Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
At fy Nghydwladwyr

At fy Nghydwladwyr. Anwyl Mr. Lleygwr, Yr wyf am air difrifol a thi, ti, yr hwn 'wyt, fel fy, liun, yn eistedd yn y seddau cyffredin, a thithau hefyd sydd wedi dy: ddyrchafu i'r sedd fawr. A ^yyddost ti fod y modd yr ydym yn trin ein gweinidogion yn un o'r ysmotiau duai ar lia lies v wlad fwyaf crefyddoi dan haul. Fe all. y Cyrnro ymffrostio yn ei gapelau a/i wasan- aethau, yr yd wyf yn gwneud Tiynny yn ami fy, hun, ond pan fydd Sais yn fy holi am y modd yr ydym yn "talu a thrin ein gweinidogiollparlysir fy nhafod ar unwaith a gwridaf gan gywilydd. Dwedaf yn onest, wlthyt mai un o'i pethau sydd, yn codi y cywilydd mwy- af ynof ynglyn a'r hen wlad yw y modd yi talwn pin gweinidogion. Un 9'1' pethau rhyfeddaf i mi yw sut y Uwyddodd cynife-r o'n gweinidogion i godi teuluoedd mawr a pharchus ar y cyflogau gwaradwyddus roddasom i lawer o honynt yn y blynyddoedd aethant heibio. Wyddbst ti fod yna Jn1 o honynt wedi gorfod Cadw ty a theulu ar gyfiog baohgendeunaw oed? Gwn rywbeth am y modd, y gorfu i'w gwragedd gyfrif a chynilo, a sut y gorfu i lawer o honynt hwytbau Xm- gymeryd a. gwaith ychwanegol er mwyn oadw deupen y llinyn ynghyd. GwA y bu, as ai Hawer o honjnt wedi llewygu o eisicu blwyd onibai am berthnasau caredig* aberthasant er eu cynorthwyo. Y mae yn llawn biryd i ti, a minnau, gyfaili, wneud ein medd- u i fyny nad oes yr un ,hawl gen- nym ofyn i was yr Arglwydd fyw ar bunt neu ddeg swllt ar hugain yr wyth- nos. Wyt ti wedi meddwl erioed beth fyddai ei gyfiog pe bai wedi dangos cymaint o allu a dyfalbaxhad1 yn yro- gyrraedd at fod yn feddyg neu yngyf- reithiwr ag a wnaeth wrth baratoi at y weiniidogaeth--fe fyddai yp. ol pdb tebyg yn enill cymaint mewn mis aga roddir yn awr iddo ysywaeth mewn blwyddyn. Wyt ti wedi meddwl er- ioed fod dy weinidog wedi treulio blynyddau lawer mewn ysgol a choleg yn ymbaratoi i fod yn weinidog da i'r Arglwydd. bod y blynyddau hynny wedi bod yn hynod o gostus iddo, a'i fod yn ol pob tebyg yn gadael ei goleg a baich o ddyled arnoi i'w berthynas- au a'i gyfeillion. Sut wyt ti'n meddw] ei fod yn imynd i dala ei ffordd heb son am dalu ei hen ddyledion ar yr ychydig dal yr wyt ti'n ei roi iddo. A wyddoist ti fod yn rhaid wxtho wrth lvfrau newydd. a bod g-alwadau arno am help o lawer o gyfeiriadau na wyr y lleygwr cyfiredin cldim am danynt? A- beth am ei hen ddyddiau? Sut wyt ti'n disgwyH iddo gyrii10 ar gyfer y djyfodol pell, ac yataa yn methu cael digonedd i'w blant yn y dyddiau presennol? Goreu po gyntaf y deuwn i weled gyfaill y dylem dalu ein gweinidogion mewn modd .anrhydeddus, ac mai 'j ffordd1 ddiogelaf i gyfrif faint ddylai ei gyfiog fod yw ystyried cyflogau y bobl hynny sydd o gyffelyb addysg, gallu, dyla,nwad, a chymeriad mewn galwedigaethau ereill. Os gwnei di hynny fe weli ar unwaith y dylet ych- wanegu lawer gwaith drosodd at y cyScgau roddir yn ami" yn awr. Pa hawi sycfd gennym dynnu cyllog dyn i lawr am ei fod wedii ymgysegru yn llwyrach na'r cyffrediii o'i ,gyfoedion i wasanaeth y Goruchaf? Y miae y gyfiog yr wyt yn barod i'w thaiu i'th weinidog yn dweyd dau I beth o leiaf am danat, sef faint o barch sydd gennyt at Dduw, a faint o barch sydd .gemwt i ti dy hun! Os nad wyt yn barod. i dalu dy wein- idog yn deilwng "rhaid mai ychydig iawn yw dy Oiaroh at jir Anfeidrol, onide fe tyddat yn barod i dalu cyf- log resymol i'w wias. A rhaid i'th hunanblarch fod yn hynod fach neu fe fuaset yn barod i (lalu mewnmodd I honourable un sydd yn "dy wasan- aethu di. Ni sydd yn ei gadw o' meddet y noswaith o'r blaen. Y creadur balch? Yr oeddwn i yn meddwl mai talu rhyw gyfran fraJoh o'th ddyled i'r Arglwydd yr oeddit. FeaHai dy fod wedi anghofioi hefYid mai gweinidog i'r Arglwydd ydyw, ao nid caethwias i ti. A chyda Itaw er mwyn i ti beidio dweyd y frawddeg yita byth eto' ceisia gan ,Y;J' eglwys wneud un drjsorfa o drysorfeydd yr eglwys (fel y gwneir yn lied gyffredin yn aivr yn LloOT), a thalu swm penodol i'r ..gweinido;g. Fe ayn hynny i ffivrdd hefyd y demtas- iwn ddaw i ambell ddjn bach baoh i dynnu tair oeiniog o'i swllt y mis at y weinidogaeth am fod y gweinidog wedi dweyd rhywbeth nad oedd yn oj ei syniadau bach ef. Cofia hefyd mai nid mewn arian yn uuig y gelli ei dalu, ond drwy, gydymdeimlad a cliyd- weithrediad' a thrwy fyw yn deil wng o'i neges ef a'th brolfes dithau. A chyda ei dalu yn iawn dylet ei barehu yn iawn. Y mae y, parch ddanghosi i'r gwas yn fesur Iledgywir o'r parch deimli at y Meistr Mawr. Yr wyt yn harod i d'ynnu dy het i swyddog ym myddin y, Brenin Siox onid wyt o barch at y Brenin .a-'i fyddin? Gwyddost fod yna ambell swyddog digon meddw, rheglyd a brwnt, ac eto fe dynet dy hot iddo am ei fod yn swyddog ym myddin Pryd- ain. Ac os nad yw ein gweinidogion heb eu beiau parcha hwynt 0. barch i'r Meistr. Wrth wneud hynny fe wnjei les i ti dy hun ac fe ddysffirdv blant i barchu rhai o bobl oreu'r byd. A dwed air o gymeradwyaeth a chalonoctid wrtho ambell dro. Y maejit wedi mynd.1 yn brin iawn 'rwY!Il°"fni yn y dyddiau materol a grwgnachlyd hyn. Fyddi di ddim gwa-etho ddweyd gair caredig, ac Ie gwyd ei galon dipy.n ar adeg na fu ei chaletach er- ioed ar weision yr Arglwydd. A phaid a)i feio am bopeth all fynd o'i le yn y:r eglwys. Gwyddostdy fod ti yn cael digon o waith i gadw rheolaeth ar y ddau neu dri sydd gennyt gortref--gelli fwrw amcan felly faint o ddoethineb a gras ao amynedd sydd eisieu i gadw ryw fath o drefn ar eglwys. Ac os nad yw y pregethau gystal ag- yr hoffet, coiia fod yna bosibilrwydd mai arnat ti mai'r bai. A sut yn enw popeth wyt ti'n disgwyl cael pngethau cryif pan fydd dy, weinidog a'i feddwl byth a hefyd yp Urn gan ofidiau ariannol, ac yn methu fforddio prynu llyfrau at ei wasanaeth ? Y mae yna or yr hoffwn ddweyd wrthyt, end y mae y llythyr yn mynd yn hir. Gorffennaf dirwy apelio atat i wneutl dy oreu (fe wnaf finau addaw gwneud yr un fath) i dynnu'r g'warth hwn yn ebrwydd o'n gwlad. Yr eiddot, ATWEBYD. I

Yma ac Acw

Yma ac Acw. PA FODD I LADD YR ACHOS. 1. Pfei• diwch a mynychu'r moddion l (Salm 42 4). Cedwch yn mhell o'r eisteddleoedd blaend. 3. Peidiwch a meddwl am weddio drcs eich gweinidog (Eph. 6. 18). 4. Gofalwch am nodi allan bob gwall (Salm 100. 4, 5). 5. Peidiwch a chanu (Salm 95. 1, 2). 6. l'mgadwch o foddio n D-ras canol yr wythnos (Act. 3. 1). 7. Peidiwch canmol y gweinidog ond dangoswch eiwendidau (Gal. 6. 1) 8. N:el fyddwch yn rhy hael yn eicli eyi-rani;ad,au, (1 Cor. 16. 12). 9. Gofalwch am ddangos eich bod yn rhywun a'ch bod yn gwybod pa fodd i redeg eglwys (Marc 15. 42). 10. Peidiwchiariiyn,e,d i'r Ys;gol Sul: mae yn rhy blentynaidd i chwi (Salm 1. 9). 11 Byddwch yn ddiystyr o oJTsg alla,ii,.o yn gystal a mewnol y deml (1 Bnen. 6. 21). 112 Os byddwch yn sal neu rai o'r teulu felly, peidiwch a gyru gair at y gweinidog; ei le ef yw ffeiidi.o allan (loan 11. 3).-(Allaii o'r America naidd.) w Nid yw'n amhosibl y dyrchefir Mr. Ellis Griffith, A.S., i'rfaino fel barnwr cyn ho hir Y mae lie gwag yn awr, oherwyda marwolaeth y Barnwr Low. Wedyn eyfodai cwestiwn ei olynydd ym Mon, :a chlywsom enwi Mr. Wil- liam Edwards, Hologwyn, Air. Cyril O. Jones. Oaergybi, a Mr. Ellis W. E oberts, bargyfr eithiwr. H wyrach na bydd allan o lie yiurwr ail-adrodd stori a ddywedodd y di- weddac Barch. CJidio,5 Roberts wrth- yin unwaitl". am ddyddiau ei fachgen- dod. Pan yn faehgen rhwng- saith ac wyth oed byddai yn myned i'r ysgol Eglwysig yn Llandrillo, ac arfeyai gwraig y person ymweled a'r lie yn 'bur ami. Ya: oodd- ;o,,anddi gi baoh, blewog, gwyn, yr hwn a boenai lawer ar y. pLant, ao r oedd dull ei feistres o virddwyn at blant Ymneilltuwyr yn poeni Hawer ar fech^yn o feddwl au- nibvi;ol. Dr. diwrnod yn yr haf daeth y. wraior i.'r ysgol mewn gwisg wen, a chyda hi yr oedd y ci. Tra yr oedd hi yn siarad â'r ysgdlfeistr aeth y ci yn ol ei arfer i dalu ymweliad a'1' plant ac i frathu eu coesau. Daeth at Griffith Ceidiog Roberts, a thywalltoddj yntau gynwys y botel inc drosto. Rhedodd y ci at ei feistres, i rwhio: yn ei gwisg wen, a dyna helynt a fu yno wedyn. 'Curodd yr ysgolfeistr fi allan o'r ypgol,' ebe Mr. Roberts wrth ddweyd y stori, C la dyna'r tro diwedd- af i mi fod ynddi byth. Dyddorol iawn hefyd a fuasai casgliad ostraeon Mr. Robert", am rai o frwyjdrau rhyddil Meirion.-(Allan o'r 'Gol- eua