Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
18 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Attendance Notice. Bydd Mr. Ranleigh Jones, L.D.S., R.C.S. (Edi.), SURGEON DENTIST, yn ymweled a Pwllheli bob DYDD MERCHER, yn aros gyda Mr. BOWEN, Groeer, High Street, o 11 y boreu dan 4 y prydnawn.

PWLLHELI 1

PWLLHELI. CYHOEDDIADAU SABBOTHOL Mai 9. j Penlan (A.), am 10 a 6, Parch J. RhyiMerch (Gweinidog), j Capel Seisuig (A.) Cardiff Road, am 11 a 6-30 Parch. K. M. Williams Bolton. Penmount (M.C.), am 10 a 6, Parch. John Owen, M.A., Criccieth. Salem M.C.), am 10 a 6 Parch. Richard Hughes, Brymbo. Cupel Seisnig Ala Koad (M G). am 10 a 6, I Parcn i Tabernacl (B.), am 10, Pregeth Saesneg am 6. Myfyriwr o Athrofa Bangor. beion (W.), am 10, Mr W. 0 Morris, Nefyn; am 6. Parch E. Mostyn Jones (Gweinidog). i Hen-Gapet y Bedyddwyr North Street, am, I yagol. egol Genhadol (M.C.), Sand Street, am 10 a 6. Parch E- P. Roberts. Golan. Ybgol Genhadol North Street (A.), am 2. Y sgol. South Beach (M.CL), am 10 a 6, Parch Owen Jones. Penmorfa. Tarsis (M.C.), am L0 a 6, Parch. J. W. Jones, B.A Tydweiliog. St. Pedr. 9.30 a 6 (Cymraeg), 11 a 6 (Seisuig) Parch J. Edwards, B.A., Ficer, a'r Parch T. Woodings, B.A., Curad. Cenhadaeth Lydewig North Street, R.G., am 10-30, Offeren Sanctaidd, am 2, Y sgûl. I pregeth Gymraeg gan y Parch P. Merour, benedicsiwn. CYNGERDD Cynhaliwyd cyngerdd yn neuadd y dret nos Fawrth ddiwedd- af tuag at wely Pwllheli yn Serfia, a gwnaed elw o ddwy bunt a seithswllt. DAMWAIN AR Y R HEILIIFORDD. Brydnawn Mawrth yr wythnos flaenor- ol, bu i beiriant y gerbydres neidio o'r ffordd haiarn ger y signal box gan gau y ffordd i fyny am ysbaid o amser. Bu raid i'r teithwyr gerdded y tu draw i'r signal box i fyned i'r tren a'r rhai yn dod i mewn gerdded oddiyno if r orsaf. Y GWIRFODDOLWVR-Mewn cyfarfod o'r Gwirfoddolwyr lleol, nos Fawrth yr wythnos o'r blaen, dan lywyddiaeth y Maer, penodwyd y rhai canlynol yn bwyllgor Dr Jones Evans (Maer), Mri H. Devonport, Arthen Owen, D. H. Williams, D. T. Lloyd (rheolwr arian- dy'r National Provincial), W. H Pritchard (bank), W. Windsor Jones, gyda Mr Cradoc Davies yn ysgrifenydd FFAIR Y CYNTAF 0 FAI. — Ddydd Sadwrn caed ffair fywiog iawn yn y dref. Daeth nifer luosog o borthmyn yn nghyd a chaed prisiau uchel iawn am yr anifeiliaid. Amrywient fel y caiilyn:-Bustych dwyflwydd o 14P i i8p gwartheg cyfloion o 15P i I Sp. heffrod o iop i 14p.; dynewid o gp. i 12p. Ychydig o geftylau ddaeth i'r ffair a gwrthodwyd 8op. am un ceftyl.

0 i i ABEKSOCH

-0- ABEKSOCH. PRIODAS.-Ddydd Llun, yn nghapel Penlan, Pwllheli, gan y Parch J. Mos- tyn, Abersoch, priodwyd Mr David R. Williams, Penygorigl, a Miss Lewis, o Glynnog. Wedi'r wledd briodas yn y j London Hotel aeth y par ieuanc gyda'r tren am Landudno i dreulio eu mis mel.

I EFAILNEWYDD I

EFAILNEWYDD DAMWAIN DOST.-Cyfarfu Mr Wm. Williams, Isallt, a damwain dost iawn nos Lun. Pan yn dod gartref oddiwrth ei waith at ei feisicl aeth i wrthdaraw- iad a beisicl arall ger ty capel, Mynydd Nefyn, ac yn y cwymp cafodd ei I anafu'n ddifrifol yn ei wyneb. Gweinir j arno gan y Meddyg S. W. Griffith. --0--

HEBRON I

HEBRON. MARWOLAETH. Odydd Sul diweddat bu tarw Mrs Williams, priod y diwedd- j ar Barch William Williams, Pwllcrwn. Cleddir ddydd Iau. I

NEFYN

NEFYN., PRIODAS.—Yn swyddfa'r cofrestrydd yn MhwUheti, ddydd Lluo, priodwyd Mr Owen Hughes, o Nefyn, â Miss Ellen Owen, o Edeyrn. --0--

THEFOR

THEFOR. C Y M A N F A GANU.—Ddydd Sadwrn uesaf cynhelir Cymanta Ganu Anibyn- I wyr Dosbarth Pwllheli yn nghapel Maesneuadd. Mr. Hugh Evans, Capel Helyg, fydd yn arwain, a Mr Hugh J. Jones, Trefor, yn holi'r plant. Dech- reuir y gymanfa am bump o'r gloch.

0Cyngor Dosbarth Lleyn r 11 t

-0- Cyngor Dosbarth Lleyn. r 11 t AIL ETHOL. Y n y cyrarioa niynyaaoi gynhaliwyd ddydd Mercher, yr 28am, yn unfryd ail ethohvyd Mr J. Hughes Parry yn gadeirydd-Mr J. T. Jones yn cynyg, a Mr G. W. Davies yn eilio. Hefyd ail etholwyd Mr G. Evans, Pen- vrhflin. vn is-cradeirvdd — Mr Morris J- J-- --ø-J-- Nanney Jones, yn cynyg, a Mr R. Jones, Edeyrn, yn eilio. CYDYMDEIMLO—Pasiwyd pleidtais o gydymdeimlad a'r is-gadeirydd, Mr G. Evans, yn ei wafcledd.

Cyfarfod Ymrestru yn Mhwllheli

Cyfarfod Ymrestru yn Mhwllheli. Bu cyfarfod brwd o blaid ymrestru yn Mhwllheli ddydd Sadwrn diweddaf, Mr Ellis W. Davies, A. S., yn llywyddu. Cyn y cyfarfod bu fzorymdaith fwr- eddog o filwyr a meirchfilwyr drwy heolydd y dref. Oherwydd yr hin anffafriol cynhal- iwyd y cyfarfod yn neuadd y dref yn I!e ar y Maes fel y bwriadvvyd ar y cyntaf Wedi gair neu ddau gan y Uywydd caed araich fer ond brwd gan y Milwr- iad Lloyd Mostyn. Galwodd ar yr ieu-! enctyd i ymrestru yn ddiymdroi yn Vi hen fyddin Gymreig enwog, y Royal Welsh Fusiliers. VI oedd mwy o Gym- raeg nag o Saesneg yn cad ei siarad yn,ei fataliwn ef, a chai bechgyn Lleyn ddtgon o gymdeithion. Rhoed derbyniad croesawgar iawn i'r Cadfrid''? Owen Thomas, y siarad- wr nesaf. Cyfeiriodd ef at ddifrifwch y selyllfa, a sylwodd tod yn rhaid i'n gwlad roi ei holl egni yo yr ymdrech ofnadwy hon os oedd am enill. Nid oeddym eto wedi rhoi'r un cnoc i'r gelyn ac nid oedd'arwydd fod y fantol yn troi o'n tu. Enill a cholli bob yn ail wnai y pleidiau — Hanw a thrai oedd hi yno. Nid oeddym yn cael gwybod yr holl fanylion. Pe gwyddem yr holl ffeitbiau buasem yn !Iawer mwy difrif. Wedi gair byr gan y Milwriad Lloyd Evans, Broom Hall, galwyd ar y Parch. John Williams, Brynsiencyn, Caplan y Fyddin Gymreig, yr hwn oedd yn gwisgo ei urddwisg ar y llwyfan am y tro cyntaf. Rhoed bonllef o gymerad- wyaeth iddo, a chaed gauddo araith lyawdl yn ol ei arter. Dywedodd ein bod yn y rhyfel hwn yn ymladd dros ryddid gwladol a chrefyddol, a hyny yn erbyn cenedl fawr oedd wedi ei dysgu i ryfel o'i mebyd. Yr oedd yn rhaid i ni goncro neu golli y rhyddid hwnw oedd wedi costio mor ddrud i'n cyndadau, a'r hyn oedd mor anwyl genym. Ym- laddem tros egwyddorion ac nid er mwyn goruchafiaeth yn unig. Adeg i aberthu ydoedd a rhaid fyddai wrth aberth mawr. Yr oedd mab y palas a mab y bwthyn yn rhoi eu bywyd i lawr. Os oeddym am dertynu y rhyfel erch mor fuan ag oedd modd goreu po gyn- taf a goreu po fwyaf fyddai yn ymrestru dan faner ein gwlad. Yr oedd hyny yn bwysig hyd yn oed o agwedd arianol. Costiai y rhyfel ini haner can' miJiwn o bunau bob mis—can' miliwn bob deufis, a byddai raid ini oil ddwyn y baich a pho hwyaf y parhai y rhyfel mwyaf yn y byd fyddai'r gost, a mwyat fyddai'r nller o fywydau gollid. Gwyddai am gyfaill iddo ag yr oedd chwech o'i feib- ioo wedi mynd allan, un arall bump. Nid oedd ganddo ef feibion yn abl i fynd allan Y r unig beth ailai wneud oedd mynd i Ffrainc ei hun ac yr oedd am fynd. Nid i hyrwyddo milwriaeth I yr oeddym yn ymladd, ond i roi terfyn arno fel na byddai ryfel mwy. Credai ef, er mor ddrwg y sefyllta, fod argoel- ion i'w cael y galwai Germani am ei chyfnerthion olat. Ni phetrusai na byddai'r fudduguliaeth yn sicr ini, ac y byddai heddwch a chyfiawdder eto yn teyrnasu yn Ewrop. Caed gair byr hefyd gan y Milwriad Paget.

Angladd Mr H Tudwal Davies

Angladd Mr. H. Tudwal Davies Brydnawn Mawrth, Ebrill 27ain, hebryngwyd gweddillion marwol Mr H. Tudwal Davies, Gellidara, i orphwys yo mynwent Penrhos. Yn y gwasan- aeth coffa yn y capel llywyddwyd gan Mr O. Robyns Owen, a chymerwyd rhan gan y Parchn Jonn Owen, M A J. Puleston Jones, M.A.; G. Parry, Borch W. Jones, M. A., Fourcrosses; J. Henry Williams, Porthmadog; J. Hughes, Edeyrn T. Williams, Pwll- heli; Robert Jones, Rhosfawr; Mri. Richd. Jones, Penrhos, a Robert Parry, Gwynfryn. Y rhai a ganlyn oedd y prif alarwyr:- Y Parch H. Emyr Davies, Parch D. O. Tudwal Davies, Mri W. J. Davies, ac R. Davies! (meibion) Mri J. H. Davies, Caer- tyddyn D. H. Davies, 'Rorsedd William Davies, Heulfron, ac 0. H. Davies, Llundain (brodyr); Mrs Jones (chwaer) a Capt. Jones, Talafon Mr Davies, Caertyddyn Mrs Griffith (chwaer) a Mr. D. Griffith, Califfornia; Mrs D. O. Tudwal Davies a Mrs R I. Davies (merched ynghyfraith); y Parch Dr. Hugh Jones, Penrhyn Mr a Mrs H. Ariander Hughes, Llanberis; Mr a Mrs J. H. Parry, U.H., Penllwyn Mr a Mrs D. H. Parry, Vronallt Mr W. H. Parry, Clogwyn; Mri H. Hughes ac O. Hughes, Caerau Mrs L. H. Roberts, Aberystwyth Misses Williams, Bryngoleu, Pwllheli; Mrs Williams a Mrs Jones; Miss Helen Davies, Caertyddyn Miss Enid Grif- fith, Califfornia; Mr Hugh Davies, 'Rorsedd Mr Wm. Jones, MaenUwyd Mrs Evans, Bungalow, Pwllheli; Mr a Mrs Griffith, Tanyllyn.- Pregethwyd pregeth a'ngladdol yn nghapel Penrhos yn yr hwyr gan y Parch David Roberts, Abererch.

ER COF AM TUDWAL

ER COF AM TUDWAL. Yn yr Eglwys perarogla—enw'r Anwyl Flaenor yma Ow 'r bardd coeth a'r dyn doeth, da, Gollwyd o'r Gellidara. 'CYFAILL. (O'r "Geninen" am Ebrill). ER COF. Mud orwedd mae mam dirion,—fu'n Fu'n dduwiol o galon [ddiwyd, Rho'dd i waelaf fforddolion Ami damaid A llygaid Hon. (TUDWAL yn "Y Geainen" am Ebrill).

Advertising

Manchester House, PWLLHELI. lm-VrT-J T-j -j l GRBAT MM? SALE COMMENCING SATURDAY, MAY 1st, 1915. THE ENTIRE VALUABLE STOCK OF DRAPERY, CLOTHING, MILLINERY, COSTUMES, &c, &c TO BE CLEARED AT LESS THAN COST PRICE. in Exceptional Opportunity. Everything must bo sold to make room for the NEW STOCK FOLLOWING THE SALE A Grand Display Of the New Season's Novelties will be make. forget Anthony's Great Sale.

Cyngor Tref Pwllheli

Cyngor Tref Pwllheli. Nos Fawrth, Ebrill 27ain -Prsenol: Dr R. Jones Evans, y Maer (yn y gadair) yr Henaduriaid O. Wynne Griffith, R. Ivor Parry a W. Eifl Jones; y Cynghorwyr Lewis Jones, Richard i Jones, O. Ellis Jones, E. Jones Griffith, Hugh Pritchard, G. Cornelius Roberts, R. Albert Jones, W. Wynn Owen, a W. M. Toleman, ynghyd a'r swydd- ogion. Tat Antdd.—Pasiwyd yn uno1 a chais y Bwrdd Llywodraeth Leol, ar gynyg- iad yr Henadur R. Ivor Parry, yn cael ei eilio gan Mr Hugh Pritchard, fod y Cyngor yn tynu allan gynllun i ddarpar chwaneg o dai anedd yn y fwrdeisdref. y cyrvllun i'w ario allan mor fuan ag y byddai hyny yn gyfleus. Rhc(),' u:yr. Ethol wXJ Mr O. Ellis Jones a Mr T. W. Thomas yn rheolwyr Ys^ol Troedyrallt, ond gan y gwrthod- ai Mr T. W. Thomas a gweithredu ethohvyd* Mr Hugh Pritchard yn ei le — Pasiwycl ar gynygiad Mr T. W. Thomas, yn cael ei eilio gan Mr Hu^h Pritchard, fod y rheolwyr i roi C) hit o'u goruchwyliaeth bob bkvyddyn. Overse,e,rs.-Gan fod Mr W. Saddler Jones yn gwrthod cymeryd ei ail-ethol yn Overseer etholwyd Mr W. Hughes, Awelon, yn ei le. Ymddiriedolwyr.—Penodwyd yr Hen- adur R. Ivor Parry i weithredu fel ymddiriedolwr gyda Mr W. Wynne Owen ar Elusenau Bodville, Stoddart a Baxter. Elhol Henadur. — Etholwyd Mr Richd. Jones, argraffydd, yn henadur fel olyn- i'r Henadur W. Anthony. Pasiwyd trefnu i lanw'r sedd ai yn wag trwy ddyrchafiad Mr Jones. Tai'r Cei.-Bu trafodaeth lied faith ar y tai hyn. Pasiwyd gofyn i'r perch- en roi coed i gau'r ffenestri ac i wyn- galchu wyneb y tai. Cwyryii rhai aelodau fod y rhes tai hyn yn ddolur llygaid fel yr oeddynt. Guyl Fai -Ar argymheUiad Mr W. M. Toleman pasiwyd fod i'r Pwyllgor Hysbysebu ystyried ai priodol oedd cynal Gwyl Fai eleni. Y Cyfrijon.-Rhoes y Cyfrifydd yn y Pwyllgor Arianol amcangyfrif o'r angenrheidiau at amcanion y dreth fwrdeisiol am y flwyddyn yn terfynu Mawrth 31am, 1916. Amcangyfrifid y costau yn 2,85op. a'r derbyniadau yn 760p. yn gadael y swm angenrheidiol o gronfa'r fwrdeisdref yu 2,090P. Pasiwyd fod galwad i'w gwneud ar overseers pIwyf Denio am y swm o 2,090p. tuag at yr angenrheidiau am y flwyddyn yn diweddu Mawrth 31am, 1916 —Rhoes y cytrifydd hefyd amcan- gyfrif o angenrheidiau y Cyngor yn gweithredu fel awdurdod iechyd at amcanion cronfa'r dosbarth am y flwyddyn yn diweddu Mawrth 31am, 1916. Amgyfrifid y costau yn 2,874p. a'r derhyniadau yn 631P., gan addel gweddil o 2,243p. i'r codi trwy dreth. Pasiwyd yn y Pwyllgor Arianol fod rhybudd yn cael ei roddi o fwriad y Cyngor i woeud treth gyffredinol y dosbarth yn 3s. 4c. y bunt, yr un a'r flwyddyn o'r blaen. Y Men-fur.—Adroddai yr Arolygydd fod y gwaith o gario'r tywod tuag at estyn y parade a gwneud y morfur yn ymarferol wedi ei gwbihau. Yr oeddis hefyd wedi dechreu ar y morfur.

Bwrdd Gwarcheidwaid Pwllheli

Bwrdd Gwarcheidwaid Pwllheli. Ddydd Marcher, Ebrill 2Sain. — Mr J. T. Jones, yn y gadair, a Mr R. Jones, Nefyn, yn yr is-gadair. Ail Mr J. Hughes Parry, yn cael ei eilio gan Mr Samuel Roberts, ail etholwyd Mr J. T. Jones yn gadeirydd—Hysbyswyd gan Mr J. G. Jones fod Mr Jones wedi gwasanaethu'r Bwrdd am gytnod maith a bod yr amser wedi dod i'r Gwarcheid- waid gvdnabod ei wasanaeth a dangos eu gwerthfawrogiad ohono mewn modd ymarferol. Cyoygiodd eu bod yn gosod datlun mawr o'u Cadeirydd ar fur ystafell y Bwrdd.—Eilivvyd ef gan Mr Hu::h Pritchard, a phenodwyd y jcynygydd a'r eilydd yn gadeirydd ac ysgrifenydd y mudiad.—Hetyd, ar gyn-, ygiad Mr Griffith Richards, yn cael ei eilio g-an Mr R 0. Roberts, ail-etholwyd Mr R. Jones, Nefyn, yn is-gadeirydd. ?M?/?.—Hysbyswyd tod gan hen wraig oedd yn derr yn elusen ddeugain punt yn y banc, a phasiwyd gahv ami i j ?ad-dalli elusen btwyddyn.—Caniata?yd 4s. 6c. yr wythnos o elusen i wraig jweddw gyda phedwar o blant. Yr oedd un o'r plant yn enill pumswllt yr wythnos, ond talai y wraig dri swllt a ehwecheiniog yr wythnos o rent.. Y Merched a'r Afilwyr. Pan yn trafod y cwestiwn o ganiatau elusen i deulu arbenig hysbyswyd mai esgeulusdra'r wraig oedd yn gytrifol am dlodi'r teulu, a sylwodd y Cadeirydd fed gen- method yr oes hon yn tyfu i fynu yn ferched di les a di reol. Gwelid llawer ohonynt y dyddiau hyn yn cerdded allan gyda miJwyr a hwy yn gwybod o'r goreu eu bod yn wyr priod.-Svi- wodd y Clerc fod y mater y cyfeiriwyd | !ato gan y Cadeirydd yn haeddu sllw jdifrilol. Yn anffodus y genelhod ieu- lengaf oedd yn cael eu swyno twyaf gan y milwyr. Os na byddai i'w rhieni edrych ar eu hol byddai raid i ryw awdurdod cyhoeddus wneud hyny. 1 Yr oedd yn later pwysig a byddai raid i'r Gwarcheidwaid yo fuan ei wyucbu.

I Y RHYFEL

Y RHYFEL. DIWEODARAF. Edrydd Svr John l'i«nch yn ci ad- I roddiad diueddarat y bu i'r telyn wneud j ymosodiad ddydd Sadwl n ar v Bryn 60, a ddydd Sul ymosodwyd vn agos i St. Julien. Defnyddiwyd nwyon gwenwynig gan y Germaniaid drachefn, ond methiaot tu y ddau ymcsodiad. Ni ch llasom dir a gwnaed colledion I trymion i'r gelyn Yn ol yr hvsbysion Ffrengi^ gwnaed ymosodiad rail ar y Prv<"ei iaid y Sul i'r gogledJ o Ypres. T echwyd yr ym- osodiad hwn hefyd. Ceid fod badau tantorawl y gelyn wedi llwyddo i suddo pedair o aer- longau yn perthyn i wiedyjdi ffilileiI(ji,)I. a thri o gychod pysgota yn pei ihyu i Brydain. Y rhai hyn oedd y llongau :—America (3,830 o dunelli), Baldwin (1,130 o dunelli) a'r Laiia (753 o dunelli), y tair yn perthyn i Norway, a'r Elida (1,693 0 dunelli) yn perthyn i Sweden. Y Mercury, o Hull; y Mataban, o Grimsby, a'r Sunray, o South Shields, oedd y tri cwch suddwyd. Hysbysir can y Morlys y dywedai y Germaoiaid waredwyd ar ol yr ysgar- mes yn Mor y Gogledd ddydd Sadwrn eu bod wedi suddo cwch arall yn Haen- orol ac wedi codi i fynu swyddog a dau ddyn. Pan ofynwyd t'r Getmaniaid pte'r oeddynt dywedasant eu bod yn y bad torpedo pan suddwyd ef gan y Prydein- iaid a bod yr amser yn rhy fyr i geisio eu cael i tynu. Daw manylion cymysglyd iawn i law am y brwydro yn y dwyrain. gan yr hona y Germaniaid a'r Awstriaid y bu- ont Iwyddianus iawn sc y cymerasant lawer o'r Rwsiaid yn garcharorion, ond nid oes son am ddim yn yr adroddiadau Rwsiaidd oddigerth eu bod wedi trechu ymosodiadau y gelyn. Addefa'r Rwsiaid tod y Germaniaid wedi symud ymlaen yn y gogledd, ond hona'r elyn y cafodd lwyddiant mawr yno, a'u bod wedi tori trwy y llinell mewn amryw fanau yn Galicia, lie y dywedant eu bod yn ymlid y R wsiaid ac yn cael ysbail fawr. ITALl A'R RHvr::L. Dywed brysneges o Kufam yr hys- bysir yn swyddogol fod y Cyfrin Gyngor wedi awdurdodi Llywodi aeihwr Tri- politania i gyhoeddi ystad o ryfel. Penderlynodd y Cyfrin Gyngor hefyd, oherwydd y sefyllfa wleidyddol, ei fod yn angenrheidiol na bo'r un Gweinidog yn absenoli ei hun o Rufain. --0-

Volunteer Training Corps

Volunteer Training Corps. Mae y mudiad uchod wedi ei ych- wyn yn y dref a dydd lau diweddaf; cyfarfu nifer i ymrestru yn y Drill Hall ac ar y terfyn rhoddwyd hwy trwy y drill gan Sergt. McCarthy o'r R F.A. Y mae y Corps yn agored i rai nad ydynt o fewn oedran milwrol i ymrestru yn y Fyddin, ond os oes gan un reswm digonol dros beidio ymrestru gall vtnaelodi yn y Corps hwn. Y mae y mudiad yn un cyffredinol trvvy'r sir ac yn jcynhyddu yn gyflym. Disgwylir y gellir sicrh^u uniforms a rifles yn fuan Bydd drill yn cymeryd lie yn y Drill Hall pob nos Fawrth am 7, nos Iau am 6, nawn Gwener am 3-15 a'r Sadwrn am 2-30.

arttoma tI

MEURIG PRICE, j Mebyn y Parch. Morgan Price a Mrs. Price, Chwilog. Meurig Price mawrygu pryd-ei rosyn Traserch yng ngardd mebyd Hawdded i fardd hardd o hyd Y bo drwy anial bywyd.—CYBI. PENILLION COFFADWRIAETHOL ( Ar ol y ddiweddar Miss Katie Parry. Ty Capel, Abersoch. yr hon a fu farw Rhagfyr 18fed, 1014, yn 23 mlwydd oed. ac a gladdwyd yo mynwent y Bwlcfa, Rhagfyr 23ain. Ha ditianodd Katie Parry Fel blodeuyn ieuanc, hardd Tybed wywodd y siriolaf A'r anwyUf yn yr ardd- Dlysaf o'r liliod tyner ? Do fe syrthiodd hon i lawr, Tra ei dail yn tlws ymagor Gan wasgaru peraidd sawr. Pam na cheraist, Angau crenlawn, Dorri lawr â min dy glfdd Rai cystuddiol, blin, methedig, •-y'n hiraethu am y bedd ;— Rhai sy'n nychu er's blynyddau, Ofni'r nos ac ofnfr wawr ? Syn oedd gweld dy gledd yn pasio, Ac yn taro hon i lawr. Ni chawn weled Katie eto 'n Rhodio'n hardd ar dir y byw, Ond hi rodia dir Pat adwys Gyda'i Phrynwr hoff, a Duw. Gorphwye wua dan Bieu y Bywyd,— Bwyta'r manna pur eu biaa;- Yfed dyfroedd Afon Bywyd, Ac yn rnoli Dwyfol ras. Oer fu'r bar tig" iddi yma, Nid oes barug yn y Nef Tyfu mwy heb ofni gwywo Wna dan wenau 'i gariad Ef. Gwywodd yma er gofalon, Pryder mam, a'i chalon drist; Welwyd neb erioed yn gwywo Sydd dan ofal lesu Grist. j Bellach, hoffus berthyuaeau, Syllwch fry o siom y byd Sychwch ddagrau pruddaidd trallod, I Ar Baradwys rhowch eich bryd. Yno, mwy, mae cartref Katie ;— J Yno mae y saint a Daw. I Mynwn grefydd ;—na foddlonwn Nes myad atynt fry i fyw. Madryn Terrace, Madryn Terrace, JOHN" OWEN. I Llanbtdrog. 11 or

Advertising

Welsh Hospital Unit for Serbia. "PWLLHELI BED" FUND. Collection in :— £ >. d. Penmount 6 iS 3 Saleni;,nd Tarsis 600 St Peter's Church 4 0 0 Ala R- >ad 3 < 2 6 Count,- School. 2 7 6 Seion W). 1 80 Cardifi" Road i 6 o South 3each I 1 6 Taberr acle o 11 6 Sand St eet 0 30 Concept proceeds 2 7 0 Sub .:o-iptiltos Mrs Ll-wd Evans. 100 Mrs Y> !c 1 0 0 Mi ss ■. iiliams, Bryncrin o 10 6 Miss ,s -Ha Evans.02 6 Total £32 10 3 -0- GENEDIGAETH. Ddydd Sul, Ebrill 25am, Mrs. Roberts, prioc Mr. O. H. Roberts, St. David's Terr;:ce, Lleyn Street, Pwllheli, ar ferch For Sale. FREEHOLD PROPERTY AT PWLLHELI. OFFERS are invited for the following property Six Levelling Houses, known as Nos. 15, 17, 17a, 19, 21 & 23. North Street, Pwllheli, together with the property ad- joining at back, known as Scifftan." < Apply to the Liquidator, I, Salem Terrace, Pwllheli. A Bargain. TO BE SOLD CHEAP. POWERFUL AMERICAN ORGAN by "KimbaU" (13 stops) Suit- able for House, Church or Chapel. Apply to 0 J. ROBINSON, Allanda!e, Ala Ro.id, Pwllheli. Wanted. A PPR ENTICES for the Confectionery ?? business. Apply,-Mrs. Walis Thomas, Gwalie Restaurant, Pwllheli. ^S^TRONG INJ&GWE^FF^OY A.JL n i'ce to the Drapery Trade. T. Williams, Bon M ascee, P-Ilheli. SMART Youn? Lady, at Oi??must ks be wdl. up in Book-keeping. Apply, G U DGORN Office. DRAPERY. Sial rp Shop (,"O Oka h I i L ——— Apartments Wanted. NEVIN OR ABERDARON. Apart- 1 ments wanted for month of August. Farmhouse or otherwise close to sea. Reply, 28, Marine Crescent, Waterloo, Liverpool. UNDEB PWLLHELI. LLETTYAU I'R PLANT. Y MA E'R GWARCHEIDWAID yn brod i dderbyn ceisiadau oddi- wrth be rsonau cymhwys am blant per- thynol i'r Undeb, i'w cadw a'u diiladu am dal wythnosol o 4/6. Antoner am fFurf i wneud cais at- HUGH PRITCHARD. Clerc i'r Gwarcheidwaid. Pwillieli, ARDDiSGOSFA PORTHIIADOG. VIAI i4eg, 1915. Ceffy'au o bob math. Cwn (dan'Reol- au y KL mel Club. Ni ddarperir Ben- ches), Ooiednod ac Adar (darperir Pens), vVyau, Ymenyn, Bara Ceirch, Gwarth.g a Moch. Cautr yi Entries ar y 6ed. Majiy on yn rhad oddiwrth D. R. EVANS, Ysgrifenydd. DKMAL SURGERY. W. 3. GrwiLUAMS, 1. I AY VIEW TERRACE, NEW STREET, PWLLHELI. TyiK Danedd yn Ddiboen. DAN £ DD NEWYDD, &c. DI LY ATTENDANCE. mrs-g a.m. to 8 p.m. RAT. ICE, MOLES, COCKROACHEJS J[\, and I-EETLBS greedi'y eat Harmon's Keliabk Hat Poison. C-ato and dogs will not tonch it. rermin dry op and leav6, no amell. Prices ttd. Is., 2s. 3>i » anrl 3s. Sd., P,intuge 2d.—G. V. H XKRISON. Oemist, Rending 111\ bv Cf Mni«t». Agert fur P"Hht:li BAf-DViN J')\>"S, t'hoiiimt, 56. High >roiut, Voucaur«',i.v ■ A Don-t casily iY 2 |Dv. HARRtSO?S Dye S?RESTORER.  ?tt'C„ \? QmMh?rm?tfiStmit.etiaMe !j « GfftV ■* In boLUes, 1/6. iVjitase id LJ m m ?oM ? C?Wt.?'. Ir G. W. IüRH..)1.1'.8.. Hair B ialilt, READING^