Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
13 erthygl ar y dudalen hon
AT EIN GOHEBWYR

AT EIN GOHEBWYR. Aufoncr erbyn a-tHEIJ SAIWRN 1 y tan btllaf Pok) aicbe't>;oo là th liia in.j am Yr ITDGOBN t'w h IIIFOI! i'" GORDCHWVLIWB, 74, High tH-t. PwLbeli Pob gobebiaeth i'w cyfeirio- YB UDGOBN OFFICE, PWLLHKLJ. Bydd yn dda gpnytr. ddrhyn cobeb- i iptban oddiwrtb oh< bwyr ar f?itprion lletl o ddyddordeb cyboeddus.

NODION A HANESIONi i

NODION A HANESION. Dau Fachgen yn Boddi. Aeth dau fachgen bychan i ymdrochi yn Ninbych-y-Pysgod y dydd o'r blaen. Cawsant eu cario allan i'r mdr a bu y ddau foddi. ♦ Ffordd Pob! Penal. Yr oedd Mrs. Daniel Hughes o Benal wedi codi adeilad coed i gadw modur- ion ar le ystyrid gan y trigelion oedd yn "dir coming" Aethant yno yn y nos a thaflas; at yr adeilad i'r afon. Gofyn i'r Seindorf Chware. Y dydd o'r blaen gwnaeth dyn o'r enw Charles Williaii) "Xttkxood derfyn ar ei einioes yn Quarry Bank, swydd Stafford. Yr oedd yn perthyn i'r sain- dorf, ac yn ei lythyr flfarwel gofynai a lyddai'r seindorf mor garedig a chware'r Dead M* ar ei ol « Ysgolfeistr yn cael ei Ludd. Pan oedd Thomas Pott, vy sg?> olfei.str o Durham yn treulio ychydig wyliau i gyda'i frawd George Pott, ffermwr, aeth allan gyda bachgen bychan i saethu cwohingod. Aeth yr ergyd allan o'r gwn pan oedJ Mr Pott yn mynd dros glawdd a chafodd ei tadd. Y Llyvvodrzeth "Satanaidd Yr wythnos ddiweddaf rhoed teisi gwair yn werth tua tri chant o bunau ar dan yn agos i Bath gan suffragette. Yn agos i'r lie caed darn o bapur ac arno nodiad yn gorchymyu i'r perchenog ofyn iavvn am y difrod oddiar y Liy%% odraeth Rvddfrydol Satanaidd." 1f. Syrthio o ben HwyLh Gwair. Yr oedd Hugh Roberts, Garth Eryr, I Bettws-y-coed, yr hwn oedd yn chwech a thrigain mhvydd red, yn dod o'r cae ar ben y Ilwyth gwair ddydd Gwener diweddaf. p tn yn sydyn syrthiodd o ben y Ilwyth i lawr ar y iTordd, a bu farw ymhen llai na p'ium' munud. n Chwareu hefo Peiriant j Aeth dau fachgen, y naill yn un-ar- ddeg a'r Hall yn bedair mhvydd oed, i j chwareu hefo'r peiriant a droai y gwaith malu mewn ysgubor yn Llanbadarn y dydd o'r blaen Aeth llaw y plentyn ienen-af yn rhwym yn y peiriant, a thjrwyd ei law ymaith w rth y r atdd vrn Byw yn y Coed Yn ddiwedJar caed hyu i dJyn yn byw yn y coed yn Gelston C (ttle. Caed allan mai boneddwr ddaetb i aros t i westy yno tua phum' wythnos yn 01 ydoedd, a'r hwn ddiflanodd o'r lie yn sydyn. Dywedai iddo golli ei gof pan yn aros yn y gwestv. Yr oedd mewn cvllvvr difrifol iawn pm y den wyd o hyd iddo « Cael ei Ladd gyda Modur. Ddydd Sadwrn yr oedd mintai o bleserdeithwyr yn mvnd mewn modui- erhyd mawr o Oldham i Gaer. Yn agos i Stretford cytarfu a damwain a chafodd un dyn ei ]add, ac anafvvyd eraill o'r teitlvvyr yn-ddifriN |. Yr oedd oddeutu dey nr hug: i i yn y modur, a chawsant J11 eu taflu alLm o hono rai o houynt o dan yr olwynion. i Gyrfa Wleidyddol Mr. D. Llovd George. Y mae mudi d wedi ei gychvvyn gan Gymdeithas Ryddfrydol Merched Bwr- | deisdrefi Arfon i ddathfu terfyn pum' mlynedd ar hugain o wasanaeth y Onghellor rel cynryehiolydd Seneddol y Bwrde sdreti, y fluyddyn nesat. Nid ydys do wedi pendcrtynu ar ffurf v dithliad, ond bydd »;nrheg yr. cael ei ch^flwyno i'r Cangheilùr ar yr achlysur. Y Bachgen a'r 1.1 ygad Gvvydr. Erlynid dynes yn infau Colwvn y dydd o'r blaen am esgeuluso anion ei bach- gen i'r ysgol. Dywedai nas gallai ei an ton oherwydd tod llygad gvvydr a i-S-Ai toil, ac wedi ei anion i'w dlwsio. Honai y swyddog lod y llygad ganddo, ac yr arferai et dynu a'i ddangos i'r plant. Dyvvedai'r tam nas gaMai ei anfon i'r ysgol heb v llygad gan fod y p'ant yn clnverthin am ei bcr). Dywedodd urth y bachgen am dynu'r liygad i'w ddangos i'r vn- adon. Gwnaeth yntau hyny, ac wrth weled fel yr anurddid gwysseb y bach- gen heb y llygad tafi.■»mgauodd nivvl trwehus am dano. Yn t tnt symud, bu Mr. Jones yno nes yr ( edd yn wl), ai y croen, ac ynihen o'n.ser aeth mvv auioddefol yno fel y .isiodd Y1111" araf i lawr. Ond li.ihrai y cerig o dan ei draed, a chai Jynnu nes yr oedd yn frivviau. Ond li v vdck'dd i 'jael Me gvvastnd a cherdd- n\i y.i ei nes y daeth i loehes bl; c.:eiliaid. Pan cododd yr haul ac y difi inodd y oivi I canfu ci tod yn hor- flfwys ar y Hechwec'd uwchlavv Liyn Crafnant. We. cyraedd Crafnant caf- odd gwpanaid i- >! ac \\edi hyny aeth i ^^nrv, st, vn v. !yb 4c yn fline^ig iawn.

Adroddiad y Pwyllgor Ymchwiliadol

Adroddiad y Pwyllgor Ym- chwiliadol. ANSICRWYDD DALIADAETH. Y mae adroddiad y Pvvyligor Ym- chwiliadol Cymreig i bwnc y tir, an- sawdd aneddau a chyflog, &c newydd ei gyhoeddi yn Hyfr o bedwar cant o dudalenau Canfu'r pw yllgor mai cwyn mawr y ffermwyr yvv ansicrwydd ùaliarlaeth. Er nad oedd hyny waethed ag y bu mewn an.ryw ystyron, eto, o dan y tirfeddianwr gorcu deuui cyfnewidiad anorfod ar adeg marwolaeth, yr ansic- rwydd ynghylch yr hyn a wnai y tir- feddianwr nevvydd; a thrachefn, ,a at r ystad gael ei «werthu. Ynglyn ag un ystad o chwe' mil o aceri yn Ngog-ledd Cymru rhoes y tiifeddianwr chwe' mis o rybudd yn Mai, igi i, o'i fwriad i werthu. Er yr adeg hono yr oedd tair arwerthiant wedi cymeryd lie. Hysbysir am un tfermwr a gymerodd ddaliad yn Mai, igi j, a chysgai y noson gyntaf ar y fferm, meddai, a'r rhybudd i ymadael o,dan ei obenydd. Yr oedd yr ansicr- vvydd hwn yn peri nas gallai y ffermwyr vvneiid eu goreu o'r ffermydd. i C::ed tystiolaethau helaeth o baithed i'r difrod wneid ar gnydau gan helwr- iaeth. Amcangyfrifai ffermwr ar ystad Arglwydd Penrhyn fod y golled wnaed i'r cynyrch mewn un tymor dros gan' punt. Cwynid fwyaf oherwydd y tenant i'r hwn y gosodai y tirfeddianwr hawl hehvriaeth Y mddyg-ai yn fwy diystyr na'r tirfeddianwr ei hun. Yr oedd mwyatrif y dystiolaeth yn profi, medd yr adroddiad, mai nid yr ysfa am fod yn dirfeddianwr ei hun oedd yn symbylu'r ffermwr i brynu ei le, eithr yn hytrach ei gariad at ei gar- tref, a'i awydd am gael aros ynddo. Cyfle a heddweh i drin ei dir i'r fantais oreu oedd ar yr amaethw r ei eisieu yn hytrach na meddiant o'r fferm. ¿ Agwedd ddifrifol ar y tystiolaethau roed i'r pvvyligor oedd hono o barthed i gyflwr yr aneddau yn y dosbarthiadau g-wledi, Yr oedd prinder tai yn fvvyaf cyffredin yn y manau lle'r oedd diwyd- j ianau, megis chwareli, gweithfeydd mwnau, &c. Ond yr oedd yn y parthau amaethyddol brinder mawr hefyd, pe cymerid i ystyriaeth y nifer mawr o aneddau oedd yn cael eu preswylio ar hyn o bryd, nad oeddynt gymwys i neb fyw ynddynt. Sylwa'r adroddiad fod pwnc y tir mor fawr a dyrus fel yr oedd yn ofynol i Gymru gael ymvvneud a hi ar wahan, a chan rai a llwyr gydymdeimlad a hi. Ni chai rh" a- teg gan adran leolid yn Whitehall, ac yr oedd perygl i'w gofyn- ion gde! eu taflu i'r cysgod a'u hang- hofio yn nyhanol busnes anferth y Bwrdd Amaethyddol Seisnig.

UI Prawf Swyddogion Bwrdd I Canol Cymru i I

-U- Prawf Swyddogion Bwrdd Canol Cymru. EV CAEL YN EUOG. Vr wythnos ddiweddaf, yn Mrawdlys Morganwg, yn Abertawe, parhawyd y prawf yn erbyn Wm. Crynant Griffiths, Chat les William Seymour, a David Williams, y rhai gyhuddid o dwyl'o y chyfrifon Bwrdd Canol Cymru ac o gadw symiau mawr o arian. Bu y barntx. r am oddeutu awr a haner yn dirvvyn yr achos i tynu, a dywedai eu bod yn delio a matericn un o'r sef- ydliadau pwysicaf ynglyn ag addysg yn Nghymru, ac y byddai, ond odid, fyr- ddau eraill yn cael eu sefydlu rhagllaw i a fyddent hyd yn nod yn meddu dyled- swyddau pwysicach, ac yr oedd -an hyny yn tater pvvysig pan yr oeddynt yn ymvvneud a swyddogion bwrdd oedd yn daf cysylitiad mor agos a nadedig I ag addysg yn Nghymru. A barnu oddiwrth y tystiolaethau, meddai, yr oedd yn amhvg- y gallai'r rheithwyr weled y bu diofalwch. mawr ar ran rhyw ra i Cafodd y rhtihvvyr fod y tri yn ellog. Dedfrydvvyd Griffiths i ddeuddeng mis o garchar Seymour i wyth mis, a Williams i bedwar mis.

Digwyddlad Alaethus yn Mau Colwyn

Digwyddlad Alaethus yn Mau Colwyn. GENETH YN LLOSGI I FARWOL- I AETII. Bu (ii trychioebus iawn yn Nitu Colwyn ddydd Gwener diweddaf. Yr oedd geneth ieuanc o'r enw Mary i Myfanwy Robe ts, yr hon oedd yn gogyddes yn yr Ysgol Ddarpariadol. yn gvvneud rhyw fath o >»y!wedd at lan- hau dodrefn mewn llestr ar y tan. Ffrvvydrodd y syhvedd gan fa!urio'r llestr a rhoi dillad yr enetli ar cian. Clybu'r feistres ei llefain ac aeth yno ati. Yr oedd yn fflamio trosti, a thaf- lodd garped drosti i geisio diffodd y fflamau. Cyrch\\yd dau feddyg yno ar unvvailh, ond b'J'r eneth druan farw Yr oedd wedi ei llosgi'n arswydus.

I Mr F E Smtr ar Rhyddfryct wyr

Mr. F. E. Smtr a'r Rhydd- fryct wyr. Pan yn siarad yn Malmesbury ddydd Sadwrn divveddaf dywedai Air. F. E. Smith y buasai'r Llyvvodraelh wedi thoi Syr Edward Carson a'i gefnogvvyr yn ngharchar er's lIawer dydd onibae fod y mu yafrif mawr o bobl LIoegr yn cydweled a Syr Edward Carson. Yr oedd y nowyddiaduron Rhyddfrydol yn ymosod ar y Drenin yn awr, meddai, oherwydd fud y Gynhadledd wedi troi allan yn fethiant. Yr oedd yr ymgjrch yn erbyn y Goron yn dangos nad oedd ganddynt vvleidyddiacth, bod ii-i derfyn eu teyrn.iii.id.

Marw Mr Harry Evans I

Marw Mr. Harry Evans, "i R ARXVEINYDL) POBLOGAIDD. Ddydd Irw diweddaf, yn ei breswyl- fod yn Prince's Avenue, Lerpwl, bu farw Mr. Harry Evans, y cerddor -all- uog, a'r arwemydd a'r beirniad poblog-j aidd, ac ele yn 4la in mhvydd oed. Er nad oedd yn gryf ei iechyd er's tua bivvyddyn, gwaethygodd ychydig fis- oedd yn ol, ac yr oedd wedi gorfod tori ei ymrwymiadau cy; judus trwy orch- ymyn ei feddyg, a myned i geisio gor- ffvvys ac adferiad. Gwelinaodd yn lied dda, ond ar ol dod yn ol i Lerpwl gwaethygodd drachefn a bu orfod arno tynd dan weithred lawfeddygol, ond methiant fu'r gofal meddygol goreu posibl i adfer ei nerth a'i iechyd. Yn nodwedd adol iawn, y gwaith olaf iddo'i arwain oedd "Requiem" Brahms. Ofnid y pryd hyny nas gallai ymgymeryd a'r gwaith, ac yr oedd ei gyfaill, y Proffeswr Granville Bantock, yno yn barod i gymeryd ei le pe bae angen. Bydd coiled fawr i Gymru ar ol Mr. Harry Evans. Yr oedd yn un o'i meib- ion mwyaf athrylith^ar, ac yr oedd drwy ei allu rhyfeddol fel arweinydd wedi dringo i sylw y byd cerddorol. Dangosodd fod ganddo dalent gerddor- ol gref pan yn ieuanc iawn. Yr oedd ei dad, John Evans (Eos Myrddin), yn gerddor gwych hefyd, ac yn arweinydd coravvl o nod. Er na feddai y teulu nemor ddim o dda'r byd,—drwry ei ymroddiad a'i allu dringodd Mr. Evans yn fuan i fri ac anrhydedd, ac wedi cipio llu o wobrwyon mewn eisteddfod- au a dod yn feirniad galluog a phoblog-- aidd, symudodd i Lerpwl i gymeryd arweiniad yr Undeb Corawl Cymreig yno. 0 dan ei arweiniad ef daeth yr Undeb hwnw yn un o'r corau mwyaf enwog yn y byd Buont yn perfformio'r cyianweithiau mwyaf anhavvdd gyda medr ac effaith no 'edig. Yr oedd gan y Proffeswr Granville Bantock feddwl mor uchel o'r Undeb Corawl Cymreig a'i arweinydd fel y cytansoddodd un o'i! gyfanvveithiau pwysicaf ar eu cyfer. Ar wahan i'w boblogrwydd mawr fel arweinydd cymanfaoedd, cai Mr. Harry Evans alwadau mynych i feirniadu trwy Gymru a Lloegr. Gedy ar ei ol weddw a dau o blant.

Tywallt Gwaed yn yr Iwerddon

Tywallt Gwaed yn yr Iwerddon. Y MILWYR YN TANIO. PEDWAR WEDI EU LLADD. I Hysbysir am ddigwyddiad alaethus iawn yn yr Iwerddon. Fore Sul yr oedd niter fawr o Wir- foddolwyr Cenedlaethol wedi gorym- deithio i Howth i dderbyn drylliau milwrol oedd yn cael eu glanio yno. Pan oedd y gynau yn cael eu glanio anfonwyd hysbysrwydd i heddgeiuwaid Dublin, a daeth nifer fawr o'r rhai hyny i Howth gyda threnau a cherbydau modur, a daeth yno ddwy gatrawd o filvvvr i gynorthwyo'r heddgeidwaid. Cyfarfu y milwyr a'r heddgeidwaid y Gvvirfoddolwyr ar ffordd Malahide, a gcchymynvvyd i'r heddlu wlled rhuthr i gymeryd y gynau oddiar y llwÍl todd- olwyr. Dywedir i ugain neu ragor o'r heddlu wrthoa ufuddhnu y gorchymyn, gat) ddweyd mai Gwyddelod oeddynt h wythau hefyd, ac yna, meddir, caw- sant eu cymeryd yn ol i'r ddinas. Hysbysir i'r gweddill wneud rhyw fath o ymosodiad digalon ar y Gwir- foddolwyr, ac i'r rheini y:nosod arnynt Z-, I N,d;t'r canlyniad na lwyddwyd i gael ond tua phump ar hugain o'r gynau. Catodd amryw eu hanafu yn y cythrwfl. Wedi'r Gwirfoddolwyr fynd ymaith gyda'r drylliau, gorymdeithiwyd y mil- wyr yn ol i'r gwersyll, a dilynwyd hwy gan dorf fawr a ffyrnig, y rhai a'u lluchient gyda cherrig. Pan gyrhaedd- asant i Sackville Street, Dublin, ymos- odwyd arnynt drachefn gan y dorf, ac mor ffyrnig oedd yr ymosodiad yno fel y gofynodd y swyddog i'r dorf ymatal neu y byddai iddo danio. Parhasant i ymosod ar y mi'wyr fodd bynag, a thaniodd y milwyr arnynt, a chafodd o leiaf ddeugain eu saethu—pedwar yn farw, ac ofnir nas gellir arbed bywyd deg o'r lleill anatwyd.

Cyfarfod Mawr vn Llundain

Cyfarfod Mawr vn Llundain I BLEIDIO'R LLYWODRAETH. Ddydd Mercher cynhelir cyfarfod mawr yn yr Opera House, Kingsway, Llundain, o blaid y Llywodraeth. Syr Henry Dalziell, A. S., fydd yn y gadair, a chynorthwyir ef, ymysg ereill, gan y Mri. Joseph Devlin, AS, Neil Prim- rose, A.S Arthur Shervell, A.S., W. M. Pringle, A.S., John Ward, A.S., Walter Roch, A.S., T. Scanlan, A S., A. MacCallum Scott, A.S., a J M. Hogge, A.S. Yr nnig benderfvniad roir o flaen y cyfarfod fydd un yn gofyn ar i'r Llywodraeth gvvblhiu ei rhaglen o dan y Ddeddf Seneddol.

u Oamwain Arswydus i Eneth

u Oamwain Arswydus i Eneth. Yn Cuddington, ger Norwich, ddydd Sadwrn, anfonodd gwr un o'r gwestai sydd yno forwyn un ar bymtheg oed o'r enw Pollie Bowyer i'r ystabl i roi ymborth i'r merlyn. Gan na ddychwel- odd anfonvvyd geneth arall i chwilio am dani, yr hon a'i canfu ar lawr yn an- ymvvybodul a phigfforch yn ei liaw ac un o'r pigau wedi mynd tnvy ei genau hyd at yr ymenydd. Crcdir i'r eneth syrthio ar flaen y bigfforcli with neidiu gyda hi.

Advertising

tj I 'r" t': A DMireua fwj 0 Aflecliydon ci'r nn Gwenwjn arall. a'ch CI Rich Arenau yn Unig Ii Ddechrcua Ïwy 0 Afiecl1ydon nl'r un GwenwJn arall. Eich Arenau y.n Unig 'i! -1  a'ch Gwared. "Pob darJun B ddywed hanes." fcjg, ■ -? hwn, i/i hidlo allan o'r cyfan- ?'' Cadw yr arenau yn iach, felly, ijli/ J ydyw rheol earaidd iechyd'da, a W !| |j,' phryd bynnag nas byd*d?5c"h yn a |j |j jjl teimlo yn siol ac ynuchel eich ll ysbry" d,dylecliar unwaith ddechreu II lilN   j? ?? gydaPHt?jK?lAHHNAUCMFNBOMX ?' ? \'??? n '? .?    ?????, \? j LJ '.? DOA:. (Z)(M?'S Backache JC?M!/ frwy, J 'H-l' ''Ii Pim Hwy a rodd?ut i chwi /?-? \Vf\ V W ryddlnid buan a pharhaol, oblcgid hwy a wnant yr arenau yn iach /'y vW wi! )'< '\?/ /*? unwa i t h eto, ac yna ymarllwys y T ?.? j, i'. Jiffa gwot-,Nv?,-riau o'r corph yn y ff ordcl nabudol. Ond os esgeuluswch ???,??  ?\    .??. ? ,?   y eich arenau hwy a esgoulusant ,??.????? A(!Y\??'???-%??'?? hidlo aU&n wenwyn yr uric aci d Vj ■ ■fT j/ilfL ac yn y man chwi a ddechreuwch w | ? ??S?? deimlo yn drymaidd, ac yn lle," ??? J ?J?S?JP? ac yn drist. Eich lliw a a eich ——— f j J'? Uygaid a elant yn ha g r, ac ol eich j ?????????J/?'??'" camrau yn araf ac yn eg wan. j I Hefyd cowch boenau llym ion yn I Mjr  eich cefn ac yn mhen eich clun. t\ — i c h fferau -t'c h aclo(lau a chwyddant; eich cwsg   chwyddant; eich cwsg ni'ch V ?t\.??? ?Ml?sT ddioithr. t?——?? ? ? ? \??.? '? ?''? Yrt?'tcac?a.grisiala.acachoaa t)t?'\??? ? \'?\ -,rafel, annhrefiiau troethol (ui-iii- (t?/ disord ers ) cryd eymmalau, J j if !,jH 3 | I I ??? 'f? j ?\?'??\ cymmalwst (?OM<), clunwst (scM- li11J  ??-?' \L 

Eisteddfod Gwyl y Banc Pwllheli

Eisteddfod Gwyl y Banc, Pwllheli. RHAGOLYGON YSBLENYDD. Udydd LIun nesaf cynhelir y drydedd ar ddeg Eisteddfod uchod, ac yn ol yr arwyddion bydd mor boblogaidd ag erioed. Fel y gwelir isod y mae llu yn cys- tadlu ar yr unavvdau a'r adroddiadau Ymdrechfa galed fydd rhwng y corau yn nghystadleuaeth y corau cymysg a'r corau plant. Cynhelir rhagbrawf ar y datganu ddydd yr Eisteddfod yn Ysgoidy Pen- mount a'r Neuadd Drefol am JO-30 y boreu, a rhagbrawf ar yr adroddiadau am yr un adeg yn Ysgoldy Penmount. Wele restr o'r ymgeiswyr Testyn y GadtÚr Nos. "-Cleon, Nos Addolwr, Syml, Mab y Nos, Meudwy, Pryderi, Dan y Lloer, Gwyliedydd, Peredur, Awel y Nos, Gyda'r Wawr, M awrth, Dan y Palm, y Tant Dwys. -14- Telyneg-" Tranoeth yr Ystorm. Teithiwr, Derwydd, Melus Atgof, Ysig, Civvyd, Ar y Traeth, Yn y Corwynt, Ar y Traeth (2), Lleddf, Gyda'r Wawr, Morlais.-i i Pcdair Llincll-" Y Goesgoch. "—Dan y Gwrych, Irvvedd, Twrchyu (tri), Llys- ieuwr, Geraint, Clvvyfedig, Sylw, Y Dryw Bacb.-io Englyn-" H yawdiedd. "-Llwynaere, Synedig-(t), Synedig (2), Demosthenes, Cymro, Awel y Mor, J. B. Gough, Byr ei Barabl, Owain Pennarth, Twrchyn, Apolos, Aurelius, Elwy, Syndod, Idris, Eco'r Maes, Talfryn, Pryderi, Hen Law, Tawedog, Burke, Meurig.—22. C-fidthiad.—Mab y Mor. Ap Alltud, Hogyn Penllwyd, Rhys, Mehefin, Mab y Dyffryn, Monoglot, Artro, Long- fellow, Glasfryn, Ap Cymro.- i i. I:fyit.-Craig y Deryn, Arthur Fawr,. Mab y Mynydd, Ap Howel, Liandanwg, Un o Eryri, Gwladgarwr, Llewelyn, J.J., Ted Gwalch o Goed y Gell, Ceu- anydd, Methiwen, Bodwal, Anfedrus, Twm, Ben.-17. Cues Chuip. Gallt y Celyn, Artog Wr Aiifog, Gwr barfog o Arfon, Llwyn Celyn No. i, Llwyn Celyn No. 2, Llwyn Ceiyn No. 3, Gwas y Gog, Celynwr, Un o'r Llwyn, Spring Cleanin,io. Lilty lJren. R. P., Monfa, Brigyti, Unig, Tubal, Y. M.A., Tanycastell, Job, Amos -9 Fancy Ved. — Cracie. — 1. Black Satin Cushion Cove-i-Meiriona, Bessie, Marie, Maud. 4. Cream Satin Cushion Cover. — Muriel, Mair.-2. Y?? Centre.—Amateur, Myrtle, Flor- ence, Ceinwen.-4. Tea Cosey. Lena. i. Five 0 clock Afternoon Tea Clotli.-Ada. -1. Camisole Top.-Meiriona.-T. Jlosanau Glas a Gicyn. — Gvven, Eirian, Emley, Ceridwen. — 4 lIosaJi,"1 Co(!It-cldti. -Mary, Megan, Lucy, Ag.ies.4. Qycliag Storki?tgs. -Nora, Ann, 2. Men's Fancy Top Stockings. -Martliit, Mair, Nell.-3- Men's Fancy Stock-ings. -01 wen. i. Knitted Socks. -Rhianon. i. klft,Ityg Gicl(tti ((,'tiyi-dd). -Megan. i Unawd Soprano-S. Unawd Tenor—11. Unawd Baritone-IS, Unawd Gyfyngedig—25. Unawd i Blant-Ig. Can Gwerin-14. Canu gyda'r Tannau-9. Eto, i rai dan 18—11. Unawd ar y Berdoneg—5. Unawd ar y Crwth-4. Adroddiad Cymraeg—25. Adroddiad Seisnig-4-

Icoleg Amaethyddol Madryn

Icoleg Amaethyddol Madryn YSGOL HAF. Bwriedir cynal Ysgol Haf yn Madryn o Awst yr 22am hyd Medi'r i2fed, i drafod cwestiynau ynglyn a gvvahanol adranau o fywyd amaethyddol, yn cyn- wys addysg a chydweithredi id. Bob boreu yn ystod y tair wythnos bydd dosbarthiadau c dati ofal Trefnwyr Cymdeithasau Cydweithredol Lloegr, Y sgùtland, Iwerddon a Chymru, ynglyn a phob agwedd 0 fywyd Amaethyddol, a bydd pob prydnawn yn rhydd i wneu; gwibdeithiau, &c. < Bob hwyr traddodir darlithiau c. hoeddus gan arweiowyr o safle a dyl- anwad ar gwestiynau pwysig, yn eu mysg y rhai a ganlyn Arglwydd Bos- ton, b Syr Sidney Olivier, Syr Horace Plunkett, Mr. E. T. John, A.S., Lady Boston, Mr. C. Bryner Jones, Mr. Seebohm Rowntree, Proffeswr R. G. White, ac eraill. Yn mysg y cadeiryddion bydd Mr. Lloyd George, A. S., Mr J. Herbert Lewis, A S., Arglwydd Shaftesbury, Mr. David Davies, A. S. (Llandinam), Mr. Ellis W. Davies, A.S., ac ereill. Y tal am fwyd, llety a darlithiau, fydd 30s. yn yr wythnos, neu 4p. am y tair wythnos. Gellir cael tocynau i'r hoil ddarlithiau am haner coron. Gellir cael unrhyw wybodaeth pellach o berthynas i'r trefoiadau gan Mr. R. Davies, yr ysgrifenydd, a bydd yn dda ganddo dderbyn enwau oddiwrth y rhai a ewyllysiant fod yo bresenol.