Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 10 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
6 erthygl ar y dudalen hon
CWM YR ABER

CWM YR ABER (Sef A.:s dvvr a Senghenycld). Beuiah, Abertridwr.—Gwelsom groixicliad yn y "Seren" yn ddiweddar o hanes per- fforixiiad y ddrama boblogaidd Beddau'r Profit wydi (W. J. Gruffydd), gan Gwmni Dramayddol Beuiah, a, gallwix gadarnhau yr hyn tidy wed eich gobebydd, fod pob cymer- iad yn y ddrama wedi cael perffaith gyf- iawnder yn ol barn y lliaws fu yn ei gwraxi- do. DyLasid ychwaue.g'u mai Alp.. Alargam oedd athrawes y ddrama,' yr liyn isydd i 0'v?'rif i raddau lxe'aetli am ei lhvyddiant. Cyfa fodydd Pregethu.CyxxliaLiwyd cyf- arfodydd banner blynyddol Beuiah Rhag. 5cd a'r fed, 191;), pryd y gwasanaethwyd gan y Parch. Dan .Davies, Abergwaen. Ar- hvywyd gwleddoedd breisioon yr efengyl. i)alith-Bi.i Miss Elunad Morgan, Caer- dydd, yxxxa yn ddiweddar yn traddodi dar- lith dan nawdd Cyxnry Cyxxxreig Abertrid- wr ar "Nehemiah y Genedlgarwr." Darlith orchestol ac auxserol yn cael ei thraddodi xxxewxi parabl rhwydd a. swyjiol. Gwnaeth Miss P. H. Griffiths (Beuiah), ysgolfeiwtres, gíadeiryddres cklelfrydoj. Hi hefyd ydyw'r ysgrifeixyddes. Salem, Senghesiydd. -Cynhaliwyd cyn- herdd iardderchog yiina tua diwedd y flwy- ddy,n gan gor undeboi y, 'Berthlwyd a. Parti Meibion Giofa y Windsor, y ddau dan ar- weiniad Mr. T. Williams (Llew r Berth). Oafwyd gwiedd, ac haedda y ddau gor, yr ai-w,a,liiyid,d, a'r dadganwyr ddiolchiaduu dyf- naf yr eglwys am roddi eu gwasa/xxaeth gwerthfiawr yn rhad ac am delim, yr byxi fu yn gyfrwng cynorthwy sylweddol iddi Jll yr argyfwng presexmol. Organiser di- liafai ydyw Mr. B. M. W illimns, yr IYlsg- rifexxnydd. Cyimanfa- Ganu. — Treuliwyd dydd Nad- olig, fel arfer, mewn canu mawl, gan Undeb Egiwysi y Bedyddwyr, yr Amiibynwyr, a'r Methodistiaid Cwm yr Aber. Cafwyd aniisieria hir gofir. Arweinydd y Gym a nl'a oedd Proff. David Evans, Mus. Doc. (Oxon), Caer- dydd. Yr oedd yn add ysg ac yn ysbryd- iaeth i fod o dan ei arweiniad. Nodwedd arbeixnig y RlxagLen eleni oedcl yr amlyg- rwycld ia roddwyd i dalentau lleol, a thalodd yr arweixiydd warogaeth i safon uchel y cyfansocldiadau. Canwyd gyda hwyl a bias yr anthem Nid i ni, 0, Arghvydd," o waith Mr. Tom Thomas (arweinydd Salem), a'r don "Hiraeth" o waith Mr. Morris Lewis (arweinydd Beuiah). Bedyddiwr ydyw yr arweinydd clewisedig nesaf i fod. Pwy fyclcl, wys? Par ha Mr. J. R. Tlionxas, 14, Statiaxi Rd., Senghenydd, i Lanw swycld yr ysgrifenydd yn ddeheuig a llwyddiaxixiue. YmddiriedAvyd tynnu allan Holwyddoreg i'r plant a'u hoii i Miets P. H. Griffiths (Beulah), a. thy:stiolaeth glywisom oddiar wefus un gw;r oedd, fod 'wsell graen ar yr holi a'r ateb cleni nag a, fu un flwyddyxx vii flaexio.vol." Eithaf cywir, atega SlON GENT.

CWM ABERDAR

CWM ABERDAR ( ( Nos laii, Rlxag. 23, cynhaliwyd cyfarfod cystadleuol yn y, Gadlys, dan nawdd y Gob- eithlu. Y cadeiryddi oedd Mr. J. Jenkins. Y beirniaid, Mri. Dl. Edwards a W. Jenk- IllS. t o l i,), -vii Cyi).ii:ai.iwyd Eiste.ddi'o.d y N'adoiig' yn Raxnoth, Hirwaun. Y ily wyddion oedcl Mri. J. Morgan a T. Jones, U.H.; y cyfeilydd Miss E. Harris, a'r ysgrifenydd Miss L. Joxxes; y tryrsiorydd oecld Mr. T. Evans. Beirxxiadwyd gan Mr. Ben Vaughaix a J. J. Phillips, A.C., Heolyfeiiit. Perfforxiiiwyd Mordaitlx Bywyd" yng Nghialfaria nos Gwyl y Bane. Y eadeirydd oedd Mri. W. H. Davies, M.E., Cwmdar. Mr. Dl. Griffiths, arweinydd galluog cor yr eghYJs ozeldd yii. a gwxiaeth ei waith a'i fedr arferoJ. Yr orgaxiydd oedd yr Athro Tom Joxxes. Cyxnerodd ainryw ran. Yr un xiosoii cynhaliwyd Eisteddfod yn Heoiyfelin. Y cadeii^ydd oedd' Mr. W. Davies. Beirniadwyd gan Mri. A. Watkin, G. & L., a Gwilym Rees. Cor Heolyfelin a exxillodd ar y prif ddarn dan arweiniad Meirionydd. Nis FercheT, Rhag. 29ain, cynhaliwyd cyngherdd gystadleuol yn Ynyslwyd. Y eadeirydd oedd y: Parch. T. Thomas, B.A., g-weinidog. Y beirniaid oedd Mri. T. Parry a W. J. Harris. Yr ii-ii noson cynhaiiwyd eisteddfod gad- eirioi ylio, Nghwnxdar. Y llywydcl oedcl y Parch. W. A. Jones, gweillidog. Clorian- wyd y cystadleuwyr gan y Plareli. D. Basi ett, Gadiys, ia Mr. A. Watkixxs, G. & L. EniUwyd y gadair gan Mr. Ben Vaughan am brycldest ar "Keir Hardie." Neilltuwyd y Stil cyntaf o'r flwyddyxx yn amryw o'r egiwysi mown yxxioetyngiad. Er i'r hin droi yn ddrycixiog, caeid cyrddau dwys 'a bendithiol. Lloing,y,f arch iad. -Da gennyni fod Mr. Jacob R. Jones. Aberainan, wedi ei etho! lam y cliweclxed tro gran Ddirprw;yaeth Ar- gjwyddi Trysorlys ei Pawrhydi yn Arch- wiiydd Cyhoeddus Deddf y Cyiiideitlxasau Dyjigiai-ot, a, Deddfau y Cyxxideithasau Di- wydiannol a Darbodol i'r Deyrxias Gyfun- ol. Y mae, Mr. Jones yn un o ffyddlon- iaid eglwys y Gwawr. Dymunwn 'i'r bon- eddwr talentog, haol, a rhadlon o Aber- aniaix hir it) es o Iwyddiant a. defixyddioldieb i waeanaethu ei wfad, ei genedl, a'i Ddu,w.

0 LANNAUR TEIFI

0 LANNAU'R TEIFI. Cynhaliodd y Graig, U. N. Enilyn, ei gwyl bregethu flynyddol ddydtl Nadolig, Pryd y gwasanaethwyd gan y Parchn. B. Williams, Abernant; E. Thomas, (Jwxnparc, a D. C. Griffiths, Llaxxdyssul. Caed cyrddau ardderchog, y brodyr ar ell. gorieix yn trae- thu'r genadwri gycla bias. Parhau "i isirioli xxxae grasau'r Gr,aig dan weinidog-aeth vvlithog- y prif-fardd Symlog. Yn Pexiybont, Llaxidyssul, xios Fercher, Rhag. 29, tradxlododd Go!. medrus y SEREN ei ddarlith boblogaidd ar "Bob" i gyn- ulleidfa. dda, a chaed hWJl axxghyffredixi ar y dweyd a'r gwrando. Caed Darlith fu'n f-eii-clitli ar "Robert," Arabedd a theimiad; A Darlith fel irwlith ad O'i h01 ho exxus ddylanwad. Y Drysorfa Weinidogaethol.Swn sym- ud giywir g.yda'r Drysorfa lion liycl y glan- nau, y dyddiau hyn. Dipyxi yn hir cyn cyffro fu\vycl, and gwelI hwyrnaa hwyraeh Y11 dcliau. Hyderwn na iaesir dwylaw mwy, hyd lxes Y gosodir y cynlluji niewn llawn mynd, a clxredwn na fydd amaetliwyr liael y Glannau yn ol i lowyr y Rhondda o wxxeuthur r.iiiti iiitidiad ti,t phwysig lxwxx. Y Llawlyfr Mo 1 iant Newlydd.Y xxxae wedi dod hyd atom o'r idiii,ioijd. E(.It-yelia,'ii gampus oddifewn ac oddiallaxx; ac or n rl yw yn 'bopeth n iddo fod, vto ymae cyn berffeithied os Had perffeithiach llyfr xnoliaxxt na'r un yn ein hiaith. Mae'n giod i alhx a diwydrwydd y pwyllgorau. Yll" hytracix na chondeinnio arxxo, gwnawn y goreu ohoxxo, hyd oni ddaw gal Wi axxi ei well; yxx a gofaler fod beirdd yr enwad o'r De yn calel llawiiach cynrychiolaetlx yn hwnnw, a'r rliai nad ydyxxt feircld sydd eto yn orawyddus am anfarwoJdeb trwy eu hef- elychiadau gwaxi yn lxwxx yn oael eu can allan o hwxinw. TAFOD Tr;i)'i.

AR LANNAUR WYSG

AR LANNAU'R WYSG. Cafwyd cyngherdd ardderchog IhlS Nad- olig yn y Market Hall, Pontsexini, o dan nawdd eglwys Seion. Yr oedd y. ly yn or lawn, a phopeth ymhell y tuhwnt i bob disgwyliad. Y eadeirydd oedd Mr. Jenkin Williams, D.C., J.P., Trephilip. Gwasan- aethwyd gan Madame Ceredig- Williams "Liinos Morlais," Llangenxiech. Mr. W. T. Rees "Eos Gwili," Llanelli; Mr. W. J. Rhys Thorns, "Eryr Gwyniedd," Pontar- dulais, a, Mr. Dan Matthewls (Ap Dulais), Pontardulais. Wrth yr o-fferyn yr oedd Miss M. J. Evans, Pexiyfai, Trecasteil. Y mae'r Parch. D. 0. Griffiths, Aber- honddi, ar fynecl allan am dri mis i Ffrainc i wasanaethu gyda'r Y.M.C.A. Myned yn llai niewn nifer y xxxae igweixiidogion ysir. Hwyracli y bydd rhai o'r eglwyisi J n y eyfwii-g- presenol heb w^eixxidogaetli ar y Sabatlx. Bu farw un o frodyr Sion, Pontsenni, yn y:stod y xxiis hwn, sef y brawtl Henry J. Davies, saer xxxaeix, Crai. Bu yn ii 'ileli ti am rai Avythnoisau cyn ei symud i Sanatorium Pontsarn. Merthyr, lie y bu efe farw. Cladd- wyd ei weddiiliou yn ymyl eapel y Meth- odistiaid, Crai. Gweixxyclchvyd gan y Parch. Ogwen Davies, Vioer, Crai, ac Owexi Evanis, Pontsenni. Brodor loedd Henry Davies o Abergwaun, Sir Benfro, ac yn frawcl tawel, caredig, a gair da iddo gan bawb. Nid oedd end 37 mlwydd oed. Gedy weddw a iihedwar o blant yi-i eu dao-rau. OWAIN WYN.

EBION 0 SIR FFLINT

EBION 0 SIR FFLINT. Ffynnongroyw.Ymddengys mai dyma'r eglwys, yn ol rhif ei haelodau, sydd wedi add aw a chasglu liiwyaf at y Drysorfa W einidogae thiol o unrhyw eglwys yng Nghyrnru, perthynoi i unrhyw enwad. An- fonir gnir o haxies yr actios yn y lie i'r Serèn" yn lied fuan. Bravo, I Rhyl. Cynhaliodd y frawdoliaeth yn Water Street eu heisteddfod flynyddoJ ddydd Linn (Boxing Day), a throdd allaii yn JIwyddiJant perffaith. Llifon yn arwain yn dra chynxeradwy fel arfer. MAESGL^S.YXI ddiweddar ordeiniwyd Mr. W. Pierce yn weinidog i'r friawdoliaeth Fed- yddiedig yn y lie h wn. uWlasanaeth wyd gan y Parchn. R. E. Williams, Holywell; a H. R. Roberts, Edge Lane; ac nid yn fuan y dileir argraffiadau y weinidog-aeth eneiniedig. Y mae Mr. Pierce yn frawd doeth, ac yn hreg-8th wr gwir ddorhyniol. Dymunwii iddo Iwyddiant nxawr. Wydd'grug.Doeth y gweithredodd Uyn- hadledcl ein Cymanfa ym Mlienyca^. pan yr etholodd y Parch. T. Morgan i'w chad- air. Teilynga'r gweitlxiwr tawel yma hyn o anrhydedd a mwy. Y mae ers dros ugain mlynedd wedi gwasanaiuhu ei enwad yn wir clderbyniol. Eiddunwn iddo fiwyddyn o ffyniant mawr fe! eadeirydd ein Cymanfa. Rhuddlain.Cynhaliodd yr eglwys hon ei gwyl flynyddol eleni fel arfer y nos cyn y Nadolig a thrwy'r dydd canlynol. Gwas- anaethwyd y tro li.NN,lii gaxi y Parchn. J. W. Williams, Caergybi, ill H. R. Roberts, Edge Lane, Lerpwl. Dywedai un o gritics eiix Hundeb lleol m:ai dyma. ddau ° bregethwr nxwyaf coeth y Gogledd gyda'r enwad. Dim un gwastraff-air. Melys xxxoes iilwy,t Dinbych.Eleni gwoinidug nowydd capel Gomer a Wyre Lewis, y Rlxos, wrahodclwyd ir wyl. Cad wasant draddodiadau' r c wrdd mawr i fyny yn wir cleihvxxg-. WILL BliYAN.

0 BEN CASTELL CAERFFILI

0 BEN CASTELL CAERFFILI. Ymadawiad o'r Cylch.Al,ae yn wir ddrwg- genixyxxi golli o Gwm Rlxyxxxni y Parch. D. R. John, Gxxfach, a ISToddfa, Bargoed. Gwnaeth ein ban wyl frawd wasanaeth mawr i'r Bedyddwyr ac i aohos crefydd yn yr ardal. Y xxxae yn brog-ethwr meddylgar, ac yn weinidog ffyddlawn. G wnaeth le cynes iddo ei hun ym mynwes yr ardal, fel yprawf y ddwy dysteb a gafodd ar ei yniadawiad i Bethania, Porth; un gan yr egiwysi a.'i gyfeillion Y11 y Bargoed, a'r llall gan y Cwrdd Gweinidogion. Dymunwii iddo ef a'i cleulu bob llwyddiant yn ei faes ucwydd,