Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
I London City Midland Bank Ltd t

-==. =-=.= I London City & Midland Bank Ltd. t Cyahaliwyd cyfarfod blyn YddOlCYfranddalW yr I, yr Ariandy uchod yn Llundain ar y 29ain o lonawr, i dderbyn yr Adroddiad a'r Fantolen, i gyhoeddi y Cyfran-dal, i ethol Cyfarwyddwyr ac Archwilwyr, ac i drafod materion arferol. ) Llywyddwyd gan Gadeirydd yr Ariandy, Syr Edward H. Holden, Barwnig, yr hwn a ddywed- j odd :—Bychan y meddyliem pan yn ymwahanu ar derfyn y cyfarfod flwyddyn yn ol ein bod ar drothwy Rhyfel ar raddfa mor arswydus o fawr. Yr oeddym wedi gweled ac wedi galw sylw at y ffaitit fod Germani yn casglu cymaint a allai o Aur, ond ni wyddem fod hynny yn cael ei wneud iel rhagbaratoad ar gyfer ymdrech aruthrol oedd j yn ymyl, a'r hon oedd i siglo sylfeini arianol a masnachol yr holl genhedloedd. Yna aeth y Cadeirydd ymlaen i ddangos mor hanfodol ydyw i bob gwlad sydd mewn rhyfel i fod yn feddiannol ar helaethfwydd o Au a phrofodd oddiwrth ystadegau fel yr oedd Germani wedi bod yn paratoi at ryfel yn yr ystyr yma-swm yr Aur yn Ariandy ei Llywodraeth yn 1910 oedd 32 o tiliyntrau o bunnoedd, erbyn dechreu'r Rhyfel yr oedd yn 68 miliwn, ac yn awr y mae yn 106 miliwn. Ond er maint ei hadnoddau, credai'r Cadeirydd y byddai yn wasgfa arianol arni, heb son dim am ystyriaethau eraill, cyn bo hir. Ymhellach ymlaen yn ei araitli, dywedodd ein bod ninnau fel Teyrnas byth er pan dorrodd y Rhyfel allan, yn gwneud ein goreu i gadw'r Aur sydd gennym yn ein meddiant, ac i dynnu rhagor i mewn. Y mae yng nghoffrau y Bank of England, ar hyn o bryd 69 miliwn o bunnoedd; ac er fod rhai o Ariandai'r wlad yn petruso cy- hoeddi yn eu Mantolenni y swm sydd yn e diweddaf yn £ 14,086,000. Nid oes angen i mi eich sicrhau ein bod wedi gwneud darpariaeth helaeth allan o'r enillion i gyfarfod ag unrhyw golledion all ddigwydd o'r cyfeiriad hwn. Cyfanswm yr ariam roddasid yn fenthyg genym ar ddiogelion ar ddiwedd y flwyddyn 1913 oedd £ 51,300,000. Wrth gynnwys tiigyrau y Metro- politan Bank yr oeddynt ar ddiwedd Gorffennaf diweddaf yn 61i o filiynnau, ac ar y 31ain o Ragfyr yn £ 62,400,000 Deuwn yn awr at gyfrif yr Enillion. Fel y danghosais yn barod ni fu y llogau mor ffafriol i'r Ariandai yn y flwyddyn aeth heibio ag yn y flwyddyn flaenorol, ac felly gwnaed llai o elw. Hefyd, rhesymol oedd disgwyl y buasai rhaid i'r ddarpariaeth ar gyfer colledion yn 1914 fod yn fwy nag yn 1913. Y canlynlyniad yw na bu'r flwyddyn ddiweddaf yn un llawn mor ennillfawr a'r flwyddyn o'r blaen. Yr elw clir am 1914 oedd £ 1,106,808. Cymerodd y Cyfran-dal yn 01 £18 yn y cant, sef yr un faint a'r flwyddyn flaenorol, y swm o f,785,794, gan adael gweddill, ar ol talu Treth yr Incwm am yr hanner cyntaf o'r flwyddyn, o £ 293,292. Gofidiem nas gallem weled ein ffordd yn glir i barhau i dalu Treth yr 1 Incwm, oblegid y mae'n amlwg fod y Dreth hon yn rhwym o gyrraedd swm mawr yn y man. I Ystyriasom hi yn ddyledswydd arnom i osod y swm arferol o Z20,000 i gyfrif Blwydd-dal y Swyddogion, a phenderfynasom mai'rcwrs doeth- af oedd cario'r gweddill ymlaen i gyfrif y flwydd- yn bresennol. Ymae'r gweddill hwn, ynghyda'r hyn gariwyd drosodd o'r flwyddyn gynt, yn gwneud y cyfanswm o £ 421,285. Yr unig gyfrif sy'n aros i mi gyfeirio ato yw y Buddsoddion. Fel y gwyddoch, yr ydym ni, fel Ariandai eraill, wedi bod o flwyddyn i flwydd- yn yn darparu allan o'r enillion gogyier a phob gostyngiad ym mhris y Buddsoddion nes bod eu swm ar ein llyfrau yn is na'u gwerth yn y farch- nad, ond eleni nid oedd yn hawdd eu prisio ar y 31ain o Ragfyr, oherwydd y Rhyfel; o ganlyn- iad fe u prisiwyd yn ol y rhestr am y 27ain o Orffennaf, 1914, sef y rhestr-swyddogol ddiwedd- af cyn cau y Stock Exchange. Fel y daw pethau i'w lie, dichon y bydd i'r prisiau fynd i fyny, a phan ddeuwn i derfyn y Rhyfel, os y pery am flwyddyn ymhellach, bydd gennym swm mewn Haw mwy nag hyd yn oed £ 421,285. Allan o'r swm hwnnw, fe gymervvn, os yn angenrheidiol, ddigon i gyfarfod a'jr gostyngiad ym mhris y Buddsoddion. Pasiwyd fod cyfran-dal o 4s. 6d. y gyfran am y chwe mis diweddaf yn cael ei dalu ar y laf o Chwefror, gan dynnu allan Dreth yr Inq,wm. Gwna hyn, gyda'r tal a wnaed am chwe mis cyn- taf y flwyddyn, y cyfanswm o £ 18 yn y cant. I I- I

il ARTHOO ARTHOC

il ARTHOO. ART HOC.. Y Gymdeithas Ddiwylliadol —CynaliwycL yr uchod nos Wener, Chwefror 5ed, dan lywyddiaeth Mr. Morris C. Jones, Glasfryn Terrace. Dechreuwyd trwy gael unawd ar y berdoneg gan Miss A. Morris, Bro Dawel. Y mater oedd dan sylw ydoedd Dadl, Pa un ai Haiarn ai y Pren sydd fwyaf defnyddiol?" Pren: Mr. Cad. Roberts (ieu.), Ynys-gyffylog, yn absenol- deb Mr. John R. Richards, yr hwn oedd wedi ei luddias gan afiechyd. Haiarn Mr. Owen Edwin Jones. Traethwyd y gwahanol wrthddrychau yn ddeheuig gan y ddau frawd, a diolchwyd yn gynes iddynt. Ni phleidleisiwyd. Cafivyd sylwadau ymhellach. gan Mri. Morgan Williams, John Higgon, Goronwy Davies, Morris C. Jones. Cafwyd adroddiad,. Castell Caernarfon,' gan Mr. lorwerth C. Edwards, Fegla fach. Hefyd unawd > rhagorol gan Mr. Gwylfa Lewis Wynne, Wesley Terrace. Cafwyd cyfarfod da, a. daeth cynulliad da ynghyd er mor an- ffafriol ydoedd yr hin. Cyfeiliwyd gan Miss Edeila Wynne. Nos yforu (Gwener} y chwiorydd fydd yn cynal y cyfarfod.

i RUM IR MtLWYR

-

IAETHU AR YSBYTYLONGn

IAETHU AR YSBYTY-LONG. n p ——— Yr wythnos ddiweddaf gwnaeth Gwein- idog y Llynges Ffrengig yn hysbys fod llong tan-forawl Germanaidd wedi tanio torpedo ar ysbyty-long Brydeinig-yr Asturias--ddydd Mawrth, oddeutu pym- theg milltir i'r gogledd-gogledd-orllewin o Havre. Yn ffodus, ni chyrhaeddodd yr ergyd ei n6d. y Y mae y weithred hon yn doriad haer- Hug ar ddarpariaethau Cynhadledd yr Hague yn 1907? dan ba rai yr oedd ysbyty- ( longau i gael eu diogelu. longau i gael eu diogelu.