Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
6 erthygl ar y dudalen hon
JOHN THOMAS EFAIL RHYDODYN GER TALYLLYCHAU

JOHN THOMAS, EFAIL RHYDOD- YN GER TALYLLYCHAU. Wedi blwyddyn o gystudd blin bu farw y brawd anwyluehod Mawrth 3 diweddaf yn 61 mlwydd oed, gan adael ar ei ol weddw a chwech o blantupedwar mab a dwy fer;ch. Maid tri o'r raeibioa yn y fyddin; yr oedd dau yn angladd eu tad, a'1' Hall ar y pryd ar ei ffiordd i'r Aifft. Y Llun canlynol claddwyd yr hyn oedd faáwol o hono ym mynwent y plwyf Taly- llyehau. Yn y ty darllenwycl a" gweo- ddiwyd gan y Fieer, y Parch. J. Long Price, a phriegethwyd gan ei weinidog, y Parch. J. M. Pugh, gynt Cwmdu. Gwasanaethwyd yn yr eg- lwys ac ar lan y bedd gan y Ficer. Dangoswyd pob arwyddion o Larch i'r ymadawedig gan yr ardalwyr, ynghyd a nifer luosog o berthynaaau o bell ac agos. Bedyddiwyd y brawd yng Nghwmdu ers dr;os 42 mlynedd yn ol, ac er fod y fiordd yn faith a garw ana;ml iawn y gwelid ei Ie ef yn wag. Teithiodd lawer i gym unfa oedd, a chyfarfodydd pregeihu, ac nid oodd dim yn rhoddi ■ mwy o fwynhad iddo na ison am bre- gethu ia phregethwyr,. Myriyehai yn gyson y cyfarfodydd gweddi a gyn- helid ar gylch yn y gymdogaeth; ac fel rheol, efe fyddai yn codi canu yn y cyfarfodydd hynny. Byddai yn ami o garrol prysurdeh gwaith yn rhedeg i'r owrdd gweddi, ac. yn dyohwelyd i'r ef- I ail i or fieri rhywi orchwyl neilltuol. Rhwng ei dad aic yiitau bu sain y morthwyl ar, eingion megys eloch yr holl fro," am od-cleutu 90 mlynedd. Nodded yr Arjo-lwydd a fyddo dros ei weddw a'i blant. CAR.

MARW D WM DAVIES JAMES I ST MISKIN MOUNTAIN ASHI

MARW D. WM. DAVIES, JAMES ST., MISKIN, MOUNTAIN ASH. Gydlag ymdeimllad o brudd-der d wys y cofnodir gennym farwoliaeth a chla- ddedigaeth y, hrlawd ieuanc uchod. Bu farw ddydd Llun, Gorff. 10,' 1916, a chladdwyd ei weddillion dydd lau can- lynol yng nghladdfa Mountain Ash. Ganwyd ef yn Penydarrien, Merthyr, Tach. 11, 1891, ond ar farwolaeth ei fam anwyl, cymerwyd ef i'w fag-u gan ei daicL a'i nail}.; Morris a Phoebe Davies, Ty. Canol, Blaenffos, Sir Ben- fro. Ymunodd a ehrofydd ym Mlaen- ffos pan tua 13 oed. Yn union AVC di ei fedyddio, dechreuodd gymeryd rhan yng ngwasanaeth cyhoeddus yr eglwys. Saer coed oedd wrth ei alwedigaeth, a bu hynny yn achlysur iddo i syjnud i Killay. Ni bu yno yn hir cyn i'r eglwvs bar elms ei gymell i arfer ei ddawn i bregethu. Cydsyniodd a'i chais ac ymdaflodd ati o ddifrif. Pasiodd Arholiad Cymianfa Orllewinol Morgan- nwg, a bu am ysbaid byr yn Nlire- forris cyn iddo isymud i Mountain Ash at ei ew!ythr a'i fodryb, Jlames a Lizzie Da-vies, ier mynd i Ysgol Rag- baratoawl Pontypridd. Yno y bu yn ddiwyd iawn gyda gradd uchel o lwyddiant yn ymbiaratoi ar: gyfer ar- holiad y Ooleg. Yr oedd fel dyn ieu- anc yn bregethwr: derbyniol, ac o gan- lyniad pregethai bron pob Sul yng liglivmoedd poblog Morg-annwg a Myn- wy. Cymerwyd ef yn glaf tua Hydref diweddaf, a dioddefodd gystudd poenus hyd ei farwolaetli. Diaeth tyrf4 luosog ynghyd dydd lau, Gorff. 13, i dialu'r gymwynias olaf iddo. Gwasanaethwyd gan ei weinidog, y Parch. W. S. 1 Thomas, Penxhiw;ceibr, ar Parch. B. Ho wells, Abercynon, yn y ty; ac ar lan y bedd gan ei weinidog a'r Parchn J. H. Da vies, Killay;; Fred Morgan, Treforris; J. D. Thomas, Mountain Ash. Yr oedd hefyd yn bresenol y Parehn. R. S. Rogers, B.A., Aber- tawe, a Gwynfryn Jones. (M,.C.), Mis- kin, a. Mr. E. Lewis (A-), myfyriwr o Aberaman, yinghyd ag amryw gyf- eillion o wahanol eglwysi Doisbiarth Aberdar a Sir Benfro. Godreaman. R. LEACH.

o UNDEB DYFFRYN MAELORI

o UNDEB DYFFRYN MAELOR I Cjaihaliwyd cyfarfod Chwiarterol yr Undeh uchod yn Tabernacl, Coedpoeth, IJlun, Gorffennaf 10, 1916. Llywydd, Mr. D1. Williams, Rhos. Agorwyd y gynhadledd am 2 o'r gloch. Darllen- wyd cofnodion y cyf-arfod diweddaf gan yjr ysgrifennydd a chadarnhawyid hwynt. Rhoddwyd mynegiad o waith :Pwy;llgor yr Ysgol Sul gan John Grif- fitlis, Ponciau. Drwg ganddo fod lleied wedi sefyll yr arholia>d diweddaf, ond edryohai ymiaen am gynydd mawr er feppa yr arholiad. nesaf. Talodd ef a Mr. D. E. Rees ymwieliad ag aniryw ypgolion, a rhoddent adroddiad calon- ogol, y; rhwystr inawr mewn un adran o'r Undeb ydoedd yr iaith; claw yn gwesti wn difrifol yn y, man beth i wneud. Adroddiad y Gymanfa Ganu gun Mr. S. Griffiths, Ponciau. Y Gym- anfa nesaf i'w chynal yn Nghoedpoeth a Mr. Geo. Valentine, Moss, yn aa> weinydd. Rhoddodd Mr. Jos. Wil- liams adroddiad ariannol o'r Gymanfa ddiweddaf, a 11awen oedd y Gynhad- ledd 0 ddeall ei bod wedi talu'r ffortld mor dda y iswm o X5 18s. 9c. (mewn 11aw wedi talu'r holl drieulion. Ber- byniwyd yr adroddiadau a thalwyd diolch i'r briodyr am eu gwiaith. Rhodd- wyd adroddiad o wai.th PwylJgor Dir- westol a'r Bobl Ieulainc" gan y Parch T. 0. Jones Wrexham. Y mae v pwyllgor hwin yn llawn gwaith, a b-vv-V,- iada wneud ymdrech i gael gan bob eglwjys i drefnu cymdeithas i'r Bobl Ieuainc a. Gobeithlu, a chael gan yr ijeuenotyd i baratoi ar gyfer arholiad dirweistol Gwynedd. Oeisir gan yr leg- lwyisi hefyd i wneud bob ymdrech gyd a'r ddeitseh y hWIjiiedir ei hanfon at y Llywodraeth am gau y tafar.ndai yn gyfangwbl yn ystod y rhyfel, ac am chwe mis ar ol hynny. Da gennym dde all yn ol adroddiad Mr. Williams, ysg- rifennydd Pwyllgor Trytsorfa. Gynorth- wyol yr Eglwysi Gweiniaad, fod yr ytmgyrch hwn y:n awr ar droed, a rhagolygon y gwneir gwaith sylweddol, teilwng o'r achos ac o'r undeb bwriedir rhoddi hyd ddiwedd 1917 i dalu yr addewidion. Gafwyd nodion o'r Gymanfa yn gryno a chynwysfawr gan y, Parch. E. Davies, Lodge. Pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad a Seion, Ponkey, a priod a theulu ein diweddjar* anwyl frawd Mr. David Jones, gan ddymuno 'iddynt gysuron yruef yn eu hadfyd. Hefyd, a'r Parch T. Idwial Jones a'i dioulu, yn afiechvd bJin Mrs. Jones ei briod yr hon sydd ar fedr myned o dan operation. Gwe- ddiwin .-ar fod y weithred law-feddygol yh. llwyddiannus, a iddi gael adferiad buan i'w ehynefinol iechyd. Yn her- wyjdd prinder lamiser gorfu arllom oliir- io Rhyddymddidda-n iar "Lie defoisiwn yn yr addoliad cyiioeddus," hyd y cwrdd nesaf. ■ Trefnwyd fod y eyfarfod nesaf i'w gynnal yn Salem, Penyoae. Terfyinwyd trwy woddi gan y Parch E. Davies, Lodge. v j Daeth nifer dda o gynrychiolwyr ynghyd a darparwyd yn helaeth ar ei cyfer gan eglwys y Tabernacl. Di- olehwyd yn gynines i'r eglwys ac i'r ehwioLrydd a weirriasiant am eu der- byniad oaredig a. siriol. Yn yr hwyr lam1 6.30 oaed oedfa bregethu. Dechreuwyd gan y Parch, Idwal Jones a phregethwyd gan y Parchn. W. Rowlands, Moss, a D. Wyre Lewis, Rhos. S. ROWLEY, Ysg. Rhos, Wrexham.

0 CWRDD DOSBARTH PENYBONT i AR CYLCH i

-.0- CWRDD DOSBARTH PENYBONT A'R CYLCH. Cynihaliwyd yr uchod yn Horeb, St. BrideB, Go?N. 12, 1916, Parch. Wm. Thomas, Blaengarw, yn y gadair. 1. Darllenwyd a chadarnhawyd y cofllJodon 2. Pasiwyd cydymdeimlad a theu- luoedd y diweddar Moses Lewis a, John John, Meliinifanddu; John Lewis, Rhuamah; J. Gibbon, Bethania, Maes- teg; J. Ceitho Jones, Pointycymer; Edgiar James, Caerjau; R. Edwards, Treliales; Hefyd a'r brodyr Parch. J. Hughes, Nantymoel; J. T. Griffith, D.D., Miaesteg; Win. Lewis, Bethlehem Ogmore Vale; ac yn dymuno iddynt adferilad b-uan. 3. Oafwyd :adroodiad uno'r eglwysi giain y garch. L. G. Lewis, ac ethol- wyd y brawd Shem Da vies, Nanty- moel, yn He ei weinidog hoff. 4. Mabwysiadwyd cynllun yr Ysg- rifennyp,d parthed treuJia,u'r cwrdd'. 5. Cafwyd y cyfrifon ariannol gan y Trysorydid, (a) Y Genhadaeth Gar- trefol. (b) Cardiau oasglu. (c) Treul- iau'r cwrdd. (d) Dyled Heolycy w. Blin gennym fod 117 19s. 6c. o'r ddyled yn iar,os, o'r uGhod a hyd, ac apelir at y;r eglwyisi sydd heb gyfrannu i wneud hynny, ar fyrder. I 6. Cafwyd adroddiad yr archwilwyr. 7. Rhoddodd y Parch. L. G. Lewis hanes y cardlau, oasglu, a chymeriad- wyodd y cwrdd waith y Pwyllgor yn pleidleisio £3 108. yT un i chwech o eglwysi bychain ein. Owrdd Dosbarth. 8. Etholwyd y brodys oanlynol ar bwyllgor gweiinyddiiadol y Gymanfa- E. Griffiths, Niantymoel; Enoch Jones, Giifach; R. John, Trelales; Parchn. W. P. Griffiths, Black Mill;. Wm. Thomas, Blaengiarw; L. G. Lewis, Ogmore Vale. 9. Cymeradwywyd yn frwdfrydig lyfr y Parch. J. T. Griffith, D.D., ar Hanes Egl wys Penyf ai," i sylw'r eglwysi. Am ddau, cafwyd papur gnvirionedd- ol dda ar hianes yr aehos yn Penybont gan y brawd Lewis Edwards. Pregethwyd yn. yr Irwyr gan y jParch T. M. Thomas, Ogmore Vale. Trelales. oi—— REES JOHN.

CWRDD UNDEB GLANNAU MEIRI IIONI

CWRDD UNDEB ,GLANNAU MEIR-I ION.I ? CynhaJiwyd y cwrdd uchod yn Triawisfynydd dydd Mercher, Gorff. 5, o dari ly wyddiaeth y Parch. D. Da vies Har lech. 1. Dechreuwyd trwy weddi gan y Parch. H. Rees, Dolgelly. 2. Oafwyd adroddiadlau ffafri,ol oddi with yr eglwysi lamryw wedi eu bed- yddio yn y cylch er y, owrdd o'r blaen. 3. Gialwyd sylw :at gasgliad yr Ys- bytai gain y Parch. H. Rees, Dol- gellau, ysgrifennydd Pwyllgor yr Yi8- bytai Cymanfa D. Ff. a Meirion. Anogwyd yr eglwysi sydd heb gasglu yn y cylch i wneud hynny mor fiian ag1 sydd bosibl. Rhoddwyd ar ddealll fod tocynau i'r ysbytai i'w cael liaill ai gan Mr. Rees neu ysgrifennydd yr Undeb lleol. 4. Gialwyd sylw at y Drysorfa Wei- nidogiaethol, Pasiwyd ein bod yn gof- i'r rhai ddewiswyd am ymweled a'r eglwyrsi ar ran y mudiad i wneud hynny yn dclioed, a' n, bod yn gofyn i'r Piarch. E. M. Rowlands, ysgrifen- nydd y mudiad yn y cylch i ofalu f-od lhynny jyn fetael 'ei wneud. I 5. Penderfynwyd gyda golwg ar y Gymlanfa Ysgolion-— (1) Ei bod i gael ei chynal fel arfer y dydd Llun cyntaf yn Mai, y lleoliad ar hyn o briyd i gael ei i-ltel yn amhenodol. (2) Fod Mr. 0. T. Jones (Alaw Ffestin), i fod yn ar weinydd y Gym- anfa, ac hefyd ynarholwr y Tonic Solffa. (3) Fod y rhai canlynol i fod yn llywyddion dydd y Gy;manfa: uBoreu, Mr. Hugh Hughes, Panrhyn; Pryn- hawn, Plareh. Edwin Jones, Abermaw. Hwyr, Mr. R. Wynne Williams, Dol- gelley. 4. Arholwyr cyhoeddus dydd y Gym- anfa. (Ia) Dos barth Llafaredig, Mr. Morgan Williiams, Arjthog; (b) Dos- barth Llafianedig 10-18, Holwyddoreg ar Fedydd, Parch. H. Rees, Dolgelley. 5. Arholwyr Llafaredig- i'r ey 1eh: Cylch Penrhyn, Mr. O. T. Edwards, Harlech. Cylch Llanbedr, Miss Lewis, Penrhyri. Cylch Dolgelley, Mr. Johns, Llan- bedr. (6) Cyfeilwyr, Mr. 0. T. Edwards, Harlech; Miss Bailey, B.A., Port- miadoc, a Mrs. Edwin Jones, Aber- maw. 6. Llongyf ar chwyd yn y modd mwy- af oalonnog y Paroh. Edwin Jones, Abermaw, iar ei ddewisiad yn Ysgrif- enydd U.Y.S.B.C., a dyrmmwyd bob llwyddiant iddo yn y swydd bwysig. 7. Galwyd sylw at yr Hauwr, a dy- munwyd iar i holl eglwysi'r cylch, roddi ianogaeth ddyladwy iddo. 8. Cydymdeimlwyd a theulu y di- weddar frawd John Owen Jones, Port- miadoc, un o ddiaooniaid yr eglwys yn y lie, yn ei brofedigaeth lem o golli yn yr angau, Hefyd a Mr. H. W. Williams, Abermaw, yn y brofedig- iooth o golli ei wyr, a Mr. William i aeth o golli ei wyr, a Mr. Williams, Eifion, Criocieth, yn y, brofedigaeth o golli ei fab, y ddJau wedi rhoddi eu hunain yn aberth dros eu gwlad. 9. Cafwyd rhyddymddiddan ar bwnc ytr Ysgol Sul. Siaradwyd gan y Parch H. Rees, Parchn. D. Diavies, S. Pierce, Edwin Jones a Mr. E. Gwaenog Rees, Pasiwyd ein bod yn annog Pwyllgor Ysgolion Sul Bedyddwyr Cymru i roddi ystyriaeth i'r mater, a/n bod yii aw- gryjmu iddynt ddarparu tocyn aelod- aeth yr Ysgol Sul. Hefy4 fod y pwnc i gael sylw eto yn y cwrdd nesaf, a'n bod yn gwahodd yr eglwysi trwy eu cynrychiolwyr i ddod 8g awgrymiiadau gyPa golwg ar y miater i'r gynadledd. 10. Fod y cwrdd nesaf i gael ei gynnal, Y;1 Llanfair ddechreu Hydref. 11. Rhoddwyd diolchiadiau i'r eglwys yn Trawsfynydd am ei eharedigrwydd. 9, Llanbedr. ■ H. D. JONES. I

Advertising

Croen, Cnawd, Asgwrn. RHAlD GOFALU AM Y RHAI HYN. Es-eulusdfod, o unrhyw niwied i'r rhai hyn djrwjy Ddamwain neu Glefyd all aehos i BLOOD POISONING A MARWOL- AETH. Er mwyp- osgoi perygl Meddyginiaeth Effeithiol rhaid ei ymarfer mewn pryd. Does dim mor lwyddianus a sior a Gomer's, Balm Mrue hwn yn awr yn cael ei gydnabod gan filoedd fel y meddyglin mwyaf sior a diogel a ddarganfydd wyd er- ioed at ia.chad 01 Archollion, au Y1 Ee2)ama, OmelI So Nedd yn Plaalt. Lloeg gj L L t iladau, Ys- fNiyt LlugrorlJ Pkmt a Ben- YiwiodJ ¡a Ba- banoid!,11ar- wden, Gout, Cypiialau Poenus, Rheumatics, Poen Oefn, Piles. HyAod, o effeithiol at GLWYFAU ar GOESAU. Yr wyjf wiedi dioddef poenau dirfawr gan fy nglln am flynyddjau, ac yn parhau felly hydr nes i mi ddefnyddio Gomier's Balm,' yr hwn yn ebrwydd a esmwiyithiaodd y boen a gwellhaodd y clwjyjfiau yn bur fuan. MILOEDD YN TYSTIO I'W EFFEITHIAU RHYPEDDOL. RhoddWch Brawf Amo. Gwellhad sydd sicr. Ar wierth gan bob chemist a stores. Pris gan gynwys War Tax 1/3, 3/ a 5/ Gofynneir am Gomer's Balm." Mynweh weled,, enw Jacob Hughes" ar bob blwich; heb hyn twyll ydyw. ft Neu danfoner ei gwerth (P.O. neu Stamps) at JACOB HUGHES, Manu- facturing Chemist, M.P.S., L.D.S., Penarth, Cardiff. Gwrthodwch bob peth arall. ) ■ COLQUHOUN & Co. ESTABLISH80 IBee. Waallen GALASHIELS, Manufacturers, irigyHCTilffiffliM Scotland. .IIY LarGTH CUT AT Mll-t. PHIOBa. Q»1IIH»^ .A PATTERNS or our LOVELY QENUINI OOOOB ttnl Post Ptwe on approval to any Lady or QontMMtMw tteeTet Irwagoo VHTWM MANT\.II" OUITWSU ruwuiu aim reowesawas iMWTtMt luMtm ovaoaaTiwoa mimu «mnwu M UIAAI Onmrtr 9mm W—t Btn m, VVVULMV M? NMHM OMM ttttM-?tN?t?tt- ?< C?t?W?Mttt't ?))M«M? 8M. WOO oo~ ftr peoupoftm 1 iL