 1.3O p.m. Dydd Sadwrn g.o a.m.; 1.30 p.m a 5.0 p.m.; 7.30 p.m. Ar ddyddiau ffair yng Nghaemarfon bydd y Motor yn gadael Ebenezer am 8.0 a.m.; ac yn dychwelyd o Gaernar- fon 3.0 p.m., a 5.30 p.m. Bydd Motors ychwanegol yn rhedeg ar Sadyrnau Tal. LLANBERIS. Yn Gadael Caernarfon. 8.45 (dydd Llun 9.0 a.m.); 10.4.5 a.m.; 12.40 p.m.; 3.0 p.m.; 4.45 p.m.; 7.0 p.m. Dydd Iau yn unig, 1.0 p.m. Dydd Sadwiv 8.80 p.m.; 10.0 p.m. Yn Gadael Lianberis.-8.30 a.m. dydd Sadwrn a dydd Llun; 9.30 a.m.; (dydd LIun 10.0 a.m.); 11.30 a.m.; 1.30 p.m. 3.50 p.m.; 5.45 p.m.; 7.45 p.m. Dydd Iau yn unig, 1.45 p.m. Cerbydau hwyrot nos Sadwrn. Ar Sadyrnau Til bydd Specials ya rhedeg i Penllyn. Ni bydd cerbyd yn rhedeg o Gaemarf08 i Lanberis am 7.0 p.m. ddydd Iau. I NANTLLE A LLANLLYFNI. Yn Gadaet Caernarfon.-9.0 &. =. 1.9 p.m.; 6.30 p.m. Yn Gatfatl Nantlle. s.60 &.m. .s 8.. p.m. Yn Gadael Lianiiyfnl. 10.10 •.aj 1.40 p.m.; 6.4U p.m. I PROSSER MOTOR CO. Yn Gadael Caernarfon. Dyddiau Llun, Mercher a Gwener:: 12.30 p.m.; 3.0 p.m.; 4.30 p.m. Dydd Mawrth: 12.30 p.m.; 4.3a p.m. Dydd Sadwrn: 1.0 p.m.; 3.0 p.m.[2 5.0 p.m.; 7.0 p.m.; 8.20 p.m.; 10.0 p.m. Sadyrnau Tal: 11.0 a.m.; 1.0 p.m. 3.0 p.m.; 5.0 p.m.; 7.0. p.m.; 8.20 p.m.; 10.0 p.m. Yn Gadael Clwtybont Dydd Mawrth 9.25 a.m.; 1.25 p.m. Dydd Sadwrn: 9.25 a.m.; Sadyrn- au Tal, 11.30 a.m.) 2.0 p.m.; 4.0 p.m.; 6.0 p.m.; 7.45 p.m.; 9.0 p.m. ) Yn Gadael Brynrefail. Dyddiau LInn, Mercher a Gwener: 9.33 a.m.; 1.33 p.m.; 3.33 p.m. Dydd Sadwm: 9.33 a.m.; (Sadyrn- au Tal, 11.37 a.m.) 2.8 p.m.; 4.8 ,p.m.; 6.8 p.m.; 7.53 p.m.; 9.8 p.m.

IAGERLONGAU SIR FON

AGERLONGAU SIR FON. Ionawr. Yn Gadael Caernarfon,-7-45 a.m.; 9.15 a.m.; 11.0 a.m.; 1.0 pgp 3.0 p.m.; 4.30 p.m. Yn Gadael Sir Fon. 8.30 p.m., 10.0 p.m.; 12.0 noon; 2.0 p.m.; 4.0 p.m. 4.45 p.m.

AMSER GOLEU LAMPAU

AMSER GOLEU LAMPAU. (IONAWR 20 hyd 26). p.m. Dydd Mercher, Ionawr 20 5.24 Dydd lau, Ionawr 21 5.26 Dydd Gwener, Ionawr 22. 5.27 Dydd Sadwrn, Ionawr 23. 5.29 Dydd Sadwrn, lonawr 24 5.3r Dydd LInn, Ionawr 25 5.33 4