Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

ø- HENFELIN INFANTS SCHOOL. I Cleaner wanted. Apply Mr. J. Charles Hughes, Solicitor, Dolgelley. WALLPAPERS from 4!d per roll. Any quantity, large or small, supplied at Whole- sale prices. Largest stock in Great Britain Write for patterns stating class required. (Dept. 146), Barnett Wallpaper, Co., Ltd., Manchester. 1 TO LET. Immediate possession House in Idris Terrace, Dolgelley. Apply at Malvern House or at DYDD Office. TO LET. Gwril House, Dolgelley. Apply Dr. John Jones, Wenallt.

I CYHOEDDIADAU SABOTHOL

I CYHOEDDIADAU SABOTHOL. { Tabernael(A).- Parch. NV. Pari Huws. B.D. Set-s,nig(A) .-Parch. T. H. Jones. salem(M-C).-Parch. R. Morris, MA., B.D. Bethel (M. C).-Parch. T. Mordaf Pierce. Seisnig(M.C).-Parch. J. Radcliffe, B.D. Pendref.- Y sgolam 2; Cwrdd Gweddi 6. I Ebenezer(W).-Parch W. R. Jones,, Har- lech. Judah (B).-Parch. David Davies, Llan- dudno. < O'R FYDDIN.—Da gennym weled Lieut. Ithel Roberts adref o Ffrainc. wedi bod yno rai misoedd. Mae wedi gadael ei gatrawd yn wirfoddol i yrnuno a chatrodau y Tanks. Hefyd, da gennym weled Pte. Richard Evans, mab Mr. Richard Evans, Lion Yard, adref o Ffrainc. Ychydig amser yn ol cawsom y pleser o gyhoeddi ei fod .ef wedi ennill y Military Medal am wroldeb ar faes y gwaed. Da genym pe bai ryw sylw swyddogol, naill ai gan y Cynghor Dinesig neu Bwyllgor Cysuron y Milwyr yn cael ei wneud o'i ddyfodiad gartref. Mae hyn yn cael ei wneud mewn lleoedd eraill lie mae eu meibion wedi enwogi eu hunain. Digwyddia.d rhyfedd ynglyn a'r ddau uchod ydyw fod y ddau am 5 mis, o fewn haner milltiri'wgilyddyn Belgium. Teith iasant yn yr un tren o Belgium i Ffrainc, croesasant yn yr un Hong, teithiasant o Lundain i Ddolgellau yn yr un tren, ac yng ngorsaf Dolgellau'y cyfarfyddasant eu gilydd gyntaf. Mae John Jones, mab Robert Jones, gynt Ffriddgoch, Llanfachreth hefyd ar ymweliad a'r ardal. Ymunodd a'r R.W.F. pan yn y Deheudir. Anafwyd ef yn Ypres a chollodd ei goes, ac yn awr mae y Llyw- odraeth wedi rhoi iddo goes gelfyddydol ragorol. Nid ydyw yn awr ond ugain oed, a bu yn y fyddin dros ddwy flynedd. ANERCHIAD.- Yn ysgoldy y Wesleyaid, nos Fercher, traddodwyd anerchiad ragorol gan y Parch. W. Pari Huws, ei destyn ydoedd Gweledigaethau Myfyr." Pwynt ei anerchiad ydoedd mae Methiant ydyw Rhyfel, ac mai Cariad sydd yn myned i orchfygu'r byd a'i ddwyn i drefn. Tal- wyd diolch iddo yn wresog gan Llew Meir- ion yn cael ei eilio gan Mr. R. Wynne Williams, Y.H. Llywyddwyd gan y Parch. D. Thomas. Un o gyfres o an- erchiadau sydd yn cael eu trefnu yn fisol gan bwyllgor yr Eglwysi Rhyddion ydoedd hon, ac mae tair eto i gael eu traddodi, y nesaf gan y Parch. John Radcliffe, ei destyn fydd "Y Genedl heb Wlad," yna diiynir gan y Parch. Henry Rees ar "Ddydd y Farn," a chan y Parch. D. Thomas ar "Eich Llyfr Emynau." BF,THEL, m.c.-Nos Fercher, diweddaf cynhaliodd cyfeillach Bethel eu Cyngerddd arferol yn Llwyn View. Cymerwyd y Gadair gan Mr. R. A. Pugh, ac arweiniwyd gan D. R. Jones. Cymerwyd rhan gan amryw; mewn cerddoriaeth gan Misses j Lois A. Evans, Gwennie Edwards, Gladys I Evans, Jennie Roberts, Maggie Edwards, Nancy Edwards, Jemina Evans; Mil E. J. Edwards, R. A. Pugh, D. R. Jones, I Arthur Pugh, John E. Evans. Adrodd- iad gan D. H. Evans. Canwyd amryw o donau dan arweiniad Mr. E. Jones- I Edwards. Cyfeiliwyd gan Miss Gwennie. 1 Edwards, a Miss. Olwen Morris.. Cafwyd I cyngerdd da a hwyliog ac amlwg fod cyfeillion y Ty wedi ei fwynhau yn y modd goreu. Cynygiwyd diolchgarwch i bawb t a gymerodd ran yn y cyfarfod gan Mr. Davies, y Meistr a chafwyd gair ogyngor i'r Plant gan Mr. Humphrey Williams, Abermaw. Terfynwyd trwy i bawb ganu "Hen Wlad fy Nhadau." D. TIR I'R BOBL.-rDa genym weled fod y J Cyngor Dinesig wedi penodi pwyllgor o dri i geisio cael tir i'r bobl i blanu pytatws' etc. Mae llawer o dir y gellid ei ddefnydd- io ar ochr llinell y rheilffyrdd a deallwn fod Cwmni v Cambrian yn barod i osod y cyfryw i'r pwrpas uchod. Diau fod llawer o dir arall yn y cylch y gellid ei I. gael. Beth ydyw y rheswm fod oddeutu haner yr ardd fawr wrth y goods station heb ei thrin. Gobeithio fod y Mri D. Mills, Rees Morgan a J. Jones-Williams (hwy ydyw y pwyllgor, wedi symud yn y mater, ac y ceir ffrwyth i'w llafur ) ac i lafur llafurwyr y. cylch fel canlyniad i'w penodiad., Y V.T.C.-Mae y' Volunteer Training Corps Meirion yn cael ei gydnabod gan y War Office fel corphlu y Sir. Yn y London j Gazette mae Major Evan Bowen Jones,, Talsarnau yn cael ei benodi fel Lieut. Colonel a County Commandant—Ion. 13, 1917.

LLYS MILWROL MEIRION

LLYS MILWROL MEIRION. Cynhaliwyd heddyw (ddydd Iau) yn Nolgellau, yn absenoldeb Mr. William Owen llywyddwyd gan yr is-gadeirydd Mr. Martin Williams. Y Cynrychiolydd Milwrol ydoedd Mr. Lewis Davies, Blaenau Ffestiniog. Gofynai Mr. Guthrie Jones am esgusod:- iad pellach i William T. Catterwood, Confectioner, Abermaw. Yr oedd yn talu £ 40 o rent am ei siop. Yr oedd wedi pasio yn Class Bl. Rhoddwyd" 14 diwrnod i chwilio am: Waith o bwys cenedlaethol. John Breese, Blaenycwm, Aberangell a apeliai am esgusodiad i J. Griffith Owen. Yr oedd yn barod i gymeryd un yn ei Ie.. Gwrthodwyd y cais ond ei fod i. gael un yn ei Ie. Francis Morris, Abermaw, a apeliai aim E. David Roberts (31), sydd yn ei was- anaeth yn myned a bara o gwmpas. Nid oedd yn foddlon ai yr archwiliad meddygol gafodd yn Wrecsam, gwrthodwyd ail- archwiliad meddygol iddo er fod y Tribun- al wedi pasio yn ff af r ail-archwiliad. Pas- iodd y Tribunal eto i'w anfon i gael arch- wiliad meddygol. Apeliai Mr. Guthrie Jones am Austin Davies (24), Boot Dealer, Bala, am esgus- odiad pellach. Caniatawyd hyd Mawrth 31. Mrs.. Ann Roberts, Plas Llandecwyn a apeliai dros ei mab Edward Roberts. Gwrthodwyd ond fod dyn yn ei le i gael ei roi iddi. Thomas Morgan, Gweinion, Malhvydr a apeliai am esgusodiad pellach i'w fab Evan Morgan, Caniatawyd hvd Mawrth 31. Mrs. David Jones, Blaenpenant'a apeliai am John Hanwr Jones (20) oedd yn gweith- io ar ei fferra. Yr oedd ei n-fab mewn iechyd gwaelL Gwrthodwyd, ond fod un yn ei Ie i gael ei roi iddi. Apeliai Mr. Guthrie Jones dros Mrs. Evans, Ship- Hotel, am esgusodiad pellach i J. Thomas Davies, Chauffeur. Can- iatawyd hyd Mai 13. Apeliai Robert Peter Williams, Tyntwll" Dinas Mawddwy am gael ail wrandawiad i'w achos. Caniatawyd y cafe. Apeliai Mr. R. Barnett ar ran Arthur James, Caeaddawyn, Rhydymain am ail wrandawiad ei achos. Yi' oedd dau o'i frodyr wedi eu Iladd yn Ffrainc. Can- iatawyd y cars. Apeliai Mr. Guthrie Jones am esgusod- iad pellach i Evan Roberts, Twrmaen, Trawsfynydcl. Gwrthodwyd ond awg- Tyment fed R. J. Roberts brawd arall i gael llonydd. Dywedai Mr. White Phillips, yr ys- grifenydd fod Mr. Jones Morris yn gofyn am ohirio achos W. E. Williams. Blaenau Ffestiniog a Mr. Owen Thomas, Croesor,, am eu bod yn rnethu bod yn bresermoL Caniatawyd y cais. Apeliai Mr. E. Wynne Williams, ar ran John Henry Griffiths am esgusodiad pell- Chemist ydoedd gyda Mr. H. Williams, Abermaw. Nid oedd y Cynrychiolydd Milwrol yn gwrthwynebu y cais, Can- iatawyd hyd Mawrth 30. William Owen, Llawrbettws, Corwen, a apeliai am Edward Jones (21) waggoner, caniatawyd hyd Mawrth 30. Apeliai James Evans am John Evans, (26) Frongoch, Mallwyd. Gwrthodwyd y cais ond fod un yn ei le i gael ei roi iddo. William Griffith, Tyddynmawr, Llan- fachreth, a apeliai am ail-wrandawiad, i'w achos, oherwydd afiechyd y plant eraill. Ymddangosai Mr. Guthrie, Jones drosto. David Griffith oedd yr unig un dyn cryf ar y fferm. Gohiriwyd yr achos am 14 diwrnod i'w alluogi i fyned dan arholiad meddygol. John Milton (35), Abermaw, a apeliai am esgusodiad pellach. Yr oedd yn gweithio yng ngwaith pylor Penrhyndeu- draeth. Caniatawyd hyd Mawrth 30 os yn parhau yn ei waith presennol. Lewis Vaughan, Bryncrug a apeliai am David Pugh Jones (25) ei was fferm.