Teitl Casgliad: Dinesydd Cymreig

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
11 erthygl ar y dudalen hon
YGOLOFN AMAETHYDDOL I

YGOLOFN AMAETHYDDOL. I CREDYD YCHWANEGOL. Fel dosbarth, gall ffermwyr fenthycu ar. ian o'r baneiau ar delerau rhi.symol. Ond y mae eithriadau-vn benaf ymysg mun- ddalwyr, y thai gvchwynasarit yn In in o gyfalaf. Mae'r Llywodraeth yn awyudua iawn i gynorthwyo rhai felly, a bydd cxf- Ipusdra rhagllaw i fenthyca, dr", y Bwyll- gor Amaethyddol pob si;, at ;lift,a,lloii heblaw prynu gurtaitli a llalhd, oi:d rid 1 dalu am lafur. Fel engraifft o'r angen, bl1 achos o dan sylw Adran Cynyreh Bwyd yn ddiweddar, lie y pwys\vyd ar Efermwr bychan i droi mwy o dir, ond ,'i ddiwedd- ar yr oedd wedi colli nn o'i doau e^ffy). ac yr oedd wedi colli un o'i ddau ei le. 0 hyn allan, gellir eyiai ! a yn Lloegr a Chymru eleni. Bydd wertlj y cnydau mewn arian, ac lei cy lien.wad ym- borth i'r bobl yn uciiel, oherwydd fod cyn- yreh tir a drinir fel gardd yn liawer itweli n,i i- hyn godir o faes. Fel engraifft o faint y cynnydd yn y cysylltiad hwn, mae 13,800 o randdalwyr wedi cymeryd tii, gan un cwmni rheilffordd, ac 8,000 gau un arall. Mae o'r invysigrwydd mwyaf fod cynyrch rhanddaliadau yn cael ei ddiogelu. Sylwer fod tresmas ar y tiroedd nyn yn drosedd yn erbyn rheolau wnaed o clan Ddeddf Aniddiffyniad y Wladwriaeth, ac fod unrhyw un achosa niwed i, neu lad- rata, gnydau ei g'mydog;ion yn :lgofHl-¡ ddirwy o lOOp, neu gvfnod maith o gar- chariad. Yn gyffredin, gellir diuyir.i ar wladgarwch a synnwyr da y dlili 1;11 sicrhau diogelwch digonnol i gnydau luevn tiroedd agored, ond, os bydd ymyriad, dylai pob eynyrchwr weled fod y gyfraith yn cael ei ehario allan. Mewn rhai ach- osion gallai C ymdeithasau o Rand laIwyr yn fanteisiol gyd-symud i sicrhaii afol-g- iaeth effeithiol ar y tiroedd, hyd yn nod trwy gasglu switi bychan i dalu am y gviaith. A GWERTHU CEFFYLAU. Gwnaed Archeb o dan Ddeddf Aj?:«idi- ffyniad y Wladwriaeth yn gwanardd gwerthu unrhyw geffyl ddefnyddir, neu y gellid ei ddefnvddio at drin y tir, heb Srwydded gan y Bwrdd Amaethyddiaeth, neu Awdurdod ddirprwyir i'r pwrp^s gon y Bwrdd. Yn y siropdd, dirprwywyd yr hawl i'r Pwyllgorau Amaethyddol. lihaid boddloni y Pwyllgor na fyddai gwertnu'i ceffyl yinyryd a thriniaeth effeithiol y d i!- iad, ond gall y pwyllgor atal trwydded om unrhyw reswm arall sydd yn angenrheid. iol neu ddigonnol. Gallant hefyd gama- tau trwydded ar ddprau. At amcanion yr Archeb, golyga "daliad amaethyddol" unrhyw ddarn o dir sydd yn gyfangwbl, neu yn rhanol, yn caet ei drin neu ei bori, yn eynnwys hefyd dir ddefnyddir at was- anaeth garddwr masnachol. I bender- fynnu y cwestiwn o ddiwylliant effeitliiol y tir, rhoddir ystyriaeth i'r anghenion ynglyn a'r cynllun at gynhaenf 1918. Wrth "geffyl a ddefnyddir neu y gellid ei ddefnyddio at drin y tir" cynhwysir ceff- ylau heb eu torri i mewn sydd yn gynnvys at waith fferm, o ddwyflwydd oed i fyny, ac yngwyneb yr angen uniongyrchol am geffylau at amcanion amaethyddol, dylid torri i mewn geffylau felly ar unwaith. Wrth ganiatau trwydded dylid boddloni y pwyllgor y bwriedir gwerthu y ceffyl i un yn I fferm neu i berson wedi ei awdur. dodi gan y Bwrdd Amaethyddiaeth neu y CyngoivRhyfel i brynu ceffylau at waith y Llywodraeth. Cwneir hynny yn a mod cauiatad pob trwydded, oddieithr iod ain- gyicliiadau eithriado] YII cyfiawnhau gweithredu yn wah<;nol. Gofynir i Bwylt go rau A maethyddo! waliodd ffermwyr syeld yn meddu ceffylau dros ben eu liang- en at waith cynyrchiol i hysbysu y pwyll- gor yn ddiymdroi gyda phob manylion, oherwydd fod cynllun dan ystyriaeth i brynu ceffylau felly at wasanaeth cynyrch- wyr y tir, yn vchwanegol at unrhyw nifer a rydtlheir gan yr Awdurdodau IMilwrol. LLAFUR AT Y CYNHAEAF. Cytunodd yr Awdurdodau Milwrol ddarparu nifer o filwyr i gynortlnvyo yn i'w cael hyd der- fyn y eynhaeai yd" .Jlae'n bosibl na ellir rhyddhau digon o filwyr i gyflenw pob angen, a rhaid i amaethwyr foddloni 1 ddel'byn u11l'l1y'" ('ynmth1ry gan ddynjon i edlaethol. Dylai pob fieiinwr sydd yn ymofyn cynorthwy anion yn uniongyrchol am y ff ti I- flen briodol i wneud caist at Ys- grifennydd Pwyllgor Amaethyddol ei Sir. Mewn achosion lie y cyflogir milwyr, telir y cyftog safonnol yn yr ardal, ac os bydd camddealltwi iaeth saif dyfarniad Pwyllgor Amaethyddol y Sir yn derfvnnol. Telir y cyflog yn "uniongyrchol i'r milwr gan y cyflogwr. Yr oriau fyddant y rhai weithir yn gyffredin wi yr ardal. Yn y cynhaeaf gwair telir os yn y dydd ilfilwi- yn byin- ar ei fwyd ei hun, gyda chwe cheiuiog yr awr am aifiser dros ben deng a v. r y dydd. Hanner caron y dydd a delir lie y darperir bwyd a lletv. Yn y cynhaeaf yd, bydd y taliad yn 3s 6c y dydd, lie y dai-perir bwyd a liety, a Gs yn y dydd mewn achosion eraill. Bydd y tal dros ddeng awr y dydd yn chwe eheiniog yr awr. Rhaid talu y cyflog yn llawn j beth bynnag fydd ansawdd y tywydd. Xi raid ffermwr dalu traul y rheilffordd, ond disgwylir iddo gliulo y dynion o'r orsaf i'r fferm, darparu pob arfau gwaith, ac ysw rio y dynion o dan Ddeddf lawndal i Weithwyr. Am Wirfoddolwyr o dan Gynllun Gwavsanaeth Genedlaethol, telir y cyflog safonaol yn yr ardal, gyda lleiaf- swm o 10s yn yr wythnos, heblaw bwyd a llety, neu 25s yn yr wvthnos os byddant yn byw allan. ———— -0 i

HAWL DDWYFOL Y CAISER I

HAWL DDWYFOL Y CAISER. ——— Gofynodd Mr Lynch i Mr Balfour a oedd yn credu yn hawl Ddwyfol y Caiser, ac a yw yn awyddus i gadw ei berthynas. au ar orseddau I wrop Mr Balfour: Y mae y geirfau Ddvrvfol" yn hanesyddol wedi r-u cam- ddefnyddio, nid Ni-vf yn barod fy iivnan i'w harfer inewn cysylltind ag unrhyw  C. ,v scfydiiad.

EGLWYSI RIIYDDION PRINCE I TOWN

EGLWYSI RIIYDDION PRINCE- TOWN. Penderfyniad Unfrydol. Mown cyfarfod o eglwysi rhyddion Princetown Settlement, Dartmoor, pas- iwyd yn unfrydol y pendei-fyniad can- lyiiol: "Fod y cyfarfod hwn o aelodau Eglwysi Rhyddion Princetown Settlement, Dart- moor, yn cymcradwyo datganiad yr Ar- lywydd Wilson fod cydnabyddiaeth gyfar- tal o Tiawliau yr holl genhedloedd yn amod anhebgorot i sefydJjad !i?ddwch parhaol.l Mae'n Hon?yfarch y Uywodraetli newydd yn ?wsta a'r mudiad Sostahudd gwledvdd cyfandirol eraill ar eu diarddelwad o awx'cldfrydau y rneddianwyr tiriogaetliau. Mae'n ci'oesawu'n galonnog dystiolaeth Cynhadledd Leeds ar M^'heiin 3ydd, fod gv/eriniaetii Prydain hefyd yn wrthwyn- ebol i ddibenion anfoesol ymeroliaeth ddall. Can hynny, geilw ar y Cyngor Cenedlaethol o Eglwysi Rhyddion (1) ymrwymo yn gyhooddns* ei yinlyniad i'r polisi o 'dim meddiannu tiriogaethau,' ac yn (2) i grtel gan y Llywodraeth sicrwydd cvhoeddus pendant a diamwys nad yw meddiannu tiriogaethau yn ffurfio mi rlian o ddibenion Prydain F'awr yn y rhyfel. Y mae hdYd yn edrvch ymlaen gyda diddordeb at y Gynhadledd Sosial- aidd IJyngwlanwriaethol yn Stockholm, ac yn credu y dylai dylanwad F.glwys Crist fed ar y blaen gydag ewyllys dda ryngwladwriaethol yn y byd, a thnvy hynny gwesgir ar Gyngor Cenedlaethol yr Eglwysi Hhydtlion i ymgynghori yn ddi- oed gyda ehynrychiolwyr rhnllnau eraill o drcfniadan Cristionogol, yn y wlad hon ?stioiio,?,ol, yTi v -,vlitd lioii neu gyngreiriol), hwrind o drefnu Cynhadledd Gristionogol RyngAvladwr- iaethol i drafod v sylfeini tuagat heddwch buan.

DAN Y GROES

DAN Y GROES HELYNTION TEULU ADWY'R CLAWOO. I PI-MNOD CY111. Erlid yr Arweinwyr. Gorchest fawr oedd curro y Stiward a'r Yswain yn Rhiwlyn, ac yr ocdd y gwa- haniaeth yn y cyflogau yn dweyd ar gar- trefi y gweithwyr a'u plant. Ond nid oedd yr Yswain na'r Stiward yn fodlon ar j y canlvniadau o gwbl. Daetli y fllddug- oliaeth i weithio'n cnbyd ar yr ;irweimvyr, ac arferid pob moddion i gcisio gwasgu ar Meredydd I tans, Die Malws, a Wil Martha. Ond yr oedd yn dda i'r ddau olaf tod Meredydd yn hirach ei ben, a'r gras ymataliol MI lied helaeth yn ei'galon. Yr oedd Die a Wil yn wyllt eisiau ei tharro yn ei plien a gadael y He; ond teimlai Meredydd mai anoethineb ofnadwy fyddai hynny ar eu rhan. Xid am ei fod yn ofni symud, ond am y ci-edai y buasai hynny yn rhwystro yr achos ac yn gyfle i'r Stiward a'r Yswain adweithio i'r hen gyflvvr yn o!. Daliodd y tri i ddioddef pob triniaeth v b l a(- vi, opdd heb osgo gwyriad o gwbl, ac yr opdd hynny yn lladd Mr Peke yn fwy na dim-, Ac un bore aeth goddefgarweh ]Vleredydd yn dreell na'r Stiward, fel y i^enderfyn. odd wneud y ^afle yn anioddefol i Mere- dydd. Gwyddai nad oedd weithiwr yn yr holl wlad hafal i Meredydd, ac ystyrid ef felly gan y gweithwyr i gyd. Ond er mwyn ei ddilorni a'i sarhau rhoddai y Stiward ef i wneud y pethau iselal a chaletaf drwy yr ] i o 11 waith. gan ei dynu cwldiwrth ei orchwyl ei hunan. Y bore hwn pendcrfynodd ei roi i godi dwfr a chlirio rwbel gyda Twm Joe, rhyw gread- ur bach diniwaid oedd yn cael ei gadw yno fel peiriant am y nesaf peth i ddim. Meddyliodd y Stiward y buasai Meredydd yn ei g;wrthod, ac y cawsai ei weled yn cerdded o'r He o'i fodd ei hunan. Ond cafodd ei siomi gan i Meredydd ei chy- meryd mor hamddenol a phe bvddai yn mynd at ei brwyd bwyd gyda dweyd: "Waeth gen i wneud y job yna mwy na rhywbeth arall, ond i mi gael fv nhalu am dani." Wei. ebrti y Stiward. rhaid i mi giel y lie wedi ei glirio erbyn y nos. (Yr oedd hyn yn dasg amhosibl). Os bydd wedi ei chlirio erbyn hynv, all the better, ebai Meredydd; os na fydd nid oes help, fe wnaf fy ngoreu, dim mwy na dim Hai. Rhaid ei cliael wedi ei chlirio. does dim llai no, ia tasa ehi niiiii(i i mntHli overtime? gof. ynai ^Meredydd. ddilc,oll. Stiward, dyna ddigon. 0, ebai Meredydd. Rhaid i minnau felly roi goreu iddi am banner awr wedi pump sut bynag y bydd yr olwg ar y pwll. Rhaid i chi ddiodda'r eanlyniadau ynta, ebai y Stiward. Wrth gwr«, ebai Meredydd. Mae liyny yn canlyn yn naturiol. Dyna ddigon, eweli at eieli gwaith, ebai Mr Peke, gan drni i gefn yn ysgornllyd. Chrenu ynddo ei hun yr oedd Meredydd, ac aeth i gyfeiriad y pwll. Ond yr oedd Wi1 Martha wedi clywpd y sgrivrs i gyd, ac yn gwybod yn eitha da nad oedd dim ond y gwaethaf i ddigwydd i Mercdydd. Bn Wit wrthi drwy'r dydd yn lletlii v stori fel tan gwyllt drwy y gwaith, a chafodd y g.veithwyr oil yn barod i'r sefyllia. i- oedd ef a Die Malws yn cael on trin yn enbyd; ond nid yn debyg i 1 Meredydd, a theimlant awydd yn eu caionnau i'r petIt i ddod i ryw bwynt, a gwelent yn y digwyddiad hwn eu eyfie. Fedrai IMr Peke ddim dal y syniad o gael ei guro gan y gweithwyr pan yn dod drwy yr "Undeb melldigedig," chwedl ef. A' r unig foddion oedd ganddo yn ei fedd. iant oedd ei gwneud hi'n ddigon anifvr ar yr arweinwyr i'w gyrru o'u canol. a Aeth Meredydd a Twm Joe adref am hanner awrr wedi pump heb hanner symud y dwfr na'r rwbel; a bu Al.. Peke I yno yn archwilio y He wedi iddynt ei adael. Cythruddwyd ef yn enbyd, a phenderfynodd y buasa i yn galw ilered- ydd Ifans ar y carped y peth ("ynLa! y bore dilynol. I n o'r pethau cyntaf gafodd Meredydd pan gyrhaeddodd y gwaith yn y bore vd- oedd fod Mr Peke eisiau ei weled yn ei swyddfa am ddeg o' r gloch. Gwyddai yn ddi ?i(, vn dda y neges. ac vr oedd vn barod iddi. Pan oedd y floe yn taro deg yr oedd Meredydd yn myned i mewn i'r swyddfa. Yr oedd Wil Martha a Die Malws wedi gweled y symudiadau a chasglodd yr holl weithwyr at eu gilydd yn barod i gy. meryd y camrau angenrheidiol. Wei, ebai Mr Peke wrth Meredydd, ni wnaed y gAvaitli ofynwyd neithiwr. Be ydi eich meddwl yn gadael y lIe heb ei orffen ? .Fedrwn i ddim, ebai Meredydd; fe wnes fy ngoreu, ond ni allwn wneud lllWY, Pam na fasech yn a rog nes gorffen ? ebai Mr Peke. Xi fyddaf yn gweithio am ddim i neb, ebai Meredydd, ac nid wyf yn bwriadu gwneud i chwithau chwaith. Peidiwch a tunrad felna hefo mi, neu mi ddangosaf i chi pwy ydi' jnistar mewn dau funud, ebai y Stiward. Hold oil, Mr Peke, ebai Meredydd. Os na fedrwcli arfer coman sens, mae arnaf ofn nad oes deunudd mistar ynoeh, Os ydych yn disgwyl pad mwy o (Idyn na fedar ei neud yr ydych yn anheilwng o'ch k svvydd. Peidiwch a mynd i ddictatio i mi os gwelwch yii dda, ebai Mr Peke. Yr wyf yn deud y dyliech neud both bynag y hydda i yn ofyn i chi. Mi gewch neud neu fynd oddi.viiii--tin o'r dau am dani hi. Felly'n wir, ebai Meredydd. Yr wyf yn rlioi y dewis i chi, Gwnewch fel y mynoch. Nid wyf yn mynd i roi mwy na llai na ngora, ac nid wyf weithio overtime am ddim i neb. Wei, ynta, ebai Mr Peke, nid oes dim i neud ond i chi fynd oddiyma. -Ali e'ri reit ddrwg gen i orfod gneud hyn, ond rhaid i chi fynd. Pryd, rwan, ynte dydd Sadwrn ? gof- ynai Aferedvdd yn dawel. Yda chi isio mynd? gofynai Mr Peke. Chi sydd i ddeud, ebai Mcrpdydd. Rwyf yn fodlon a ros, ac yn harod i fynd. Rydych j orffen dydd Sadvrrn nesaf, ebai Mr Peke. Hhaid i mi giel till pythefnos felly, ebai j Meredydd. Pam. dim perig, ebai Mr Peke, 1'e allaf ei hawlio, ebai Meredydd; oc yr wyf yn ei hawlio hefyd. j Byddai yn well gennyf ei dalu ddwy- waith na'ch cathv, ebai y Stiward. Dyna ni felly, ebai Meredydd, waeth heb na siarad mwy, bore da. Rocdd Mr Peke wedi eynhyrfu gormod i fedru dweyd dim. M edi mynd allan yr oedd y gweithwyr i gyd wedi ymgasgiu vchydig oddiwrth y swyddfa, a synodd leredydd eii. g-iveld yno. Beth sydd arnoch, ebai wrthynt, oes rhyw gynnwrf yn y gwersyll ? Oes, ebai WirMartha. Sut v bu hi yn y bwyddfa ? ]led swt.,i. Yi- 0, cbai Meredydd yn J!pd swta. Yr wyf yn gorfod mynd oddiyma ddydd Sadwrn ncsaf. Na feindiweh boys, lll:w'r byd yn grwn, a chaf le yn rhywle. Dim yclnvaneg, ebai Wil. Dowch boys, rhaid mynd oddiyma yn awr v funud yma. Yr ydym yn barod. Mere- dydd, mae'n twls yn ein dwlo, Nid oedd dim i'w wlwlld ond cerdded ymlaen, a .Mcrodvdd gyda bwynt, hebio'r swyddfa dan ganu. •> Be su n bod, ebai Mr Peke wrth un o'r clercod. Y gweithwyr i gyd yn marchio adref dan ganu a'u twls gyda hwvnt. (I'w barhau).

j Y WASANAETH GENEDL AETHOL

 Y WASANAETH GENEDL. AETHOL. Yn ateb i Mr Anderson (Llaf.), yn Cyffredin, ddydd Ian, dywedodd Mr Bonar Law nad oedd yr ynigvrch ynglyn a'r Wasanaeth Genedlaethol wedi bod yn ofer, gan ei fod wedi dod a thros 350,000 o wirfoddolwyr. Xid oedd vm mwiTad y Llywodraeth i symud ymlaen i gyfeiriad gorfodaeth ddiwydiannol. Gofynodd Mr Pringle faint o'r 300,000 gwidocldolwyr oedd yn rhai gau, megis aelodau Seneddol oeddynt wedi ihoddi eu henwau i mewn ? I Dywedodd Mr Bonar Law nad oedd '] ganddo wybodaeth ar y mater, ond nid ocs gcnnym rcswnt i gredu nad yw y rhnn fwyaf ojionynt yn wirfoddolwyr mewn I gwirionedd. -«*♦>.

A ATAFAELIR CYFOETH I

A ATAFAELIR CYFOETH? I Goiynodfl Mr Pringle yn Nhy'r f yfl redin yr wvthnos ddiweddaf a allent gad- arnhau datganiad Mr Watson Rutherford yn ctlioliad achlysurol Lerpwl y dylai deg y cant o eiddo'r wlad gael ei atafaeui. Atchndd Mi' Honar La\v: "Nid yw'r Ll. w- adiael h wedi gwneud y lath ddatgama 1. ond yr wyf fi fy itun-iti wedi datgan, gwnaetli y Prif Weinidog hefyd, :uor belled a bod yna arian yn y wlad lio!i v bydd i ni eu harfer at wasanaeth y i hriel ryw ffordd neu gilydd. Xill ein haehnb oddiwrth beehod ydyw gorchest fwyaf vj- Efengyl ond ein cadw i hag peeJm: ac nid ein gwaredu drwy ein sobri oddiwrth y ddiod feddwol ydyw gorchest fawr gras, ond pin cadw rhag mynd i feddwi.

LLYTHYR 0 FFRAINC

LLYTHYR 0 FFRAINC. Gan FACHGEN 0 LANBERIS. Llythyr anfoiiwyd at gymrawd iddo sydd wedi dod drel ydyw, yr hwn fu I1 cydjrmladd ag" yn Ffrainc. Dyma ei gynnwys:— Annwyl Gyfaill,—Rhyw air nei dda if mewn atebiad dirion Ivthvr dderbyn- iais heddvw \'i- oeddwn yn edvyeh liawer ymlaen am dano, yn enwel-g ar ol derbyn y ddau bapur ddoe, sef I ines- ydd" a'r "Observer." Da gennyf fldeall dy fod yn gwella, Fel y gweli wrtli y ddalen yma yr ysgrifenaf arni yr w\ f wedi cael gafael ar y Y.M.C.A. l.yd yn nod yma. Rhyw 33 o filldiroe;ll Ffrainc yr ydym o'r dref faivi- honno yr ymdeit-n, iasom lawer drwyddi dipyn o ani, Nn ol yma. Mae'r lie yma yn le dieithr i mi, ond mae ei enw yn adnabyddus i mi hefyd. Yr ydym newydd ddod i lawr yma ers rhyw ddau ddiwrnod i gael y Rest unwaith eto, fel y maent yn dywedvd. Yr ydym wedi dyfod drwy lawer o gyf- yngderau y bywyd hwn o fewn rhyw saith diwrnod, fel ag y maent yn effeithiol i ni gasau yn fwy nag erioed y gorchwy!io:i hyn, frawd. Drwg gennyf orfod dweyd fod ambell i gyfaill wedi ewympo yn aberth. 0! na chawn ni weled terfyn ar beth fel hyn, frawd a hynny yn fuani Yn lie bod bJodau annwyl ein gvvlad yn cael eu nuthru dan draed Satan! Xi allaf ar hyn o bryd fynd i fanylu i ti y peryglon yr ydym wedi gorfod eu gwyn- ebii yn ddiweddar yma. Ond, diolch byth am nerth yr Hwn sydd wedi fy ar- wain gyda liawer arall i dir o waredigaeth unwaith yn vhagor. Fel y dy.wedodd Cynddelw (y Parch D. Cynddelw Wil- liams, B A., Penygroc-s), y Sul diweddaf ii i f n d i f vn v '? ) cyn i ni fynd i gall Efe ein cadw o ddanpdd y peryglon i gyd, os mai dyna yw y goreu i ni, Efe fvdd vn gwy- bod." 'Rwyf wedi bod ar y Ration Party boh nos, ae yr oedd yn well gennyf hynny na phetli arall. lr oedd rhywbeth yn fy arwain o'r naill beth i'r Halt o hyd, gyf- aill, rhyw ddvlanwad na fedraf ei dde, ffinio i ti, i dir diogel. Buom o dan y (wedi ei farcio ymaith gan y Censor) mwyaf erchyll am ddwy awr o amser un- waith pan ocdd Fritz yn gwneud gwrth. ymosodiad i>enderfynol. i-Nf, ie'r tywydd wedi cyfnewid tipyn yma. ar hyn o bryd, mae'n liawer brafiach na'r tywydd poeth trymllyd fel yr oeddym yn ei gael yn ddiweddar. Yma yr vdvm era diddiau, bellach, ac nid ydym wedi gWTieud parade o gwbl eto. A gelli fcddwl na fydd pethau yn y stad yma yn hir gyda ni. Mae y gwron William newydd fod yn talu ymweliad a Blighty rwan, a daeth yn ei ol ddoe, a gwelais ef y bore yma. Yr ydym hefyd wedi cael tua 200 o adgyf- nerthion eto gyda ein bod i lawr o'p, line. Dyma arwvddion o dywydd drwg i Fritz eto ynte y Gobeithio y gwelwn rhyw derfvn arni cyn hir. Mae yna ddarogan pto am gynhadledd hedd- wch. Gobeithio v profant yn llwyddiant nils er ein lies. Rhaid terfynu yn awi- gyda chofion; myrdd, DY GYFAILL.

IY MESUR DIWYGIADOL

Y MESUR DIWYGIADOL. Yn Nhy'r Cyffi-edm ddydd Mereher di- weddaf, ti-a'n tr?od y i [esur Diwygiadot v pwyntiau mwyaf a ?afodd syhv ydocdd Cofrestriant a gwneud i fhndd a'r "rp. vising barristers," a'r apeliadau ar bwynnau cyfreithiol i gael eu cylfwyno.i'iv rvf!?citlliol I gle, Cu cvflw:vn(" 1*,k

DIRWYO TAFARNWR

DIRWYO TAFARNWR., Dedfiydwyd tafamwr ger Hastings i 28 niwrnod o garchar a dirwy 0 fij) oherwydd iddo werthu chwisci i filwr clwyfedig, hefyd dirwywyd ef i lp nm beidio rhoddi "la bel" ar y botel.

YR ARGLWYDDI A GWENITH

YR ARGLWYDDI A GWENITH. Yn Nhy'r Arglwyddi, ddydd Merchei- yr oedd trafodaeth bwysig ar gynllun y Llywodraeth ar gynyddu nifer y tir oedd i'w roddi dan wcnith. Dywedodd Ar- glwydd Milner ynghwrs ei amlinelliad o'r cynllun os y hyddai i'r oil o'r 3,000 000 aceri vchwanegol gael N1 sicrhau bvddwn er hynny yn fyr 0 dir aradrol amaethydd- iaeth y wlad ar ei llawn nerth. Sylwodd ar yr amryw filoedd o ddynion rvddhawyd; oddiwrth y Fydd in Gartrefol, ac awgrym- odd y byddai i amryw- filoedd eto o gar- charorion gael eu rhoddi at amaethu.

Advertising

SUDD IACHUSOL DAIL CARN YR EBOL gan GRIFFITH OWEN, CAERNARFON, ydyw ei fod yn rhyddhau y phlegm, no yu T cilio poon y ftmt. I'w end mewn poetli Is 2c yn y Siopaifc, Druggist! gyda'r post, Is ee.