Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
13 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

AT Y GYHOEDD. DYMUNA MRS. REES JONES (GYNT BRYNEIRW, WEST END), Wneud yn hysbys ei bod wedi cymeryd drosodd y fasnach a gerid yn mlaen gan Mr. Dobbie, Western House, Cardiff Road, ac erfynia am gefnogaeth y cyhoedd. CEDWIR POB MATH 0 SWEETS, CHOCOLATES, BISCUITS GAN Y GWNEUTHURWYR GOREU. COFIWCH Y CYFEIRIAD:- MRS. REES JONES, WESTERN HOUSE (Gyferbyn a'r Post Office), Cardiff Road, PWLLHELI. Attendance Notice. Bydd Mr. Ranleigh Jones, L.D.S., R.C.S. (Edi.), SURGEON DENTIST, yn ymweled a Pwllheli bob DYDD MERCHER, yn aros gyda Mr. BOWEN, 6roeer, High Street, o 11 y boreu dan 4 y prydnawn.

P WLLHELI

P WLLHELI. CYHOEDDIADAU SABBOTHOL.—Hydref 29. Penlan (A.), am 10 a 6, Myfyriwr o Goleg Bangor. Capel Seiauig (A.) Cardiff Road, am 11 a 6.30, Parch. David Thomas, y Gweinidog. Penmount (M.C.), am 10 a 6, Parch. Robert Roberta, Colwyn Bay. Salem (M.C.). am 10 a 6, Parch. Edwin Hughea, B.A., Criccieth. Capel Seisnig Ala Road (M.C.), am 10 a 6, Parch. Taibernacl (B.), am 10 a 6, Mr. M., J. Lewis, Peorhyndeudcaeth. Seion (W.), am 10, Mr J. H. Joaea, Rhiw; am 6, Mr J. M. Williams, Nfsyn. Hen Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2, ysgol. Yagol Genhadol (M.C.), Sand Street, am 10 a 6, Parch. ———— Y&gol Genhadol North Street (A.), am 2, Ysgol. Tarsis (M.C.), am 10 a 6, Piirch. South Beach (M.C.), am 10 a 6, Parch. W. Williams, Criccieth. St. Pedr, 9.30 a 6 (Cymraeg), 11 a 6 (Seisnig), Parch. J. Edwards, B.A., Ficer, a'r Parch. f. Pierce Owen, B.A., Curad. Cenhadaeth Lydewig North Street, R.G., am 10-30, Offeren Sanctaidd; am 2, Y sgol; am 6, Pregeth,—Father Fifes.. AR YMWELIAD.—Bu Lifftenant J. R. Anthony, The Lodge, adref am ychydig seibieut. Fel y gwyddis y mae yn Swydd- og ar yr Awyrlongau sydd yn croesi o'r wlad yma i Ffrainc, ac yn ol yn wythnosol Yr oeddym yn falch o'i weled yn edrych cystal, a dymunwn iddo bob amddiffyn wrth gyflawni ei ddyledswyddau peryg- lus. NEWYDD DA -Derbyniod,d Mr a Mrs WiUiam Roberts, Penrhydlyniog, lythyr dydd Sadwrn oddiwrth eu mab-yn-ngyf- raith, Private William Williams, yn hys- bysu ei fod yn garcharor rhyfel yn Ger- mani. Oddeutu pum' wythnos yn ol derbyniodd ei wraig, sydd yn byw yn Ne Cymru hysbysrwydd oddiwrth y Swyddfa Rhyfel fod ei phriod wedi ei ladd yn Ffrainc. Yr oedd yn llawenydd mawr i'w briod a'r teulu ddeall ei fod yn fyw. MARW HeN FRODOR.—Dydd Sadwrn, Hydref 14eg, bu farw William Roberts, Smithdown Road, Liverpool, yn 76 j mlwydd oed. Brodor o Bwilheli ydoedd. Bu ef a'i frawd Mr. John Roberts, yn cadw Gefait Gof, yn Lon Crown, Carn- arvon Road. Ymfudodd i Liverpool, lawer o flwyddi yn ol. Yr oeddyn ddiacon ac yn fawr ei barch yn eglwys y Bedydd- wyr yn Windsor Street. Claddwyd ef y dydd Mercher canlynol, yn Mynwent Smithdown Road. Cydymdeimlir a'i unig ferch, ac a'i frawd, Mr. John Roberts. EIN MILWYR.- Yr wythnos ddiweddaf wrth gofnodi hanes ymweliad ein milwyr a'u cartrefi, gadawsom allan enwau Quarter-master Sergeant R. G. Roberts, Mitre Place, a Private Charley Jones (gyot yn ngwasanaeth Mr. Jones Hughes, Tower Stores). Bu. y ddau, fel amryw eraill o'u cymrodyr o'r dref, yn y brwydrau ffyrnicat yn Ffrainc. Ni ddiangasant hwythau yn holliach o'r tan heb deimlo ei fin, ond ymddengys eu bod yn dda eu gwedd yn awr, a'u cyrff yn ddiddolur. YN YMADAEL,—Prydnawn Sul, yn y Cartref, cynhaliwyd cyfarfod ffarwel a Mrs Jones, y Feistres, ar ei hymadawiad a'r dref. Rhoed tystioliaeth uchel i gym- eriad a ffyddlondeb Mrs Jones. ANGLADD MILWR.-Y mae genym yr wythnos hon y gorchwyl prudd o gofnodi marwolaeth a chladdedigaeth gwr ieuanc o filwr, sef William J. Richards, anwyl briod Mrs Annie Richards, Riverside, ac efe yn 38 mlwydd oed. Mab yd- oedd i'r diweddar Capt. Richards, Llys Dafydd, Porthmadog. Ymunodd a'r fyddin yn wirfoddol yn y cychwyn, a bu mewn ami i frwydr anioddefol yo Ffrainc, a chafodd ei glwyto yn dost ddwywaith yno. Y waith gyntaf, gan nad oedd ei archollion yn tawr, cafodd wellhad digonol mewn ysbyty yno, ac aeth yn ol i faes y gyflafan eilwaith. Y tro hwn clwyfwyd ef mor ddifrifol 3es y gorfu iddo ddychwel i ysbyty yn Llundain, ac yno am fisoedd bu yn dioeddef ac yu dihoeni oddiwrth doster ei glwyfau. Ffarweliodd a'r fuch- edd hon nos Lun, a daethpwyti a'i eorph' yma dydd lau diweddaf Yr oedd gan Mr Richards amryw gyfeillion hoff yn y dret, gan ei fod wedi bod yc. gwasan- aethu gyda!r diweddar Mr Baldwin Jones, Fferyllydd, Hed Fawr, flynyddoedd yn ol. Cymeriad addfwyn a chymwynasgar yd- oedd, a'i garedigrwydd yn ddihysbydd. Dydd Gwener cafodd aniladd milwrol, pryd y r-hoed ei weddillion marwol i orffwys yn mynwent Abererch gan osgorddlu o'r Gwirfoddolwyr ac eraill. Vn y modd yma y talwyd y gymwynas olaf i'r milwr dewjr aberthodd ei fywyd mor dawel dros bethau cysegredicaf ei wlad. Gwasanaethwyd wrth y ty gan y Parch J Rhydderch. ac yn y fynwent gan y Parch. D. Jones, y Ficer. Yr Arglwydd fyddo'n dirion wrth ei weddw ieuanc, a'i phedwar plentyn bach, I yn eu hiraeth dwys am un mor anwyl. I I LLYS YR YNADON. I Cynhaliwyd dydd Mercher.—Gerbron Mri J. G. Jones, Maurice Jones, W. W. Griffith. GOLEU RHY LACHAR. -Cyhuddai yr Ar- olygydd Owen, Thomas Williams, Tydd- yn Llwydyn, o yru cerbyd modur gyda goleu rhy ddisglaer yn y blaen. Dywedai yr Heddwas Jones ei fod wedi gweled y diffynydd gyda goleu disglaer yn ymyl gorsaf Pwllheli Yt oedd ganddo bapur teneu ar y lampau. Dywedai y diffyuydd mai cyfarfod milwr clwyfedig yn yr orsaf yt ydoedd. Ni wyddai ei fod yn troseddu. Dirwywyd et i 10s. CERBVD HEB DRWYDDED. Cyhuddai J. T. Edwyrds-joues, Margaret Thomas, Tanyffordd, Rhiw, o ddefnyddio cerbyd beb drwydded. Dywedai y ddiffynyddes ei bod yn tybio fod ganddi hawl i ddefn- yddio y cerbyd at wasanaeth teuluol. Tystiai yr Hsddwas Thomas, Gara, fod tri yn y cerbyd, ac nad oedd enw arno o gwbl. Dirwywyd hi i 15s. HEB OLEU PRIODOL.—Cyhuddwyd E. Williams, Heollys Uchaf; Griffith Roberts Bodwrog Thomas Parry, Towyn, yr oil o Lanbedrog, o yru deurod gyda llaw heb oleu priodol yn y nos. Rhoed tystiolaeth gan yr Heddwas Owen, Abersoch. Dy- wedai yr Arolygydd fod yna reolau newydd yn nglyn a beisicls yn d'od i rym yr wyth- nos nesaf, a'r pryd hwnw bydd ganddynt hawl i yru beisicl mewn Haw ond iddo gadw y cyfryw ar ochr chwith y ffordd. Y Cadeirydd: Mae yn anhawdd iawn i ni wybod lie yr ydym gyda'r holl 'reolau newyddion yma: Yr Arolygydd mae yn anhawdd iawn i ninau eu dilyn Syr. Dirw- ywyd hwy i 2s. 6c. yr un. Cyhuddai yr Heddwas Thomas, Criccieth, Wiliiam [Thomas Williams, Bryngwynt, Llan- ystumdwy, a Owen Jones, Tyddyn Felin, Uangybi,pyrubeisic!sheb oleu priodoL Dirwywyd hwy i ss. 6c. yr un.

IABERDAROX

I ABERDAROX. MARWOLAETH.—Drwg genym gof nod, am farwo!aeth Miss Jane Thomas Jones! Bryneglwys, yn 25 mlwydd oed. wedi cys- tudd maith. Dydd Mawrth, Hydref 17 hebryngwyd ai gweddillion i fynwent Eg- Iwys St. Hywyn. Cydymdeimlir yn tawr a'r teulu yn eu profedigaeth chwerw. YMADAEL.—Chwith gan lawer am ym- adawiad Mr. W. Jones a'r teulu o Safn y Pant i gartrefu yn Rhiw. Hefyd, Mr D. Ross a'r teulu yn symud i Gaernarfon Cafodd ei anrhegu gan ei ddosbarth, yn yr ysgol Sul, yn Eglwys Horeb, Uwch- mynydd, a ffon ddrudfawr. Ei ferch. Miss Annie Ross, oedd trysoryddes yr adran yma o'r gymdeithas Casglu Wyau i'r Milwyr. Dymunir pob llwyddiant iddynt yn eu cartref newydd.

ILLANBEDROG I

I LLANBEDROG. I NEWYDD DA —Mawr oedd y llawenydd yn yr ardal hon pan dderbyniwyd y new- ydd fod Pte. J. W. Jones (brawd yr hedd- was R. tones, Fourcrosses), yr hwn fu yn heddwas yn yr ardal bon, ac a hysbyswyd tel ar goll, yn awr yn garcharor clwyfedig yn Germani. Yr oedd yn swyddog gyda'r heddlu yn Nghaernarfon cyn iddo ymuno a'r fyddin.

LLANNOKI

LLANNOK. I MARW AMAETHWR ADNABYDDUS—Nos Sul diweddaf bu farw yr amaethwr ad- nabyddus Mr John Williams, Goetref (gynt Penyberth), ac efe yn 82 mlwydd oed. Ystyrid ef yn ei ddydd yn un o amaethwyr mwysf cyfrifol y wlad, a bu ei lwyddiant yn myd amaethyddiaeth yu fawr. Yr oedd yn gymeriad nodedig o hoff, a hawdd y gellid gwneud cyfaill o hono. Nid oedd ei iechyd yn dda er's amser bellach, ond ni feddyliodd neb fod y diwedd mor agos. Yr oedd Mr Williams yn frawd i Mrs Morgan Evans, Alunfa, Salem Terrace. Pwllheli. Cymer yr ang- ladd (preifar) le ddydd Gweaer nesaf yn mynwent Penrhos Cydymdeimlwn a'r teulu oil yn eu dwtn alar -0--

LLITHFAEN

LLITHFAEN. COR Y PLANT.—Da genym ddeall fod Cor y Plant, dan arweinlad Mr W. H. Roberts, y Llythyrdy, yn paratoi er rhoddi gwiedd i'r ardal y Nadolig- eleni etc. Rhifa y cor oddeuta 45. Y gyfeilyddes ydyw Miss E. Edwards, Llifaen isat. CASGLIAD DYDD DIOLCHGARWCH —YN nghapel y Methodistiaid Callinaidd casgl- wyd y swin o 36p. 17s. foe. yn ystod dydd Llun Diolchgarwch. Yr oedd yn gasgl- iad rhagorol pan gofir fod cymaint o ddynion ieuainc yr ardal wedi cael eu gwasgaru. CYDYMDEIMLAD-No.3 SuI, pasiodd Eglwys M.C., Llithfaen, bleidlais o yd- ymdeimlad a Mr. J. W. Goddard, Plas Pistyll, yo ei brofedigaeth chwerw o golli ei briod yn dra sydyn. Mae Mr. Goddard a'r teulu yn cyfranu vn hael at yr achos. Ac yn ffyddlon iawn yn y gwasanaeth.

I PENRHOS i

PENRHOS. i CYMDEITHAS LENYDDOL —Nos Iau, bu y Parch. J. Puleston Jones, M.A., Pwll- heli, yn anerch :yfarfod agoriadol y Gymdeithas Llenyddol. Mater ei anerch- iad ydoedd: Efengyl loan. Tystiolaeth pawb oedd yn bresenol ydoedd-mai da i ni fod yno. Cafwyd llawer o oleuni a gwybodaeth ganddo mewn byr amser a'r y maes. Ein dymuniad ydyw:- Etto'n fuan, dowch i Bethel, Daw i'ch gwrando lond y Capel, William John ddaw yno i'ch cyrchu- Mr. Owen i'ch hebryngu. Gwnaeth Mr. R. Williams. Fourcrosses House, waith :canmoliadwy iawn fel Llywydd. Talwyd diolchgarwch gwres- ocaf y Cyfarfodji'r Parch. J. Puleston Jones ar gynygiad Mr. R. Jones, Tynyryn, ac eiliad Mr. O. Robyns Owen, Erw Wen.

Tribynlys LleynI I

Tribynlys Lleyn. I I Cynhaliwyd yr uchod dydd Sadwrn, yr oedd yn bresenol :-Mri. Maurice Jones. (Cadeirydd) John Pierce, Parch. T. E. Owen, Mri. William Roberts, Hugh Pritchaid, (Clerc) J. G. Jones, G. F Yale, (Cynrychiolwr Milwrol) Daniel Jones, (Cynrychiolydd Amaethyddol). GWEITHIO I UNARDDEG 0 WEDDWON. Ymddanghosai Mr. M. N. Jones, ar ran Tyddynwr o Llanbedrog, yn gwnevd cais am adnewyddiad i'w esgusodiad. Dywedai Mr. Jones, fod y dyn yn llafurio a'r ffermydd i unarddeg o wragedd gwe- ddwon. Yr oedd wedi darbodi er prynu ceflfyl ac offer eraill. Gwrthwynebai Mr. J. G. Jones. Ategai Mr. M. N. Jones, fod golwg yr apelydd yn ddiffygiol, ac yr oedd yn 33ain, mlwydd oed, credai fod ei as- anaeth i'r manddaliadau yn yr ardal, yn anmhrisiadwy. Esgus )dwyd ef hyd Rhag- fyr 3 lain. a'r yr amod iddo barhau i wneud y gwaitha gyflawnir ganddo yo awr :gyd- ago anogaeth a'r iddo fyned i'w larchwtlio i Wrxham yn y cyfamser. ARAFWCH YR AWDURDODAU MILWROL 6wnai hen wraig ocdranus apel am esgusodiad i'w mah. Dywedai ei bod yn fethejlig iawn ac nad oedd ganddi ond y bachgen i ddibvnu arno. Dywedai y Cadeirydd ei bod wedi aros pedwar mis yn rhy hwyr cyn gwneud y cais. Yn ateb i'r Clerc dywedai na alwyd y bachgen i'r fyddin Ate^odd y Cadeirydd cod y dyn yn agored i fyned i'r fyddin er's pedwar mis, ac fod yr awdurdodau yn arafaidd iawn. Gwrthodwyd y cais. GWRAIG 0 ENLLI. r Apeliai dau amaethwr am esgusodiad i un gwas. Mesurai eu fferm r6 o aceri a'r lfermarall 2oain, acer. Dywedai un o'r apelwyr nas gallai wneud heb y gwas am ei fod yn gorfod myned i Ynys Enlli yn fynych iawn. Mr. J. G. Jones,—Beth sydd yn galw am t chwi fyned 1 Enllir Apelydd-wedi priodi gwraig oddi yoo yr ydwyf a ihaid myned yno ati yn achlys. urol gan ei bod ei hunan yno. Y Clerc: Buasai yn galedi mawr eich rhwystro i Eolli. (Chwerthin). Yr ydych yn haeddu cydymdeimlad y Llys. Gwrthodwyd y cais. EISIAU BOD YN LLONGWR. I Gofynai Mr. Morris N. Jones, sun ganiatad i fachgdn o Cilan, i wneud apel am esgusodiad. Eglurai Mr. Jones, fod y bachgen wedi ymuno yn wirfoddol a'r fyddin yo Ebrill 1915 Bu yn y fvddin am 46, o ddyddiau ac yna cafodd ei ryddhau am ei fod yn rhy ieuanc. Ar 01 hyny iaeth y bachgen i'r mor, a phan oedd yn mynad i'r llong yn Caerdydd. cymerwyd ef i ifyi-iy gan Swyddsg Ymrestru. Caniatawvd iddo ddod acref, ac awyddai mam y bach- gen am gael aros a'r y mor. Caniatawyd iddo "oeud cais am gael aros yo y mor.

Pensiwn ir Hen

Pensiwn i'r Hen. Cyboeddir y cynllun i ychwanegu pen- siwn i'r hen bob!, sydd yn dioddef oddlwrth galedi arbehig oherwydd y rhyfel. Y mae'r cynllyn yn darparu haner coron, fel y swm uwchaf ychwanegol, a phenderfyntr y swm gan Bwyllgorau'r Pensiwn, a'r Isowyllgor- au. Bydj i'r pwyllgorau gadw mewn golwg amcan y Llywodraeth, wrtb berid- erfynu'r achosion. Rhoddir ystyriaeth i bris bwyJ, rhenti, a safon gyffredinol byw I yn y gymdogaeth. i o j

Pan oedd Bywyd yn SymlachI yr oedd yn hWYej I

Pan oedd Bywyd yn Symlach I yr oedd yn hWYej Pà m?e'r organau yn dech? eu gwan- j hau, Vi moreu oes neu mewn?enaint, yr elwlodN y'n blino gyntaf, a h y ddylai g

Wesleaid Lleyn ac Efflonydd I

Wesleaid Lleyn ac Efflonydd. I Dydd lau, bu i Wesleaid Lleyn ac Eifionydd gynal cynhadledd yng Nghri- ccieth, i ystyried y modd mwyaf efFeithiol i wrthweithio y difdterwch sydd yn medd- iar.u yr Eglwysi a'r hyn o bryd Llywydd- wyd y gweithrediadau gan y Parch. C. Pritohard, PA Ilheii, yr hwn a siaradodd yn effeithiol iawn a'r ddifaterwch yr oes a'r modd mwyaf effeithiol i'w wrthweithio. Dywedodd Mr. R. M. Williams, Criccieth fod ymraniadau cartrefol yn cyfrif am lawer o'r musgrellni crefyddol presenol. Yr oedd y naill ladran yn eiddo Paul a'r adran arall yn eiddo Apolos. Yr angen m'awr ydoedd dychwelyd yn ol at Grist. Yr oeddynt yn ymdroi gormod gyda thretniadau allanol heb fyned i mewn at y person byw oedd yn rym a sail i fywyd Cristionogol. Siaradwyd yn mhellech gan Mr. Humphreys, Llanbedtog, ar yr augen am brofiad personol o'r gwirionsdd. Dywedodd mai peth i'w byw ac nid peth i'w gwybod yw crefydd. Siaradwyd ymhellech -an M ri. Lewis, Pwllheli, Richard Roberts, Pwllheli: H. Jones, Criccieth; John Griffiths, Nefyn, a Owen Evans, Criccieth. Caed c) nhadUdd o'r swyddogion yn unlg yn y boreu a chrQdir y daw mawr les o'r cyiarfodydd.

I 0 Bwys i Amaethwyr

I 0 Bwys i Amaethwyr Y mae'r Ysgrifenydd Cartrefol vedl anfon rhybudd allan, set fod yn ofynol i bob person a ganfyddir ar Hydret 2. iin, ac ar ol hyny, fyddo yn arwain CI.tTyl, caseg, cool, mul, tarw, b'uvch, net lo, dafad, oen, gafr, mochyn. etc., yn y tod y cyfnod rhwng haner awr ar ol mac Iud haul a haner awr cyn iddo godi, ar hyd ffyrdd cyhoeddus, gario lamp a goleu gwn ami ar y blaen ac o'r tu ol. Pan na byddo mwy na phedwar o ni- feiliaid, gellir cario'r lamp gan y pe ii)n fyddo'n arwain. Pan fyddo rhagor nag 20 o wartheg, peu dros gant o dde: -idt etc bydd yn ofynol cael dwy 1H 

Advertising

SALES GAN IBI. B. PARRY VI F iB NPHYLLlP. BOTTW I OG. -OSODIAD R IRI R. PAaR^ A'I FAB. ,ed; eu cyfarwydd^^an Mr. H. E. Jone. I OSOD AR A-UC7 rJON, DYDD S \D- WRN, HVÐREF 2n, 1916, yr Ht ILL DIR yn JMiau cyfleus Vw bori. Teh 'au fel yr hysbysir ar y pry. VR AUCT) ON I DpECHREU AM 'R GLOCH. 5, Salem Terrace. Pwllheli. BRYNEIRW. WEST END PARA 3E, PWLLHELI. SALK OF HOUSEHOLD APPOIMT- MENTS. VIESSR5 R. PARRY & SON./are AI instructed by Mr. Rees Jones, who is removing, TO SELL BY Ptft LIC AUCTION, \at the above place On THURSDAY^NOVEMBER 2fld, i ji6, HOUSEHOLD^ FURNITURE c up- rising briefly :—2^ Suites of Ct) ch, 2 I- asy and 4 Small Chaif^ Couch yfcasy Cl-air; 3 Side Boards r)ining,, a abtles Pier Glass Inlaid Oval Table Work T ble Bedroom Suite of ^VauSrobe, Dre sing Drawers, Washstand,and 2 Chairs Sev- eral Brass and IronXBedsteads; Single Bedsteads with Box, Wire ilnd Mock Mattresses, Bolste/s, Pjllows, COL 1 ter- panes, BInket Arc., Several of Dressing Drawls, and\ Washstands Towel Rails;/ Toiletware; Bedroom Chdirs; Lo? in Glasses Fenders 5ii}J Fire Irons; )'Idures: OilcJ'th. Carpts, Plant jPlted China, and\ Glassw *re Slop Paits? Water Cans, arid Kiti hen Utsnsilsy UmbreUa Stand,\ Weather Glass, j SAL L /TO COMMENCE AT\t P.M. TERMS: CASH. /.a11l4eiii Terrace, Pwllheli. To Let. MORWYTLFA, Embankment Road, ¡ Pwllheli.—Apply to: T. J. Hough- too-Davies, Solicitor, Pwllheli. VO 8, SALEM TERRACE Appy:— ? within. LOCK-UP Shop or Office in High Street, Pwllheli. Excellent posi- tion. Apply to O. ROBYNS-OWEN, Solicitor, Pwllheli. -+- O HIGH STREET, 7 Rooms, Gas 39 Stove, good Yard, OutbuH?ng, Back Entrance. Apply-j Jones, b. em Terrace. Lost. ON September 21st, LADIES NAVY BLUE SILK UMBRELLA. Flder will be rewarded. E. "Udgorn Offil-e." Ar Werth. SOUTHWELL OIL ENGINE, 2 Vp. in Perfect working order. Mu' be sold ^13. Apply:-). ,Udgorn Ofi :e. For Sale. PRIVATE TREATY. SHOP FIX- L TURES, TIMBER, STILLAciES, on Wednesday 25th. EVAN ROBERTS & Co., 8, Station Square, Pwllheli. .rI (? 4\- v-wr :¡, Wern Wood Saw MH s. Llanbedrog. TIMBER of all kinds in Si *ck, cut to any lcngth-U", vrabte— at lowest prices. Joseph Jckes^ ^Vern.