Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
17 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

AT Y CYHlOBDD. DYiYIUNA MRS. WALIS THOMAS WNEUD YN HYSBYS FOD Y G "W ALIA HOTEL, fu dan ADGYWEIRIADAU HELAETH yn ddiweddar, WEDI CAEL EI HAIL-AGOR FEL Y nWmH RESTAURANT, Pastry Cool: & Confectionery Establishment. Dymuna Mrs. Walis Thomas hefyd ddiolch i'r Cyhoedd yn gyffredinol am y gefnogaeth a gafodd yn y gorffenol, gan hyderu y caiff barhad o'r cyfryw eto yn y dyfodol, a sicrha y bydd iddi woeud yroll yn ei gallu i deilyngu'r gefnogaeth. Attendance Notice. Bydd Mr. Ranleigh Jones, L.D.S., R.C.S. (Edi.), SURGEON DENTIST, yn ymweled a Pwllheli bob DYDD MERCHER, yn aros gyda Mr. BOWEN, Groeer, High Street,, oily boreu dan 4 y prydnawn.

PWLLHELI

PWLLHELI. • CYHOEDDIADAU SABBOTliOL-Corff. 19. Penlan (A.), am 10 a 6, Parch. J. Rhyddcrch, y Gweinidog. Capel Seisnig (A.) Card; ff Road, am 11 a 6-30 Parch W. J. Harries, Blackheath Penmount (M.C.), am 10 a 6, Parch. Thomas Jones, Rhostyllen Salem (M-C.). am 10 a G, Parch W..Tones, M.A., Foui-crosses Capel Seisnig (M.C,) Ala Road, am 10 a 6, Parch Richard Hughes. Brymbo Tabernacl (B.), am 10 a 6, Parch M. J. Jones, Abertawe Seion (W.), am 10. Parch W. G. Hughes, Criccieth am 6, Mr Joseph Jones, Nefyn. Hen Gapel y Bedyddwyr North itreet, am 2, ysgol. Vsgol Genhadol (M.C.), Sand Street, am 10 a 6. Parch Robert Jones, Rhosfawr Ysgol Genhadol North Street (A.), am 2. Ysgol. booth Beach (M.C.), am 2 a G, Parch. G. Ceidiog Roberts. Tarsis (M C.) am 10 a 6, Parch D. F. Roberts St. Pedr. 9.30 a 6 (Cymraeg), 11 a 6 (Seisnig) Parch J. Edwards, B.A., Ficer, a'r Parch T. Woodiugs, B.A., Curad. Cenhadaeth Lydewig North Street, K G., am 10-30, Offeren Sanctaidd, am 2, Ysgol; a,.ii 6-:30 "regeth i Gymrae gan y Parch P. Mercur, benedicsiwn. LLWYDDIANT. Llongyfarchwn Miss Nella Evans, merch Capt. a Mrs. Evans, Craigmor, ar ei Ilwydd yn enill y gradd o B.A. yn Ngholeg Ban- gor. ANRHEGU -Nos lau diweddaf cyf- lwynodd Cymdeithas y Groes Goch anrheg o gadair hardd i Dr E. Shelton Jones, Erylfryn, am ei wasanaeth gwerthfawr i'r Gymdeithas. PREGETH ANGLADDOL.—Nos Sul, yn Eglwys St. Pedr, traddodwyd pregeth angladdjl er cof am Mrs Edwards, y Ficerdy, gan y Parch D. Jones, ficer Abererch. EGLURHAD. Yn eiu hadroddiad o weithrediadau llys yr ynadon am yr wythnos o'r blaen dylesid dweyd ddar- fod i'r achos yn erbyn Mr Robt. Evans, Tyddyn Cae, yr hwn gyhuddid o gyflogi bachgen dan oed, gael ei daflu allan. PLESEltDEITHIAU, Aeth Ysgol Sul Eglwys St. Pedr am bleserdaith gyda modurion i Fangor. Hefyd bu dos- barth Mr Richard Jones, argraffydd, yn Llandudno a Bau Colwyn, a dosbarth Mr Thomas Griffith, Melbourne House, yn y Rhyl. DIFYUION Y WEST END.—Y mae'r difyrion yn y West End wedi dechreu er nos Lun. Gwasanaethir eleni eto gan seindorf Mr. G. C. Brooks, yn cael ei chynorthwyo gan Mr. Edwardes- Towle, Miss Phyllis Beryll, a Miss Mildred Roper. A GEIR REGATTA ELENI f-- Y mae cryn holi a oes regatta i'w chynal yma eleni. Y mae regattas Abersoch ac Aberdaron yn cael eu hysbysebu'n barod. Paham y rhaid i Bwllheli fod ar 01 ?-Goreu po gyntaf i ddechreu hwylio am dani os oes regatta i fod o gwbl. EISTEDDFOD Y GWYR IEVAINC. Cofied y beirdd, y llenorion, a'r cel- fyddydwyr, tod yr holl gyfansoddiadau tuag at yr Eisteddfod uchod i fod yn llaw y beirniaid, a'r gelfyddydwaith yn llaw'r ysgrifenydd erbyn y Sadwrn nesaf, Gorffenaf i8ted.—Enwau'r ym- geiswyr ar y gerddoriaeth a'r adrodd i'w hanfon i'r ysgrifenydd erbyn Gorff. 25am. YR ARDDANGOSFA AMAETHYDDOL.— Cynhelir Arddangosfa Amaethyddol Lleyn ac Eifionydd eleni ar ddydd Gwener, Awst 2iain. Mae'r schedules yn awr allan o'r wasg, ac fe'u ceir oddi wrth yr ysgrifenydd, Mr D. H. Parry, Vronallt. Y mae gwobrwyon hael yn cae! eu cynyg yn y dosbarthiadau neidio eleni-y wobr gyntaf yn ddeg punt a'r ail wobr yn bum' punt. Mae'n. sicr y ceir ymrysonfa neidio gwerth ei gweled. CYFARFODYDD DIWYGIADOL.- Mewn cyfarfod o Gyngor yr Eglwysi Rhyddion a gynhaliwyd yn ysgoldy capel Sion, pasiwyd fod cytres o gyfarfodydd di- wyg-iadol i'w cynal yn yr awyr agoted ar y Maes ar nos Sadyrnau. Y cyfar- tod cyntaf i'w pynal nos Sadwrn nesaf, pryd yr anerchir y cyfarfod gan y Parch Thomas lones, Rhostyllen, ac eraill, ynghyd ag amrywiaeth mewn canu. Taer ddymunir am gefnogaeth gyffred- inol y dref.—S. EVANS. ANGLADD MRS. EDWARDS, Y FICERDY. — Dygwyd corff Mrs. Edwards, priod y Parch. J. Edwards, B. A., y Ficerdy, gyda'r tren cyntaf fore Mercher di- weddaf i'w roi i orffwys yn mynwent Basaleg, Casnewydd, Mynwy. Am bump o'r gloch y bore cynhaliwyd gwasanaeth yr. Eglwys St. Pedr, ac er cynared yr awr a thrymed y gwlaw yr oedd yr Eglwys yn orlawn. Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth gan y Parch. D. Jones, B. A.. ficer Abererch Parch. T. Sheppard Jones, ficer Llannor, a'r Parch. T. Woodings, B.A., ciwrad, a chan gor yr Eglwys. Chwareuwyd y Dead March ar yr Orgar) gan Mr. W. H. Benskin. Y Parch. J. Edwards, B.A. (priod) a'i gefnder, y Parch. Cynfelin Jones, Nefyn, oedd y prif alarwyr. Cludwyd yr arch ar elor i'r orsaf, y cor a'r clerigwyr yn cerdded aJ y blaen, y prit alarwyr o'r tu ol i'r elor, a'r dorf yn dilyn. Derbyniwyd pleth-bwys'iau oddiwrth y rhai a gan- lyn Esg-ob Bangor a Mrs Williams; Mrs. Williams-Ellis, Glasfryn Hall Mr. a Mrs. W. H. Benskin, Penllein- iau Mr. a Mrs. Breen Turner a'r teulu, Talcymerau Mr. a Mrs. Hugh Jones, Castle Hotel; Cymrodorion ac aelodau Cymdeithas Gyfeillgar y Merched Mrs. Dawson, Oakley House; Mr. a Mrs. Arthen O. Owen, Plas Heulog Miss Voller, Cardift Road Mr. a Mrs. Evan Jones, North Street; Mrs. Jones, Tower Hotel; Mrs. Winslow, New Street; Mr. a Mrs. J. Alkin; Miss Williams, Bryncrin; Mr. a Mrs. Hughes a'r teulu, Nurseries Mrs. Corfield a'r teulu, Carno; Miss Astley, Carno; Ysgol Sul St. Pedr; Mr., Mrs. a Miss Thomas, St. Peter's Terrace; Mr. a Mrs. E. J. Griffith, Caroline Square; y Parch. a Mrs. Cynfelin Jones, Nefyn Mr. a Mrs. Rich. Roberts, Market Square Mr. a Mrs. Morgan a'r teulu, North Street Misses P. a D Hughes, Tudno Temperance; Mrs. Perkins, Bodegroes; Major a Mrs. Edridge, Abererch Mrs. Jones, Borthweu, Mrs. Picton Jones a Sheilah, Yoke- house Plant ac athrawon Ysgot Pen- lleiniau; Miss M. C. Jones, Llys Pedr; Mrs. Cooke Thomas, Lleyn Street; Miss M. L. Williams, New Street Mr. a Mrs. Thomas a'r teulu, New Street; Dr. a Mrs. Evans, Garth, Abersoch; y Parch. a Mrs. Sheppard Jones, Llannor; Mr. a Mrs. W. H. Pritchard, Caeau gwynion Mrs. H. J. Thornley, ficerdy Thornley Teulu 66, High Street; y Parch. T. Woodings, B A.; Miss Jones, St. Tudwall's Terr- ace Teulu Glyn Temperance Hotel Mrs. Edwards, Rhosbach y Parch. a Mrs. H. J. Manley, Llanbedrog; Mr. T. Wilkinson, Cliff House; Mrs. a Misses Evans, Brynberllan; Mr. a Mrs. Jones, Cartrefle; Mr. a Mrs. G. Wil- liams, Tylorstown; Aelodau Undeb Mamau Mr. a Mrs. Bradley a'r teulu, Carno Mr. a Mrs. Whiteley, Ilkley Mamaeth a morwynion y Ficerdy y Parch a Mrs. D. J. Jones, Llanwnda y Parch. J Lodwick Davies, Bryncroes. —M r. D. Williams, Shop PwUdefaid, of alai am y trefniadau. jofalai am y tre f n i a d au.

i01 i CHWILOGI

0 -1 CHWILOG. I GAL WAD.—Y mae y Parch Alun T. Jones, Chwilog, wedi derbyn galwad elwys M.C. Llanfair Caereinion i fynd iyoo i'w bugeilio. Y mae Mr Jones wedi gofalu am eglwysi Chwilog ac Engedi gyda llwyddiant amlwg yn lystod y 17 mlynedd diweddaf Y mae hefyd yn un o bregethwyr mwyaf blaen- i lIaw cyfarfod misol Lleyn ac Eifionydd. iHeblaw fod yn bregethwr talentog y mae yn wleidyddwr aiddgar.

I REFA1L NEWYDD j

I 'REFA1L NEWYDD. MARW ATHRAWES IEUANC. Gyda gofid dwys y cofnodwn farwolaeth anisgwyliadwy un o wyryfon hawdd- gara'r fro, sef Miss Gwen Jones Hughes, annwyl ferch Mr a Mrs Humphrey Hughes, Eastney, a hi ond pedair ar hugain mtwydd oed. Tarawyd hi'n wael wythnos i ddydd Gwener diwedd- af, ac wedi byr, ond trwm gystudd, hunodd ei hftn olaf ddydd Merchcr, er braw a thristwch dwfn i'r ardal oil. Bu am rai blynyddau yn athrawes yn ysgol ddyddiol Rhydyclafdy, ac yn ddiweddar llanwai'r un swydd yn ysgol Penlleiniau, Pwllheli. Ystyrid hi yn athrawes' ragorol, ac yr oedd iddi le cynes yn nghalonnau'r plant a'i chyd- athrawon a'r athrawesau. Bydd chwith- dod mawr o'i hol-ar yr aelwyd gartref, lle'r oedd yn eilun calon tad a mam, brodyr a chwiorydd yn eglwys Berea, lie y gvvasmaethai n.or ffyddlon a medrus gyda'r gan, ac yn wir ymysg ei holl gydnabod. Gwelid mor gymer- adwy ydoedd oddiwrth y dorf fawr ddaeth ynghyd i'w hebrwng i dy ei hir gartref ym mynwent Llannor ddydd Sadwrn. Yr oedd yn un o'r angladdau mwyaf welwyd yn yr ardal erioed. Gwasanaethwyd ar yr achlysur prudd gan y Parch. T. Sheppard Jones, ficer, Llannor, a gofelid am drefniadau'r angladd gan Mr Morris M. Williams, Emporium, Pwllheli. Anfonwyd pleth- bwysiau gan y rhai a ganlyn :—Eglwys^ Berea plant ysgol Penlleiniau; athraw- on ac athrawesau ysgol Penlleiniau ysgol Rhydyclafdy bechgyn ysgol Troedyrallt; gwasanaethyddion Druid House, Pwllheli Misses Humphreys a Jones, Llannor Miss Owen, Rhyd- yclafdy Master Ceiri a Miss Primrose Parry, Penllvvyn teulu Rhianfa, South Beach Mrs Williams, Mill Terrace Misses S. A. a Maggie Janes, Efail- newydd; Miss Laura Thomas, Ll-mnor; Mrs Kate Roberts, Fourcrosses Miss D. Roberts, Arwel Miss Winnie Pritchard, Llundain Miss Stevenson, j Bromborough Miss Kate Williams, Lerpwl Miss S. E. Williams, Glan- ffrwd Miss Maggie Davies, Morfa Nefyn Miss Annie Blodwen Hughes, Pantycelyn teulu Farmers Arms teulu 109, Carnarvon Road, Bangor Mrs a Miss Perkins, Bodegroes Mrs Griffith, Tanyllyn Mr a Mrs Hughes, Mot fa Nefyn babanod ysgol Troed- yrallt; Mrs Capt. Jones, Pwllheli; Mrs Ellen Jones, Pwllheli, Mrs Capt. Griffith a Miss Kate Pritchard, Llwyn Beuno a Miss Kate Jones, Bodfel. Dymuna'r teulu gyflwyno eu diolchgarwch pur am y cydymdeimlad dwfn ddangoswyd tuag atynt yn yr awr ddu a'u goddi- weddodd. Wyryf bur eigyrfaiben—ddirwynodd Ar enyd Ddoe'n ltawen- Heddyw, oer, llaith ddaiaren, Yw'r fan ddwys y gorffwys Gwen. Ail hi i lwys lili wen ;—cywir fu, Carai fyw 'n ddiabsen I gwyno am fun geinwen, Hiraeth blyg uwch gwely Gwen. R.F.W. YMWELED A'l HEN ARDAL.— Ddydd Sadwrn daeth Mr Hugh Hughes, gynt o Dy'nyffordd, ar yniweliad a'i hen fro— ete wedi cael dihangta ryfedd o drych- ineb yr Empress of Ireland." Da oedd genym ei weled yn edrych cystal ag ystyried yr hyn aeth drwyddo. Nis gall symud heb gynorthwy baglau, ond y mae'n dal i wella, a hyderir y bydd cyn hir mor hoew a heini ag y bu erioed.

0 I LLANJESTYN

-0- I LLANJESTYN. MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH.— Drwg genym gofnodi marwolaeth a chladdedigaeth Mrs Ellen Williams, priod Mr Thomas Williams, Pen'rallt, yr hyn a gymerodd le nos Fercher diweddaf yn 67 mlwydd oed. Diodd- efodd gystudd blin a phoenus am amryw fisoedd. Merch ydoedd i'r diweddar Mr Ellis Williams, Gallt y Beren Yard. Mae y mab hynaf yn Rome, U D.A er's pum' mlynedd ar hugain, a lludd- iwyd ef gan amgylchiadau anorfod i dd'od adret i wel'd ei fam yn ystod ei chystudd. Claddwyd hi ddydd Sadwrn yn mynwent Llanifestyn. Gwasanaeth- wyd yn y ty, yn yr Eglwys, ac wrth y bedd gan y Parch J. Davies, Rheithor. Y prif alarwyr oeddynt Mr T. Williams (priod) Mr a Mrs J. Owen, Bont- newydd (merch a mab-yn-nghyfraith) Mr a Mrs W. D. Williams, Carmel (mab a merch-yn-nghyfraith) Mr T. J. Williams, Pen'rallt (mab). Yr oedd y perthynasau a ganlyn hefyd yn yr angladd :—Mr W. Williams, Brynglas Mrs Jones, Rhydyclafdy; y Mri Morgan Evans, Pwllheli Owen Williams, Hen- dre, Pwllheli John Jones, Penrhos Rice J. Ellis, Caerau W. Williams, Caerau John Thomas, Ty'nsimdda Theophilus Jones, Ty'nsimdda; a W. Morris, Caegarw. Cydymdeimlir gyda'r teulu yn eu galar a'u hiraeth. Os cymyl gasglasant Uwch llwybrau y bywyd, Y cymyl ddiangant 0 oror y gwynfyd.

0 ILLANBEDROG II

——— 0 ——— I LLANBEDROG. I DAM W A I N ANGEUOL.—Yr wythnos ddiweddaf cyfarfu Mr John Jones, Pant y Wennol, a damwain angeuol pan yn dilyn ei orchwyl yn Chwarel y Trwyn. Claddwyd ei weddillion ddydd Sadwrn. YMWELWYR —Y mae llawer o ymwel- wyr wedi dod i dreulio'u gwyliau i'r ardal brydferth hon eisys, mwy nag a welwyd o'r blaen ddechreu GorffensJt.

MORFA NEFYN

MORFA NEFYN. PRIODAS.-Ddydd Mawrth, Mehefin 23ain, yn nghapel M.C. Morfa Nefyn, gan y Parch. G. Parry Hughes a'r Parch. H. Roberts, Bangor, unwyd mewn glan briodas Mr Owen Jones, I Meat Stores, Abersoch, a Miss Maggie Jones, merch Capt. a Mrs Robert Jones, Talarfor, Mrrfa Nefyn. Mr Hugh Jones,' brawd y priodfab, oedd y gwas priodas, a Miss Jennie Jones, chwaer y briod- ferch, oedd y forwyn. Rhoed y brioJ- ferch ymaith gan ei thad. Yr oedd amryw wahoddegion yn bresenol, vm- ysg y rhai yr oedd Mrs Hughes, Rhiw- las, Morfa Mefyn Miss N. Williams, Sunny Side Miss K. Jones (chwaer y priodfab) Miss A. Roberts, Neath Mr Roberts, Glanyraton Hotel, Aber- soch Capt. Roberts, Moranedd Mri V. Roberts, W. P. Roberts, ac H. Roberts (cetndyr). Wedi gwledd yn Talarfor, aeth y par ieuanc mewn modur i Fangor, ac oddiyno aethant ymlaen am Birkenhead i dreulio eu mis mel. Derbyniasant lawer o longyfarchiadau, a nifer fawr o anrheglon gwerthfawr.

o Ymgyrch Merched y BleldI lais

-o Ymgyrch Merched y Bleld- I lais. Y DINYSTR WNAETHANT. I Y mae'r dinystr wnaeth y merched milwriaethus er pan ddechreuasant eu hymgyrch yn anhygoel bron. Cyhoedd- ir rhestr lied gyflawn o'r difrod wnaeth- ant yn un o newyddiaduron Llundain, ac amcangytrifir fod gwerth yr holl eiddo ddinystriwyd ganddynt trwy dan yn cyraedd y swm aruthrol o 384,ooop. Dyrna restr o'r eglwysi gawsont eu llosgi'n llwyr neu'n rhanol er mis Ebrill y flwyddyn o'r blaen :— Ebrill 2il, 1913, Eglwys Rydd Hamp- stead, coiled o ioop. Mai 6ed, 1913, Eglwys St. Catherine, Hatcham, colled o 15.000P. Mehefin IBfed, 1913, Eglwys y Plwyf, Rowley Regis, colled o 6,ooop. Rhagfyr isfed, 1913, Eglwys St. Ann, yn Aigburth, coiled o 3,ooop. Chwefror 26ain, 1914, Eglwys y Plwyf, Whitekirk, coiled o io,ooop Mawrth 22ain, 1914, Eglwys y Plwyf, Clevedon (dros fil o flynyddoedd o oed- ran), colled o 50p. Mehefin iaf, 1914, Eglwys y Plwyf, Wargrave (dyddiedig 1515). Mehefin 5ed, 1914,. Eglwys yr Holl Saint, Breadsall. Ceisiwyd difrooi eglwysi hefyd yn y Ileoedd a ganlyn :—Abercarn ac Ynys Thanet yn Ebrill Hastings, East- bourne a Penn yn NAai Great Harwood a Southend yn Mehefin, 1913. Gwnaed ymgais i losgi eglwysi hefyd yn Bir- mingham a Chipshead yn Mehefin y flwyddyn hon. Yn Mai y flwyddyn ddiweddaf caed pelen ffrwydrol yn nghangell Eglwys Gadeiriol St. Paul, Llundain. Yr un mis canfuwyd pelenau ffrwydrol yn Eglwys St. loan, Boscombe, Eglwys y Drindod, Hastings, ac yn nghapel preifat y Due Bucleuah yn Dalkeith. Yn Medi caed pelen ffrwydrol yn nghapel y Methodistiaid yn Llanrug, a'r mis diweddaf yn Eglwys St. Mair, Reading. Yn ychwanegol at y rhestr uchod gwnaed coiled o filoedd lawer o bunau ganddynt i eiddo personol a chyhoeddus drwy'r deyrnas.

Llong yn Suddo

Llong yn Suddo. TRIO FYWYDAU WEDI EU I COLLI. Aeth y llong fechao Vivid, o Faver- sham, i vvrthdarawiad a'r agerlong Stronald, tuallan i lanau Efrog yn y niwl yn gynar fore ddoe a suddodd mewn ychydig funudau. Codwyd y capten i fyou'n farw, wedi cael ei daro gan ddarn o bren, a bu foddi ei fab, bachgen un-ar-bymtheg oed, a cogydd y Hong. Gwaredwyd yr ail swyddog a dau arali o'r criw,

Hen Wiad fy Nhadau I

"Hen Wiad fy Nhadau." I COFFA'R AWDUR. I Yn Llundain nos Lun cynhaliwyd cytarfod o'r pwyllgor drefnwyd i ystyr- ied y cwestiwn o goffa cenedlaethol i awduron Hen Wlad fy Nhadau," yr Anthem Genedlaethol Gymreig. Hys- byswyd fod y Pwyllgor Llundeinig yn cynrychioli Cymry Llundain, yn gref- yddol a chymdeithasol, a'u bod yn cyd- weithredu a'r pwyllgor yn Mhontypridd i'r hwn y mae Arglwydd Pontypridd yn gadeirydd. Gwnaed yn hysbys fod y swm o fil o bunau wedi eu casglu, a bod y pwyllgor yn hyderu gallu casglu tair mil. Yr oedd y Pwyllgor Cenedl- aethol wedi penderfynu defnyddio'r rhan fwyaf o'r gronta i feithrin cerddoriaeth offerynol ymysg y Cymry, a'r gweddill i godi cofgolofn.

o Eu Llwythi Olaf I

—— o —— Eu Llwythi Olaf. I Yr oedd Thomas Parry, gwas yn Llwyn Cnotia, Gwrecsam, yn mynd ar ben y llwyth olaf o wair i'r gadlas, a syrthiodd i lawr. Bu tarw ymhen ugain munud. Ddydd Llun bu farw Mr Charles- worth, ffermwr o Rugeley, Stafford, mewn canlyniad i niweidiau gafodd ddydd Sadwrn. Yr oedd Mr Charles- worth wedi cael y llwyth olaf o wair oddiar ei fferm i'r gadlas, a phan yr oedd yn mynd i lawr oddiar y carfanau rhusiodd y ceffyl a thaflwyd Mr Charles- worth i lawr nes totfodd a&gvvto ei gefn.

I Manion

I Manion. Aeth ty ar dan yn Lerpwl y dydd o'r blaen ac nid oedd neb o'r teuiu gartref ar y pryd-yr oeddynt ar eu gwyliau. Y nne'a ddirgelwch mawr sut y dech- reuodd y tan. Ddydd Llun syrthiodd bachgen o'r enw Taylorson o'r tren pan yn trafaelio o Newcastle i'w gartref yn Caerdydd. Bu farw yn yr ysbyty oddiwrth y niw- eidiau dderbyniodd. Ddydd Lluo gwerthwyd y tafarndy a elwir Moreton Inn, Johnstown, rhwng Gwrecsam a Rhiwabon, arn 5,275P. i'r Henadur Salvidge, ar ran y Mri. Bents o Lerpwl a Stone. Yn ystod yr ystorm ddydd Sadwrn catodd teulu yn Ceunant, Llanrug. ddihangfa gyfyng. Daelh meilten i'r ty gan aredig y llawr, ond ni wnaed unrhyw niwed heblaw hyny. Mewn pentref bychan yn Itaii ddydd Llun rhedodd dyn o'r enw Pianetta drwy y lie a gwn yn ei law gan saethu pwy bynag a welai. Saethodd saith o bobl yn farw, ac wedi hyny lladdodd ei hun. Foreu Llun caed tair dafad yn farw o dan goeden ar dir Coleg y ooBrifysgol, Bangor, i'r lie yr oeddynt wedi eu troi | i bori. Yr oedd yn amlwg mai'r mellt oedd wedi eu lladd yn ystod yr ystorm ddydd Sadwrn. Aeth dyn yn Abingdon a dwy eneth am dro mewn modur. Pan oedd yn mynd tros bont digwyddodd anhap i'r get ac aeth y modur dros fur y bont i'r afon. Bu un o'r genethod loddi, ond gwaredwyd y ckiau arall. J Prynodd Mr. G. H. Dutton, a'i frawd, o Gaer, ddarlun am bum' punt. Yr ydys wedi cael allan mai gwaith Mich- ael Angelo yw y dartun a'i fod yn werth i haner can' mil o bunau. Darlun ydyw o Grist yn dangos ei glwyfau i'r Disgybl j Amheus. Dirwywyd Arthur Roberts, Eglwys- fach, i 5s. a'r costau gan ynadon Llan- rwst ddydd Llun am fod Y" t..ddw ac afreolus. Dywedwyd yn y llys y mynai gael cusanu heddwas y pentref, ond ni chaniatai'r heddwas iddo. Ni chymer- odd yr heddwas ef i'r ddatf? gan nad oedd ganddo unman i'w roi. Gwelwyd dynes yn cerdded yn ei chwsg ar nen ty yn Paris y bore o'r blaen. Daeth tan-ddiffoddwyr yno, a rhoesant ysgol i fynu i geisio cyraedd ati. Gynted a'u bod wedi ei rhoi deffrodd y ddynes, llithrodd oddiar ymyl y tô, a syrthiodd i lawr yn farw ar yr heol. Rhusiodd ceftyl oedd mewn cerbyd yn Nantyffyllon, Morganwg, nos Sul, a rhuthrodd i lawr yr heol, yr hon oedd yn llawn o bobl yn mynd i'r capel. Lladdwyd un plenlyn bach yn y fan, a chafodd Hawer iawn eu niweidio'n ddit- rifol. Maluriwyd y cerbyd yn yfflon yn etbyn mur y capel. Canfu heddgeidwaid yn Nottingham ddyn yn gorwadd yn noethlvmun mewn tua thair troedfedd o ddwr ar Ian afon. Pan aeth yr heddgeidwad i geisio ei gael oddiyno, dywedodd y dyn am iddo ei adael yno, gan fod arno eisieu boddi ei hun. Fodd bynag, aeth yr heddwas < ag ef adref, a gwnaeth iddo '.visgo am dano. Aeth dwy fintai o Sipsiwn, yn rhifo tua chwech ugain, i ymladd a'u gilydd ar lan afon yn Charolles, Ftrainc. Def- nyddient ynau, llawddrylliau, bwyeill a chyllyll, ac yr oeddynt yn clwyfo eu gilydd yn erchyll. Daeth catrawd o filwyr yno i'w gwasgaru, ond yr oedd rhai o honynt wedi eu lladd cyn i'r milwyr gyraedd.

o Dywedir

o Dywedir Fod rhagolygon rhagorol am Eis- teddtod lewyrchus Wyl y Banc ym Mhwllheli. Fod eisoes nifer o gynyrchion wedi eu derbyn gan y beirniaid er mai dydd Sadwrn nesaf yw y dyddiad olaf. Fod yna gorau o fri yn bwriadu cys- tadlu, ac fod eisoes eowau rhai wedi dod i law. Y bydd cystadleuon rhagorol ar yr unawdau a chanu gyda'r tannan. Y bydd rhai o gantorion goreu Cymru ar y Uwyfan yn ymgodymu a'u j gilydd. Mai yr Eisteddfod yw testyn siarad pobl Lleyn y dyddiau hyn. Y bydd mwy o dyrru i'r dref gyda'r motors y diwrnod hwnw nag y bu erioed. Fod beirdd y cylch yn prysur barotoi eu bwledi ar gyfer seremoni y cadeirio. Y bydd adroddwyr o fri cenedlaethol yn cystadlu. Ei bod yn golygu diwrnod prysur i Pedrog, Arifog, a Mr. S. Williams. Y bydd yn werth mynd i'r Eisteddfod i glywed y corau sydd yn bwriadu cys- tadlu ynddi. Mai dyma fel y canodd un bardd.— Daw'r gwyr a'r gwragedd bob yr un, A'r bobl icuainc yn gytun, A pbob hen ferch, a phob hen lane, l'r 'Steddfod Fawr ddydd Ciwyl y Banc.

A Fydd Etholiad y Flwyddyn Hon

A Fydd Etholiad y Flwyddyn Hon ? Cred y Toriaid yn gryf y cymer etholiad cyffredinol le y flwyddyn hon. Seiliant eu cred yn ddiameu ar yr anhawsder sydd yn gwynebu'r Llywod- raeth o barthed i bolisi'r Iwerdaon, a hefyd yr anghydfod sydd rhwng rhai o'r blaid Ryddfrydol a'u gilydd gyda golwg ar y polisi Arianol. Hysbysodd y Prif Weinidog ddoe yn y Senedd y byddai i'r Liywodraeth ddirwyn y Senedd-dymor i fynu yn Awst, ac ymgyfarfod drachefn yn nechreu'r gaeaf Cymeradwyir y cynllun h« nw gan getnogwyr y Llywodraeth yn lied gyffredinoi, eithr y mae rhai o'r blaid Lafur, y rhai nad ydynt yn hollol unfarn ar gynygion Cyllideb Mr. LJovd Gv.or^c, yn credu mai diangen- thdid a pheryglus fyddai cyfarfod cyn y Nadolig i wLhiot Mesur Ariaool drwodd. Bydd Mesur Gwelliannol Ymreolaeth yn cyrhaedd Ty'r Cyffredin heno o Dy'r Arglwyddi, a cheisiodd Mr. Bonar Law gwestiyno'r Prif Weinidog ynglyn a'r dyddiad y bwriadai y | Liywodraeth drafod y mesur, ac ar bwys yr atebiad, bwriadai gondemnio'r Liywodraeth yn y modd mwyat llym a chyfeirio at yr helynt ddigwyddai os na wneid rywbeth tuag at sicrhau hedd- wch ar unwaith. Pan gododd i fyny i ofyn i'r Prit Weinidog ar ba ddyddiad y bwriadai'r Senedd ymdrin a'r mesur cafodd gymeradwyaeth ei bleidwyr, a gellid casglu eu bod yn barod am frwydr boeth. Ond ni atebodd y Prif Weinidog fel ag y disgwylia*'r Toriaid iddo wneud Ni wnaeth yn unig ond cyfeirio nad oedd y mesur wedi gadael Ty'r Arglwyddi, ac y cymerid peth amser i ystyriad ei ddarpariadau, ond y disgwyliai gael diwrnod i'w drafod yr wythnos nesaf. Yr oedd yn amlwg ar Mr. Bonar Law ei fod wedi ei siomi yn yt atebiad, ac nis gallai wneud dim ond gofyn i'r P. if Weinidog ai nid allai fod yn twy penodol. Nis gallai Mr. Asquith ond hysbysu fod yn angenrheidiol cael peth amser i'w ystyried. Eisteddodd Mr. Bonar Law i lawr yn dawel ar ol hysbysu y byddai iddo ofyn yr un cwestiwn drachefn ar ol i'r mesur adael Ty'r Arglwyddi, ac ymwas<>arodd y fintai oedd wedi ym- gynull i'w galonogi a'u cymeradwy- aeth.

0Mr Harry Evans yn Gwella

-0- Mr. Harry Evans yn Gwella. Bu Mr. Harry Evans, y cerddor adnabyddus, o dan weithred law- feddygol yn ddiweddar, a deallwn ei tod yn gwcila'n dda. Dangosodd Mr. Granville Barrtock, y cerddor Sei^"i^ enwog, ofal mawr o Mr. Harry Evans yn ei wae!edd :-y mae gandJo feddwl mawr o hono, a danjjosodd hyny drwy gyflwyno un oi weithiau mwyaf poblogaidd iddo ef a'r Undeb Corawl Cymreig.

No title

--0-- Hysbysir y bydd i Dywysog Cymru ddod am daith drwy Gymru yn gynar y flwyddyn nesat.

Advertising

PWLLHELI Chair Eisteddfod. SPECIAL PRIZE OF Ll Is. For a Bust, carved in Marble, of the Right Hon. D. Lloyd George, M. P. ",tones supplied gratis by the British & Welsh Marble Quarries Co., Ltd., Aberdaron. Competitors please address the Manager-Mr E. J. Evans, Ty Ne- wydd Hotel, Aberdaron. The winning exhibit to be the property of the prize gi ver. Competition closes on Wednesday, July 29th, and should be forwarded to the Hon. Sec,— D. jOHS JONES, 74, High St., Pwllheli. Recreation Ground PWLLHELI, BANK HOLIDAY, AUG. 3rd. AtWctic Sports & Cycle Races First Event 2-30. Admission 6d. For list of events apply, F. E YOUNG, Hon. Sec. For Sale. FOR SALE. Cheap. IRON FUEL STOVE. Practically new. Suit- able for Laundry or Tailors. Ap?ly— W," Cmce of this paper. Wanted. 1) 00-Ni as Office in main stieet, Pwll- t heii. Address W. Udgorn" Office. YOUNvi Lady. Must be well up in Y Book-keeping a,nd to serve in the | Shop when required. Apply, "B. S., ■ Ud^ora Office.