Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
TREM AR Y SEFYLLFA

TREM AR Y SEFYLLFA. Am y foment y mae pethau yn dawel ar faes y frwydr yn Ffrainc a Flanders. Mae sylw y byd yn cael ei ganolbwyntio ar ymgyrch fawr y Germaniaid i enill Warsaw, oddiwrth yr hon y mae eu milwyr etc bell- der o 35 milltir. Er mwyn ceisio cyrhaedd yr amcan yma mae y colli gwaed yn fwy dychrynllyd nag eiddo'r Germaniaid o amgylch Ypres tia yn ceisio enill y ffordd i Calais. .1 Mae eu dynion wedi cael eu lladd yn un <:orphlu mawr. Ymdeithiai y German- iaid ymlaen yn un llu, ynghyda chanoedd o fagnelau, yn eu hymgais i dori drwy lin- ellauy Rwsiaid. Canlyniad yr ymgais gyntaf oedd iddynt gael eu taflu yn ol, a cliolli miloedd o fywydau. Ond parhau mae'r frwydt, ac y mae digonedd o dystiolaeth parthed ei ffyrnigrwydd. BUDDUGOLIAETH Y RWSIAID. Mae y Rwsiaid wedi enill buddugoliaeth Iwyr ychydig filltiroedd o faes newydd y frwydr. Maent wedi llwyddo i dori ffordd ar draws yr afon Hzura, a thrwy hyn osod mewn perygl safieoedd y Gernianiaid. Yr oedd ymosodiad y Germaniaid mor ffyrnig a phenderfynol nes peri i'r dynion ruthro ar bidogau y Rwsiaid bob yn bump. Gwyddent mai angeu oedd yn eu disgwyl gaii na chymerid carcharorion. Yr oedd y brwvdro yn v ffosydd o natur I ddychrynllyd, a chododd yr haul ar olygfa o laddfa gwaedlyd sydd yn herio desgrif- iad. Yr oedd y ffosydd wedi eu troi yn feddau i ganoedd o'r meirw. Yr oedd dynion bron marw ac ereill wedi marwyr oil wedi eu pentyru ar eu gUydd. Dvna'r pris dalodd y Caisar am ei ymdaith orchestol ar Warsaw. YN ■FLANDERS- j I IYN' FLANDERS. I Ychydig sydd i'w groniclo o Flanders I o ffvnonellau yn Holland daw newyddiom t fod y cyd-fyddinoedd yn gwneud cynydd, end nid ydynt yn cael eu cadarnhau gan yr adroddiadau swyddogol o Ffrainc. Gyda'r Cadfridog Joffre mae'r symudiad nesaf yn Flanders yn gorwedd Mae'r Germaniaid yn foddlon ar ddal yr hyn I -sydd ganddynt. I RHANAUV ER AILL Y LLINELL. I Ar hyd y gweddill o'r llinell ymladd j rhwng v magnelwyr yw'r banes ac yn ol ( yr ,(t t? adau swyddogoi gyda'r Ffranc- I wv'? Y gorwedda'f fantais yn v cyfeiriad •| ynn. Y mae'n ddigon posibl mai taweJ- well cyn ystorom yw'r uchod- Mae'r tywydd wedi. gwella, ac mae'r adroddiadau. o Paris yn awgrymu fod di- gwyddiadau mawrion ar fin cymeryd lie ar hyd y llinell o For y Gogledd i'r Vosges. Y teimlad yn Paris ydyw fod y fantais wedi pasio oddiwrth y Germaniaid i'r cyd-fyddinoedd, a phan benderfyna y Cadfridogion Ffrengig fod yr adeg wedi dod iddynt daro, bydd diwedd ar freudd- wyd y Germaniaid i oresgyn Ffrainc. I t HELYNT Y LLONGAU. I Y mae ymffrost y Germaniaid y bydd ( iddynt suddo pob Hong a ddeuai o fewn 30 milltir i dir Prydain wedi bod yn fethiant. Disgwylid i'r bygythiad beri dychryn yn mysg masnachwyr Prydain. Y mae'r gwledydd ambleidiol yn teimlo yn fwy cynhyrfus o lawer o herwydd y petli. Mae'r America yn bur ddigofus, ac y mae gan y Wasg Americanaidd bethau pur liniog i'w dywedyd am y gwlcidyddwyr ¡ sydd yn rheoli pethau yn Berlin. Gellir desgriiio y Germaniaid fel yn meddu gallu anghyffredin i wneud gelyn- ion i'w gwlad eu hunain- Yn ol y rhestrau swyddogol a gyhoeddir gan Germani, y mae eu colledion ar y mor yn 15,000. Cynwysai dwy restr yn unig enwau 1,178 a 1,089 o idynion a swyddog- ion wedi eu lladd, eu clwyfo, neu ar goll. Nid yw y rhestrau uchod yn cynwys y rhai a gollwyd yn suddiad y Blucher y I dydd o'r blaen. I f 11 Y TYRCIAID. I Yn ystod yr wythnos daeth newyddion I pendant am ymgais y Twrciaid i groesi camlas y Suez. Gwnaed hyn rhwng Ismailia a Toussoum-wrth ben y Bitter Lakes. Hefyd gwnaed ymosodiad yn Elkantara, r lie collodd y gelyn 16 wedi eu lladd a'u J clwyfo, a 40 wedi eu cymeryd yn garchar- orion. Methiant llwyr fu'r ddwy ymgais, ac hefyd ymgais v Twrciaid i bontio'r gamlas. Cyhoeddir fod H.M.S. Hardinge wedi ei tharo ddwywaith yn ystod yr ymosodiad ar y gamlas. Yr oedd ein colledion ni yn ddau swyddog a 13 o ddynion wedi eu lladd, a 58 wedi eu clwvfo. Cymerwyd wyth o swyddogion a 282 o ddynion gqnym yn garcharorion yn Is- mailia. Aeth y gelyn i'r ffosydd,^ darfu iddynt danio arnom o bellter o 800 llath. Amcangyfrifir fod colledion y Tyrciaid yn yr 3-inosodiad ar Gamlas y Suez oddeutu 3;000 o ddynion. Cymerwyd tri o ynau mawr, ynghyd a cliyficnwad mawr o fwyd a phylor, a 90 o gamelod. Dywedwyd fod y Tyrciaid wedi dod o Seila, yn Palestina, a'u bod wedi cymervd oddeutu 25 diwrnod aI' V daith.. v ar y daith. > YN Y CARPATHIANS. I 0 Rwsia daw hanes am gynycld syl- I weddol a phwysig yn y Carpathians. Dy- wedir fod y Rwsiaid wedi gorchfygu yr Awstriaid, ac wedi croesi y bwlch. rhwng Jaliska a Meso-Labortsh. Gwnaed amryw o ymosodiadau ffyrnig gan fyddinoedd v Germaniaid a'r Awstriaid yn y rhanbarth hwn, ond gwrthsafwyd yr J oil ohonynt. Dywedir i'r Rwsiaid gym- eryd dwy fil o'r Awstriaid yn garcharorion. 1 I MANION RHYFEL. I Dydd Mercher chwythwyd i fyny bont y rheilffordd sydd yn croesi yr afon St. Croix, sydd yn ffurfio ffindir y llinell rhwng y Maine a New Brunswick. Nid oedd y bont wedi ei llwyr ddinystrio. Cymerwyd Germanwr o'r enwHorne i'r ddalfa ynglyn a'r mater, a dywedwvd ei fod vn perthyn i Germaniaid mwyaf blaenllaw New York. Desgriiir y brwydro yn Poland gan yr I adroddiadau swyddogol o Rwsia fel yn ddychrynllyd. Gwnaed ymosodiaclau penderfynol gan Von Hindenburg, ac am I yr wythnos yn diweddu Ionawr 30 dy- wedid fod colledion y Germaniaid yn 6,000. Adroddir fod y Dacia,' y llong German- aidd a drosglwyddwyd i berchenog sydd yn Germanwr-Americanaidd, ac yn cario llwyth o gotwm i Germani, wedi cyrhaedd Land Key, ar lanau mor Florida, ac hyd j hyny heb ei dal. Adroddir, ond nid yn swyddogol, fod ehedwr Prydeinig wedi gollwng ffrwyd- belen ar fad tanforawl Germanaidd yn Zeebrugge, ac wedi ei suddo. • I Y mae y Penaeth Kemp a 529 o wrth- ryfelwyr De Affrica wedi rhoddi eu harfau I i lawr, felly y mae y gwrthryfel yno ar ben. Cymer prawf y gwrthryfelwr De Wet le yn fuan yn Bloemfontein ar y cyhuddiad o deyr n frad wr iaeth. Ar Ionawr 19eg, fel yr oedd yr agerlong Ffrengig Champagne yn mordeithio o Mexico i Carunna, derbyniodd j capten frysneges diwifrau yn hysbysu foa ymysg y teithwyr Almaenwr a chanddo bump lfrwydbelen yn ei feddiant gyda'r amcan o chwythu y Hong i fyny, Cymerwyd yr Almaenwr i'r ddalfa, a chaed fod y ffrwyd- belenau ganddo

Y CYNHADLEDD ARIANOL

—. Y CYNHADLEDD ARIANOL. Yr ydym oil wedi gweled darlun Mr. Lloyd George yn eistedd yng nghadair y Gynhadledd Arianol bwysig a gynhaliwyd ym Mharis, a chydag ef Weinidogion Cyll- idol Ffrainc a Rwsia. Ychydig all y cyffredin o honom amgyffred am y broblem fawr gai sylw'r gwladweinwyr enwog ac ni roddir eto fawr o fanylion am y gweith- rediadau. Ond deallwn oil fod .ymgais i gael ei gwneud i gael dealltwriaeth a chyd- weithrediad rhwng y Cyngrheiriaid ym myd pwysig arian. Cyferfydd y gynhad- ledd lawer gwaith eto cyn y gellir cwbl- ha11'r cynlluniau y disgwvlir eu cymeryd i ffurfio undeb agosach yn y ffordd i gyfarfod a thraul y rhyfel ac i gadw peiriant arianol y gwledydd i redeg yn esmwyth er gwaethaf y pwysau ofnadwy sydd arno. "7: -T;r:=,==:1£:=-=-=- -=--

Advertising

Why buy imported Milk Chocolates V when a superb home product like ?MAZAWAnEE? JM!LK I CHOCOUTE [ MM is so infinli"n" ? U^