Teitl Casgliad: Dinesydd Cymreig

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
10 erthygl ar y dudalen hon
CHWARELWYR GOGLEDD CYMRU AC YMRESTRU

CHWARELWYR GOGLEDD CYMRU AC YMRESTRU. FFIGYRAU DIDDOROL. Pa faint, tybed, a ysgfifenwyd. i'r Wasg—yn arbennig y Wasg Seisnig— ac a barablwyd ar lwyfanau'r wlad am bwyrfrydigrwydd chwarelwyr Gog- ledd Cymru i ateb galwad y Brenin a'r Wlad, a'r tawedogrwydd dybryd a honir iddynt gan bersonau na wydd- ant y nesaf peth i ddim am danynt ? Y mae'r ffaith fod hyrwyddwyr ym- restru yn parhau i godi cynnwrf hyd yn oed ynghanol ardaloedd y chwareli, mewn ymdrech galcd i geisio "deffro" y chwarelwyr ieuainc i wrando sain corn y gad, yn dangos yn eglur fod y personau hynny mewn anwybodaeth dybryd o wir amgylchiadau ac o ffeith- iau syml. Y mddengys mai hyrwydd- wyr ymrestru sydd ag angen deffroad arnjTit i amgylchiadau y chwarel- wyr, ac nid y chwarelwyr i amgylchiadau eu gwlad a'u hym- erodraeth. Mae'r chwarelwyr eis- oes wedi deffro, ac yn sicr maent wedi dangos hynny; a phe gwybyddai am- ryw barthau o Loegr a Cymru raddau X deffroad hwnnw fe gywilyddient yn hytrach na thaflu ensyniadau at c h warelwyr. I Rhoddwyd fel amddittynad dros eu "diffyg teyrngarwch" fod ysbryd yr aelwydydd heddychol y'i magwyd ] arnynt wedi ymgloddio'n rhy ddwfn I i'w heneidiau, ac anfonwyd llu o ar- eithwyr ar unwaith i droi hwnnw yn ysbryd rhyfel; tra mewn gwirionedd deffrodd y chwarelwyr ohonynt eu hunain-nid o gywilydd 'oherwydd llenyddiaeth sarhaus dosbarth y cad- eiriau esmwyth. Nid dyna'r dull o ddeffro cydwybodau'r chwarelwyr rhagor nag unrhyw ddosbarth gweith- iol arall. Yn wir, pan oedd yr ymos- odiadau arnynt ar eu heithafbwynt, yr oedd cyfartal-rif chwarelwyr ym myddinocdd Prydain wedi cyrraedd uchder na fuasai gan yr un dosbarth < gywilydd ohono. Ni fentrwn y sylwadau uchod heb sail iddynt, ac yn naturiol y sail y gellid dibynu fwyaf arno ynglyn a'r cwestiwn hwn yw ffigyrau. Beth ddywed ffigyrau wrthym? 'Gallwn sicrhau fod y ffigyrau a nodwn isod yr amcangyfrif agosaf ellid ei gael, a liientrwn eu cyhoeddi fel rhai y gellir dibynu arnvnt. Cynhwyswn yn y ffigyrau ardaloedd llech-chwarelyddol Llanberis, Bethesda, Ffestiniog, a Nantlle. Nifer y chwarelwyr a weithient yn I y pcdwar dosbarth cyn y rhyfel bre- sennol ydoedd 8,475. Amcangyfrifir fod 5,625 jyn gweithio ynddynt yn awr; golyga hyn lehad o 2,850 er dechrenad y rhyfel. Gellir rhannu y lleihad hwn yn nifcr y chwarelwyr yn dri dosbarth, sef y rhai ymunasant a'r fyddin, y rhai aethant i weithio i barthau eraill o'r wlad, a'r rhai ydynt yn aros yn ddi-waith. Gallwn sicrhau fod tua 1,150 o'r dynion ieuainc wedi myned i wahanol adranau y fyddin o'r pedwar dosbarth I 3-ma daw odd 1,200 i ddiwydiannau eraill—i'r nieusydd glo yn benaf; ac erys gweddill o 500 allan o waith. Wrth gwrs, carngymeriad yw tybied nad oes ond 500 o chwarelwyr yn dioddef oherwydd diffyg gwaith yn y pedwar dosbarth. Rhaid ystyried fod cyfartaledd uchel o'r 5,625 a arhosant yn y chwarelau yn gweithio tri neu bedwar diwrnod yr wythnos, a llai mewn llawer o achosion, ac mewn canlyniad yn derbyn cyflogau hollol annigonol i'w cadw rhag angen. Dychwelwn eto at gwestiwn yr ym- restru. Golyga 1,150 allan o gyfair- swm o 8,475 fod dros 13 y cant, neu yn agos i un o bob saith o chwarelwyr Gogledd Cymru wedi ymrestru yn y. fyddin Beth dal sarhad y beirniaid yn awr Allan o'r 2,850 a wnaed yn ddi-waith, ymunodd tua 40 y cant a'r fyddin, aeth 41 y cant i ddiwydiannau eraill, ac ervs 19 y cant yn ddi-waith. A gellir cymervd yn ganiataol fod y nifer cymharol fychan o 500 di-waith yn analluog i ymuno a'r fyddin nac i adael eu cartrefi i fyned i leoedd eraill. Hefyd, dylid pwysleisio y ffaith y cynhwysa'r 2';850 aethant o'r cliwarelau ugeiniau o ddynion ieuainc a ymmunasant a'r fyddin heb gael eu hatal yn y chwarelau. Gwyddis i 1 hynny ddigwydd yn ardaloedd Beth- esda, Llanberis, a Ffestiniog, lie y parha nifer o'r chwarelau i weithio. Carem roddi pwyslais ar un ffaith ddiddorol arall, yr hon a wna gyfar- taledd yr ymrestrwjT yn uwch eto- sef y ffaith yr amcangyfrifir fod un ran o dair o chwarelwyr y pedwar dos- barth a nodwyd dros 45 mlwydd oed; ac ni phar yr amcangyfrif hwn syn- .Iod o gwbl i'r chwarelwyr eu hunain. Felly, nid oedd ond 5,650 ohonynt dan 43 oed, ac yn gymwys i ymrestru yn y fyddin; a daw hyn a chyfartal- edd o 20 y cant, neu un o bob pump wedi ymuno yn y fyddin. Ond nid dyna'r oil: rhaid tynnu allan o'r nifer uchod y rhai ydynt rhwng 38 oed a 45 oed, ac hefyd nifer fawr o fechgyn o 14 i 18 oed, y rhai nad ydynt gy- mwys i'r fyddin. Felly, wedi cymer- yd yr oil i ystyriaeth, meddwn sail dda tros ddweyd fod y fan leiaf 25 y cant o chwarelwyr Gogledd Cymru I ydynt mewn oedran cymwys i'r fyddin eisoes wedi ymrestru. Hyderwn y rhydd hyn agoriad llygaid i ddosbarthiadau eraill, ac y gellir cymeryd y chwarelwyr fel dos- barth yn esiampl mewn ymrestru, ac nid fel rhai i estyn bys atynt am sefyll yn ol.

IDR FRASER YN DYCHWFLYDj i

DR FRASER YN DYCHWFLYDj i I I'R INDIA. Bwriada Dr Peter Fraser a Mrs Fraser ddychwelyd i'r India ar y 27ain o'r mis hwn i barhau gyda'r gwaith cenhadol. Cofir i achos Dr Fraser achosi diddordeb mawr amser yn ol. Ar y dechrenad gwasanaethai fel cen- hadwr meddygol yn Lushai, dan nawdd Pwyllgor Cenhadol y Method- istiaid, ond cododd anghydfod rhyng- ddo a'r awdurdodau gwladol ynglyn a chaethwasiaeth, a ga-lwyd ef \m ol gan y cyfundeb, a daeth ei achos i gryn sylw yn y wlad hon a'r India. Gwrth- odai Dr Fraser yn benderfynol ym- rwymo yn ddiamod wrth delerau gyn- hygid gan y cyfundeb, a gwnaed i ffwrdd a'i wasanaeth. Yn awr, fe ymgymera a gwaith cenhadol mewn rhan arall o'r wlad ar ei gyfrifoldeb ei hunan.

Advertising

STORI FER YR WYTHNOS NESAF: j JACK Y SOWLDIWR.; ] Bydd yn wertli cael y "Dinesydd" er mwyn sicrhau y stori ddoniol hon. < ]

BWRDD ADDYSG A DYGWYLDEWI I

BWRDD ADDYSG A DYGWYL DEWI. I MUDIAD LLESOL. IUDIAD LLESOL. I Hysbysa Adran Gymreig Bwrdd Amaethyddiaeth y bwradant yn ni wedd y mis hwn, gyhoeddi llyfryn j chwech yn cynnwys darluniau, mewn ] dau gyfrol—un yn Saesneg yn dwyn y < teitl "St. David's Day, 1915," a'r 1 llall yn Gyinraeg, yn dwyn y teitl < "Dydd Gwyl Dewi: Gwyl Goffa Cym- i ru." Bydd y cyhoc-ddiadau o an- ] sawdd gwladgarol a choffadwriaethol, ac amcenir hwy i gynorthwyo dathliad yr wyl genedlacthol mewn amser rhyfel. Yn ychwanegol at awgrymiadau i 1 awdurdodau addysg ag athrawon, yr 1 hyn a gynnwysir mewn rhan at- ychwanegol, fe gynnwys y cyfrolau bennodau ar Owen Glyndwr a Thomas < Picton, "Y Celtiaid a'u Llyfrau," "Hanes Hen Wlad fy Nhadau," "Ein 1 Cymru," a "Dykd y Byd i Genhedl- oedd Bycliain." i ————

No title

Y Mil Blynyddoedd. I Ymddanghosodd erthygl darawiadol yn y "Truth" yr wythnos o'r blaen, ac os yw ei holl gynnwys o'r un an- sawdd a'r erthygl honno, fe lawn haedda'r papur hwnnw ei enw. Wele j ddifyniad ohoni :Fe greda llawer o ddynion, y gallem ddisgwyl syimwyr ganddynt, pe gallem wneud i ffwrdd a Gerniani fel rhan o wleidyddiaeth Iw- ropeaidd, un ai drwy ddiarfogi ei Llywodraeth neu drwy ei rhannu yn daleithiau ar wahan, byddai'r Mil Blynyddoedd wedi gwawrio. Ni fydd- ai heddwch seilicdig ar ddifodiad Ger- mani fel un o Nerthoedd Iwrop yn werth dim. Syniad arall yw, pe ond y I gallai Prydain feddu byddin o filiwn, yn cael ei chynorthwyo gan Lynges I ddiguro, gallai orchymyn heddweh i'r holl fyd. Dyna syniad hollol ber- yglus; golyga fod cadwynau milwr- iaeth i'w rhwym

I BRIWSION AM Y RHYFEL I

I BRIWSION AM Y RHYFEL. I I "Lleddwch un dyn, byddwch yr llofrudd; lleddwch ddeng nlil, bydd- wch yn deyrngarwr," meddai Eugene V. Debbs, y Sosialydd Americanaidd, yn ddimqddar. Pan fydd rhai o'r cenhedloedd cryf- af yn y rhyfel wedi eu lladd nes bydd- ant yr un nifer a hwy, fe ddaw Por- tugal a Roumania i mewn. "New York Sun." Y mae gweithrediadau Censor y Wasg wedi ei gwneud yn angenrheid- iol i'r Brenin Sior, fvned i Ffrainc, er mwyn iddo gael ychydig o newyddion am y rhyfel.—"Philadelphia Inquir- er." •fc Y mae nifer o newyddiaduron yn yr Amerig wedi cymeryd math o falot mewn (dinasoedd mawrion neil^tuol, ar y cwestiwn o fyddin a llynges ych- wanegol i'r Unol Daleithiau. CanljTi- lad y balot ydodd i 42,623 bleidleisio yn erbyn byddin fwy, a 27,831 o blaid; a 42,874 yn erbyn llynges gryfach, gyda 30,218 yn ei ffafr. Gwclir felly fod pobl yr Unol Daleithiau, yn ol y prawf hwn, yn wrthwynebol i bolisi traddodiadol gwledydd Iwrop. Y mae y fan leiaf un o'r Aelodau Seneddol Gwyddelig wedi gwrthod dilyn Mr Redmond mewn cefnogi'r rhyfel, sef Mr Lawrence Ginnell, A.S. Dywcdai wrth annerch yn ddiweddar "Pan sieryd newyddiaduron Prydain am y Geniii-niaid fel 'Huns,' anghof- ient fod y Saeson wedi ymfalchio am flynyddau eu bod yn Anglo-Saxons, hynny yw, hawliant fod o'r un dy"- lwyth a'r Prwsiaid. Y mae'r Iwerdd- on yn amlileidiol mor bell ag y cania- teir iddi ddatgan ei barn yn rhydd." Y mae ddeddf fihvrol yn bur Ilym yn Awstralia. Yn Rockhampton, danghosodd Mr Edward Foreman ddi- fyniad o'r Papur Gwyn yn ffenestr ei fasnachdy, yn profi nad goresgyniad Belgium ydoedd achos ymyriad Pry- dain yn y rhyfel. Pan ganfyddwyd y papur, daeth cwmni o filwyr yn cyn- nwys chwech o ddynion gyda phidog- au, i'r masnachdy. Arhosodd pedwar wrth y drws i wylio, ac aeth y swydd- og a milwr arall i wneud ymchwil lwyr drwy bopeth a feddai yn ei fasnachdy, ac yna aethant i'w dy preifat, lie gwnaed ymchwiliad hvyr arall. Ni bysbysir canlyiiiad yr vmchwiliadau. Cyhoeddwyd pamfliedyn yn ddi- weddar yn dangos "pa fodd y gall morwynion Prydain gynilo." Ateb- odd nifer o forwynion West End, Lylundain, drwy roddi cynghorion i'w meistresi. Cynghorant iddynt hwy aynilo drwy (1) wisgo dillad llai cost- as; (2) pwrcasu llai o docynau chwar- eudai, &c.; (3) bwyta llai o fwydydd drudion (4) smocio llai, ac yfed llai o winoecld, yn hytrach na cheisio gwneud yr oil o'u cynilo allan o gyflog au a bwyd y gwasanaethyddion. Aw- grymant os y parha prisiau bwyd i godi, y dylai'r boneddigesau anfon eu :wn bychain moethlyd fel "mascot" i gatrawd yn y ffrynt, a rhoddi yr arian slai at gadw'r ci yn llogell y plentyn tiewynog. Cyn gwneud gostyngiad r-n swm y siwgr roddir i'r morwynion, 1\ awgrymir y dylent ostwng y swm o [elusion a roddir i'r cwn bychain. Dynia nifer o destunau pregethau Cristionogol a gyfaddaswyd i'r adeg Dresennol gan "Llais,"—newyddiadur Lylafurawl Winnipeg :— Gwyn eu byd y rhyfelwyr—os ydynt 3*11 plaid ni. Gorchymyn newydd a roddaf i chwi, i ga shau ohonoch y Germaniaid. Eithr gorchfyga di ddrygioni drwy y cledd. Os y tery German wr di ar dy rudd Lidcliau, torr ei ben i ffwrdd. Na ladd yn Canada. Dos i Iwrop. chlywsom erioed fod y German- iaid yn nodedig am eu digrifwch, ond ymddcngys fod digwyddiadau'r pum mis diweddaf wedi amlygu peth o'u digrifwch, mewn darluniau ncwydd- iadurol digrifol (cartoons). Cyhoedd- wyd un gyfres ohonynt dan y penawd, "Pa fodd y croeswTn y Sianel," a dengys saith o gynlluniau, yr oil mor chwerthinllyd ag ydynt o amhosibl. I ddechreu, 11-welir y Germaniaid yn croesi'r Sianel ar blanc coed, o Ffrainc i Dover; yn yr all ddarlun anfonir byddin ohonynt drwy fath o dwnel dan y mor. Dengys y trydydd dair adran fvddinol yn cael eu taflu dros- odd gan fagnelau mawrion; yn y ped- werydd y mae dyfroedd y Sianel wedi ymrolio yn ol fel dyfroedd y Mor Coch gynt, ac aiff y Germaniaid drosodd ar dir sych. Gyda Haw, anodd gennym gredu y gallai hyn ddigwydd y dydd- iau hyn, heb i'r suddlongau eu gwel- ed! Mewn darlun arall, gwelwn fil- wyr Germani yn cael eu chwymellu drosodd drwy fath o bibell hir, gydag afon barhaus o wynt cryf yn rhedeg drwyddi!

Y REBEL SEF tlANES MEUR1G Y GWRTh RYFELWR

Y REBEL: SEF tlANES MEUR1G Y GWRTh. RYFELWR. PENNOD XXXII. Tydw i ddim yn leicio gwelad Huw Terfyn yma yn dwad yma yn rhy amal i'r ty yma, William, ebai Ann Thomas. Tydi Huw ddim yn mynd i unman ar fusnas da. Welis i ddim byd allan o'i le yn Huw erioed, ebai William. Dyn siort glenia ydw i wedi i gael o bob amsar. Tydi pobol glen ddim yn bobol dd#, William, ebai Ann. Fel rheol, wst ti, pobol beryglus ydi'r bobol yma su a gwen ar i gwynab nhw, neu felly rydw i wedi i gwelad nhw. Wel, mae yna wahanol siortia o bobol glen, run fath a rywrai arall mae'n debig gen i, ebai William, ac y mae Huw yn siwr o fod yn y siort ora ohonun nhw. Mae o'n garedig ofnat- san, ac yn rhanu llawar iawn mewn blwuddun. Falla i fod o, William, ebai Ann; ond cofia di nad oes neb yn cael gwybod faint mai o yn i gymrud" oddiar bobol. Mi geith pawb wybod am i roddion; ond tendia di dreio dangos faint mae o yn i ddwyn. Gwarchod ni, Ann, ebai William, rwyt ti'n athrodi wrth ddeud peth felna, wyt wir. Ddylia ti ddim mentro deud am beth na wyddost ti ddim am dano. Mi fedar o dy gym- rud ti i fyny a'th gosbi, cofia di. Fedar o mo nghosbi i am ddeud y gwir does bosib gen i, ebai Ann, achos mi fedra i brofi bob gair ddeudis i, a chwanag. Dwut ti ddim yn duall y gyfrath, Ann bach. Fe elli di ddeud y gwir, ond os medar Huw brofi fod hynny yn anfantais iddo fo mewn unrhyw fodd, mi fedar y gyfrath afal yno ti a gneud i ti dalu yn ddrud am dy wirionadd. Wel be mae cyfrath felna yn dda mewn gwlad, ebai Ann, toes yna ddim sens mewn cosbi dynion am ddeud y gwir. I Paid ti a son am sens mewn cyf- rath, Ann bach, raid i ti gofio pwy su yn gneud y gyfrath, a toes na ddim ■ sens i ddisgwyl o'r fan hono. I Pwy su'n gneud cyfreithia mcdda ti mewn difri, gofynai Ann. j Ond twrneiod a rhyw ddynion mawr eraill su a digon o amsar geiiun nhw i neud dim byd arall. Ddylia nhw ddim cael i gneud nhw, ebai Ann. Does ryfadd yn y byd fod I y merchaid yma yn cicio yn i herbyn nhw. Waeth i ti heb na siarad, Ann bach, fedri di na mina byth i cael nhw o'r awdurdod yna achos mae i bara a chaws hwy yn y cwestiwn, weldi, a tydi hyny ddim yn beth y gneiff twTna i golli ar chwara bach. Wei, twrna ddylia Huw'r Terfyn fod ynta, ebai Ann, achos mi fedar Huw droi pob dim i droi i felin i hunan; a dyna pam rydw i'n deud nad ydw i ddim yn leicio i welad o yn I, dwad yma at Meurig o hyd. Gad lonydd iddo fo, Ann bach, mae Meurig yn ddigon abl i'w drin o. Mi I neith Meurig fwy o les iddo fo, nag a fedar o neud o'ddrwg i Meurig. Dwn i ddim am hynny, ebai Ann. Tydi da a drwg rywsut ddim o'r un stwff. Fuost ti rioed yn meddwl uwchben y ffaith fod un afal drwg os caiff o lonudd yn medru gneud llond casgen o rai da yn ddrwg; ond welis di rioed rai da yn gneud un drwg yn dda. G wirionadd unochrog ydi hwnyna, Ann, ebai William Thomas, Tydi afal a dynion ddim o'r un stwff. Mi wn i am un eneth fechan dda ddarfu droi teulu cyfan o ddynion a merched drwg yn dda; ac fe wn am un bach- 11 gen drwg a fu'n foddion i godi to cyfan mewn cymydogaeth o ddynion drwg. I Wei, ofn y dweutha yna su arna i hefo Huw a Meurig, ebai Ann. Mi fasan ddrwg iawn gen i welad Meurig yn troi yn ddrwg wedi tyfu i fyny mor dda hyd yn hyn. Neith o ddim, Ann, mae'r da wedi mynd i'w wacd o weldi. Twn i ddim am hyny, William, ebai Ann. Mi fedar dyn mor gyfrwys a drwg a Huw weuwyno hyd yn oed gwaed mor dda a Meurig. Tydw i ddim yn dy ddeall di, Ann, nag ydw wir, ebai William. Welis i ddim allan o'i le yn Huw erioed: mae o'n ddyn sobor a da, a phob amser yn cymeryd ei ran a'i le yn y capal; a be fedri di neud yn well? Ah! ebai Ann, yn y fan yna mae'r gwenwyn yn dwad i mewn, William bach. Mi faswTi i'n hanar madda i Huw tasa fo'r peth ydi o heb fod yn cymeryd ei ran a'i le yn y capal ac ar i linia; ond beth ydi o yn y gwaith ac ar ei draed, tybed ? Chlowis i ddim byd yn i erbyn o gan neb, ebai William, ond fod y gweithiwrs yn cwyno yn i erbyn o fel giaffar; a tydi hynny yn ddim byd newydd, weldi, achos welis i rioed giaffar na fydda y gweithiwrs yn i waldio fo am rwbath neu gilidd. Fealla wir, Wiliiam, ond tydi hynny ddim yn gneud Huw'r Terfyn fym- ryn gwell, ebai Aim. Mi rydw i yn leicio gwelad dyn yn cymeryd ei ran a'i le yn y capal, ond mi ddylia gofio fod y gwaith a chymdeithas yn rhan o'r capal, ac fod yn bwysig i'r ddau gael yr un chwara teg. Tydw i ddim yn ama nad ydi Huw'r Terfyn yn gneud y peth rwyt ti yn i ddeud y dylia fo neud, o leia chefis i ddim lIe i ama fo. Dyna lie rwyt ti yn i methu hi, Wil- liam. Mi rydw i yn gwubod tipin mwy am Huw na ti, ebai Ann. Mae o'n medru chware ei antics yn iawn yn y capel, ac yn gallu gneud i dricia yn gampus yn y gwaith. 0 ydi mae o yn un clen ar i linia yn y capal; ond sut na fasa fo yn ddigon clen i beidio gneud trie mor sal hefo Dafydd Fran- cis. Fasa dyn diwiol byth yn medru gneud tro fellu, faswn i'n tybio. Mi gymodd Dafydd y peth yn ormod ato, weldi Ann, mi fasan well iddo fo fod wedi mynd at Mr Sandy a siarad hefo'r dyn ar unwaith. Tasa fo wedi mynd fasa hyny ddim yn gneud Huw'r Terfyn ronyn yn well, achos mi rodd.*j wedi gneud i dricia. Wuddost ti be, William, mi rydw i'n methu duall sut y mae'r Bod Mawr yn medru gadal llonudd i ryw ragrithiwrs melltigedig felna heb i diietha nhw, bydda'n wir. Paid a siarad mor fygythiol, Ann bach, tydi Duw yn cael gneud fel y leicith o hefo ni; ac y mae o'n siwr o neud yn iawn hefo ni, a gwelad fod pawb yn cael chwara teg. Diar mi, na neith o mo hynny, Wil- liam, neu mi fasa wedi gneud ers talL wm, weldi. Hylo, Meurig, ebai Ann, mi fuost yn ddigon hir yn dwad. Ond chwara teg i ti mi ddoist jest yn yr adag rown i dy isio di. Mae'n dda gen i glywed hynny, mam, ebai Meurig. Be fedra i neud i chi ? Dwad i mi, machgen i, wyt ti yn credu fod Duw yn cael gneud fel leicith o hefo ni, ac y bydd o'n siwr o welad ein bod ni yn cael chwar# teg? Rhoswch chi am funud rwan, mam, ebai Meurig. Mi rydach chi wedi plyngio i mewn i gwestiwn oflladwu o fawr rwan. Rhy fawr o lawer, mae gen i ofn, Meurig, ebai ei dad. 0, na, tydi o ddim yn rhy fawr, nhad, ebai Meurig. Y perig ydi ein bod ni yn rhy fychan i fynd i mewn iddo fo. lVIae diwinyddiaeth a diwin- yddion wcdi. rhwystro i ddynion gael nabod Duw, ac wedi cadw y byd mewn tywyllwch ofnadwy o'r ber- thynas sy rhyngom ni a'n Tad. Cweit reit, Meurig, ebai Ann. Tydi'r pethau yda ni wedi ddarllan a'i glwad am Dduw ddim yn rhoi chwara teg iddo Fo. Ond mae'r/diwinyddion yn gwybod mwy na ni, ebai William, oblegid y maent wedi cael gwell addysg, ac yn byw i ddim ond diwinydda. Dyna pam y maent yn gwybod llai, ebai Meurig. Po fwyaf yr ewch ar linellau gosodedig diwinyddiaeth mwygf yn y byd o dywyllwch ddaw i'ch llwybr. Dyna chi yn sefyll uwch- ben y cwestiwn mawr o Dadolaeth, Rhagluniaeth. Penarglwyddiaeth, a Hollalluogrwydd, tyda chi mewn penbleth mewn muiiud os ewch chi ar hyd ffordd y diwinyddion i'w esbonio nhw. Dyna'ch cwestiwn chi, mam, "a ydi Duw yn cael gneud fel leicith o hefo ni?" wel, tydi o ddim, neu mae o'n leicio yn gneud ni i neud petha chwithig iawn yn tydi. Dyna chi y cwestiwn arall vnglyn"a ydi o'n siwr o wclad ein bod yn cael chwara teg Wel ncith o mo hynny chwaith, neu mi fasa pawb yn cael chwara teg. Nid un felna ydi Duw, yn siwr i chi. Wel sut rwyt ti yn sbonio Duw ynta, ebai ei dad. Feluia bydda i'n sbonio Duw i mi fy hunan, ac y mae'n o'n sbonio popeth i mi felly, ebai Meurig: Mae Duw wedi rhoi popeth mewn trefn i gych- wyn, mae pob dim na fedar o ddim llvwodraethu ei hun, megis deddfau a greddfau, yn cael i llywodraethu ganddo Fo. Wel, rwan, mi 'roedd Duw isio dyn, ac i neud dyn roedd yn rhaid iddo fod yn Fod Moesol, a fedar dyn ddim bod yn foesol heb fod ganddo fo ewyllys iddo fo i hunan, a gallu ganddo fo i neud y drwg a'r da. Rwan toedd Duw ddim isio i'r dyn neud drwg; un peth ydi cael gallu i neud peth, ond peth arall ydi i arfar o. Tasa Duw yn forcio dyn i neud da, nid dyn fasa fo, ond peiriant, a buasai :< n colli ei gy- i meriad fel bod moesol; a tydi Duw ddim yn gwthio pobl i neud drwg neu buasai yn colli ei gymeriad fel Bod Santaidd a da. Fel ryda chi yn gwelad  d a chi yn g%vd acl mai yr unig ffordd i gael chwara teg yn y byd yma ydi mynd i mewn i ffordd Duw, a'i drefn Ef. Mewn gair isio i ni ildio o'n gwirfodd ein hewyllys ni i'w ewyllys cf, ac mae honno yn siwr o fod yn iawn. Tydw i ddim yn medru gweld petha yn iawn felna, ebai William. Lie mae hawl ac awdurdod Duw yn dwad i j mewn ar fy wyd y dyn ? Wel rhoswch chi am funud, nhad, ebai Meurig. Beth pe tasa chi yn gofyn cwestiwn lie mae cymeriad Duw yn sefrll os mai fo sy'n llywodraethu bywyd a dyn ? Rhaid i chi gofio felly mai fo sy'n gyfrifol am y drwg a'r da, y bendithion a'r melldithion. Ond chwara teg i Dduw, mae yr hyn mae 0 yn i ljavodraethu yn iawn, tydi natur, yn ei deddfau, byth yn colli, maent mewn ordor gwastad, ac yn sefydlog a difeth. Mi fedar Duw neud i ddynion fod fellu mor bell ag y mae Ei ajlu yn v cwestiwn, ond rhaid i chi gofio na fasa nhw ddim yn ddynion wedyn. Dyna ydi y gwahaniaeth mawr sy rhwng dyn ac anifail a phob peth cre- edig; ond mae gan ddyn allu mwy, a hwnnw ydyw gallu i drosglwyddo ei ewyllys drosodd i Dduw, a thrwy hyn- ny roi ei hunan mewn ordor i weithio ar linellau Duw. Creadur mawr ydi dyn, a chariad perffaith ydi Duw. Sut wyt ti'n deud felly y daeth pechod i'r byd, Meurig, gofynai ei fam. Fedrwch chi mo'i sbonio fo hefo'r diwinyddion, mam, ebai Meurig. Tydi pechod yn ddim nes byddweh chi wedi i neud o. Toedd yna ddim pechod nes darfu i Adda, neu pwy bynnag oedd y cynta nath o, neud drwg. Welwch chi toes a wnelo Duw ddim byd a phechod, dyn yn tori ar draws yr ewyllys ddwyfol ac yn arfer ei ewyllys ei hun, sy wedi dw'ad a phechod i'w fywyd. Tydw i ddim yn credu mewn pechod fel egwyddor lywodraethol. Y peth ydi pechod mewn gwirionadd ydi dyn yn gneud yr hyn sy'n groes i'r da, yn llygru ei natur ora. Dyna fy mam i ar y matar. Fedra i ddim llyncu petha felna, Meurig, ebai ei dad. Rhyw syniadau gwylltion ydu nhw yn siwr i ti; does ryfadd fod y bobol yma yn deud dy fod yn mynd yn inffidal. Tydi'r hogun ddim yn inffidal, ebai Ann. Mae ganddo fo well Duw na'r diwinyddion yma o lawer. Na, na, nhad, ebai Meurig, fedar neb yrru Duw o fodolaeth, y mae o'n siwr o fod yn ei le; ond mae o'n cael cam ofnadwy gan ddynion. Yn siwr i chi y mae'n hen bryd i'r diwinyddion yma roi gwcll chwara teg i Dduw neu ddaw dynion a'r byd ma byth i'w lie. Nabod Duw ydi nabod dyn. Ust, ebai Ann, mae rhywun yn I curro'r drws. Dos yna, da ti, Meurig, i mi gael clirio y bwrdd yma. Aeth Meurig i'r drw7s„ ac er ei fawr syndod pwy oedd yno ond y gweini- dog. Galwodd ef i mewn yn barchus, a chymerodd yntau ei le yn y gadair freichiau ger y tan. Nid oedd ond mis er pan ddaeth y gweinidog i'r lie, ond yr oedd yn am- lwg ei fod yn un llygadog a gweith- gar, ac mewn llawn gydymdeimlad a dynion fel Meurig. Wel, ebai Mr Jenkins, y gweinidog, ar ol eu cyfarch, mae gennyf gais lied bwysig i'w osod ger eich bron fel teulu, ac yn enwedig Meurig. Yr oedd gennym bwyllgor arbennig neith- iwr, a phasiwyd yn unfrydol ein bod yn gofyn i Meurig ystyried y priodol- deb iddo fcddwl am baratoi ar gyfer yl weinidogacth. Nid oes ddadl ar y mater nad yw llais Duw y tu ol i'r cais, a chredaf y dylai Meurig ufudd- hau iddo. Beth sydd gennych i'w ddweyd ar y mater, Meurig? (I'w barhau). (I'w barhau).

Advertising

G. D. ROBERTS, PIANO STORES, 21, HIGH STREET, CARNARVON. GRAMOPHONES and RECORDS. Largest Stock to Select from in North Wales. ALL WELSH RECORDS ON HAND. GRAMOPHONES from 22s 6d.

I IMAM DDEUBLYG

I MAM DDEUBLYG. "Beth ddeudodd mammi wrthych pan ddaethoch i mewn?" gofynai Johnny bach wrth ei ffrynd pan ddaeth i mewn i de." Deudodd ei bod yn falch o ngweld 1. "Rwy'n falch o hynny, ebe Johnny, mewn ton ryddhaol, "oblegid dcudodd bora heddiw y gobeithiai na ddaetha chi yma."

Advertising

( "V DINESYDD CYMREIG" Newyddiadur yr Aelwyd ——— LLANWER Y FFURF ISOD AR UNWAITH. s Dyma ein prisiau am Hysbysiadau Blaeudaliadol. Ugain Gair am Is am wythnos; 2s am. dair wythnos; a 4s am chwe l wythnos. FFURF YN EISIEU. mmmm—mmMw 1 ■ ,l1"" Io. .—————————————————————— <