Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 11 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
CWRDD CHWARTER RHAN UCHAF SIR GAERFYRDDIN

CWRDD CHWARTER RHAN UCHAF SIR GAERFYRDDIN Gynhaliwyd yr uchod ym" Mhenygroes, Mawrth a Mercher, Chwef. 9 a'r 10. Yn abson y gweinidog o lierwydd afiechyd, dewiswyd y Parch. B. Humphreys, Felin- foel, yn gadeirydd y gynhadledd. Dechreu- wyd trwy, weddi gan y Parch. D. Bo wen (Myfyr Hefin); yna cydsyniwyd arypethau canlynol: Y Cwrdd nesaf.Unwyd i ofyn i Waun- clundaf i'n derbyn yn Mai; ac foci yvParch B. 0. James, Cross Hands, i bregethu ar Ddirwest a'r Parch. W. R. Watkin, M.A., Llanelli, i bregethu ar Safle'r Enwad. Cenhadol. — (a) Dymunir galw sylw yr eglwysi at y Genhadaethau Tramor a Chax- trefol, a'u cymell i haelfrydedd arbennig eleni, gan fod 11a we r arferent gyfranu wedi eu cymeryd i faes y rhyfel; am hynny boed i swyddogion ein heglwysi ofalu nad elo'r casgIiadau yn is nag oeddent. (b.) Siaradwyd twysged mewn teimlad brwd ar waith y Ty Cenhadol yn peidio cyhoeddi'r Herald Cymraeg a phenderfyn- wyd: Ein bod fel Cwrclcl Ch-warter yn dymuno gwneud apel at Mr. Fullerton i ystyried y priodoldeb o ailgyhoeddi yr Her- ald Cenhadol Cymraeg, am y, teimlwn hyn yn anhegwch a'r en wad yng Nghymru, a theimlwn yn sicr y bydd i'r achos cenhadol ddioddef mewn canlyniad." Llenyddol.-( a.) Ein bod yn cymeradwyo yn wre-sog i sylw ein heglwysi ein holl gyhoeddiadau enwadol:— Seren Cymm, Seven Gomer, Yr Hauwr, Yr Athraw, Seren yr Ysgol Sul a'r Greal, &c., ac yn dymuno arnynt i benodi'r personau cymhwysaf i fod yn ddosbarthwyr; ac yn ymrwymo i wneud ein goreu ein hunain i helaethu eu cylch- rediad. (b.) "Bin bod yn dato-aii eiii gwerth- fawrogiad o ysgrif alluog y Parch. B. Hum- phreys, Felinfoel, yn y Geninen ar y pwnc llosgedig o isafle'r eii-wa parthed Undeb yr Enwadau; yn Uawenhau ei bod wedi ei chyhoeddi, ac yn cymell iddi gael ei derbyn a'i djarllen wrth y miloedd. Cydymdeimlo.-(a.) A'r Parch. Job Her- bert, gweinidog parchus y lie a'i briod hoff, sydd wedi eu dal gan gystudd blin yngliyd af un o'r plant, ac yn dymuno iddyntt ad- feriad llawn a buan. (b.) A'r Parch. D. 8. navies, Baron, yn Avyneb y, cystudd trwin fu yn ei deulu am yn hir, ac yn Uawenhau fod argoelion gwell. (c.) A'r Parch. D. Morgans (Mathryfardd) yn ei wendid, ac yn dymuno iddo nerth o'r newydd ac egwyl gysurus am ysbaid hir etc. (d.) A'r Parch. H. R. Jones, Kidwelly, yn ei afiechyd, ac yn dda gennymglywed ei fod ar wellhad. (e.) A'r Parch. D. J. Davies, Cwmifor, yn ei alar tost ym marwolaieth ei anwyl 'briod, ac yn dymuno iddo nawcld ac ar- weiniad y Tad Nefol i'w ddwyn yn iach trwy y cwmwl du. (f.) A'r Parch. Taliesyn Williams, Porth- yrhyd, yn ei rwymau gan afiechyd gan ob- eithio y rhyjddheir ref ar fyrder. (g.) A'r Parch. W. Trefor Jones, Beth- ania, Llanelli, sydd wedi newydd golli ei anwyl fam yn yr angau. Boed iddo ef a'i chwaer fwynhau'r cysuron sydd yn addewid werthfawr y Tad1, yn eu llawnder. C,oiidemni,o.(a.) Ymddygiad baeddgar a diangenrhaid Sir Henry Lunn, yn ei waith yn ymyraeth a Mesur Dadwaddoliad, am y tybiwn ei fod yn anwybodus o'n safle a'n teimlad fel cenedl ar y pwnc; a hod ein protest iddoi, i gael ei anfon i'r Prif-wein- idog ac eraill. (b.) Condemniwn y gwerthu papyrau newyddion ar y Sul, ac yn cymell aelodau crefyddol wrthod oefnogi y fath fasnach. Y Gronfa.Bore dydd Mercher cafwyd cynrychiolaeth o eglwysi yn ymyl i wrando ar anerchiad gan y P,arch E. T. Jones, Llanelli, ar y pwnc. Gresyn na fuasaY eg- jfwysi'r eylch wedi g-wertlifawrogi'r cy*'le liwn ( yn well, i gael eu goleuo a'u cynhesu at y mater yma, oblegid ni fu Mr. Jones erioed yn fwy hapus mewn;; mater a model, Cym- erodd yfrawddeg ,:Y rhai by chain hyn" f,el testyn; yr eglwyisi by chain: lielpu'r gwan. A ydyw hyn yn ysgrythyrol? A ydyw yn werth y drafferth? "Yn gymaint a'i gwneu- thurohonoch i un o'r rhai hyn," &c. Medd- ylier am tan beleni 0 galon losgedig y llefarwr yn disgyn yn ami arnom: fe'n taniwyd ni, a theimlem "f el yntau yn lloisgi o gydymdeimlad a'r eglwysi bach. Caed ymddiddan c'r un nodwedil wedi'r anerchiad. Siaradodd y Parohn. Watkins, M.A., Llanelli; R. R. Thomas, Glanyferi; J. Griffiths, B.A., B.D., Rhydaman; a Hugh Jpnes, Llanelli, ysgrifennyidd y mudiad yn ein plith. Caed arclderall gydag ef fod yr achois yn oeridded er gwaethaf y, rhyfel a'i bygythion. Dangosiodd y, blychau bychain sycld i deumoedd, a rhoddodd Mr. Griffiths, Rhydaman, archeb iddo am drigain olionynt. Dilyner y cyfryw esiampl. Newydd a'n llonnodd yn ddirfawr oedd clywed fod Mr. D. Richards, Tirdail, Avedi addaw can g-ini. Dyma rodd idywysogaidd, a diameu y dyry symbyliad i eraill wnaud yn gyffelyb. Ac ar ddiwedd yr oedt'a pen- derfjaiwyd: "Ein bod yn gofyn i'r eglwysi gadw'r mater ar eu meddwl a dal ar bob cyfl.e i'w hy:rwyddo," Diolch.I'r eglwysi ym Mhenygroes am dderbyn y cwrdd mor garedig a hawddgar. I'r Parch. B. Humphreys am lywyddu. I'r Parch. D. Williams, Llannon, am ei bregetli ddirwestol rhagorol ac adeiladol. Pregethwyd gan y Parchn. W. R. Watkin M.A., Llanelli; 0. M. Prichard, Glanyferi; Myfyr Hefin, Pump Heol; D. Williams, Llannon; R. R. Thomas, Glanyferi; B James Tumble; a E. George, Hendre. Carem alw sylw'r eglwysi at y brodyr 0. M. Prichard, ac E. George, fel rhai sy'n agored i'w gwasanaethu ar y Siul, ac yn awyddus am wneud. Ac y mae Mr. Prichard yn ddyn yn ei lawn nerth ac yn hreglethwr galluog, yn barod i dderbyn galwad i fugeilio eg- lwys sydd mewn angen gweinidog. Boed perarogl yn y lie ar ol y Cwrdd Chwarter fyddo'n fendith i'r eglwys a chalondid i'r gweinidog parch us. M. T. REES A HUGH JONES, Cydysgn.

o CWRDD DOSBARTH CYLCH ABERTAWE

o CWRDD DOSBARTH CYLCH ABER- TAWE. Cynlxaliwyd y cwrdd uchod yn Libanus. Cwnibwrla, dydd Mawrth, Chwefror 2, 1915, y Parch. D. Pryse "Williams, Philadelphia, y llywydd am y flwyddyn yn y gadair. Ag- orwyd y gynadledd trwy weddi gan y Parch. Dd. Price a Mr. J. Lott Hughes gydag eneiniad oddiwrth y Santaidd hwnw. Wedi anerchiad byr gan y cadeirydd, pasiwyd y penderfyniadau canlynol: 1. Cadarnhawyd penderfyniadau y cyfar- fod blaenorol. 2. Etholwyd y brodyr canlynol yn wylied- yddion ar gyfer Arholiad yr Ysgol Sul:- I Libanus, Mr. Samuel Thoanas, Bryn St., Brynhyfryd, a Mr. David Davies, 7, Cwni Level Rd., Landore. I Bethesda. Mr. Ste- phen Jones, G, Grove Plac3, a'r Cynghorwr John Lewis, 224, High St., Swansea. I Brynhyfryd, Mr. Edward Griffiths, 78, Middle Rd., Cwmbwrla, a Mr. Llewelyn Evans, Sunny Terrace, Treboeth, Landore. I Philadelphia, Mr. John Thomas a Mr. W. Mordecai 35 a 143., Aberdybyrthy Street Hafod, Swansea. 3. Fod yr Ysgol Sul i gael sylw- arbenig yn Nghwndd Dosbarth Hydref o hyn allan. 4. Ein bod yn cymeradwyo gwaith yr ysgrifennydd mewn perthynas a'r Cenadwr y Parch. Spergon, a bo::t swyddogion y cwrdd i drefnu ei daith trwy'r eghvysi. 5. Fod y Drysorfa Gynorthwyol yn cael ei ohirio hyd y cwrdd nesaf. 6. Yn abisenoldeb y Parch. J. D. Harries g-ohiriwyd ymdrin ag achos Salem, Llan- samlet, hyd y cwrdd nesaf. 7. Fod y "Cyfamod Eg-lwysig" yn cael ei argraffu yn unol ag adroddiad y Pwyll- gor, gyda darlun 0 'Fedydd Crist" uwcli ei ben. 8. Fod Mr. H. C. Jeffreys (Gwarcheid- wad), Cwmbwrla, i fod yn gadeirydd am y flwyddyn. 9. Fed y Parch. Dd. Thomas, 29, Bennet St., LanidiOiiie, i fod yn ysgrifennydd. 10. Ein bod yu teimlo yn ddiolchgar i'r Ysgrifennydd am ei wasanaeth ffyddlon i'r L Dosbarth am naw mlynedd, yn teimlo yn wir flin am ei lesgedd corlforol, ac yn gwe- ddio am ei adferiad Ihvyr a buan. Hefyd ein bod yn dangos mewn rhyw fodd syl- weddol ein gwerthfawrogiad o'i lafur;. ac etholwyd un o bob eghvys i gario hynny i weithnedia.d. 11. Fod y cwrdd nesaf i fod yn Caersalem Newydd, ac fod y Parch. D. Pryse Wil- liams i 'bregethu yn 'yr hwyr. 12. Talwyd diolch gwresog i'r eglwys barchus yn Libanus a'i gweillidog hynaws a charedig am dderbyn y cwrdd; ac hefyd .i'r chwiorydd caredig am Udiarpar a gweini iiior serchog wrth y byrddau. Yn yr hwyr cafwyd pregeth ardderchog a gwir werth- fawr gan y Parch. D. Price, Bethesda. Ben- dithied Duw waith y cwrdd. C. B. GRIFFITHS, Ysg, Brynyrhaul, Bonymaen.

0 v TREGOLWYN BRO MORGANWG

-0'- v TREGOLWYN, BRO MORGANWG Dyddiau Llun a Mawrth, Chwefror 1 a/r 2, cynhaliodd yr eglwys uchod ei gwyl bre- gethu, pryd y gwasanaethodd y Parchn. Samuel Davies, Bethany, Trehopcyii, a T. Davies (Cyfaill John), Trefforest. Cafwyd cyfarfodydd hapus. Mae'r achos yn flodeuog dan weinidogaeth y Parch. A. E. Powell. -0-

YN NGHAERFYRDDIN

YN NGHAERFYRDDIN Mae pob Hawl yn cael ei gefnogi gan Dystiolaeth Leal. Os ydyw'r darllenydd am brawf cryfach na'r adroddiad a'r profiad canlynol gan un yn preswylio yng Nghaerfyrddin beth all e fod? Ar Medi 7fed, 1911, dywed Mrs. E. Fortune, 8, John Street, ger y Farchnad, Caerfyrddin: Yr oeddwn yn cael poenau dirdynol yn groes i fy nghefn ac lawr ar fy nghoesau; ps plygwn, yr oeddwn braidd yn gallu unionieto,. Collais bob grym, ac yI1 dioddef gan boenau y pen a'r bendro. Yr oedd ysgarthiad yr arenau yn afloai- yddus acyn achosi poen mewn gwaredig- aeth. Darlleii a.m Doan's Backache Pills mewn papurau a wnaeth i mi eu treio, a,c yr wyf yn falch fy mod wedi gwneyd hynny o herwydd eu bod wedi rhoddi esmwythyd rhyfeddol i mi. Teimlwn yn well a mwy bywiog i gyd, ao nid oeddwn yn hir cyn fy mod yn iach eto. Mae genyf ffydd fawr yn Doan's Pills, a gwnaf bob amser anog dynion sydd yn oael eu haflonyddu yr un fath ag oeddwn i roi prawf arnynt. (Ar- wyddwyd), E. Fortune." Ar Chwefror 14eg, 1914,-dros ddwy fiynedd yn hwy—dywed Mrs. Fortune:— Yr wyf yn cadw mewn iechyd rhagorol yn awr, ac mae yn dda genyf ddweyd hyny. Mae yn ddyledus a.naf siara,di yn uchel am Daan's Pills sydd wedi fy ngwella, a byddaf bob amser yn eu cymeradwyo j bawb a glywaf yn achwyn o aflonyddwch yr arenau. Mae oymaint o afiechydon yn codi oddiar yr arenau ac anrhefniadau'r yswigen fel y dylasech ddechreu gyda Doan's Backache Pills mor fuan ag y teimlwch fod rhywbeth allan o le ar yr arenau fel dropsi, gwyneg- on, aflonyddwch yr yswigen, gravel, pendro, poen cefn, poen yn y lwynau, &c. Pris 2/9 y blwch, 6 blychaid 13/9, gart holl werthwyr, neu gan Foster-McClellan Co., 8, Wells Street, Oxford St., London, W. Peidiwch gofyn am beleni at y oefn neu'r areiiau gofyiii-vic,h yn arbenig am Doan's Backache Kidney Pills, yr un fath a Mrs. Fortune.