Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 14 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
CYMANFA DDWYREINIOL BEDYOiD WYR MORGANNWG

CYMANFA DD-WYREINIOL BEDYOiD- WYR MORGANNWG. Y Cyfa fad1 Hanner Blynyddol. Cynhaliwyd yr uchod yn Ainon, Abertys- wg, Mercher a Iau, lonawr 20 a'r 21, 1915. Dydd Mercher, am 10 o'r gloch, cwrdd gwe- ddi, dan lywyddiaeth R. Jones, Dowlais, y Lly wydd am y flwyddyn. pan y cymerwyd rhan gan ybrawd John Jones, Abernant, a'r Parchn. J. Deudraeth Jones, Clyduch Vale, a J. Griffiths, Aberdar. Cwrdd liuvhis a gwlithog. Am hanner awr wedi (leg, dechreuwyd ar waith y Gynhadledd, pan y cafivycl, yohydig eiriau cyfarchiadol gan y Lly wydd, yn dangos ein bod yn cwrdd mewn argyfwng bAvysig, yn hanes ein gwlaid ein hunain a'r byd yn gyffredinol. 1. Cadarnhawyd oofnodion y Gymanfa ddiweddaf fel yr ymddangosant yn y Myn- egiad Blynyddol. 2. Cyflwynodd yr ysgrifennydd fynegiad byr o'r prif gyfnewidiadau er y Gymanfa, ac apeliai -at ysgrifenyddion yr egiwysi i ddychwelyd yn brydlawn ffurflenni y cyf- nowidiadau eglwysig, a chofio wrth wneud y cyfrif i fyiiy-,ei gyfartalu a chyfrifon y flwyddyn flaenorol, a disgwyliai fod yn all- uog i roddi uiyneo-iad cyflawn o'n safle yn y Gymanfa nesaf. 3. Rhoddodd yr ysgrifenydd ffigyrau yn gosod allan y nifer y rhiai 0'1' eglwysi oedd wedi ymuno a'r fyddin a'r llynges Brydeinig er toriad allan y rhyfel, end gan nad oedd orid tua hanner nifer egiwysi ein Cymanfa. wedi ateb, penderfynwyd gwneud apel eto at yr holl egiwysi i ofyn pa nifer o'n cynull- eidfaoedd oedd wedi ymuiio, a >r ,'y(l.cliii a'r llynges i fyny hyd ddiwedd Ebrill-neu liyd derfyn y rhyfel-a bod adroddiad cyflawn i'w gyflwyno yn y Gymanfa nesaf. 4. Galwodd yr ysgrifenydd sylw at y mater o drefnu yr egiwysi yn yr Adroddiad Blynyddol, yn 61 y Wyddor, ac nid fel y maent yii bresennol yn ol henafiaeth eu oorfl'o'iad. Gan fod y mater yn tin pwysig" a gwahanol farnau o bosibl o berthynas iddo—penderfynwyd ei ohirio, a'i roddi eto ar Ragle n y Cwrdd Blynyddol, er i'r eo: iwysi gael cyfle i ddatgan eu barn arno. 5. Croesawyd yn gynhes i'n plith y bro- dyr, Parchn. J. J. Morgan, Abertridwr- gynt o'r Bala-E. Williams, Foohriw, di- weddar fyfyriwr; a'r Parch. Arthur Davies Tabernad, Merthyr, gynt Penrhyr.deudraeth. 6. Mynegiad Blynyddol Cymdcit1 as Gen- hadol Gartrefol ein Cyrnanfa, gan y brodyr Parch. C. Da vies, Caerdydd (ysg.), a T. Edmunds, Mountain Ash (trys.). Nid oedid y derbyniadau i fyny yn ho'lol a'r flwydd- yn flaenorol, ond disgwylient y deuent ac apelient at i ai-ifon en cyfra,n ar unwaith, oblegid fod pedair eglwys yn rhagor nag arfer yn gofyn am gymhorth. 7. Achois Weston Hi'l. Galwodd yPacli. C. Davies sylw at yr acho-s hwn, a liyspys- odd fod yn bwysLg i wneud rhywbeth ar unwaith. Penderfynwyd ethol pwyllgor i edrych i fewn i'r aohois, ac fod y Pwyllgor hwn yn cael awdurdoi i weithredu yn hollol a therfynol, i drefnu yr hyn a farno yn oreu. Y pwyllgor hwn i'w gyfansoddi o. un o bob adran-—Parchn. C. Daviee, Caerdydd; R. D. Phillips, Cilfynydd; T. T. Jones, Blaenclydach; Llew Morris, Pengam; Cyng. W. Lewis, Penydarren; T. Edmunds, Mount- ain Ash; Dr. Edwards, Caerdydd, ynghyd a swyddogion y Gymanfa. 8. Etholwyd pwyllgor o'r brodyr-Parch. R. S. Rogers, B.A., Mountain Ash; D. H. Rees, New Tredegar; Cyng. Wm. Lewis, Penydarren; ac E. Owen, Y.H., Caerdydd, i dynu allan benderfyniadau i'w cyflwyno i sylw y gynhadledd yn y prynhawn. "3. Cafwyd anerchiad gan y Lly wydd ar Gadw-raeth y Sa'bb,ath." -Yrfi-driniNv-yd a'r mater yn ei wahanol weddau yn rhagorol iawn "a d.ilo',chwy,d yn wresog iddo am ei eiriaU da ac amserol. 10. Apeliodd y trysorydd, E. Owen, at yreglwysi elTWYY cynryohiolwyr am eu cyfraniadiau gynnted ag sydd bosibl, -If. Apeliodd y Parch. J. Griffiths, Aber- dar, am i'r egiwysi oedd heb archebu Cam- rau y Gymanfa" i wneyd ar unwaith, gan fod 11awer o gopiau ar law ac eisieu cael gwared ohonynt, er budd y Gymanfa. 12. Pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad a theulu y diweddar Dr. Elvad Davies, Clyd- ach Vale, ao a theulu y diweddar 'Twr- fab ^ar farwolaeth eu mam. ynghyd aga theuluoedd Thomas Davies, diweddar ysgrif- enydd Jerusalem, Llwynpia; Thomas Jones, diweddar ysgrifenydd Caersalem, Llwynpia. Thomas Lewis, diweddar ysgrifenydd Moriah. Pentre; John Walters, Blaenycwm. 18. Pasiwyd pleidlais, o g-ydymdeimlad a'r canlynol yn eu cystudd, gan ddymuno ad- feriad buan iddynt—Parch, J. Davies, Gelli- gaer. Y brodyr David Davies, Salem New- ydd, Ferndale; Bonwr Harris, Cefnooed; W. R. Thomas, Y.H., Treliarries;, a J. Wil- liams, Penrhiwceibr. 14. Galwodd v Parch. J. Griaith., Aber- dar, sylw at Ein Cyhoeddiadau Enwadol." Cyfeitiwyd at "Ssren Cymru,' 'Yr Hauwr/ 'Yr Athraw,' Y Greal,' Seren Gomer,' a Seren yr Yrsgol Sul.' Mynegodd Dr.. Ed- wards y gwahraniaeth rhwng y cyhoeddiadau Sei,snig a'r rhai Cymraeg, yn arbenig yn eu perthynas a'r bobi ieuainc, ac Arholiad yr lsgol Sul. Nododd nad oedd Pwyllgor yr Ysgol Sul yng Nghyiiiru wedi dewis Bedydd na Swper yr Arglwydd unwaith yn destun yr Arholiad." 15. Llongyfarchwyd Dr. Edwards ar or- ffeniad y gwaith-—" Cyfie.thiad Cymraeg o'r Testament Newydd," ac yn cymhell yr eg- iwysi yn wresog i'w gefnogi trwy ei brynu. 16. Gorffenwyd trwy weddi gan y Parch. W. Jones, Treharris. Am ddau o'r gloch, ail gynullwyd mewn cynhadledd. Wedi mawl a gweddi, cafwyd 17. Mynegiad PwylgoT "Arholiarl Ym- g'eiswyr am y weinidogaetli," gan yr ysg., Parch. T. T. Jones. Eisteddodd dau yn yr holl faes, a gorffenodd dau eraill y pynciau y methasant o'r blaen ynddyut. Derbvniodd y pedwar Dystysgrifau t3ilyngdod-y brodyr oeddynt J. S. Bowen, Cwmdar; D. T. Evans Abertysswg; Thomas Wynne, Jerusalem, Llwynpia; a D. J. Evans, Abercynon. 18. P,enderfynwyd-" Yn wyneb y ffaith fod aelodau oeglwysi perthynol i'r G ymanfa yn myned oddiamgylch i brregethu heb eis- tedd yr Arholiad, penderfynodd y Pwyllgor. ofyn i'r Gymanfa yn ei chynhadledd, gon- demiiio yr arfer, a cheisio gan yr egiwysi beidio a chefnogi neb a geisia osgoi ei rheolau yn y peth hwn." Cadarnhawyd yn wresog., 19. Aherch wyd y Gynhadledd gan yr Athro J. M. Davies, M.A., Caerdydd, ar "Ddy1ødswjŒc1 yr Egiwysi yn wyneb yr ar- gyfwng presenol." Barnai efe nas gallai ein gwlad beidio ymyrryd yn y rhyfel presenol. Cyflwyn-wyd diolchgarwch iddo, a phender- fynwyd eiargraffu yn Bamffiedyn, a c an nog yr egiwysi i'w brynu a'i wasgaru yn eu mysg. 20. Cafwyd anerchiad gwresog gan y Parch. W. A. Williams, Pontypridd, ar y "Gronfa Weinidogaethol." Hyspysodd fod y mudiad yn fywa rhai egiwysi yn gweith- io yn egniol. Penderfynwyd-" Ein bod yn annog yr eglwysi i beidio colli eu gol-vig ax y mudiad mawr hwn-yr hwn sydd wedi arafu ei garnrau oherwydd y rhyfel, a'u bod yn gobeithio) y cedwir ef yn i Iyw, ac y bydd yr egiwysi yn barod, pan ddaw yn gyfleus, i gydgychwyn yn egirol, i'w ddwyn i derfyniad llwyr." 21. Yn diJyn, oaed anerchiad gan y Parch E. W. Davies, Ton, ar Y dwys gyfyngder presennol, parthed anwybodaeth ein probl iouaine, la'n plant o'r iaith Gymraeg yn y gwasanaeth crefyddol a beth i'w wneud." Awgrymai y dylid hawlio mwy o Gymra^eg yn yr ysgolion dyddiol. Awgrymwyd niai doeth fyddai ethol pwyllgor i fyned i mewn i'r mater a dwyn adroddiad i'r Gymanfa. Etholwyd 'Dr. Edwards, a J. M. Davies, M.A., Caerdydd; Parch. H. Roberts, B.A.; Ynysybwl; W. A. Williams, Pontypridd- E. W. Davies, Ton; D. Johns, Gilfach' Bargoed; T. E. Williams, Rhymni; R. S. Rogers, B.A., Mountain Ash; D. Hopkins, B.A., Trecynon; J. M. Hughes, Penydarren; W. Jones, Treharris; Towy Thomas, Ys- trad, ynghyd a swyddogion y Gymanfa. 22. Yn nesaf mod ancrchiad gan y Parch. C: Davies, Caerdydd, ar Undeb Cenedl- aethol Egiwysi Efengylaidd 'Cymru." Ed- rychai ef ar yr undeb fel symudiad i hyr- wyddo rhinweddau neillduol, megys Dirwest, Puideb, Cadwraeth y Sabbath, a phethau ere ill. cyiih,as y gynhadledd Cyflwyn wyd diolcli cynhes y gynhadledd Ktrlo" am gyflwyno y mater mor glir, ond gan fod gwahaniaeth barn yn ffynu ymhlith yr ariirywidl enwadau o ffurfio undeb neu Gynghor arall, pasiwyd yn unfrydol nad ydym yn gwneud dim yn y mater ymhellach ar hyn o bryd. 23. Cyflwynodd y Parch. E. W. Davies, Ton, i sylw y Gynhadledd lyfr wecli ei gy- hoeddi gan Parch. R. S. Rogers, B.A., Mountain' Ash, ar Y Deyrnas a'r ail- ddyfodiad," ac apeliwyd at yr egiwysi i'w brynu a'i fyfyrio. 24. Cyflwyrrwyd y diolchgarwch gwres- ocaf i'r eglwys barchus yn Ainon, Abertys- swg, a'i gweinidog ymroddgar, am y croes- aw a'r darpariadau helaeth oeddynt wedi wneud ar ein cyfer. Nis gellid dymuno gwell. 25. Gweddiwyd i derfynu gan yr Athraw J. M. Davies, M.A. Nos Eercher am 6.30 o'r gloch, pregeth- ,wyd gan y brodyr W. A. Williams, Pontt- ypridd, yn, Saooneg, a B. Williams, Ab- ernant, yn Gymraeg. Dydd lau, am 10 o'r gloch,-C. Davies, Caerdydd (Saesneg), a T. T. Jones, Blaen- clydach, (Cymraeg). 2 o'r gloch, E.Christ- mas Jones, Waitstown (Saesneg) T. Idwal Jones, Llwynpia (Cymraeg). 6 or gloch, E. Cefni Jones, Hirwaun (Cymraeg); Arthur Daviea, Tabernaci, Merthyr (Saesneg). Cym- envyd y rhanau arweiniol gan y brodyr D. A. Evans, Tyntyla; E. W. Davies, Ton; R. Morris, Pontsticill, a, T. E. Williams, Jerusalem, Rhymni. Cafwyd cynhadleddau heddychol a llwyddiannus, aphregethau grymus ac adeiladol. Arhosed bendith Duw ar y gweithrediadau.. I Tuos. RichARDS, Ysg.

PO RTH

PO RTH. Llwyddiant. Bydd yn Uawenydd i gyfeill- ion lluosog y boneddwr amryddawii Win. Phillips, Yew., Tanybryn, Porth, glywed ain lwyddiant ei feroh hynaf—Miss Nellie Phil- lips. Ym Mhrif Ysgol Cymru, yn ddiwedd^. ar- eicrhaodd ein chwaer ieuano gyclag an- rhydedd, dystysgrifau mewn! Cookery and Laundry Work. Deallwn ei bod wedi enill graddau eithriadol ucliel, yn yr A.rholiad. Mae y fonøddiges iauane a"i rhieni paiohiis yn aelodau Syddlon a, gweithgar yn Salem, Porth, a'u oartref bob amisier yn agorecl i groesawu gweinidogion y Gair. Derbynied y teulu caredig ein 1 longyfarchiadau cyn- hesaf. APELLJHOS.

Advertising

f END'S UCHTNINC cough Cure The Ideal family remedy. Contains no opium, morphine, paregoric. or other harmful drug. Cures at all ages. ?OUCHS.CO?S COUGHS.CQLDS Veno is the surest nd speediest cure for these winter 11:, the t pro- ?????? tection against more serious dai ger" CHILDREN'S P COUGHS ■b B Soon yield to Veno's—even Whooping cough. And there is no trouble in ■HV giving it, children simply love Veno's. ?**? OtytO-MZ<'s?/J; ond 2/9, Large 9 I #1 from chemists and stores Tri a) VLB ? ereriwhere. ?MM ?