Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 5 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Pulpud y Seren

ail dro. Caiff y eyfiawnion glywed y gwa- hoddiad—Deuwtch chwi fendigedigion plant fy Nhad Btifeddwoh y deyrnas a barotowyd i chwi er cyn seiliad y, byd. Iaith gwa- hoddiad oedd 'iaith Duw drwy yr oesau; dyna oedd cywleirnod ei hioll ddywediadau; ond llyneir i fyny holl "ddeuwûh" y gorff- enol yn y d.eiiweli ólaf yna. Ar hyn aiff y saint i mewn i'r nef a choronau llawenydd a gorfoledd ar eu pennau, palm-. wydd buddugoliaeth yn leu dwylaw, a chan dragywyddol yn eu genau. Ond wrth yr annuwiol y dywed, Ewch oddiwrthyf rai melldigedig i'r tan tragywyddol," &c. Dis- gyn y ddedfryd yna fel taranfollt o gwmwl du a thrydanol llid 'Duw! i'w difa yn oes oesoedd. Gyr y ddedfryd hwynt oddiar bal- mant barn i ganol trueni. Rhaid i'r pechad- ur ymddallgos o flaen ei Earnwr, heb yr 'un eiriolwr.' Ni feiddia neb ddweyd yr un gair o'i blaid, ac ni ofala yr un eythraul am ei ddyogelwch. Bydd pawb a phob peth ynei erbyn. Bydd y ddaear wedi blino dal y fath adyn arei mynwes am y sarhad a daflodd ar ei Chrewr. "Ymaith rai mell- digedig." 0 eiriau dwysfawr! Myned ym- aith oddiwrth ddyddiau fel y rhai hyn, myned ymaith oddiwrth haf eu cyfleusterau a chynaeaf eu breintiau. Gan hynny, ffown rhag y Hid a fydd. Cofiwn mai y Crist a wrthodir heddyw, ac a ddirmygir genym fydd yr Hwn a'n barna ryw ddydd.

O dan Big Ben

O dan "Big Ben." (Gan y Gwyliwr.) Y CYNLLUN NEWYDD 0 FLWYDD- DALIADAU MILWROL Cyfarfu'r Pwyllgor a benodwyd beth amser yn ol, a dug allan ei fynegiad ar Flwydd-daliadau i'r milwyr a thaliadau er- aiill i'w teuluoedd. tCynhygir gwelIa cryn lawier ar yr hen raddfa o daliadau i deulu- oedd y milwyr a blwydd-daliadau i filwyr wedi eu -hanalluogi a gweddwon y sawl a gvll eu bywyd. A chan fod cynrychiol- aeth 0 bob plaid wleidyddol ar y Pwyllgor ni bydd fawr gwrthwynebiad iddo. Dyma rai 0 adrannau pwysicaf YI eynllun. Y Tâil i Weddwon. Cymeradwya'r Pwyllgor dalu i weddw milwr 10s. yr wythnos. Y cyfryw swm i godi i 12s. 6011.. pan gy rhaeddo'r derbynydd 35 ml wydd oed, a 15s. pan gyrhaeddo 45. Y tal i blant (yn cynnwys plant anghyf- reithlon) fydd 5s. yr wythnos i'r plentyn cyntaf, 3s. 6ch. i'r ail, a 28. i'r trydydd. Cymeradwyir rhoddi i bob plentyn amddif- ad o fam 5s. yr wythnos, os na byddant fwy na thri mewn inifer. Y TAI. i wragedd a phlantmilwyr mewn Gwasanaeth. I wraig milwr 12s. 6ch. yr wythnos, i'r plentyn cyntaf 5s. yr wyfhnos, 3s. 6ch. i'r ail, a 2s. i'r trydydd. Y taliadau presennol i blant morwyr i godi i 4s. i'r cyntaf, 3s. i'r ail, a 2s. i'r trydydd. Plant amddifad o fam i dderbyn 5s. yr wythnos. Y Tal i'r Milwyr a Ainalluogir. Uymeradwyir rhoddi lr rnilwr a Jwyr analluogir 25s. yr wythnos ynghyd a 2s. 6ch. yr wythnos i bob plentyn; ao Tr mil- wr aanalluogir yn rhannol y swm angeti- rheidiol er gwneud ei ennillion yn '25s. yr wythnos. 0 phrioda gweddw rhoddir iddi swm cyfartal i daliadau dwy flynedd. TABL CYMHAROL. Gweddw heb blant--Yr hen raddfa 7s. 6ch., y raddfa newydd 10s. (12s. 6ch. pan yn 35, 15s. pan yn 45). Gweddw ac un plentyn--Yr hen raddfa 12s 6ch., y raddfa newydd 15s. (neu ragor os bydd y fam dros 35). Gweddw a dau blentyn—Yr hen raddfa 15s., y raddfa newydd 18s. 6ch. (neu ragor os bydd y fam dros 35). Gweddw a thri o blant--Yr hen raddfa 17s. 6ch., y raddfa newydd 20s. 6ch., (neu fwy os bydd y fam d'rlos 35), Gweddw a phedwar o blant—Yr hen radd- fa 20s., y raddfa newydd 22s. 6ch. (neu fwy os bydd y fam dros 35). Plant yn lamddifad o fam-Yr hen raddfa 5s. yr un liyd at dri 0 blant, Wledi hynny 4s. yr un; y raddfa newydd 5s. yr un. Deallwn i Mr. George Barnes, Cadeirydd Plaid lilaf-iii,, gynnyg cO>fli'r tal i wraig milwr o 12s. fioh. i Xi ),.r wythnos, a. i,b,od(li XI yr wythnos o bensiwn i weddw ddiblant, ond yr oedd mwyafrif aelodau'r Pwyllgor yn erbyn y cynnyg. HEDDWCH YN NHY'R CYFFREDIN. Y mae'r ddwyblaid, os. nad y teirplaid, yn Nhy'r Oylfredin yn benderfynol o gadw'r heddwch tra pery'r rhyfel. Ddydd Meroher cydsyniodd y Ty i roddi'r holl amser at wasanaeth y Llywodraeth, ac i beidio cwrdd ar ddydd Gv\'ener hyd rybudd pellach. Sicrhai Mr. A.squith y Ty na. ddygid ymlaen unrhyw fesur dadleuol, fac, o ganlyniad, y ac, o gaii t yii i a; d y. gadewid o'r neilltu am dymor Fesii r yr Un Bleidlais. Rhaid oedd darostwng pöh budcl- iant a diddordeb i'r ,un amoan mawr oedd yn hawlio sylw Ymerodraeth gyfan. CADEIRYDD NEWYDD Y BLAIC GYM- REIG. Olynydd Syr D. Brynmor Jones yng Nghadair y Blaid Gymreig yw1 Syr J. Her- erts, yr aelod dros Orllewin Dinbych. Dech- reuodd ei yrfa Seneddol yn 1892. Y flwy- ddyn ddilynol priododd ferch i'r diweddar Mr. W. S. Caine, yr Xrweinydd Dirwestol enwog. Cymer Syr Herbert ddiddordeb dwfn a rhan arweiniol ynglyn a'r Achos Dirwest- ol. Yr oedd yn aelod o Gomisiwn Br,einiol Argl wydd Peel ar prwyddedu, a 6u am flynyddau yn noddwr cryf i Fesur Trwy- ddedol i Gymru. Bydd yn Arwieinydd diog,el i'r Blaid, ac nid oos ,neb yn fwy ei barch yn y Ty. Teilynga'r anrhydedd a osodwyd arno ar gyfrif ei wasanaeth i Gymru. Cym- erth ran amlwg ynglyn a Dirwest, Add- ysg a Chad wraetli y Saboth. Iddo el, yn fwy iia neb arall, fe ddichon, yr ydym yn ddyledus am sefydlu Bwrdd y Penodiadau i Gymru. A bydd lei Isafle a'i brofiad fel Dir- prwywr o dan Ddeddf Datgysylltiad yr --Eg- IWTiS yng Nghymru o gryn fantais iddo i gyflawni dyledswyddau ei is wydd newydd. CYFNEWIDIADAU YN Y WEINYDD- IAETH. Nos Percher gwnaed yn hyisbys yr ap- wyntiadau canlyno1.-Mr. S. Montagu, A.S. yn Ganghellor Duciaeth Caerhirfryn yn lie Mr. Master man. Mr. Cecil Beck, A.S., yn Arglwydd Ddirprwywr y, Trysorlys, yn lie Mr. Gullanid, y, Prif Chwip. Mr. Walter Rea, A.S., yn Arglwydd Ddirprwywr y Trys- orlys (d'idal). Mr. F. A. Acland, A.S., yn Ysgrifennydd Ariannol i'r Trysorlys, yn lie Mr. Montagu. Mr. Cecil Harms worth, A.S., yn Is-Ysgrifennydd i'r Swyddfa Gartrefol yn lie Mr. Ellis Griffith, A.S. Mr. Neil Primrose, A. S., yn Is-Ysgrifennydd Seneddol i'r Swyddfa Dra,mor, yn He Mr. Acland. Bydd hyn yn golygu i Mri. Montagu, Ilea, a Beck wynebu etholiad.

Advertising

vENO"S LIGHTNING COUCH CURE The Ideal family remedy. Contains Sgm no opium, morphine. paregoric, or ta)tf other harmful drug. Cures at all ages. ?OUCHS.COLDS COUCHs.COLDS N J it Veno's is the surest and speediest  cure for these winter iMs, the best pro ?aN??? tection against more serious da?grr.. c HILDREN'QS CHILDREN'S Soon yield to Veno's—even W lu oping   ??Xt cough. And there is no trouMe in giving it, children simply love Veno's.  Other sizes J/?? OM? ?/3, L3 r6°i G 9 I d fmi chemi&U and rtnrex ?..°t ? ? ? Q M'M-S.M/?-f. Refu.\e .t