Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
DYDD SADWRNI

DYDD SADWRN. I SUDDO PEDAIR LLONG. I BRWYDR AR Y MOR. I Hysbysir yn swyddogol heddyw fod desr o longau rhyfel yr lAmaen wedi gwneug ymgais aflwyddianus i ddinystrio y llongau transport Prydeinig yn y Sianel Seisnig. GtWfiaed yr ymosodiad nos Iau, ac yr oedd y llongau y rhai cvflymaf feddai y gelyn. Llwvddasant i suddo un long transport o'r enw Queen, ond nid oedd llwyth yndd o gwbl, ac achubwyd yr holl ddwylaw. Soddwyd dwy o longau rhyfel (destroyers) y gelyn, a llwyddodd y gweddill i ddianc am en cuddfan. Mae un Hong rhyfel fech- an Brydeinig o'r enw Flirt ar goll, ac ofnir ei bod wedi ei suddo. Llong fechan 380 tunell ydoedd. Cafodd cwch torpedo arall o'r enw Nubian, 1,062 tunell, ei daraw gan torpedo a suddodd pan wedi dod i'r lan. Adeiladwyd y Queen yn 1903, a pherthynai i'r South Eastern a Chatham Railway Company. Dywedir fod y llong Flirt yr hon sydd ar goll, wedi bod mewn ymdrechfa a phedair o longau y gelyn. Ymddengys fod y gelynion yn gwneud ymgais arbenig i ymyryd a'r drafnidiaeth sydd rhwng y wlad hon a Ffrainc. Hefyd, ei bod yn debyg o wneud ttawrr ymdrech eto, ond bu eu hymgais yn gwbl aflwyddianus y tro hwn. ADRODDIADAU CELWYDDOG. X ♦ — Mae"r gelynion yn eu hadroddiad swydd- ogol o'r frwydr ar y mor yn dweud eu bod wedi dinystrio deg neu ddeuddeg o'n clud- longau yn y culfor, a dywedant fod eu holl longau hwy wedi dod yn ol yn ddiogel. Y mae'r drafnidiaeth fawr a didor sydd yo myned ymlaen yn y culfor rhwng Lloegr a Ffrainc yn un o'r dolenau cryfaf yn yr Undeb rhwng y Cyngrheieiaid. Er fod Hynges yr Almaen yn llechu o fewn ychydig filltiroedd i'r lie y cerir y draf- nidiaeth hon ymlaen methant ymyryd a'r ddolen gydiol hon, ond os ydyw y llyng- esBrydeinig wedi llwyddo i gadw'r drafnid- itieth hon yn ddiogel am dros ddwy flynedd nid oes perygl y caniateir i'r gelyn ei dinystrio yn awr. I BRWYDRO YN YR AWYR. I Adroddai'r swyddogion Prydeinig o Ffrainc fod y gwlawogydd yn achosi cryn ddyryswch i'w hymdrechion ar y Somme. Mae'r gelynion yn dangos bywiogrwydd anarferol gyda'u llongau awyr. Mewn un ymdrechfa collodd y gelynion dair o longau awyr a'r Prydeinwyr ddwy. Bu i un pilot Prydeinig wrthwynebu deg o longau awyrol y gelyn a llwyddodd i'w hymlid ( diriogaeth u y gelyn a dychwelodd e. hunan yn ddiogel. I Mewn un He yn Ancre cvmerodd y Prydeinwyr feddiant o warchffosydd y gelyn. Adfodda'r Ffrancod fod y gelyn- ion yn gwneud eu goreu i geisio gwrthsef- yll eu hymosodiad ar Verdun. Cymerodd y Ffrancod 100 o garcharorion yn ystod y nos. Hefyd, bu i' ddeg o'u Hong an awyr ollwng 240 o shells ar orsaf rheil- ffordd Couflans, a 30 ar orsaf arall yn Courcelles. Dywed un gohebydd yn Ver- dun fod yno 3 adran or fyddin Germanaid Dengys fod yr ymosodiad hwn yn an- isgwyliadwy iawn i'r gelynion, ac yr oedd- ynt yn dirmygu'r Ffra icod er's wythnos- au. Rhoddasant gardiau mawr i fyny ar I ochr y ffosydd gyda'r geiriau,Pa bryd yr ydych am wneud yr ymosodiad arnom?" 1 "Yr ydym yn disgwyl am danoch, ac ystyr- iwch eich bod wedi eich colli cyn cychwyn." Atebwyd eu her mewn modd llawer mwy grymus nag y tybiasant. I DYDD LLUN. f I I GORCHYMYN Y CAISER. I Yn ol adroddiadau swyddogol heddyw mae'r Caiser wedi rhoddi gorchymyn i'w filwyr i ennill yn ol yr holl dir a gollasant yn Nyffryn y Somme yn Nogledd Ffrainc, beth bynag fyddo'r gost. Ymddengys fod y rhanbarth hwn mor enwog am ei wlawogydd a Ffestiniog. Mae'r gwlaw yn dylifo i alwr yn barhaus yno, ac mae'r ddaear yn wylb iawn. Gwna hyn y gwaith o symud a defnyddio'r gynau mawr yn anhawdd iawn, ac nid oes obaith am 1 I ymwared hyd nes y daw yr eira i galedu'r tir. ¡ Gwnaeth y gelyn ymdrech ffyrnig i geisio meddiannu gwarchffosydd y Pryd- einwyr, ond gwrthwynebwyd hwy yn ddewr, a chymerwyd tua 50 ohonynt yn I garcharorion. I Y FFRANCOD YN DAL EU TIR. Nid llai aiddgar yw ymdrech y gelyn I i geisio adennill y tir a gipiwyd oddiarnynt yn Verdun. Beth bynag fydd dylanwad buddugol- iaeth y Germaniaid yn Rwmania ar wled- ydd eraill, nid oes dim dadl nad yw eu gorchfygiad yn Verdun a Somme wedi i bod yn fwy o ddarostyngiad i ysbryd milwyr y Caiser nag a fuasai gorchfygu mnaw o wledydd tebyg i Rwmania yn eu calonogi. Maent wedi gwneud deg ymgais ffyrnig oi orchfygu'r Ffrancod yn y He hwn mewn tri diwrnod, ond i ddim pwrpas. YMGAIS I SAETHU ;UGHES AWSTRALIA.1 YltfGAIS I SAETHU MR. HUGHES AWSTRALIA. I Adroddir fod ymgais wedi ei wneud i saethu Mr. Hughes, Prif Weinidog Aws- tralia, yn ystod y nos. Mae Mr. Hughes wedi ymladd yn galed dros gael barn trigolion Awstralia ar, y priodoldeb o gymhwyso gorfodaeth filwrol yno ar yr un llinellau ag y gwneir ym Mhrydain. Ymddengys fod yno blaid fechan sydd yn wrthwynebwyr aiddgar i hyn. Tra yr oedd Mr. Hughes oddicarti-ef daeth un o'r rhai hyn i'w dy yn Melbourne, a saethodd ergyd i'w ystafell wely. Llwyddodd Mrs. Hughes, ei briod a'i baban bach, i ddianc t yn ddtanaf. Mae'n amlwg na wyddai y cnaf ddim fod Mr. Hughes oddicartref. @@@ pn

DYDD MAWRTHI

DYDD MAWRTH. I Yr oedd yna ymladd caled ar ffrynt y U Ffrancod ddydd Llun. Cymerywd nifer r o ffosydd y gelyn i'r gogledd-orllewin o ar ffordd Perenne-Bapaume. Mae Le Translog hefyd mewn perygl fel canlyniad i ennillion y Prydeinwyr i'r gogledd o Le Boeufs. I'r De o'r afon cymerodd brwydr galed le am La Maisonette, ffermdy gyferbyn a Peronne. Llwyddodd y Germaniaid 1 i gymeryd rhan o'r fferm, ond methasant' gymeryd y Bryn (97) sydd wrth ei hochr. Ar ffrynt y Prydeinwyr mae gwlaw trwm yn parhau i ddisgyn ac nid oes dim i'w hysbysu ynglyn a'n ffrynt ni i'r De o'r Ancre. Yn fwy i'r Gogledd mae ein milwyr wedi cymeryd amryw o trenches. 0 Rwmania hysbysir fod y Rwmaniaid wedi cymeryd 312 o garcharorion yn ychwanegol at y 2100 yr hysbysid am dan- ynt ddiwedd yr wythnos. Yn nyffryn y Juil y cymerwyd hwy i'r De o ddyffryn Vulcan, He y curwyd y Bavarians, ddydd Sadwrn. Mae y gelyn yn ffoi yn y rhan hon a'r Rwmaniaid yn eu hymlid. Hysbysir o Persia fod y Rwsiaid yn ymlid y Twrciaid ar draws Persia ac yn gyfeiriad Hamadan y maent wedi eu hym- lid o chwech o bentrefi. DYDD MERCHER. Y mae yr ymladd ar ororau Rwmania yn parhau, ond y mae argoelion fod y gelyn yn methu symud ymlaen. I'r Dde ddwyrian o Brasso mae y Rwmaniaid wedi cael Imynydd ar ochr Hungary i'r gelyn. Nid oes dim i'w hysbysu o'r Doty-udja gan nad oes gan y Germaniaid newydd arall dywedant faint o garcharor- ion gymerwvd gan Falkenhayn er Hydref lOfed. Mae General Bruscloff wedi bod wrthi yn galed ato y pythefnos diweddaf ac wedi symud ymlaen ychydig i'r Dde-orllewin o Lutsh. Ym Macedonia mae gwrthdarawiad wedi cymeryd lie rhwng Groegiaid oedd yn ymyned i uno a byddin Venezelos a milwyr sydd. yn glynu wrth y brenin. Hysbysir mai dim ond 18 achubwyd o 104 o ddwylaw y Merina suddwyd ger yr Iwerddon gan submarine German- aidd. Mae 6 Americanwr ym mysg y rhai gollwyd.

MERCHED MEWN GWAITH

MERCHED MEWN GWAITH. Er dechreu yrhyfel y mae mwy o 728,000 o ferched mewn gwaith tuallan i'w car- trefi yn y wlad hon nag oedd cyn hynny. Ar y rheilffyrdd y mae 22,000 yn ychwaneg Yi-ig ngwaith y cotwm y mae 25,000 wedi cymeryd lie ydynion. Gwna llawer o ferched waith dynion gyda'r crwyn a'r lledrau, llifo a gweithio coed, ac yng ngwaith gwydr a llestri. Hebalw hynny, y mae llawer o'r merched bellach mewn banciau a swyddfeydd eraill, yn gyru ac yn gwylio pyrth moduron. Tybed y daw esponiad newydd ar y eiriau, "Gwnaf iddo ymgeledd gymhwys/'

Advertising

? Jk | M Should WRITE TO-DAY Y {^ J LA?DIE enctestna td. stamn fof ? W SVALUABLE BOOKLET, TESTIMONIALS and FREE SAMPLE of iL?CHAR???o< They are unrivalled for all Ladies' AUments, &e. and speedily afford relief, and never fail to al!cYiate 411 "of 'T, e r?n THEY S?PER?;J?? ??H?THE????W??E?DI-Bia Soldin boxes, Taylors', Timothy White's Branches and all Chemists, or post free, same price,from LESLIE MARTYN, LTD. CHEMISTS, 34, DALSTON LANE, LONDON