Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
15 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Attendance Notice. Bydd Mr. Ranleigh Jones, L.D.S., 1,1. C. S. (Edi.), SURGEON DENTIST, yu ymweled a Pwllheli bob DYDD MERCHER, yn aros gyda Mr. BOWEN, Grocer, High Street, oily boreu dan 4 y prydnawn.

PWLLIIELI

PWLLIIELI. CYHOEDDIADAU SABBOTHOL-Meh. 18. Penlan (A.), am 10 a 6, Mr Mathews, Coleg Bala-Bangor. Capel Seisuig (A.) Cardiff Road, am 11 a G.30, Parch. David Thomas, y Gweinidog. Peumount (M.C.), am 10 a 6, Parch. J. W. Jones, B. A., Tydweiliog. Salem (M.C.), am 10 a 6, Parch. 11- R. Hughes, B.A., Lerpwl. Capel SeiBDig Ala Road (M.C.), am 10 a fi, Parch. ———— Tabernael (B.), am 10 a 6. Parch. Seion (W.), am 10, Mr J. M. Williams, Nefyn am 6, Mr J. H. Jones, Rhiw. Heu Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2, ysgol. Vsgol Genhadol (M.C.), Sand Street, am 10 a 6, Parch. Ysgol Genhadol North Street (A.), am 2, Ysgol. Tarsis (M.C.), am 10 a 6, Parch. Richard Hughes, Brymbo. South Beach (M.C.), am 10 a 6, Parch. Owen Jones, Penmorfa. St. Pedr, 9.30 a 6 (Cymraeg), 11 a 6 (Seisnig), Parch. J. Edwards, B.A., Ficer, a'r Parch. f Pierce Owen, B. A.. Curad. Cenhadaeth Lydewig North Street, R.G., am 10-30, Offeren Sanctaidd; am 2, Yagcl am 6, Pregeth,—Father Fifes. Y FARCHNAD.- Ymenyn fires, ice. y pwys wyau, io/- yr 120; cioedd, 0 I I- i 1/2 y pwys moch tewion, 71-e. y pwys. WEDI AIL-AGOR.-Da genym ddeall fod | chwarel Carreg-yr-Imbill wedi cael ei hail-agor. GWIRFODDOLWYR PWLLHELI.-Dymuna swyddogion y Cwmni uchod ar i'r lioll aelodau ddilyn yr ymarferiadau milwrol heno (nos Fawrth) a nos Sadwrn nesaf. Gwahoddir hwy yn arbenig y nosweithiau hyn. PRIODAS.-Dydd lau cymerodd priodas le rhwng Miss Gwen Jones, merch Mr a Mrs Jones, Victoria Hctel, South Beach, a Mr Alfred Lewis, Masnachydd Lledr, y Maes, Pwllheli. D'OD HEB GANIATAD —Dydd Sadwrn, mewn Llys arbenig, o flaen y Maer a Dr S. W. Griffith, cafodd Joseph Lestitch, grinder, ei ddirwyo i 5s. am dd'od i'r gymdogaeth heb ganiatad y Prif Gwnstabl. WEDI EI GLWYFO.-Dr" t, genym hys- bysu i newydd gyrhaedd y dref fod Private Arthur Wynn Jones, mab Mrs Jones, Moelydon, South Beach, a brawd Mrs Dr. R. Jones-Evans, wedi cael ei glwyfo yn drwm yn Ffrainc. MARWOLAETH.—Y mae genym y gorch- wyl pruddaidd o gofnodi marwolaeth un o drigianwyr hynaf y dref, sef Mrs Jane Williams, Ivy House, yr hyn a gymerodd le ddydd Llun diweddaf, yn 81 mlwydd oed. Hanai o deulu parchusaf y dref, ac yr oedd iddi hithau air da gan bet" b a'i hadwaenai. Yr oedd yn dod o dras ac o gyff nid anenwog yn mysg Wesleaid Cymreig, a chadwodd yr enw yn ddilych- win trwy ei flyddlondeb diball i'r achos. Byr fu ei chystudd, a daeth y diwedd yn dra disymwth. Cleddir (angladd anghy- hoedd) dydd lau nesaf yn mynwent Denio. Cydymdeimlir a'i dwy ferch ac a'r perth- ynasau oil yn eu galar dwfn. CYDNABOD GWASANAETH—Nos Sul, yn nghapel Penmount, neillduwyd rhan o'r gwasanaeth i ffarwelio ag arweinydd y gan yno. sef Mr Ellis P. Jones, Lleyn Street, ar ei ymadawiad i fyw 1 Gaerdydd, ac i gyflwyno tysteb anrhydeddus iddo. Cyfl wyn wyd cheque werthfawr iddo ar ran yr eglwys gan Mrs Puleston Jones, a siaradwyd gan Dr. O. Wynne Griffith, Plastan'rallt, Dr. R. Jones-Evans, Plas- yward, Mr Hugh Griffith, Abererch Road, a'r Parch. Richard Hughes, Brymbo (gynt o Bwllheli). Yr oeddynt oil yn dwyn tyst- iolaeth uchel i'w fedr a'i hunanaberth mawr ynglyn a chaniadaeth y cysegr, a'r golled ddirfawr a geid yn ei ymadawiad. Cydnabyddodd Mr Jones ei ddiolchgarwch am y gydnabyddiaeih sylvveddol a roed iddo mewn araeth fer a thoddedig.

P0 FOURCKOSESS

P- 0 FOURCKOSESS. CYFARFOD DIRWESTOL MAWR. Nos Lun, Mehefin 5ed, cafwyd un o'r Cyfar- todydd Dirwestol goreu gynhaliwyd yma. Y llywydd oedd Mr. Williams (Plenydd). Cafwyd ganddo agoriad da, a dangosodd yn glir fel yr oedd gwledydd eraill yn symud ymlaen gyda chael cwtogiad effeith- iol ar y fasnach, a chanlyniadau da yn dilyn. Yna galwodd ar y Parch. Mostyn Jones (W.), Pv\llheli, Llywydd Cymanfa Ddirwestol Lleyn ac Eifionydd, a chafwyd ganddo araech benigamp. Yr oedd yn gynwysfawr, yn glir, ac yn argyhoedd- iadal, a chodwyd y cyfartod i dir Hawn btwdfrydedd. Yn ei ddilyn ef caed gair byr a phwrpasol gan y Parch. W. P. Roberts, Old CoKvyn, oedd yn digwydd bod yn y cyfarfod. Tystiolaeth pawb oedd, ei fod yn gyfarfod rhagorol, ac yr oedd y cynuiliad yn deilvvng o'r ardal lie y mae y cewri dir westal yn byw. Ar ddiwedd y cyfarfod galwyd y Pwyllgor Lleol, a chynrvchiolid Liwyndyrus, Rhos- fawr, Tyddyn Shon, Ebenezer, a Sa'em. Penodwyd 180 frodyr i ymweled a phob ty gyda Chardiau Ardystiad y Breuin. Rhoddwyd allan 650 o gardiau. Y mae y brodyr hyn wrthi yn selog, ac yn cael derbyniad croesawus gan y mwyafrif mawr.-DIRWESTWR.

I EFATLNEWVDI

I EFATLNEWVDI). GARTREF O'R RHYFIEL. Yr wythnos ddiweddaf bu Sergeant Augustus Dobson, Farmers' Arms, gartref o'r rhyfel am ychydig ddyddiau, wedi bod yno am rai misoedd. Da oedd genym ei weled yn edrych mor dda ac mor galonog.

I MOKFA JSEFVN

MOKFA JSEFVN. GWASANAETH COFFADWRIAETHOL —Nos Sabboth, Mehefin 4ydd, cynhaliwyd gwas- anaeth coffadwriaethol yn N ghapel y Tabernael, er coffa am Corporal E. Morgan Owen, mab Mr a Mrs Morgan Owen, Glan Aber, yr hwn a gollodd ei fywyd yn Ffrainc beth amser yn ol. Gwnaed sylwadau pwrpasol iawn gan y gweinidog (y Parch. E. T. Evans). Chwareuwyd Dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn a'r Dead March ar yr offeryn gan Mr Arthur Roberts, Nefyn. Heddwch i'w hveh hyd Bydd dorau beddau'r byd Ar un gair yn agoryd

U I NEFYN I

-U- NEFYN. I WEDI COLLI AR YR HAMPSHIRE."— Newydd prudd a digalon gyrhaeddodd y llehwD yr wythnos ddiweddaf, sef fod y Lifftenant E Williams, Ty Canol, wedi colli yn y Rhyfel-long Hampshire, oedd yn cludo Arglwydd Kitchener i Rwsia. Yr oedd Lifftenant Williams yn ddyn ieuanc gobeithiol ac yn ddisglaer ei alluoedd. Mae cydymdeimlad llwyrar a'r teulu yn eu profedigaeth chwerw iawn. j

vRIIIW

-v- RIIIW. YN YMADAEL. --Mae amryw on bech- gyn wedi ymadael a ni i fyned o dan ymarferiad milwrol, sef Mri M. Williams, t Ty'nyparc; Hugh Jones, Ty'nlon Thomas Williams, Talafon, a B. Jones, Bryn- ffyr.on. Gobeithiwn y goreu iddynt, ac y cawn eu croesawu yn ol eto yn fuan. Y mae yma amryw on bechgyn hefyd, sydd yn gwasanaethu gyda'r milwyr, wedi dyfod gartref am ychydig ddyddiau o seibiant.

0 1 Cyngor Gwledig Lleyn I

-0- 1 Cyngor Gwledig Lleyn. Cytarfyddodd yr uchod yn Mhwllheli ddydd Mercher, Mr. J. Hughes Parry, U. H., yn y gadair. PRINDER GWAITH. I Cafwyd tratodaeth wresog ar bender- fyniad y Cyngor dri mis yn ol i atal gweithwyr y fTyrdd am ddau fis er iddynt helpu y ifermwyr yn y e} nhauaf -Dywedal yr Arolygydd H. Williams fod rhai o'i weithwyr ef wedi gweithio dau fis gyda'r ffermwyr eisoes, ac yr oeddynt yn foddlon i roddi dau fis yn y cynhauaf eto.—Dy- wedai yr Arolygydd D. H. Parry fod prin- der gwaith yn ardaloedd Llanaelhaiarn Yr oedd un o weithwyr y Cyngor wedi dweyd wrtho ef ei fod wedi methu yn Ian a chael diwrnod o waith yn unman Yr oedd nifer o ddynion yn cerded y fferm- ydd i chwilio am waith yn aflwyddianus Yr oedd rhai wedi gorfod myned i Dde Cymru o'r herwydd.—Ategai Mr. R O. Roberts fod nifer o ddynion yn cerdded yn aflwyddianus i chwiiio am waith.- Y Cadeirydd Mae yn gywilydd fod y Tribunal yn esgusodi dynion ieuainc, nifer fawr o honynt dan 25 mlwydd oed, yn y .ffermydd hyn, tra y mae dynion dros yr oedran milwrol yn methu a chael gwaith. —Mr. H. Pritchard, y clerc Y mae yn fwy o gywilydd fyth fod dynion priod a masnachwyr o'r trefi yn gorfod myned i'r fyddin tra y mae y rhai hyn yn cael eu gadael g.,Artref.Y Cadeirydd: Y mae cyflawnder o ddyniun yn Nosbarth Llan- aelhaiarn fu yn gweithio yn y chwareli ond sydd yn medru gwaith fferm hefyd, ac sydd yn awr allan o waith.—Dywedai yr Arolygydd Parry ei fod ef wedi gostwng I. if Jd ¡ treuliau y ffyrdd i2op. mewn tri mis.— Dywedai Mr. John Owen fod rhai o'r gweithwyr yn enill o 8s. i 10s. y dydd wrth falu cerryg. Nid oedd y rhai hyny yn debyg o fyned i wc-ithio i'r ffermydd fel yr awgrymwyd gan y Cyngor beth amser yn o|t—Dywedai yr Arolygydd Williams fod y Cyngor wedi pasio fod y gweithwyr i fyned am ddau fis i'r cynhauaf -Sylwodd Mr. Griffith Evans y gallai un dyn enill 10s. ar falu cerryg tra nas gallai y Hall ios. ar f?ilti cerry, enill 3s. dan yr un atngylchiadau.-• Dywedodd Mr David Roberts nad oedd cyflogau y gweithwyr am y mis ood 25s. yr wythnos, ac nid oedd hyny yn crmod o gyflog -Ategai yr Arolygydd fod y pris am falu cerryg yr un yn awr ag- ydoedd bum' mlynedd yn ol.—Mr. D. Roberts Teimla rhai o'r ffermwyr yma fod 4p. 5s. yn ormod o gyfiog i weithiwr am fis, ac eto fe werthant fuwch gwerth 3op am IZOp. os gallant Cynygiai eu bod yn rhyddhau yr holl weithwyr am ddau fis adeg y cynhauaf er iddynt helpu y fferm- wyr.—Cefnogwyd gan Mr. Robert Jones. -Cynygiai Mr. M. Nanney Jones, a chefnogai Mr. R. O. Roberts, fod y mater i'w adael at ddoethineb yr Arolygwyr, a ph-isiwyd hyny. TREFEDIGAETH AMAETHYDDOL. Pwysai iNIr. Nanney Jones ar i'r Cyngor wneud cais am i'r Llywodraeth sefycilu un o'r Trefedigaethau Amaethyddol ar gyfer milwyr yn Nghymru —Eglurai y Cierc fod mudiad ar droed i sefydlu tair Trefedig- aeth Amaethyddol ar gyfer y milwyr ar ol y rhyte!. Bwriedid cychwyn gyda thair Trefedigacth yn mesur o 1,000 i 2,000 o aceri yr un. Yr oedd ymgais i gael un o'r cyfryw yn Sir Gaernarfon, feallai rhwng Pwllheli a Chaernarfon.—Mr. R. O. Roberts Gwell iddynt chwilio am rywle arall, mae y ffermydd rhwng Pwllheli a Chaernarfon yn cael eu hamaethu yn dda iawn (chwerthin).-Sylwodd Mr. John Owen mai camgymeriad oedd meddwl y gallai pawb weithio ar y tir. Yr oedd eisieu dynion cryfion iawn i wneud y gwaith. Y Clerc Os y gallodd y milwyr ddal caledi y trenches yn sicr fel allant ddal gwaith y tir.-Mr. John Owen Ni bydd { yn ddim gwell na'u carcharn ar ol iddynt j fod yn ymladd dros eu gwlaci.-Ar gyny-- iad Mr. Nanney Jones, û chefnogiad Mr. G. W. Davies, pasiwyd i wneud cais am un o'r Trefedigaeth hyn yn Sir Gaer- narfon TRYCHINEB TREFOR. Adroddai y meddyg iechydol ei fod wedi gwneud ymchwiliad i'r trychineb anffor- tunus i'r tri plentyn yn Trefor, a chael ei foddhau na chawsant y gwenwyn mewn ymborth, ond, yn ol pob tebyg, iddynt ei gael mewn caws 1 lyfaint

oArweinydd i Bwllheli j

o Arweinydd i Bwllheli. Os oes rhywbeth mwy na'i gilydd yn ddefnyddiol yn Mhwllheli, hyny yw y cynghotion buddiol cddiwrth ddynion a I merched Pwllheli fu yn nodwedd amlwg yn y colofnau hyn am flwyddi lawer. Y mae uatganiad fel a ganlyn yn ar- weinydd i lawer a ailent onibai am hyny fed wedi dechreu digaloni. Ar Tachwedd sofed, 1914, dywedai Mr G. Griffiths, o 43, North Street, Pwllheli: Yr cedd ty nghefn mor ddrwg ar bryd- iau fel mai prin y gallwn ymsythu drachefn ar ol plygu am rywfaint o amser. V r oedd y posnau yn dost iawn ar dtaws yr elwlod, a chawn gur yn fy mhen, hefyd, a dang- osai'r dwr arwyddion o afiechyd. u Cynghorwyd fi i roddi prawf ar Doan's backache kidney pills ac y mae yn dda genyf i mi wneyd hyny, canys gwell- hasant y been a chiiriasant yr elwlod. Wedi defnyddio'r pills am beth amser gallwn blygu yn rhwydd. Y mae Doan's piils yn rhagorol ar gyfer drwg ar yr el- wlod, a chymeradwyais hwy Kivver gwaith. (Arwyddwyd) G. Griffiths." Ar Chwefror 2il, 1916-dros ddeu- ddeng mis yn ddivveiaarach —dy- wedai Mr Griffiths Yr wyf yn dal yn iach yn awr, ac y mae genvf feddwl mawr o Doan's pills well- haodd fy ijghefn ac alm cadwodd j yn iach." Gall amryw feddyyiniaethau rodd1 rhyddhad, ond ychydig sydd a'u gwellhad yn parhau. Fel y cynefiria'r cyfansoLIJiad a'r effaitn, rhaid cael mwy a mwy o ddogn nes o'r diwedd ffaela'r fec-dyginiaeth. Nid felly gyda Doan's backache kidney pills. Croniclir achosion a gwyiir hwy am flyt"- yddoedd ar ol i'r gwellhad cyntaf gael ei groniclo. Cawsant eu p oii gan amser, a phrofodd y gwellhad yn barhaol. Gan bob siopwr, Ih:U am 2S. gc. y bOL, oddiwrth Foster McClellan Co 8, Wells St: eet, Oxford Street, London, W. Peid- iwch gofyn am bilenau at y cefn neu'r elwlod-gofynwch yn eglur am Doan's back- ache kidney pills, yr un math ag a gatodd Mr Griffiths.

01 Yr Unig Ddynion a all Atdys1 tio etto

'0- Yr Unig Ddynion a all Atdys- tio etto. Nis gall neb yn awr atdystio yn wir- toddol ac ymuno a group oddieithr iddo gad i eni yn 1898, ac nad ydyvv etto yn ddeunaw mlwydd oed, neu ynte iddo gael ei wrthod t r dir meddygol ar ol Awst i5fed, 1915 I fechgyn anwyd yn 1898 mae atdystio yn wirfoddol yn bosibl i fyoy i'r dydd cyn iddynt fod yn ddeunaw mlwydd oed. Ar ol hyny nis gallant atdystio. I'r rhai wrthodwyd yn feddvgol ar ol Awst i5fed, 1915, bydd atdystio i groups yn aros yn bosibl hyd Awst 3iain, 1916.

j Tori Deddf y Goleu I 1 rT 1 I

j Tori Deddf y Goleu. 1- rT 1 'I i t-vtiuciciwyci Orimth Jones, noiywen Terrace, Criccieth, o beidio cydymffurfio a deddf y g-oleu. Dywedodd yr Arolygydd tod y diffynydd wedi peri cryn drafterth i'r swyddogion trwy roddi cyfeiriad cam- arweinio1. Dirwywyd ef i 7s. 6c

I Tribynlys Pwllheli

Tribynlys Pwllheli. Cynhaliwyd y Tribynlys Bwrdeisiui nos Eawrth, i ystyried ceisiadau yn rhifo tua hanercant CERDDOROL. Gwnai masnachydd esgidiau gais am esgusodiad i'w gynorthwywr. Hefyd gwnai ymddiredohvyr Capel Sa'em gais 1 am esgusodiad i'r un dyn am ei fod yn gofalu am y peiiiant trydanol. V mddang- osai Mr. Hugh Pritchard ar ran ymddir- iedolwyr y capel, a dywedai rims gallent gael neb i wneud y gwaith yn ei le. Gofynai Mr. Yale a oedd angen am oleuni trydanol yn y cape) yn awr ar ol dyfodiad deddf a'bed amser i rym (chwe-thin) Eylurai Mr. Pritchard fod y peiriant trydanol yn chwythu yr organ hefyd. Sylwodd Mr. Yale y dylesid gwneud heb wasanaeth organ mewn addoldai ar adee 1 mor ddifrifol. <7 Gofynai organydd a thiwniwr pianos am esgusodiad ar y tir y buasni yn colli ei j gwsmeriaid, y rhai y cymerodd iddo wyth, mlynedd i'w sicrhau. Gofynai y Cadeir- ydd (Mr. J. Evans Hughes) a oedd yn ystyried fod ei o bwysigrwydd cenedl- aethol. Atebai yntau eu bod newydd glnved pwyslais yn cael ei roddi ar gael cerddoriaeth offerynol yn y capelau. Os oedd y peth yn angenrheidiol yn y capelau yn sicr dylid ei gael yn y cartrefi Esgus- odwyd y ddau hyd Gorphenaf i ieg. UN O'R DDAU." Gofynai perchenog masnachdy Iron- monger am esgusodiad i un o'i weithwyr. Eglurai ei fod ef ei hun yn rhoddi ei amser yn llwyr i wasanaethu ar Gynghor- au a Phwyllgorau yn dwyn cysvlltiad a'r rhyfel. Gotynai y Cadeirydd beth oedd safle mab yi apelydd. Yn ei farn ef dyl- asai y mab neu y gweithiwr fyned i'r fyddin (cym.). E?turodd yr apelydd fod gwaith y ddau yn gwbl annibynol ar eu gilydd. Yr oedd ei fab wedi ei esgusodi ar y tir ei fod yo gofalu am beirianau amaethyddol. Yr oedd yn awr yn gofalu am werth 2,ooop. o beirianau yn cael eu gweithio ag olew yn y gwahanol ffermydd. Ar ol ymneillduo dywedodd y Cadeirydd fod y Llys yn unfrydol o'r farn y dylai un o'r ddau fyned, a gohiriwyd yr achos am bedwar diwrnod ar ddeg. CADEIRYDD MEDRUS Gofynai rheolwr Gwaith Llechi am es- gusodiad i un o'i weithwyr, gan sylwi ei fod yn dra phrysur. Y Cadeirydd Ai ni ellwch chwi wneud gwaith dau ar adeg fel hyn ? Yr apelydd: Nis gall yr un dyn wneud gwaith dau. Y Cadeirydd O, g;Il, mewn amgylchiadan eithriadol. Byddaf fi yn gwneud gwaith dau yn amI. Yr apelydd: Yr ydych yn bur glyfar (chwerthin). Y Cadeirydd 0, ydwyf, ar adegau. Yr apelydd Chwi yw y cyntaf y clywais am dano sydd yn alluog i wneud gwaith dau (chwerthin). Caniatawyd es- gusodiad hyd Gorphenaf I leg. MODURIO YN HANFODOL. Cani -tavvyd esgusodiad amodo! i ddau o wyr ?westdai (hotels) ar yr amod eu bod i yru y cerbydau modur eu hunain. Hefyd rhoed e?gusodiad amodo! i yriedydd cerbyd modur mewn gwesty arall. ESGUSODI MASNACHWYR. Esgusodwyd dau fasnachydd cig yn amodol Hdyd saddler, eill)dd, grocer, garddwr, deintydd, ac an aethw r. Hefyd esgusodwyd trafaeliv\r, yr h wn hefyd sydd yn cidw masnachdy, hyd Gorphenaf lle. Y SENGL YN GYNTAF. Gwnai Aro'ygydd Mineral Water I XVork,, gais am esgusodiad i'w wasan- aethwr, yr hwn sydd yn wr priod gyda saith o blant. Dywedodd Mr. Yale ei fod o'r farn y dylai yr apelydd neu ei was fyned, ac o'r ddau b lrnai mai yr apelydd ddylyi fyned gyntaf, am ei fod yn sengl (cym.). Gohiriwyd yr achos.

Cymanfa Gerddorol MC Dosbarth Penlleyn

Cymanfa Gerddorol M.C. Dos- barth Penlleyn. Cynhaliwyd y Gymanfa hon yn N-hapel, Tydweiliog dydd Sadwrn. Yr arweinydd cerddoiol ydoedd Mr J. G. Thomas, L.T S. C., C.vmvglo Llywyddwyd yn Ilhyfarfod y Plydnawt1 gan y Parch. J. T. Ptitchard, Uwchmynydd, a'r hwyr gan y Parch. T J Jo.ies,.D. A., Sarn Cyfeil- iwyd gan Misses Laura Ann Williams, i Tydweiliog Neilie Thomas, Sara Niary Roberts, Penycaerau a Mr O. Griffith, Rhydlios, ynghyd a nifer o grythau o dan arweiniad Mr Henry Williams, Rhydlios. Cafwyd Cymanfa ragorol yn mhob ystyr. Yr oedd nifer y rhai a eni lasant dyst- ysgrifau yn lluosog iawn. Prota hyn fod gwaith ardderchog wedi cael ei wneud yn y misoedd a basiodd, i hyfforddi y to sydd yn codi. Gwnaed coffhad amserol gan Jywydd cyfarfod yr hwyr am y diweddar Mr G. E. Jones, YsgoHeistr, Rhiw. Pasiwyd anion cydymdeimlad y Gymanfa i'w ferch. Yr oedd efe yn haeddu gwneuthur o honom hyn iddo.

Red Cross Society

Red Cross Society. 1 he workroom at the Church Hall is re-opened again.

Advertising

NOTICE OF AUDIT. Pwllheli and Boitwnog County Schools. NOTICE is hereby given that the Yeaik Slrttemnts of the Accounts of these County Schools, together with the respect- ive Books of Account, will, on the igth day of June, 1916, be deposited at the Clerk's Office, High Street, Pwllheli, and such Statements and Books of Account wiil be open to be inspected, examined and copied by any Ratepayer in the respective District of the said Schools, at any reasonable linur in the daytime, wheii the Governors of the said Schools are not sitting, until the 5th day of July, 1916, and that on tiae last mentioned day, at the hour of II o'clock in the forenoon, the Accounts of the said County Schools will be audited by Arthur E. Ellis, Esq., Assistant District Auditor, at the Office of the Clerk, to the respective Governing Bodies, High Street, aforesaid, when and where every such Ratepayer who may have any objection to any matter contain- ed in the above-mentioned Accounts mav attend and prefer his objection, and the same will be heard and determined by the Auditor. Dated this 13th day of June, 1916. O. ROBYNS OWEN, Cler k to the Governing Bodies, Pwllheli and Bottwnog County Schools. Wanted. j "FURNISHED COTTAGE, July 20th, for month, three or four bedrooms, and bath, if possible, Pwllheli or Criccieth. Moderate terms. Burgess, 34, Bridge Street, Louth, Linco'nshire. To Let. VIORWYLFA, Embankment Road, Pii, liheii. -Apply to: T. J. Hough- ton-Duvies, Solicitor, Pwllheli. LOCK-UP Shop or Office in High Street, Pwllheli. Excellent posi- tion. Apply to O. ROBYNS-OWEN, Solicitor, Pwllheli. piOUSE and SHOP at Market Square. Immediate possfssion. Inspection can be made. Apply-Thomas Hughes, Fishmonger, Gaol Street, Pwllheli. A MODERN Commodious House, situ- ate in tie best part ot Lianbedro-, Well adapted for Visitors. I nmediate possession. For particulars apply to- 44 X," Udgorn Office, Pwllheli. 1/? NEW STREET, PWLLHELI.  6, Apply t?—ROBERT PARRY & SON, Auctioneers, Pwllheli. N OS. I and 2 Church Street. Apply 1 to Mr. Arthen O. Owen, Solicitor, Pwllheli. Poultry. KA US. WOOL) Chicken Pow«ler, containing K I!round ulsect?, ensures f?r chicka in capt- vity the health-giving ele stents found in the wtld I ftato. Heilthy. K:ippy, liveable chti-ks A»E the? result. 2d. p cket SUPPLIES 20 chicks 7 ttays W. U. Kobe t", Chemise, (opposite Town Hall) Pwllheli. For Sale. < FOWLS. BEST strain. Laying Hens in full profit and young Chickens. Also, Hen House and Wire Netting. Gy private ar- rangements. All parti:ulars from William Hughes, Llys Afon, West End, Pwllheli. ALA ROAD BAKERY. DYMUNA W. R. JONES hysbysu y cyhoedd ei fod WEDI AGOR Y BAKERY UCHOD at wasanaeth y cyhoedd. Amser crasu bob dydd fydd 2 a 6 cr gicch Dydd lau 1 o'r gloch. Hefyd cresir dydd Sul. Bydd W R.J. yn ddiolchg; am bob cet- nogaeth pa mor fychan bynag y byddo. W. R. JONES. Wern Wood Saw Mil's, Llanbedrog. TIMBER of all kinds in Stock, cut to any length-HI) waste— at lowest prices. •JOSEPH -IONKS, em.