Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
20 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

LESSONS 1 ?NN? Bý —— THOMAS~ FARROW, Esq., tt ?? THE WELL KNOWN PEOPLE'S BANKER, ?? ??t Under the non-de-plume of GEOFFREY SWIFT. t??? NO TUTOR OR OTHER SHORTHAND BOOK NECESSARY. 1 SHORTHAND SUCCESS GUARANTEED. 66 SERIES OF !LLUSTRAT!ONS  BV SPECIAL LICKN8K FROM SIR ISAAC PITMAN & SONS. Is. ld. POST FREE From the Publsher. E. B. SMITH, 35, DOCKHEAD, TOOLEY STREET, LONDON, SE. •'4* » THE Gwalia Restaurant & Bakery. Mrs. Walis Thomas, — COOK & CONFECTIONER. Well appointed Tea and Luncheon Rooms, :E3:igh Street, Pwllheli. Lunch, Madeira, Sultana, Rice, Seed and other Cakes in great variety. Fancy Cakes and Hand-made Biscuits for Afternoon Tea in great variety. Try our speciality-Dish Tarts, Veal and Ham Pies, Beef Steak and Kidney Pies. ■WANTED FOR H.M. YACHT PATROL EMPLOYED ON ACTIVE SEliVIUE. ABLE SEAMEN,—wages, including food and all allowances, 40 per week. ENGINEERS,— do. do. do. Various. FIREMEN,— do. do. do. 40il- per week. CARPENTERS,— do. do. do. 45/- per week COOKS,— do. do. do 43/- per week ASSISTANT COOKS,- do. do. do. 35/- per week. Volunteers should send their names to the Flag-captain, H. M. Dockyard, Portsmouth, stating date and place of birth, sea experience, where last em- ployed and name of employer, last time employed on board a ship and in what capacity, name of owner of vessel and name of Captain. TERMS OF AGREEMENT:— To sign on for the duration of the War. Only British subjects of Brtish parentage accepted. Pensions in the event of injury or permanent disablement Pensions to dependents or widows. Further particulars can be obtained on application to FLAG-CAPTAIN, PORTSMOUTH DOCKYARD. Attendance Notice. Bydd Mr. Ranleigh Jones, L.D.S., R.C.S. (Edi.), I SURGEON DENTIST, j yn ymweled a Pwllheli bob DY DD MERCHER, yn aros gyda Mr. BOWEN, Gpoeer, High Street, oily boreu dan 4 y prydnawn.

P LLIIEL l PWLLHELI

P \LLIIEL l. PWLLHELI. OCYROEDDIADAU SABBOTHOL—Chwef. 28 Penlan (A.), am 10 a 6, Parch J. Rhydderch (Gweinidog). Capel Seisnig (A.) Cardiff Road, am 11 a 6-30 Penmount (M.C.), am 10 a 6, Parch R. W. Jones, M.A., Gerlan.  (M.C.), am 10 a 6, Parch Robert ?? ta, Colwyn Bay. ,Xlel Seisnig Ala Koad (M.C.), am 10 a 6 Taoernacl (B.), 1001.10 a 6, Parch H. Edwards, Clwtybont. seiou (W.), am 10, Parch W. G. Hughes, Criccieth; am 6. Mr Morris, Nevin Ainj 11-15, gwasanaeth Seisuig i'r milwyr. Hen Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2, ysgnl. Ysgol Genhadol (M.C.), Sand Street, am 10 a 6, Parch Ysgol Genhadol North Street (A.), am 2, Yagol. South Beach (M.C.), am 10 a 6, Parch T. Jones Williams, Edeyrn. ¡ Tarsis (M C.), am 10 a 6, Parch R. Williams, M.A., Bala. St. Pedr. 9.30 a 6 (Cymraeg), 11 a 6 (Seisnig) I Parch J. Edwards, B.A., Ficer, a'r Parch T Woodings, B.A., Curad. Cenhadaeth Lydewig North Street, R.G., am 10-30, Offeren Sanctaidd, am 2, Y sgol. uregeth Gymraeg gan y Parch P. Merour, j btr.edicsiwn. AR YMWELIAD.—Ddiwedd yr wyth- -nos ddiweddaf talodd nifer arall 0'0 Tiriogaethwyr sydd yn gwersyllu yal Caergrawnt ymweliad a'u cartrefleoedd yn yr hen dref arn lychydig ddyddiau o seibiant. CYDYIMDEIMLAD Mewn cyfarfod o reolwyr yr Ysgol Sir gynhaliwyd ddydd Iau, pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad a theulu y diweddar Henadur W. Anthony, U. H., yn eu profedigaeth, ar gynygiad yr Henadur Maurice Jones, U. H., ac eiliad Mr Arthen O. Owen. MARW'N SYDYN.—Foreu Mercher yn hynod o sydyn bu farw Mrs Dorothy Thomas, Wave Crest, West End, yn 63ain mlwydd oed. Gedy nifer o blant a phriod i alaru ar ei hol. Claddwyd yn mynwent Denio ddydd Iau, y Parch John Hughes, B A., B. D. yn gwasan- aethu. CYNGERDD I'R MILWYR —Rhoddodd Cor Plant y dref, o dan arweiniad Mr R. 0 Jones, gyngerdd cysegredig yn y Neuadd Drefol nos Sul, yn cael ei gynorthwyo gan Miss Sallie Jones, yr ysgolfeistres. Cynwysai y rhaglen un- awdau, deuawdau, &c., gan ae!odau y cor. Llywyddwyd yn ddeheuig gan Sergt. Major George Roberts. Yr oedd canoedd yn bresenol. GIRL'S GUILD.-Nos Fercher, yn nghapet Ala Road, cynhaliwyd cyfarfod o'r uchod, o dan lywyddiaeth Mrs. R Jones Evans. Dechreuwyd trwy i Lizzie Jones ddarllen Salm ac i Mrs. W. Thomas arwain gyda Gweddi yr j Arglwydd. Yn ychwanegol at y gwaith arferol canwyd ac adroddwyd gan Laura Thomas, Lizzie Jones, a Mary Jones, a diweddwyd trwy ganu emyn. CYDNABOD.—Nos Fawrth diweddaf yn y Church Hall cyflwynodd aelodau Eglwys St Pedr ddesc i Mr Ellis Lloyd, cyn foreman yn yr orsaf, ag sydd yn awr yn orsat-feistr yn Dovey Junction, fel arddangosiad o werth- fawrogiad o'i weithgarwch yn yr Ysgol Sul, y Gymdeithas Lenyddol, &c., a rhoddwyd travelling bag i Mrs Lloyd, a Llytr Gweddi Cyffredin i bob un o'r ddwy ferch. YR EGLWYSI RHYDDION.—NDS Fer- cher diweddat cynhaliwyd cyfarfod-o Gyngor yr Eglwysi Rhyddion, o dan lywyddiaeth y Parch John Hughes, B A., B. D. Pasiwyd cynal gwasanaeth Seisnig am un-ar-ddeg o'r gloch bob boreu Sul i'r milwyr,-y gwasanaeth i fod yn y gwahanol gapelau yn y tro. Gwnaed cais hefyd ar i bob eglwys benodi dwy chwaer i gynorthwyo Cymdeithas Gristionogol y Bobl leu- ainc i ddarparu ar gyfer y milwyr. RHEOLWYR YSGOLION TROEDYRALLT. Dydd Mawrth, yr wythnos ddiwedd- j af, cynhaliwyd cytarfod o reolwyr Ysgolion Troedyrallt, pryd yr etholwyd Mrs Wynne Griffiths, Plastan'rallt, i'r gadair. Ar gynygiad Mr T. W. Thomas, pasiwyd penderfyniad yn mawrhau gwasanaeth y diweddar Hen- adur W. Anthony, ynglyn a materion addysg yn y d ef, ac yn arbenig fel cadeirydd y rheolwyr. Hefyd pasiwyd penderfyniad yn cydymdeimlo a Mrs Anthony a'r teulu yn eu profedigaeth. MARWOLAETH. — Drwg genym orfod cotnodi marwolaeth AVITS Margaret Jones, priod y diweddar Mr Ebenezer Jones, Meirionva, Lleyn Street, yr hyn gymerocld le foreu Llun diweddaf, a hi yn 72ain mlwydd oed. Ni bu yn ei llawn iechyd er's amser, ond dioddef- odd ei chystudd yn hollol dawel a di- rwgnach. Cymer y gladdedigaeth le ddydd lau nesat (angladd anghyhoedd). Gedy ar ei hol fab (Mr Evan Jones, Shrp Caerhydderch), a dwy ferch (sef Misses Kate ac Ellen Jones, Meirionva), gyda pha rai y mae ein cydymdejmlad Ilwyraf. MARWOLAETH. Drwf genym gof- nodi marwolaeth Robert Glyn Davies, j bachgen bach Mr a Mrs Richard Davies, Bronafon, Pwllheli, yn 6 mlwydd oed, yr hyn a igymerodd le yn hynod ddi- symwth dydd Iau diweddaf. Plentyn bach siriol ac hoffus gan bawb oedd Glyn ond os yw y golled yn fawr yma, y mae'r enill yn fwy yr ochr draw. Gadewch i biant bychain ddyfod atat Fi," medd y Bugail Da, a chymerodd ef i'w got. Cymerodd y gladdedigaeth le (angladd anghyhoedd) ddydd Llun. Caffed y teulu trallodus nerth i ddal y brofedigaeth chwerw hon. — Dymuna Mr. a Mrs. Richard Davies ddatgau eu diolchgarwch i bawb a ddangosasant g-ydymdeimlad a hwy yn eu profedig- aeth. --0- )

IABEKEKCH j I

I ABEKEKCH. I CLADDEDIGAETH. Udyau iau iji- weddaf hebryngwyd gweddillion mar- wol Mr Robeit Japheth, Wetn Sais, i fyowent y plwyf. Gwasanaethwyd wrth y ty gan y Parchn. Morgan Price, y gweinidog Hugh Davies, Abcerch, a J. Rhydderch, Pwllheli, ac ) n yr eglwys ac ar Ian y bedd gan y Parch D. Jones, B.A., y ficer. Yr oedd y cynhebrwng yn un lluosog a pharchus. -0

IEFA lLNEV DlJ I

I EFA lLNE\V DlJ. I Y CWRDD CYSTADLEUOL-Cynlleiir yr wyl gystadleuol boblogaidd ddydd Iau nesaf, ac y mae argoelion am gyfarfodydd campus. Y mae nifer yr enwau ddaeth i law yn lluosog iawn, ac yn adran y gerdd mue amryw gantorion o nod. -0--

IjSEFYN

I jSEFYN. I LLAWENYDD —Prydnawn ddydd lau derbyniwyd brysneges yn hysbysu tod criw yr agerlong Hemisphere" wedi cael eu glanio yn Buenos Ayres, ond fod yr agerlong wedi ei suddo gan Germaniaid. Yr oedd wedi bod yn agos i ddau fis ar ol ei hamser, a theimlid gryn bryder yn ei chylch. Y mae amryw o'r criw yo berthynol i Nefyn a'r cylch. -0

SARN i

SARN. DAFAD A PHUMP 0 WYN. Yr wyth- nos ddiweddaf daeth dafad i Mr. Robert Hughes, Penynant, a phump o wilo. --0

I TYDDYNW BKYNCKOES I

TY-DDYN^W.), BKYNCKOES I Y GYMDEITHAS LENYDDOL.—Nos Lun, yr wythnos ddiweddaf, caed cyfartod amrywiaethol o dan arweiniad y ffraeth a'r doniol Mr. Robert Roberts, un o'r is-lywyddion. Canwyd yn ystod y cyf- arfod gan y rhai canlynol,-Alisa Laura jones, a'r Mri. John Roberts, R. J. Griffiths, E. R. Williams, a Hugh Evans. Hefyd catwyd adroddiad gan Master John Griffiths, Bodgauaf; dadl gan Mri. John Roberts a James Parry. Cystadleuaethau Areithio ar Ddwtr,' i rai dan iseg oed, 1, Robert Griffiths 1 araeth fyrfyfyr, i. John Griffiths; adrodd ystori, J, Mary Elizabeth Jones limer- ick, i, Mr. Hugh Evans. Clorianwyd yr ymgeiswyr gan y Mri. J. Roberts a J. Thomas. --0-

ICanfod Milwr yn Farw I

Canfod Milwr yn Farw. Yn gyoar foreu Ltun caed o hyd i gorff un o'r milwyr perthynol i gatrawd De Cymru o'r Fyddin Gymreig yo farw ar ochr y ffordd, yn agos i Eglwys Bodelwyddan, ger Abergele. Bernir iddo gael ei daro yn wael ar y ffordd yn ol i Rhyl, yn ystod y nos, ac iddo fyned i gwsg, a marw o oerfel. --0--

No title

I Deallwn fod Mr. William Jones, A.S., yr hwn sydd wedi bod yn wael, I yn gwelld yn toddhaol.

DIWEDDARAF

DIWEDDARAF. Edrydd y newyddion swyddogol o Paris am ddydd Llun fod y Cyngrheir- iaid yn parhau i enill tir, er yn araf, yn Ffrainc a Belgium, ac fod y Germaniaid yn cael colledion difrifol wrth ymosod ar safleoedd cadarn y Cyngrheiriaid. Enillwyd un o ffosydd y gelyn yn 'y goedwig yn agos i Cheppy, rhwng yr Argonne a'r Meuse. Yn L'Esparges enillwyd peth tir yn un pwynt, ond gortodwyd iddynt enciiio ychydig mewn pwynt arall. Gwnaed cryn ddifrod ar eiddo yn Calais trwy i Zeppelin Germanaidd danbeleru y lie, a lladdwyd pump o'r gwyddfodolion. Llwyddodd cyflegwyr Ffrengig i ddinystrio un o ynau trymion y gelyn yn agos i Lombaerdzyde. Bu y Cyngrheiriaid yn hynod lwydd- ianus yn y trwydr ar y ffrynt Souain- Beauseour, a meddianwyd nifer o ffos- ydd a dwy goedwig. Cafndd y gelyn golledion trymion inwn, a chymerwyd nifer fawr yn garcharoi ion. Yn Alsace llwyddodd y Ffrancod i feddiann rhan helaethaf o bentref Stossweiler. Dengys y newyddion o Petrograd fod y Rwsiaid wedi rhoi atalfa ar ym- daith y Germaniaid yn Nwyrain Prwsia. Llwyddasant i feddiallu amryw ben- trefi, ac i gymeryd 500 o'r gelyn yn garckarorion. Rhoddwyd curfa ddifrifol i'r lluoedd Awstraidd yn y Carpathians, a dywedir i'r gelyn gilio yn ol wedi gadael can- oedd o gyrff ar y maes Cymerwyd 1,500 o garcharorion hefyd yn Nwyrain Galicia, ar wahan i ymlid dwy frigad o'r gelyn i'r de- orllewin o Stanislavoff. Adroddiad swyddogol o'r Pencadlys Germanaidd ddywed fod y Germaniaid yn ystod y brwydro yn rhanbarth Mazurian wedi cymeryd saith o gad- fridogion a thros 100,000 o'r Rwsiaid yn garcharorion, a thros 150 o ynau mawr. Yn Nhy'r Cyffredin, ddydd Llun, dy- wedodd Mr. Asquith, y Prif Weinidog, fod y Llywodraethau Cyngrheiriol yn ystyried pa gwrs fyddai b iodol i'w gymeryd fal attrais yn erbyn bygythiad y Germaniaid i ddinystrio heb rybudd longau y gwledydd amhleidiol a rhai y .Cyngrheiriaid. Byddai i'w dyfarniad gael ei hysbysu yn fuan. Y mae cyffro anghyffiedin wedi ei godi yn yr Amerig mewn canlyniad i suddiad yr agerlong Evelyn y tuallan i lanau Germani. Y mae Mr. Bryan wedi awdurdodi cynrychiolwyr yr Unol Dal I aethau ym Mhrydain a Germani i chwilio i mewn i'r mater heb goll amser. o I

Cyhoeddwyd yn Mhwilheii I

Cyhoeddwyd yn Mhwilheii. I WELSOCH CHWI EF? Dair blynedd yn ol gwnaeth un o drigolion Pwllheli fynegiad gyhoedd- wyd yn y newyddiauur lleol, a'r hyn 1 barodd ddyddordeb mawr, nid yn unig 1 yma ond am filltiroedd lawer o gylch. Bydd yn dda gan ein darllenwyr yn ddiameu ddeall y cadarnheir y ffeithiau I heddyw-ymhen blynyddau. Ar Awst 3oaiu, 1911, dywedodd Mr. E. Jones, Rock View, South Beach, ger yr Esplanade, Pwllheii Cawn boenau llym ar draws ty nghefn, uchos oerfel fel y tybiwn a effeithiodd ar fy elwlod. Byddai fy nghefn yn stiff ar brydiau, tel mai prin y gallwn wyro. Cawn gur mawr yn fy mhen hefyd, a phenysgafoder. Yr oedd y dwr allan o drefn ac yn gadael casgliad. Cynghorwyd fi gan gyfaill i gym- eryd Doan's backache kidney pills, a I chefais les mawr oddiwrthynt. Gwnaeth y pills fi yn hollo! iach drachefn. Mae genyf ffydd mawr yn Doan's pills, a bydd imi eu cymeradwyo bob cyfle gaf. (Arwyddwyd) E. Jones Ar Tacbwedd 20fed, 1914-dros dair blynedd yn ddiweddarach-- dywedodd Mr. E. Jone Mae Doan's pills bob amser yn gwella poen yn fy nghefn, ac yn fy nghadw'n iach Atgymtaellais hwy i lawer, canys iachasant fl dair blynedd yn ol.1 Mae anwyd ac oerfel yn taflu baich ar yr elwlod, gan y cauant dyllau'r croen, fel y mae yn rhaid i'r elwlod gario allan yr amhuredd ddylai fynd drwy. y croen. Anwyd, gan hyny, yw yr achos mwyat cyffredin o anhwylder ar yr elwlod a'r bledren ac y mae yn ddymunol cymeryd cwrs o Doan's back- ache kidney pills yn ystod anwyd neu influenza. Cynorthwyant yr elwlod i wneud y gwaith ychwanegol roddir arnynt, a chadwaot draw boen yn y cefn, crydcymalau, dropsi, gratel, ac anhwylderau ar y dwr. Pris 2S. gc. y bocs, chwe' bocs am 13s. 9c., gan bob siopwr, neu oddiwrth Foster McClellan Co 8, Wells Street, Oxford Street, London, W. Peidiwch gofyn an) bilenau at y cefn neu'r elw- lod-gofynwch yn eglur am Doan's back- j ache kidney pills, yr un math ag a gaf- odd Mr. Jones.

CoHedion Y Lynges Bryd emi

CoHedion Y Lynges Bryd- emi?.  Hysbysodd Mr. Winston Churchill 1 yn Nhy'r .Cyffredin, yr wythnos ddi- weddaf, fod nifer y coUedion ynglyn a'r Llynges er dechreu y rhyfel fel y canlyn Swyddogion.—Lladdwyd 348; ctwyf- wyd 45 ar goll 8; cyfanrif 404 Dynion.—Lladd«.vyd 5.812; clwyf-, w yd 362 ar goll 5 cyfanrif 6,176. I

r Cyngor Dosbarth Lleyn

r Cyngor Dosbarth Lleyn. Dydd Merche-, Chwefror :7e^. -Mr. J. Hughes Parry yn y gadair. Cytlwr Ffordd Trefor. — Hysbysodd Mr. D. H. Parry, Arolygydd y Ffyud, fod ffordd Trefor yn ddrwg ei ch) filAr er y gwariwyd agos i bedwar uga;n punt arni y llynedd, ac y byddai raid gwaiio oddeutu'r un swm ami e!eni eto.— Mewn atebiad i Mr. I. T. Jones dywed- odd Mr. G. W. Davies mai'r rheswm nad oeddis yn mynd ymlaen gyda'r gwelliantau ar y ffordd oedd fod y t:r- feddianwyr yn gw: thod rhoddi'r tir yn rhad —Pasiwyd fod i'r Arolygydd ym- gynghori a'r tirfeddianwyr wedi iddo ef a Phwyllgor y Ffyrdd benderfynu ar y gwelliantau oedd i'w gwneud. j Hen Writhiicr.—Hysbysodd Arolygydd y Ffyrdd fod un o'r gweithwyr wedi gwneud cais am flwydd-dal yr hen, -ic awgrymai fod gweithiwr ar.ill yn cael ei gymeryd yn ei le, eithr awgiymiad y Mri. J. T. Jones a Richard Jones pasiwyd fod yr hen v r yn cael ei gyflogi i dori cerrig. Suydd yr Arolygydd Icchyd.—Yr oedd Bwrdd y Llywodraeth Leol wedi anion i hysbysu eu bod yn cadarnhau y cyf- newidiad bwriadedi-r yn nghyflog Mr. Harry Roberts fel arolygydd iechyd mewn perthynas a'r cynliun o ranu'r dosbarth yn ddau, ac yr oedd y P^yll- gor Iechyd yu argymheil fod i Mr. Roberts gael eu benodi-yn arolygydd dros un rhan am gyfiog o 104P., set ilai 0210. nag a gai dros yr 110:1 ddosba.' th, a'u bod i hysbysebu am un i I in%v'r swydd ychwanegot am yflo o 92p IOS., yn cynwys costau teithio,-yr ymgeiswyr i fod yn gallu s:arad Cyni- raeg ac yn meddu tystysrif y Royal Sanitary Institute. Dim canfasio i'w ganiatau.—Cynygiwyd gan Mr William Roberts fod cyflog yr arolygydd newydd i fod yn 8op. yn lie 92p. i os., ac eiliwyd ef gan Mr. John Roberts —Cynygiwyd gan Mr. John Pierce, ac eiliwyd ef gan Mr. G. W. Davies, eu bod i fabwysiadu argymhelliad y pwyllgor.—Sylwodd Mr R. O. Roberts y dylent ei gwneud yn amod nad oedd y swyddog newydd i otyn am godiad yn ei gyflog am beth amser o leiaf, gan yr ofnai y byddai cyn hir yn gofyn ir Cyng-or godi ei gjflog i'r un swm a Mr. Robert<. — Siaradwyd | o blaid sefyll at yr hyn argymhellid zavi y pwyHgor gan Mr J T. j us 3 Mr. W. R. Davies, a syt?o !d y C?c'c hefyd ,y yr ofnai na byddai i'r B.wJJ Hywod- raeth Leol fyth gydsyni.; a'r cyflog o Bop —Wedi i'r Clerc wneud sylw drach- ein i'r per",)! nad oedd yr hysbysiad yn gofyn am i'r dyn fod yn Gymro, ond vn unig ailu siarad Cymraeg, cynygiwyd gan Mr. W. Williams, Punt-y-gwair, eu bod yn dewis Cym'o irvvyadi, a chefnogwyd ef gan Mr. R. 0. Roberts. -Yo y pleidieisio caed fod nuv\ i!ri( mawr dros dalu 104P. i Mr. Harry Roberts, a gzp. 10s. i'r swydJ 'g newydd. --0--

Cynjtaws o Leyn j

Cynjtaws o Leyn. Yn Adran Maine y Brenin, yr Uchel Ly s, ddydd Mawrth diweddaf, bu y Barowr Lush yn ystyried ymhellach achos fu o'i flaen ef a iheithwyr ym Mrawdlys Caernarfon. Cyngaws ydoedd a ddygid gan Mr. David Jones, Ysgol y Cyntjor, Llidiardau, Rhosh-rwaen, yn erbyn Mr. Hugh Jones a Mrs Ellen: Jone", ei wraig, am enllib honedig. Yr honiad oedd fod Mrs. Ellen Jones wedi gwneud mynegiad yn prioJoli camymddygiad ar ran yr hawlydd, ac yr oedd yr amddiffyniad yn gwadu yr enllib ac yn dadieu nad cedd yr hyn a ddywedid yn cyfeirio at yr hawlydd yn ei safle broffeswrol fel ysgolfeistf. Wedi ymddadleu rhwn g y bar gyf- reitliti-yr, dyfarnodd y barnwr dros yr achwynydd am ddeg punt a'r costau.

I German yn Siarad CymraegI

German yn Siarad Cymraeg Yr wythnos ddiweddaf yr oedd tren llawn o garcharorion Germanaidd yn myned trwy Ogledd Cymru ar ei ffordd t'r Iwerddon. Tra yr oedd y treo yn aros yn ngorsaf Bangor, rhoddodd un o'r carcharorion ei ben trwy y ffenestr, a chyfarchodd un ar y platfform yn Gymraeg gyda Sut mae hi t S) n- odd y sawl y cyfarchwyd ef wrth glywed y Gymraeg yn cael ei siarad gan Ger- man, ac aeth i ymgom a'r carcharor, yr hwn ddywedodd iddo tod yn byw yn Germani am igeg mlynedd, ond ni ddywedai yn mha ran o Gymru y caf- odd ei ddwyn i lynu.

Advertising

To Let. THE TWO DWELLING HOUSES J- known as 44 Morwylfa and The Vron," Embankment Road, South Beach, Pwllheli. Immediate possess- ion. Apply to:—T. J. Houghton- Davies. Solicitor. Pwllheli. national Fund for Welsh Troops. T. provide additional comfoits for Welsh Kegimeuts at home and abroad. Pi-esitlt,iit-LADY PLYMOITU. Chairman of Committee— MRS. LLOYli GF.OF.^K. !'I> Mrs. Lloyd George. 11, Downing Street, London, S.W. 1 beg to euclofoe f s. d. ail | di.u .tion to The X?tK-n?l Fund for Webh d,:ii..tI-on to The Fund for Well3b Na-ne o' j Address i "-——

I Cyfarfod Ysgolion MC Dosbarth Pwllheli

I Cyfarfod Ysgolion M.C. Dosbarth Pwllheli. Cynhaliwyd yr uchod yn Babell, Llanaelllli. arn, y Sabboth diweddaf, o dan lywyddiaeth Mr. T. J. Griffith, Plas du. Yia ughyi'.riod y boreu holwyd y plant a'r dosbaith c^nol, ac YtJ y prydnawn y do-barth hynaf gaa y Parch. J Pule, ton Joues. 2.1. A Pwllheli YD n^hyfarfod y oymychi hvyr 1) y, 1,y, I y byddai yn ofyuol i eu\8 Gyu unfa, ar i'r cy; ychiolwyr bwy,,u ar i'r ysgonon wneyd ymo-ech i gael rhai i ddysgu allan Maes Llafur ar gyfer y (jymanfa ar unwaith. Yn absenoldeb y ddau arUiwiliwr Tafleui L'hwech- wvthnoaol, pasiwyd Mil B. ('. Roberts a Hugh Williams, Pwllheli, < rchwJlio am y tro Hys- R,, b to, bysodd y Llywydd fud Mr Heu.y Rcbetta, (rrysurodd:. wedi cyfarfod a phrofed^aeth, trwy gulli ei anwyl fam, a phasiwyd fod i'r y i: ifellyàd i anfon cotion a ciiydyuideimlad y Cyfarfod Ysgol t y brawd yn ei b.ufedigaeih. Cafwyd adroddiad o'r Y titad egau ga.n Mr G. C. Robert. Pwllheli, yn aaDgos cynydd o 5 yn yr holl aelodau trwy y dosbarth, oud lleihud o 26 yn cytai taiedd preeenoid b, a lie.iiad o 935 yn y llafut. Cafwyd iiaues yr y

Mr ThGmas Farrow the eminent Banker and Commercial Training

Mr. ThGmas Farrow, the eminent Banker, and Commercial Training. The que tiou, nac bliall we do with our Boys ? has been the subject of many newspaper discussions. To-day for many fainiiiar reasons the problem may be better stated thus: W hJ.t shall we do with our boys and girls:" While we have no ready-made solution of an always difficult matter, one fact can hardly be imp essed too closely upuc the minds of anxious patents. It is of paramount importance that the boy or girl has a kuowiedge of shorthaud. Thia will be attested by all commercial mCll-trle pros- pective employe s d boys aud g ria. Mr. Thomas Farrow tHe weil-known People's Banker, some years ago, under the uon-de-plume of Geoffrey Swift wiole au importan t work, entitled, "Shorthand in Twelve Le.,tionb." It is now published in a che^p and concise edition, and is a very easy meaus of mastering the sub- ject. It should be in the hands of alt umoitioua boys and girls, aud of all parents who have the welfare of their childreu at heart. We are sure they will all be grateful to Mr. Farrow for enabling them to acq uire this impur. tant commercial atiset itot such lusignticant cost and trouble. Copies can be obtained for le. Id., post free, from the Publisher, E. li. Smith, 35, Dockhcad, Tooley-street, London, S.E. Further particulars will be found in our advertisement columns. o

Rhiwmatic ac Anhwyldeb y Kidney

Rhiwmatic ac Anhwyldeb y Kidney. TRINIAKTH RAD. Y mae rhiwmatic yu gaulynL.d uric acid crys* i tals yn y llywethau a'r cymaiau, effaiih gormod o uiic acid yn y cylausodd.ad, a'r acid lix-n ydyw'r achos penaf o boeu yn y celu, luisib-igo, sciatica, gf wt, 'ani hefn y dwfr, careg, grafel, dropsi, diabetes, a Bright's disease. Y mae Tauledi Kstor» yu driuiaeth efieithiol & Uwyddianus ar gyier byu, ac wedi g?etia liu o achosiou, wedi i feddygmidel.hau ,ri*iii ietnu, yr hyn a gyfrif am y ffitith eu b d ) u cyfly m gymeryd L: meddyginiaethau ar ol yr ocs"- ydyn' yn ami alian o gyrhaedd pawb ond y cyfoethog. Y mae L'fer cyfyngedig o focses 0 Dabledi Estora yn ael eu cyuyg yn rhad er prdi eu bod yn liawn w..r«ntu eu disgi-ifiad-meddyg- I j iniaeih i n jet at y Kidney am bris gonest, t Is. l 1c. y "iocs o 40 o d.. bldl, neu 6 bocs am Gs. Cyflenwir hwy gan y rhan fwyaf o ffeiyllwyr. Y mae y cyuyg ow. o un b cs llawn yu par- han mewn gtym i ddrt,rllenwyr "Yc U,tg(-ru am ddeug nivrnod o'r dyddiad hwn, ac ar yr amod fod y rbybuad hwn ya cael ei clori allan t'i anfon gyda 3c. mewn stamps, onide, f, an- wybyddir y ceisiadau ar a mean ydy w, diogclu rhag rhai iiad oes arnynt angen am y cvu^i** Cyfeiriaki-Eatora Co., 132, Charml/Cross Road, Lo'don, \Y C. f

Advertising

CWYL LENVSDOL EfailneWydd, Dydd ipti Nesaf 4— Rhagolygon Hplenydd. Deuwch yn Llu. V Cyfarfodydd i ddechreu am 1-30 a 6 o'r gloch. Myrfediad i'r ddau gyfarfod is.