Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
18 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

AT EIN GOHEBWYB. Aufoner erbyn POREU SADWRN y!aobt.II&f rob atcheb on a ibaliadau am V' j f DOORS i'w hnufot) i'r GOBUCHWVIIWR, 74, StMtt, Pwllheli PoU gobebiaeth i'w cyfeirio— YB UDGORN OFFICE, PWI.LHKLJ. Byid yn d< ia ^Qr-yn\ ad'T^yn gdheh, iaotban odtii wrti-i ob,-bwyr ar )Ipo) ( o ddyddordeb cyhoeddsis

i NODION A HANESION i

NODION A HANESION. Damwain yn Chwarel Ffestiniog. Cyfa-fu creigiwr o'r enw Griffith Jones, Benar View, a damwain erch yn Chwarel Oakley, Ffestiniog1, yr wythnos ddiweddaf. Cwympodd Carrey fawr ar ei beo nes tori asg wrn ei benglog. "I Ymosod ar Eneth. Pan oedd geneth ieuanc bymtheg oed o'r enw Nellie Scorer yn croesi Wood- house Moor yn gyr.ar fore Gweoer di- weddaf rhuthrwyd ami gan ddyn, yr hwn a'i taflodd i lawr ac a dorodd ei gwallt ymaith wrth y croen. Vr oedd gan yr eneth wallt nodedig o brydferth, meddir, a chyrhaeddai hyd at ei gwasg. Saethu Ergyd at Dret). Pan oedd tren yn jjadae! gcrsaf Derby am Fanceinion y dydd o'r blaen daeth bwled drwy ffenestr un o'r cerbydau gan suddo yn y coed oddirr.ewn Yr oedd amryw bersonau yn y cerbyd ar y pryd. a ehafodd un o honynt ddihangfa gyfyng iawn rhag cael ei daro gan y twled. Nis gwyddis pwy daniodd yr ergyd. < Ffrwydriad mewn Glofa. Bu dam wain angeuol yn Nglofa i Kingside, Cwmystwyth, ger Aberys- twyth, yr wythnos ddiweddaf. Yr oedd tri dyn yn tyllu craig, a thrawodd yr ebill yn erbyn pylor oedd wedi ei adael yn y graig, gan achosi ffrwydriad. Cafodd John Roberts, un o'r dynion, ei ladd, ac anafwyd y ddau arall yn ddif- rifol iawn. j Gwyliau Gweinidogion y Goron. Treuliarr Prit Weinideg %yliau*r Sul- gwyn yn Mhenrhos, Môn; arhosai Mr. Lloyd George fel arfer yn Ngbriccieth treuliai Mr. Birrell ei wyliau yn Mhlas Rhoscolyn ar fin y Fnai. a'r Ysgrifen- Cartrefol yn Bodnant Hall, Dinbvch i Ni bu cymaint o Weinidogion y Goron yn treulio eu guyliau yn Ngogledd Cymru erioed o'r blaen yr un pryd. + Ymosod ar Ddynes yn Talsarnau. Yn Mrawdlys leirion ddydd Gwener diweddaf cyhuddwyd William J. Boyd, cyn-filwr, o fod wedi ymosod ar Mytao- wy Junes, gwraig briod, yn Talsaruau. Yr oedd Mrs Jones yn treulio ei gwyl- "iivi ii.twn bwthyn unig yn KOS i Dal- j sa/nau, ac aeth l carcharor yno ac ymosododd ami—yr oedd wedi haner ei lladd. Protwyd yn y lIys fod y dyn wedi ei ddedfrydu ddeng waiih o'r blaen. I )edf rychvyd el i ddeunaw iii;s o irarchar. j 25,000p. am 28s 6c. Y mae dau ddyn o'r enw Mri. Arthur Morris a W. B. Wilson, y rhai berthyn- ant i g-wmui y Mri. Morris a Wilson, niasnachwyr yd, Munceinion, wedi dod i feddiant o ffortun o rhwn ugain mil a phum mil ar hugain o bunJiu rhyng- ;i phum' mil ar hugain o bu oau rhyng- ynt, trwy fod yn nodus me?n ?t/'c??t' ynglyn a rasus gelTylau y Derby. Pryo- odd y ddau diced hob un am 13s. 4c., ac yr oeddynt wedi ymrwymo i ranu os I y cai un ohonynt Iwe, a bu Mr Morris yn ffodus i enill yr ail wobr gynygid yn sti:ri'pstnk-i. Ei Ddedfrydu i'w Golli Yn Mrawdlys Wiltz, ddydd lau di- weddaf. dedfrydwyd Walter J. White, dwy ar hugain oed, i gael ei ddienyddio am lotrudJio ci gariadferch Dywedid yn y pruuf y bu White yn cyfathraehu gyda'r eneth am beth amser,ond iddo gad allan yn Ebrill diweddaf y bu'r eneth yn byw gyda dyn arall. Y diivrnod diiynol aeth White i'r gwestv lie vr oedd ) r eneth yn gwei/w a saethodd hf'n tarw. Cymeradwyai y rheithwvr fod i'r carcharor gaellrug-aredd ar gyfrif ei ieuengctyd. Ciaddu Pedwar Dyn yn Fyw. Brydnawn Gwcner tiigwyddodd dam- wain ddifrifol yn Chvvarel y Penrhyn. Syrthiodd swm mawr o bridd a cherrig i lawr o'r graig o,,ciii gladdu peJv ar o ddynion o'r golwg a'u hanafu'n ddifrifol. W ele enwau y dynion anlfodus :-Rich- ..rd ac Owen Pritchard, tad a ma b, o Dregarth, y naill yn 58ain a'r llall yn 2sain mlwydd oed; Joseph livHns, Ger- iaii, 20ain mlwydJ oed, a John Williams, Tcinyloei, 6vain mlwydd oed Cymer- i wyd John Williams i'w garttef, gan nad oedd wedi anafu gormod i'w symud, ond y mae'r lleill yn ysbyty'r chwarel. Ofnir am fywyd Joseph Kvans, gan ei tod wfedi ei n ¡t;;r.l

Y Boneddwr oedd am Brynu Fferm

Y Boneddwr oedd am Brynu Fferm. CYHUDDIADAU 0 DWRYLL YN MHORTHAETHWY. Cyhuddwyd un o'r enw Chailes Reece yn Mhorthaethwy yr wythnos ddiweddaf o iod wedi cael llety gan c'duy ddynes trwy dwyJl, a'r un modd wedi cael dwy bunt oddiar fifermwr, fferm yr hwn yr oedd wedi cytuno i'w phrynu am yn agos i bedair mil o bunau, tra nad oedd ganddo ef ei hun "nag oriawr na -i- or i awr na chad wen. Yn ol fel yr honid, cafodd y dyn ei letya ar sail y dywedai ei fod yn ton- eddwr o foddion. Yr oedd yn disgwyl ei fodu'. meddai, a Iwddai arlTo eisieu Mety hetyd i'■ v was. Disgwyiiai ei briod '4. i blant yno hefyd, meddai, a dywedai fod ganddo ddigonedd o arian. Ond nid oedd wedi talu am ei lety, ac aeth ymaith un boreu cyn brecwast. Honid iddo hefyd gael dwy bunt trwy dwyll oddiar ffermwr o'r enw John Jones, Pant Lodge. Yr oedd wedi cytuno i brynu fferni Jones am 3,goop., a threfnwyd fod y ddau i fynd at gyf- reithiwr. Y mhen deuddydd aeth y ddau i Gaerg) bi, a chyn cychwyn gofynodd y carcharor am fenthyg dwy bunt, "rhag ofn y byddai ar y cyfreithiwr eisieu rhywbeth." Dywedai Reece ei fod yn werth iniloedd o bunau, a chredodd y ffermwr ef, meddai, neu ni buasai wedi rhoi benthyg yr arian iddo. Wedi gwrandawiad maith, traddod- wyd y carcharor i sefyll ei brawf yn y Frawdlys, a phenwyd meichiafon o 400P ,—y carcharor ei hun am 200p a dau sicrwydd o loop, yr un. Ond dywedodd y diffynydd na thrwblai ei gyfeiilion am feichiafon, ac yr ai i gar- char i aros ei brawf gan tod y Frawdlys mor agos. -0--

Modurwyr Anynol

Modurwyr Anynol. RHYFYG YNTE MEDDWDOD? Oddeutu haner nos, ar yr i i eg- o Ebrill, aeth cerbyd modur ar draws dyn a dynes ieuanc o'r enw Henry Tyrrell a Miss Can)line We!)", y rhai oeddynt yn dychwelyd am Lewisham o Tunbridge Wells ar olwynfeirch. Cafodd Tyrrell ei ladd, ac anafwyd Miss Wells mor ddifrifol fel y bu raid gohirio'r treng- holiad ar gorff y dyn ieuanc am fis er cael ei thystiolaeth. Aeth y cerbyd modur yn ei flaen ar ol y ddamwain gan adael y n.arw a'r archolledig ar I..wr. ac er pob ymchwiliad meihwjd hyd \n hyn a chael allan eiddo pwy oedd y modur, na phwy oedd ynddo ar y pryd. Yn y trengholiad, gynhaliwyd yr wythnos ddiweddaf, dywedai'r ferch ieuanc ei bod yn noson oleu leuad braf, ac fod digon o le ar y ffordd i'r modur basio heb eu cyffwrdd. Clywodd ei chyfaill yn ei rhybuddio am gadw yn agos i'r clawdd gan fod modur )n dod. Gynted ag y rhoes y fhybudd clywodd y modur yn taro yn erbyn Tyrrell, a ehafodd. hithau ei tharo yn ei phenelin nes y syrthiodd i lawr. Pan ganfu tod ei chyfaill wedi ei ladd, yr oedd fel pe wedi ei syfrdxnu, a bu yno am amser maith yn methu gwybod beth i'w wneud. Sylwodd y Crwner, with anerch y rheithwyr, fod ymddygiad y rhai oedd yn y modur yn anynol i'r eithaf. Yr oeddynt yn I h) fyg-u, yn ddiofal, neu o dan ddylanwad diod feddwol, ac yr oeddynt yn euog o'r trosedd o ddyn- laddiad. Pasiwyd rheiliifarn o ddyn- laddiad yn erbyn person neu bersonau anhysbys. — Hysbyswyd fod gwobr o 5op. yn cael ei chynyg gan y CjtdhU Touririf) Club i'r neb a rydd hysbysrwydd a fyddai'n foddion i ddwyn y person neu'r personau i'r ddalfa.

Oadw Cerdyn YswiriantI

Oadw Cerdyn Yswiriant. I dirwyo ffermwr 0 FON. I Yr wythnos ddiweddaf gwysiwyd John G. Tickle, ffermwr o Gaergybi, gan Ddirprwywyr y Ddeddf Yswiriant Cenedlaethul am beidio talu y cyfran- iadau o dan y Ddeddf Yswiriant, a hefyd arfi beidio dychwelyd cerdyn ys- wiriant Owen Jones, gwas iddo. Dywedodd Owen Jones wrth yr Yn- adon y derbyniai 10s. yr wythnos, gyda bwyd a llety. Gadawodd wasanaeth y ffermwr ar yr 1 teg o Fawith, a phan ofynodd am ei gerdyn yswiriaot dywed- odd y diffynydd yr anfonai ef drwv y post, ond ni wnaeth hyny. Gofynodd Jones iddo am y cerdyn drachefn, ond Jyw-edoad nad,oedd ganddo stamps. Dirvvywyd y fftrmwr i 2s. 6c., yn cynwys y costau, ynglyn a'r ddau gy- huddiad. --0-

Trychineb Rhyfedd yn I Maosyfed

Trychineb Rhyfedd yn I Maosyfed. Hysbysir am ddigwyddiad trychineb- us iawn yn Maesyfed. Hyd i Hydref diweddaf yr oedd geneth ieuanc wedi hod yn gw as.»u i £ thu fel morwyn i iTeimwr, ac ar ol hyny wedi bod yn oveini mewn ffcrni gyfagos. Y Sul liiweddaf clsbii K d goslegion priodas y liermwr n-edi eu c\h.»eddi, ac ymddeng- s fod hyny wedi ei chyffroi. Aeth I r flerm tie y i-e.id yn gweini yn ystod ,,IS, 2c )eth i d3, ei chyn-feistr. Pan d aeth y fTerm wr i lawr y grisiau y b. -e canfti fiil gv. n yn cael ei gyfeirio i'r tirws. Cydiodd yn y i bari) ac aeth yr ergyd allan, end ni an dwyd ef. Yn3 canfu ei hen .forwyr. o'r tu ol i'r drws a 'r gwn ganddt. Tyn- odd botel allan o': phored ac yfodd ei chynwys, a bu l aw oddiwrth effeithiau J gwenvy-n yn fuan uedi hynv.

Cyngor Trefol Pwllheli r

Cyngor Trefol Pwllheli. Nos Fawrth, Mai 26ain.-Presenol: i Dr. R. Jones Evans y Maer (yn y gada;r) yr Henaduriaid W. Anthony, R. Ivor Parry, a W. Eifl Jones y Cynghorwyr E. Jones Griffith, R. Albert Jones, G. Cornelius Roberts, Richard Jones, Hugh Pritchard, W. Wynne Owen, W. M. Toleman, O. E;lis Jones, T. W. Thomas, ynghyd a'r swyddogion. Addysg htrchraddol.—Galwodd Mr. O. Ellis Jones sylw at y pwysigrwydd o sefyulu ysgol uwchraddol yn y dref. Yr oeddis wedi sefydlu ysgolion felly yn Llandudno, Caernarfon, a manau eraill yn y Sir, a chredai y byddai ysgol o'r fath yn fantai s fawr i Bwilheli. Nid oedd vr ysgoiion canotradd wedi profi mor foddhaol ag y credid ar y dechreu y gwnaent. Gan riiai y gost fyddai'r cwestiwn pwysicat, yr oedd pwyllgor arbenig Awdurdod Addysg y Sir yn cymeradwyo fod ysgolion canolradd ac ysgolion uwchraddol yn cael eu cyfuno yn un sefydliad. Buasai ysgol o'r fath yn cyflenwi yr addysg angenrheidiol i'r ieuengctyd pan yn troi allan ar eu gyrfa. Lynygiai fod ysgol o'r fath yn cael ei sefydlu yn y dref, ac fod ym- chwi iad yn cael ei gynal i'r perwyl hwnw.—Eiliwyd ef gan Mr. T. W. Thomas—Methai yr Henaduriaid W. Eifl Jones a W. Anthony a gweled sut! y gellid sefydlu ysgol o'r fath yn Mhwll- heli heb adeiladau newyddion, a golygai hyny draul enfawr. A phwy oedd yn myti'd i dalu am danynt ? Yr oedd y dreth addysg yn ddigon trwm fel yr oedd heb ychwanegu ati. Siaradwyd hefyd yn erbyn y cynygiad gan yr Hen- adur R. Ivor Parry, y Cynghorwyr W. M. Toleman, G. Cornelius Roberts, R. Albert Jones, a H. Pritchard. Ond parod oedd y tri olaf i gefnogi'r cynyg- iad os y gellid sefydlu'r ysgol heb osod i fynu adeiladau newyddion.—Wedi eglurhad gan y Clerc o barthed i'r addysg gyfrenid yn yr ysgotion uwch- raddol, ac wedi iddo hysbysu nas gellid cyfranu addysg uwchraddol yn yr ysgol ganolradd heb ychwanegu at yr. adeil- adau presenol, tynodd Mr. O. Ellis Jones ei gynygiad gwreiddiol yn ol yn ffafr gofyn i Awdurdod Addysg y Sir i j gynal ymchwiliad gyda golwg ar y posibilrwydd o gyfrunu addysg uwch- raddol yn Mhwllheli heb ychwanegu at yr adeiladau. Eiliwyd ef gan yr Hen- a dur \V. Eifl Jones a phasiwyd yn unfrydol. Cici/n yn eibyio y Plant -Galwyd sylw mewn pwyllgot- at y ffaith fod niwed yn ( cael ei ach.vsi gan blant i eiddo personol a cbyhoeddus yn y dref, ac yr oeddis wedi gofyn i'r Maer a'r Henadur W. Anthony ymddiddan a'r heddlu yn nghylch y matcr.-Dywedodd Mr. G. Cot neliun: Roberts fod rhai o'r plant yn ymddwyn yn ddrwg iawn eto, ac y dylid galw syh\,Ir heddlu drachefn at y mater.-Cytunid ag ef gan yr Henadur W. Anthony, Mr" Hugh Pritchard ac R. Albert Jones, ac ar gynygiad yr 1 Henadur W. Anthony, yn cael ei eilio gan Mr. W. M. Toleman, pasiwyd hysbysu yr heddgeidwaid o'r cwyn eto. Cyjteuskrau Ttilhio Pasiwyd yn un- frydol ar gynygiad yr Henadur Wm. (Anthony, yn cael ci eilio gan Mr. W. i M. Toleman, i gefnogi Cymdeithas Gwelliantau Porthmadog yn eu hapel ;un weM cyfleusterau teithio fel ag i leihau yr oediad yn Afonwen mewn I cysy1ltid a'r tren saith o'r g!och y bore o Bwilheli i gyfeiriad Porthmadog.

Ymrafael mewn Ystafell Wely i

Ymrafael mewn Ystafell Wely. Hysbysir y cymerodd ymrafael echrys le mewn ystafell wely yn Gwrecsam y nos o'r blaen. Yn 01 fel y dywedai rs. Williams, priod i lowr o'r enw William,'Williams, Brynteg, Gwrecsam, bu ei g"i- yn wael ddydd Mawrth di- weddaf, ac yr oedd wedi yfed brandi. Oddeutu haner nos aeth ef a'i wraig i'w gwely, ond cododd et ychydig yn ddi- | weddarach a daeth a chwpanaid o de i fynu i'r llofft, ac wedi hyny cymerodd gyl'ell i falu tyhaco as estynodd ei bibell fel pc am ysmocio. Canfu ei w raig ei fod yn ymddwyn yn rhytedd, a gofyn- odd iddo beth oudd y mater. Honir i'r gwr wedi hyny ruthro i'w gwallt, a bu yno ymdrech galed rhyngynt. Daeth eu merch yno o r ystafell arall a cheis- iasar,t tynJ a'r gyllell oddi arno, ac archollwyd yddv\y yn ddifrifol. Llwydd- asant i ddianc ac i alw ar y cymdogion. Aeth ihywun i t;, nu i'r llofft, a gwelsant Williams ar la%% r a'i wddf wedi ei agor, a llyn o waed yn ei ymyl. Yr oedd yn amlwg ar yr olwg oedd yn yr-ystafell y bu yno ymdrechfa galed. Yr oedd y gwe'y wedi toii, a gwaed hyd y dillad a'r muriau. Aed a Williams i'r ysbyty, ac er ei fod wedi.ei archoili'n ddifrifol, bernir y gwellhii

Rhodd i Goleg Aberystwyth j

Rhodd i Goleg Aberystwyth. j MYNEGIAD SWYDDOGOL. I Dywed awdurdod- u Coleg Prifysgol Cymru, Aberystw ytu, tel a ganlyn, o barthed i'r hyn gyhoeddwyd yn .y new- yddiaduron mewn ysylltiad a gwaddol- iad Ysyt-il Gerddorol Y ffeithiau ydynt fod un nas car i'w enw gael ei wneud yn hysbys wedi addaw y swrn o dair mil o bunau'n flynyddol am gyfnod o bum' mlynedd i alluogi'r Coleg i set- ydlu ysgol get-dd offerynol. Dydd i'r swm hwn alluogi'r awdurdodau i sicr- hau cynoith"), offerynwyr o'r radd flaenaf. Hyderir hefyd y gellir sefydlu cyfres o gyngherddau mewn amrywiol ¡ fanau drwy Gymru. Bydd yr ysgci yn ( catl ei hagor yn yr Hydref nesuf."

Cyfarfod Chwarterol Anribynwyr Lleyn ac Elfionydd

Cyfarfod Chwarterol Anri- bynwyr Lleyn ac Elfionydd. Cynhaliw yd v cyfarfod diweddaf yn Siloam, Mor'a Bychan, Llun a Mawrth, Mai 25ain a'r 26ain—Cyfarfyddodd y Gynhadledd am un o'r gloch prydnawn y dydd cyntaf. o dan lywyddiaeth y Parch. E. T. Evans, Morfa Nefyn.— Dechreuw vd trwy ddaiilen a gweddio gan Mr. Robert Parry, Talysarn.- Treuliwyd yr awr gyntaf yn Gyfeillach, pryd y cafwyd anerchiad effeithiol iawn ar yr Ysol Sul gan Mr. W. W. Parry, Cedrun, Niiiiinor. Ar gynygiad Mr. Richard Roberts, Pwllheli, ac eiliad y Parch. J. Rhydderch, diolchwyd i Mr. Parry am ei wasanaeth, a gohiriwyd y rhyddymddiddan hyd y cyfarfod nesaf. Wedi darllen a chadarnhau cofnodion Cynhadledd Llanystunvdwy, pasiwyd mai yn Hermon, Moeltryfan, y cynhelir y cyfarfod nesaf, dydd Liun, yr 2iain o Fedi.-Fod y Parch. Morgan Price, Chwilog, i bregethu yn nghyfarfod Hermon ar y pvvngc, sef AngF-n yr eglwys am argyhoeddiad d\\ fn a gwir- i oneddol.Yn ngwyneb absenoldeb y Parch. Thomas Williams, Capel Helyg, penderfynwyd cyflwyno i Bwyllgor Cen- hadol y Cyfundeb i ystyried y priodoldeb o newid y dull presenol o gasglu at GymdeithaS Genhadol Llundain, a dwyn adroddiad i'r cyfarfod nesaf.—Ar gyn- ygiad yr Henadur J. Jones Morris, ac eiliad yr Henadur W. Anthony, pasiwyd penderfyniad yn amlygu llawenydd oher- wydd llwyddiant y Llywodraeth mewn cario Mesur Dadgysylltiad a Dadwadd- oliad trwy y Ty ar y trydvdd ddarllen- iad, a hyny gyda mwyafrif mor fawr, a bod cydraddoldeb crefyddol yn ymyl.- Rhoes y Parch. W. Ross Hughes ad- rodjiad o sefyllfa y Drysorfa Gynorth- wyol, a chafwyd gair ganddo hefyd am ragolygon Cymanfa Ganu y Sir.-Fel ein cynrychiolydd ffyddlon ar Bwyllgor Cronfa yr Undeb, cafwyd adroddiad gan Mr. J. R. Owen, Y.H., ar waith y pwyllgor hwnw.—Cyfeiriodd y Parch. W. J. Nicholson a'r Y sgritenydd at y golled fawr oeddym fel enwad a theyr- nas wedi gael trwy farwolaeth sydyn y Parch. C. Silvester Horne. Amlygodd y Gynhadledd ei chydymdeimlad a'r rhai sydd yn eu galar.-Pasiwyd anfon llythyrau cydymdeimlad at y personau canlynol Mri. Griffith Griffiths, Tydd- yollwyn, Porthmadog (marw chwaer), R. J. Griffiths, Rhostryfan (marw merch), David Owen, Chwilog (marw chwaer).-Diolchodd y Cadeirydd i'r eglwys yn y lie a'r gweinidog, y Parch. W. Ross Hughes, am dderbyn y cyf- arfod, a diolchwyd hefyd i'r cbwiorydd caredig am groesawu y dieitliriaid.- Un o eglwysi bychain ein Cyfundeb yw Morfa Bychan, ac nid bychan oedd y croesaw a gawsom yno.—Terfynwyd y Gynhadledd trwy weddi gan y Parch. J. W. Edwards, Tabor. Y MODDION CYHOEDDUS. Nos Lun a dydd Mawrth pregethwyd gan y Parchn. D J Chappell, Pisgah E. T. Evans, Motfa Nefyn Morgan Price, Chwilog; J. Glyn Davies, Llan-1 iestyn, a W. J Nicholson, Porthmadog. --Yn Borthygest, nos Lun, pregethwyd gan y Parch. J. Rhydderch, Pwlllieli. Pregethwyd ar y pwngc, sef "Y spryd- oliaeth y Beibl," gan Mr. Chavt)ell. "I I Cafwyd cyfarfodydd rhagorol. Cyfraniadau yr eglwysi, 2p. ds. oc.; casgliad Morfa Bychan, ip. 2s. ic.; cyfanswm, 3p. 6s. ic. HUGH DAVIES, Abererch. Ysgrifenydd. -0

Bwrdd Gwarcheidwaid PwllheliI

Bwrdd Gwarcheidwaid Pwllheli. Dydd Mercher, Mai 27am.—Mr. J. T. Jones yn y gadair, a Mr. Richard Jones yn yr is-gadair. Rhoddion i'r Tlolion.-Ar gynygiad Mr. J. Pierce, yn cael ei eilio gan Mr. Griffith Richards, diolchodd y Gwarcheidwaid yn gynes i Mr. Arthen O. Otten am dretio'r tlodion i'r darluuiau symudol yn y neuadd drefol. Hefyd i'r rhai a ganlyn am eu rhoddion iddyntMr. J. J. Edwards, Gwalia (melusion a thy- baco), Miss Pughe Jones (teganau), a Mrs. Dickenson (Ilyfrau). 1 Beth sydd mewn Enw?—Hysbysodd Mr. Hugh Pritchard, y Clerc, fod y Pwyll- gor Ymweliadol o hyn allan i'w alw yn Bwyligor y Ty," a'r Tloty yn Sef- ydliad."— Gofynai Mr John Williams a oedd y cyfnewidiad enw yn golygu cyt- newidiad cyfundrefn, ac atebodd y Clerc na olygai ond newid gwyneb yn unig. Penodi Oversetrs.-Oherwydd y meth- wyd a chynull digon ynghyd yn Llan- degwning ac Edeyrn i ddewis overseers am y flwyddyn, ail etholodd y Gwar- cheidwaid y Mri. Griffith Jones a Moses Roberts dros Landegwning, a'r Mri. John Roberts, Cefn Edeyrn, a John Jones, Ship Inn, dros Edeyrn.

Cyhuddo Geneth Ieuanc I

Cyhuddo Geneth Ieuanc. LLADD ANIFEILIAID. Yn Mrawdlys Trefaldwyn yr wythnos ddiweddat cyhuddwyd geneth ieuanc o'r enw Annie Owen, wasanaethai fel morwyn gyda Mr Owen, Groesp'uan, Welshpool, o fod wedi lladd deg o war- theg, eiddo ei meistr, drwy achosi niw- eidiau mewnol gyda ffon. Addefai yr eneth ei bod yn euog o ladd y gwartheg, a hefyd o fod wedi rhoi ysgubor y fferm a thas o yd ar d&n. Tystiai meddyg y bu'n cadw gwyliad- wriaeth ar yr eneth tra bu yn ngharchar, a'i fod wedi dod i'r penderfyniad nad oedd yr eneth yn gyfrifol am ei gweith- redoedd. Anfonwyd hi i Sefydliad Borstal am dair blynedd.

Advertising

4 ..&i. CADWGH EICH ARErAU VN DUll, A HWY A'CH CADWArT ii Pob .I< I P" '?? ? I I (? B dCJ.rOFCd y- 1' AMM.   p:F:?; l' f ))' t /? ?j/?  I ,1,1 N \(l ¡.¿¡;r',wî,   ?- 1 ) f ,,I V 'J ,It.: !i'mlf f .,r",f';11" j\' <" q, .ll, (, 1" j;, 'J'. 4¡ I! ■I M t>Y» Jjl| j, 'W A" .1; -c- I, 1;1,1, ¡;1 IIJ .J '.j '("-< (, -4' I A .;J, e} .¡" -> I,'¡ii' 4 t:,{"(:i' f "1\ Ii' -¡:jl :I -j{i.¡ '> ""7 L'; "1 ,I ,J! < ?"   ?  fK(:    i ¡¡Ii ¡ :1"7 ",11, .I +1 ¡ill i IJ :'I, M (' {"I /,< "J; 1(' h ::r \( i\ -;< -Ç- j =- ;f:( MEDDYO: Ai yna mae'r boen? Ah! Annhrefn yn yr Arenau yw. Defnyddiwch BELEN I ARENAU CEFNBOEN DOAN (Doan's Backache Kidney Pills) at Boen yn y Cefn, Annhrefnau Troethol (Urinary Disorders), Grafel, Cryd Cymmalau, Dyfrglwyf (Dropsy). Pan y gwaela yr arenau (ki,lne><), gwaela yr holl gorph. Ymboeua v cefn, cwynn yr ti"iiilia y lIygaid, melyna y weiiii. Nis gallwch aros wrth eicli ^waiUi fel uuwiiitli y gallasoch, na clierudeil mor bell, na chysgu mor dda. Hwyrach v svlwch ar Hinder,'Mi trmtliol {urinary troubles), mfd, a lliw lhvcli [iridd- faen y dwfr, a iiatur cliwvddedi^ y ffcrnu. Mynych v ceircuryn v pen, prydiau jK'usvfr- danol, pocnau cryd cyninialau yu y llywctliau a'r cyssvlltau. Mae eieh arciiwaoth at fwvd vn newi.iio!, y gaion yn gweitlireuu yn ddicithr; eweh yn glefychlyd, yn brudilglwyi'us, yn oixus. ac yn anfoddus. Y rhai liyn a HawercioJd o annhref n- au ereill ydynt arwyddiou dilfiiol o anhwyldod yn yr arenau. Achosir hwvnt 11 wcawyn arenol yr hwn v metha yr arenau al iiidlo allan; ac nis gallwch fod yn ineli now y cryfbeir hwyut i'w gwaith naturiol. Aiff PELKNI AKIO\AL- CEKNHOKN DOAN yn nniongyrchiol i'r aronou, a gwnant lnvynt yn iach, gun eu hadfywio ac adeiladu en nlicrth. Gyrant allau o honyut surni dyfrol. gluniuint yr arenau, a lliniaranty rtlaine^ (n'il/ mi million). Yn y niodd yma, rhydd PKI.F.M lio.w {Ihxnis Pills) i'r arenau gwaullvd uyciiwyni.'ni ncwydd yn eu gwaith mawr o hidlo allan wenwynau arenol. Mae yr arenau yn organau mor dyner ac yn cael eu gweitliio mor galed nes y mae anwyd. neu rvndoil, neu ysigiad, yn rhwystr iddyn! ac yn eu taflu VIl ol gyda'u gwaith. Doeth, felly, fyddai cadw blychiad o llELEYI ^HIC.VAI; <'KKNBOEX DOAX' (Ilox of Doan's ]Miciache. Kidney Pil!>) yn v ty. a chymeryd dogn pryd liynnag nas teimlir i fynv i'r marc. Dylid vmarfer yn rhf oLaidd BKI.K.VI VOAN gan bawlt sydd yn cymeryd cwrw, gwirodau (spirit-11, neu de, gan i'od y cyfryw ddiodydd yn cyl l roi ac yn cmiynu arwvnebati tyner yr arenau. a g' llir dibvnu ar BEI.KXI DOAN i gadw draw bob eftaith drw. Mac y physig- wriaefcli arenol hwu yn hollol Ivsieuol, a gall yr ln ii a r ieuaingc ei arfer gyda diogelwch jierjf.iith. Nid oes ganddo unrhvw veithrediad nr v colii'ldion. Mae PKIJ.NI AKuxor, CKFK- lWEN DOAN yn fudd i bob un sydd raid iddo yiiigrvniu wrth d waith ac i'r dosbartliiadau sydd yn agored i gyfucwidiadau sydyn yr liiusawdd. A chynghorir y rhai hyny a wyddant i'w rliieni neu i'w liynaliaid ddioddef oddiwrth anhwylderau arenol i amddilfyn Pit liarenau drwv yinarferiad aclilysurol o BKMONX ARENAU CKKNHOKX DOAN (Doan's Borkache Kidnty }'

Y Canghellor yn Ysgol Madryn

Y Canghellor yn Ysgol Madryn. I Ddydd Gwener diweddaf talodd Mr. Lloyd George, ynghyda Mrs. a Miss Lloyd George, ymweliad ag Ysgol Am- aethyddol Madryn. Cyfarfuwyd y parti gan yr Henadur Jones Morris, Porth- madog, Mr. Evan R. Davies, Pwllheli, a Mr R. H. Evans (prif athraw'r ysgol). Nid oeddis wedi gwneud yn hysbys y byddai i'r Canghellor ymweled a'r lie, a chyrhaeddodd y parti i'r llaethdy pan yr oedd y merched ieuainc wrthi yn prysur wneud caws. Cafodd Mr. Lloyd George ei ddirfawr toddhau yn y llaeth- dy a'r trefniadau, ac yn wir boddhawyd ef yn fawr gan drefniadau yr holl ad- ranau yn y Coleg. Cyn ymadael bu'r Canghellor yn gwledda gydag efrydwyr y llaethdy, a'r Prifathraw a Mrs. Evans. Cyn ymad- ael rhoed iddo anrheg o ymenyn a hufen fel sampl o gynyrch y fferm. Pan ar adael y lie canfu Mr. Lloyd George y geiriau a ganlyn wedi eu rhoi i fynu ar ddrws yr ysgol Y mae efrydwyr Coleiz Madryn yn dymuno llongyfarch Y Gwir Anrhydeddus D. Lloyd George ar ei lwyddiant yn y gorffenol eiddun- ent iddo hir oes, gan hyderu y llwydda i gael pleidlais i bob dyn a dynes, ac i sicrhau mesur tir i'r atnaeth tlawd." Pan gychwynodd Mi. Lloyd George yn ei fodur o Gric-ieth, dilynwyd ef gan suffragettes mewn modur arall, ond collodd y mcrched olwg arno ymhen ychydig, a chafodd y Can?heHor gyr- aedd yr ysgol a dychwel oddiyno heb.1 gael ei flino ganddynt.

IFfrwydriad mown Glofa I

Ffrwydriad mown Glofa. UN-AR-DDEG WEDI EU LLADD. Ddydd Sadwrn diweddaf cymerodd trychineb arswydus le yn Nglofa Wharn- cliffe Silkstone, yn agos i Chapeltown, yr hwn le sydd o fewn naw milltir Sheffield, a chollodd un-ar-ddegt eu bywydau. Gydag eithrio dau yr oedd yr oil ohunynt yn wyr priod. Yn ffodus ychydig oedd nifer y rhai oedd yo gweithio yn y pwll ar y pryd neu buasai y canlyniadau yn fwy difrifol.

Chwech o Fechgyn wedi I IBoddi

Chwech o Fechgyn wedi < Boddi. Bu digwyddiad alaethus iawn yn Somerleyton fore L!un. Aeth saith oj fechgyn o'r Ile i ymblesera mewn bad ar yr afon. Bu raid tynu yr hwylbren i'r eweh fynd o dan bont, a phan roed:, ef i fynl1 drachefn tarawyd yr hwyl gan hyrddwynt a dymchwelwyd y bad. Er fod y bechgyn yo nofwyr da bu'r olli foddi ond un.

I Sobcbtaetbau

I Sobcbtaetbau. Nid ydym yn gyfrifol am syniadau ciu gohebwyr. -GOL. WHIT-MONDAY ATTRACTIONS. I LESSONS FROM YESTERDAY. Dear Sir, I shall be obliged if you will allow me to thank those tradesmen who so kindly subscribed to the Carnival Fund and also those who took part. Next I should like to express what I think are some of the lessons to be learned from yesterday. The principal, and I think the most hopeful result, was the case with which the help of only a smali number of tradesmen (31 in all) secured the prizes lor, and so made possible the Carnival itself. Secondly, and hardly less important, was the local support the children attracted-a support I have always argued means the possibility of secur- ing very big attractions if it can only be relied on. The expenses of yesterday's Sports and Carnival were roughly £40, and this I think has just about been covered. Now, for another ^20 or ^30 an extra 1,000 people could have been attracted, and even granting that this would have only covered the extra expense, it would have meant a good deal of money spent in the town. I think it is now generally recognised that it is not the direct profit to the promotors from these one day attract- ] ions, so much as the general good of the publicity, that a successful function brings to the town which counts, and I hope it will mean an even more general and willing co-operation in future. There were, of course, many things that could have been done better and numerous mistakes in organisation and management which must be amended, but I think an entente cordiale between the management and the town has been established which should have excellent future effect. Again thanking all those who so kindly helped me. Yours obedientlv. FRED E. YOUNG. -o

No title

Tybir fod ymgais wedi ei wneud i daflu tren oddiar y rheilffordd ar linell y Liverpool & Yorkshire, ger Slattocks. Canfu gyriedydd y tren haiarn mawr wedi ei osod ar draws y rheiliau.