Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
11 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

-4-< LLOYD'S BANK, LIMITED. Authorised Capital Z40,000,000 Subscribed Capital 231,304,200 Capital Paid up, 28 per Share £ 5,008,672 Reserve Fund L3,600,000 A Branch of the above Bank has been opened in temporary premises at 28, Penlan Street, Pwllheli. Y mae Canghen o'r Bane uchod wedi ei agor am gyfnod yn 28, Penlan Street Pwllheli. HENRY BELL, GENERAL MANAGER. Attendance Notice. Bydd Mr. Ranleigh Jones, L.D.S., R.C.S. (Edi.), SURGEON DENTIST, yn ymweled a Pwllheli bob DYDD MERCHER, yn aros gyda Mr. BOWEN, Grocer, High Street, o 11 y boreu dan 4 y prydnawn.

PWLLHELII i

PWLLHELI. CYHOEDDIADAU SABBOTHOL — Mai 28. Penlan (A.), am 10 a 6, Parch. T. J. Joseph Treflys Capel Seisuig (A.) Cardiff Road, am 11 a 6.30, Parch. David Thomas, y Gweiuidog. Penmount (M.C.), am 10 a 6, Cyfarfod Gweddi Salem (M.C.), am 10 a 6, Parch. Alun T. Jones, Llanfaircaereinion. Capel Seianig Ala Road (M.C.), am 10 a 6, Parch. Tubernacl (B.), am 10 a 6, Parch. Scion (W.), am 10, Parch. E. Moetyn Jones, y Gweinidog, am 6, Cyf:irfod Gweddi Hen Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2, yagol. V«»ol Genhadol (M.C.), Sand Street, am 10 a 6, Paioli. John Rhydderch, Pwllheli. Ysgol Genhadol North Street lA.), am 2. Vsgol Tarsia (M.C.), am 10, 2 a 6, Parch. H. D. Lloyd, flaneogan. South Beach (M.C.), am 10 a 6, Parch R. O. Williams, Dinas. St. Pedr, 9.30 a 6 (Cymraeg), IV a 6 (Seisnig). Parch. J. Edwards, B.A., Ficer, a'r Parch. r. Pierce Owen, B.A.. Curad. Cenhadaeth Lydewig North Street, R.G., am 10-30, Offeren Sanctaidd; am 2, Ysgol; am 6, Pregeth,—Father Fifes. Y FARCHNAD.—Ymenyn flres, 1/3 y pwys wyau, loj- yr 120; cigoedd, o 1/1 i 1/4 y pwys moch tewion, 81c. y pwys. PLATFORM YR ORSAF.—Y mae y gwell- iantau yn y fynedfa i'r orsaf, fu dan sylw y Cyngor lawer tro, yn awr yn cael ei gario allan, dan ofal Mr. J. H. Roberts, contractor. WEDI YMADAEL. Yr wythnos ddi- weddaf ymadawodd Capten E. Shelton Jones a Liffteuant J. R. Anthony i ail- afael yn eu dyledswyddau milwrol ar ol bod gartref yn wael. AWYR-LONG.—Oddeutu saith o'r gloch foreu Iau gwelwyd awyr-long yn ehedeg dros y dref. Drwy ei bod yn foreu braf a chlir cafwyd golwg ragorol ami. Ofnai rhai mai Zeppelin ydoedd, wedi colli ei ffordd yn y niwl trwchus y noswaith flaenoroi. Gan ei bod yn beth mor newydd yn yr ardal hon manteisiodd ugeiniau lawer ar y cyfle i'w gweled RHODD GAREDIG I FILWYR Y DREF.- Boreu heddyw (dydd Mawrth) derbyniodd G. Cornelius Roberts, Ysw y Maer, lythyr oddiwrth F. E. Andrews, Ysw., o Gaerdydd, yn hysbysu ei fod yn barod i anfon 100 o Cigarettes i bob un o fechyn y dref sydd yn ymladd gyda'r fyddin yn Ffiainc, neu yn rhai o'r gwledydd eraill. Erfynia y Maer ar i deuiuoedd y bechgyn anfon eu henwau a'u cyfeiriadau, yng nghyda'u rhifau, iddo yn ddiymdroi, wedi eu hysgrilenu mor blaen ag sydd bosibl, er ei alluogi i'w hanfon i Mr. Andrews i Gaerdydd. Sicr genym y bydd y bechgyn yn falch o'r fath rodd.

LLYS YR YNADON i I

LLYS YR YNADON. Cynhaliwyd yr uchod ddydd Mercher, gerbron y Mri. J G. Jones (cadeirydd), Maurice Jones, W. W Griffith, G. Hughes Parry, a G. Cornelius Roberts. Deddf y Goleu.—Cyhuddwyd y 24 can- lynol o droseddu deddf y goleu gyda'u beisicls Wilham Evans, Casteil Niarch, Abersoch Robert Griffith, Brynmeurig, Penrhos; John Owen Parry, 18, Efail- ne

ABERSOCH

ABERSOCH. PLANT Y BEIBL "-Ail-bertTormiwyd y Cantawd ardderchog hon yn Bwichtocyn nos Lun diweddaf. Daeth cor Mr. W. G. Davies i roddi ei wasanaeth yn rhad ac am ddim er cynorthwy i'r achos. Enillodd" yr arweinydd a'r cor ganmoliaeth uchel iawn ar ol y perfformiad cyntaf roddwyd nos Wener y Groglith. Cantawd ddiddor- ol gan Dr. Gwylfa Roberts, Llanelli, ydyw Plant y Beibl." Cymerodd Mr. Davies drafferth fawr i ddisgyblu y cor, ac yr oedd y ddau berfformiad yn giod mawr iddo. Pan ceir arweinydd da a chor da gellir disgwyl clywed tebyg i't hyn glyw- som nos Lun. Yr oedd y cydganau yn eithriadol dda, yn well ni gredwn na'r tro cyntaf. Canwyd yr unawdau yn ganmol- adwy iawn. Gwnaeth y plant eu gwaith yn gampus yn y canu a'r adrodd. Yr oedd y ddeuawd "Miriam ac Aaron" yn ardder- chog y tro hwn, a Miss Ann Ellen Owen a Master Evan Owen yn enill cymeradwy- aeth uchel. Perfformiad gwir deilwng gan gor da o dan arweiniad medrus iawn. Cadwed y cor yn fyw, a pharhaed i wneud gwaith cyffelyb eto. Cyfeilyddes y cor ydyw Miss Polly Jones, Ysgol y Cyngor, a gwnaeth ei rhan mor deilwng a'r ho!l weithwyr eraill. Datganodd y tro hwn hefyd yn rhagorol. Cymerwyd y gadair gan Owen Williams, Ysw., y boneddwr siriol a diddan o'r Gwydryn. Brawd yn boffi'r encilion ydyw Mr. Williams, ond nid oes ei well am lanw cadair yn urdd- asol. Cafwyd gair pwrpasol ganddo a rhodd sy'weddol. Diolchwyd i'r cadeir- ydd, y cor a'r arweinydd, ac i Mr. a Mrs. Williams, Tanybryn, am y berdoneg, gan Mr. James Hughes, ac eiliwyd gan Mr. Henry Griffith. Y GYMANFA GANU.—Nos Iau cafwyd rehearsal yo capel Bwichtocyn (A.) mewn perthynas a'r Gymanfa leol gynhelir yn Horeb, Mynytho, ddiwedd y mis hwn. Daeth Mr. W. G. Davies, Glandulyn, arweinydd y Gymanf i, ac amryw o gan- torion yr Aber, i'r cyfarfod. Cafwyd canu da iawn, ac y mae argoeiion y ceir Cymanfa lwyddianus. Y NEUADD GYHOEDDUS Mae ail i flwyddyn oes y Neuadd wedi dechreu. I Ychydig gyfnewidiadau sydd yn y pwyll- gor. Erys yr hen swyddogion yn eu swyddi Cadeirydd, y Parch. H R Rob- erts, B D., y Rectory Trysorydd, yr Henadur Abel Williams Ysgrifenydd, y Parch. J. Mostyn. Penodwyd Mr. W. Owen, Bryn, yn ofalwr am y flwyddyn. Gwnaeth ei waith yn dra chanmoladvvy y flwyddyn ddiweddaf. Nid oes yr un Neuadd yng Nghymru gedwir yn lanach nac yn twy trefnus na Neuadd Abersoch. Y 44 TRIBUNALS." Mae son am y 44 Tribunals yn gjffredin iawn yn ein bro y dyddiau hyn. Mae amryw o'n bechgyn I yn gorfod ymostwng i ddeddf y gorfodi. Chwith yw meddwl am eu colli, ac an- hawdd gwybod pa fodd y trinir y tir ac y cesglir y cynhauaf wedi iddynt fyoed. Hwyrach y Jaw yma rai o'r "German prisoners of war" i wneud y gwaith YN Y NIWL. Cymerodd digwyddiad j cyffrous le yma nos Sadwrn diweddaf. Yn min yr li A-yr g%%elwyd tri o wyr yn 1 rhwyfo'n ddewr i gyfei'iad ynysoedd St. Tudwal. Aent yn ysgafn fron a llawen. Bwriadent ddwyn helfa fawr o bysgod yn ol gyda hwy. Ond, daeth niwl trwchus ac amgauodd am danynt. Ceisient rwyfo 'nol i'r Ian, ond yn iaith y morwyr yr oedd- ynt wedi col!i'r coast" yn Ian. Elent yn fwy i'r dwfn o hyd. Nid oedd dim i'w wneud ond gwaeddi am help o'r Ian. ( Clywyd hwynt yn mhell Pa un o'r tri i oedd yn gwaeddi fwyaf, tybed ? Yr oedd thai ar y lan yn welw eu gwedd ac yn J ofnus eu bron. Sicr fod y tri morwr erbyn hyn wedi brawychu hefyd. Daethant i'r I lati ) n ddiogel. Ni chlywsom pa faiut o J bysyod ddaliwyd ganddynt, ond mae'n sicr nad oedd fawr hwyl am ffrei ar 01 y braw. I Ymddangosai y tri yn siriol y Sul, ac mae'n sicr mai hwyrfrydig fyddant i fen- tro'r tonau eto pan bydd oiwl ar y gor- orau. Poenus yw pob math o niwl. j Gwers yr amgylchiad ydyw—" Cadwch o'r niwl, boys -0--

FOITR ltOSSES I

FOITR"- ltOSSES YR ARDDANGOSFA AMAETHYDDOL —Gan I i'r Arddangosfa ddiweddaf droi allan mor lwyddianus, y mae yn fwy na thebyg y cynhelir un eto y flwyddyn hon. Cynhelir pwyllgor Mehefin 2il, yn Festri Ebenezer. Teilynga yr ysgrifenydd, Mr. R. Roberts, bob canmoliaeth am y modd y cariodd yn mlaen yr Arddangosfa ddiweddaf. WEDI Fi GLWYFO Drwg genym hys- bysu i air gyrhaedd yr ardal boreu Iau fod Mr. Richard Davies, Fronerch Terr- ace, wedi cael ei glwyfo yn Ffrainc. Ein gobaith a'n. dymuniad ydyw y caiff wellhad buan. WEDI MARW. -Boreu SuI; Mai i4eg, cafwyd o hyd i Mrs. Annie Jones wedi marw yn ei gwely. Yr oedd ya aelod ffyddlawn yn eglwys Tyddyn Shon. Dydd Gwener cludwyd ei gweddillion i Capel Helyg. Cydymdeimlir a'r teutu yn eu profedigaeth.

I 0I Cynrychiolaeth Maesyfed j

-0- Cynrychiolaeth Maesyfed. j Ddydd S-idwrn cynhaliwyd cyfarfod I j blynyddol Cymdeithas Ryddfrydol Sir Faesyfed. Ar gais y Gymdeithas addaw- { odd Syr Francis Edwards, A S ai! ystyr- ied ei bendertyniad i ymneillduo o fywyd cyhoeddus. Deallwn fod Syr Francis Edwards wedi rhoi ei air, yn herwydd yr amgylchiadau eithriadol presenol, ei fod yn barod eto i roi ei wasanaeth at alwad y blaid. Gyru'r Awrlais awr ya mlaen. I Yr awrlais mwyaf a'r cywreiniaf yn y I byd yw Big Ben," sydd ar ben y Senedd- dai. Bu raid cael tri o ddynino symad y I bysedd awr ymlaen.

AMGYLCHIAD CYFFROUS YN INHREFOR

[AMGYLCHIAD CYFFROUS YN NHREFOR. I MARW TRI O BLANT. BWYTA KHYWBETH GWENWYNIG. I Dydd Sul diweddaf digwyddodd amgylchiad trist yn Nhrefor, lie y bu tri o blant bychain farw o dan amgylchiadau hynod gyffrous ac yn bur ddisymwth. Eu henwau oeddynt Maggie (-race Owen, ped- air blwvdd oed, ei chwaer Mair tluned Owen, dwyflwydd oed, West End Terrace, a William Kirkpatrick, tair blwydd oed. Dydd Gwener aethant allan, ac yn ol pob tebyg bwytasant rhywbeth gwenwynig, gan iddynt gael eu cymeryd yn wael ychydig wedi hyny. Galwyd y meddyg i fewn, I ond er pob ymgais o'i eiddo buont farw ddydd Sul. Ddydd Llun cynhaliwyd treng- l.oliad ar eu cyrff gan y Crwner, O. Robyns Owen, Ysw. Tystiwyd gan Dr. J. W. Rowlands, Llanael- haiarn, a Dr. K. Jones Evans, I Pwllheli, iddynt wneud archwiliad ar y cyrff, a chanfod eu bod wedi cael eu gwenwyno trwy fwyta rhywbeth gwenwynig. Pasiwyd rlieithfarn yn unol a thystiolaeth y meddygon. --0

Tim Larkin

.Tim Larkin. U) iiierodd golygfa gyffrous le yn Chicago, nos Sul diweddaf, mewn cyfarfod i brotestio yn erbyn saethu y rebelwyr Gwyddelig. Jim Larkin oedd y prif skradwr, athra yn bwrw ei lysnafedd yn erbyn Lloegr, cododd Gwyddel ar ei draed, phrote.-tiodd yn erbyn cy- buddiadau Larlzin. eidiodd Lar- kin oddiar y llwyfan, ac ymosododd ar y Gwyddel. Bu hyn yn ddigon i'r tan dorri allan. Cymerodd am- ryw ymladdfeydd le yn y cyfarfod. Mae y Gwyddel wed. codi gwarant am ymosodiad ar Larkin.

BarbOoiiiaetb i

:BarbOoiiiaetb. i GORFODAETH. Os oes ihyw air arbenig 0 gam yn uwch ei lef, Gorfodaeth ydyw hwnw, Mae'n crynu gwlad a thref. Gorfodaeth myn'd yn filwr I arfer papur punt, Rhyfeddach fyth, gortodaeth I godi rhai yn gynt. Rhyw ddwndwr ddigon rhyfedd j O'r Sul diweddaf un, Gortodwyd llawer blaenor Aberthu awr o'i hun. Goifodwyd ef fyn'd allan Heb lymad dros ei geg, Gorfodwyd gwneud heb shavio Os am gael oedta ddeg. Fe wn am rai orfodwyd Droi allan heb gael smoc, Dychmygaf mai eu hiaith oedd, Uu dac,  is no  (Jo dac, //?s M n'o ?o?. Fe ?e'!r un yn myned, Yn catnu mesur llath, Y boreu Sul diweddaf I oedfa ddeg y Traeth. Gorfodir myn'd i'r siop A'r cloc yn tare naw, Heb amser i gael b ecwast A brechdan yn eu llaw. Ond peidiwch torri'ch calon, Yn Hydref daw'r 4t hen drefn." Cewch awr yn hwy i orwedd Yn wastad ar eich cefn. I

LLANiBEDItOG X

LLANiBEDItOG. X ANGLADD CHWAER IEUANC.- Trist iawn oedd hebrwng i'r gladdfa y chwaer ieuanc Miss Mary Thomas, Ty Gwyn, yn yr oed- ran cynar o 24 mlwydd oed. Merch ydoedd i Mr a Mrs Griffith Thomas, Ty Gwyn. Dioddefodd gystudd caled yn dawel, ond er pob gofal, gwywodd yn raddol i'r bedd. Daeth [yrfa luosog i'r angladd prydnawn Iau diweddaf. Gwasanaethwyd wrth y ty gan y Parch. D. Ynyr Hughes, B.A., ac yn y fynwent gan y Parchn. R. M. Edmunds a D. Ynyr Hughes. Cydym- deimlir yn ddwfn a'r teulu trallodedig yn eu galar o golli un mor anwyL

Advertising

SMART & STYLISH HUIBDIIESSIJfG AT THE CABIN, HIGH STREET, PWLLHELI (by the Crown Hotel). ALSO Ladies Trimming, Singeing, AND SHAMPOOING. UMBRELLAS Repaired and Recovered. I ————————————————— Wern Wood Saw Mills, Lianbedrog. T I M B F- R of all kinds in Stock, cut to any length—no waste- at lowest prices. JOSEPH JONES, Wern. e LERK (Shorthand-typist, Book-keeper, Secretary), 27 years' Liverpool ex- perience, would accept temporary appoint- ment, or give occasional assistance. Addre.s-l' UDGORN Office. x Ar Werth. D UBBE?YRED GO??N?SS CAR ? mewn cyth??dt? Hefyd, Set o Harn i s ddim??aerh?Ta newydd i HItio cob !2net?f3dyrnfedd.??ppfyneryn 6, Salerp^Terrace, Pwllheli.    "? ? For Sai^»— ?ANDEMjS ?€ E(tady back) three- fDr lfl A N D EENi <'ettCc. ?ririiccee.. Apply spdetfgear, etc. l Oiw^jrice. Apply !,?At?ARoAD, GARAGE.    i ?E?'R???ONy?V?T?E? Also- ? HARN s, ?e and double. U/,4/P ?E IIIAARRN N 9 le aann,c6 i ddooubblie,. ApE? ?-??Con\'eyances,??T*t??rn OfUce, ? 4 -T?nheH. ?????? '?t?' | n Eisleu. ?B AC c fn ?r ga ?' -'? ?j??t?R??rt??Maes Meat RED E?N N?ESS.IS S CAR BECHGYN fed apprentices i'r Drapery, J) Ymotyner a—GEORGE, Draper, Car- narvon. To Let. MORWYLFA, Embankment Road, Pwllheli.—Apply to: T. J. Hough- ton-Davies, Solicitor, Pwllheli. LOCK-UP Shop or Office in High -L! Street, Pwllheli. Excellent posi- tion. Apply to O. ROBVNS-OWEN, Solicitor, Pwllheli. HOUSE and SHOP at Market Square. Immediate possession. Inspection can be made. Appty- Thomas Hughes, Fishmonger, Gaol Street, Pwllheli. TWO Modem Commodious Houses, -L situate in the best part of Llanbedrog. Well adapted for Visitors. One with im- mediate possession, the other on the 13th day of May. For particulars apply to X Udgorn Office, Pwllheii ?ATCS??td G?OCERY?M?NESS. B RSfe^fd ~ShM'and Dwelling HoMse?-?Se''?t?M??nancy 12 years. E*ensiV ,ea ??u?t?? Excell en to ftcn?. V J n?e A ate p??wt?oa. ?n?y?E P. JONES, 1 3 L!eyh Stre??