Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 6 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Gwers yr Ysgol Sul

Gwers yr Ysgol Sul. GAN Y PARCH. W. CYNON EVANS, G. & L., BLAENYCWM. Mawrth 7.-Heb. vii. 23-25. Profi tra rhagoriaeth offeiriadaeth Crist \vna'r awdur yn y Avers hon eto. Dangosodd o'r blaen fad. ei offeiriadaeth wedi ei chad- arnhau a, llw Duw, yn gadarnach na'r offeir- iadaeth Lefiaidd oedJd heb lw ynglyn a hi; yn adnodau 23 a 24 gesyd yr ysgrifenydd Woedd arall o'i ragoriaeth. "A'r rhai hynny, yn wir, llawer sydd wedi eu gwneuthur yn offeiriaid, o herwydd lluddio iddynt gan farwolaeth biarhau.23. Rhagoriaeth Un ar y llawer." 0 Aaron lawr hyd Rhinehas, yr hwn a laddwyd gan y Rhufeiniaid ar ddinystr y deml, yr oedd olyniaeth faith o offeiriaid wedi bed yn y swydd, a dywed Josephus fod 83 o archoffeiriaid wedi bod yn y SAvydd yn ystod y cyfnod hwn. Yr oedd angau yn syrnud yr archoffeiriaid a'r olletr- iad Iddewig o un i un, a rhaid oedd llanw'r bylchau i fyny; ac felly y bu hyd nes y diddymwyd yr Hen Oruchwyliaeth. Lluddiwyd iddynt' gan farwolaeth bar- hau." Hyn gyfrifai am eu lliosog-rwydd. Ystyr y gair cyfansawdd parhau yn llyth- rennol yw -arm gyda'pa.rh.au yn llyth- rog a,' ;a'r meddwl yw, parhau gyda'u gwaith fel offeiriaid, :ond rhwystrid iddynt gan far- wolaeth bar hau. Y gwahaniaeth hanfodol rhwng y 'llawer' a'r 'Un,' oedd iiid yn y rhif fel y cyfryw, and yn benaf y:n eu 'natur.' Perthynai'r llawer" i'r byd gweledig a chyfnewidiol; and yr Un" i'r byd delfrydol, pmffai th ac anghyfnewidiol. Ar un Haw, yr oedd y llawer yn marw: a,r y Haw arall, 'roedd yr Un yn byw; y llawer yn perthyn i'r amserol: yr Un i'r tragwyddol; y blaenaf ym myd y cysgod; a'r olaf i fyd y eyi- weddau. Gan hynny, 'roedd eu hofleiriad- a,eth yn hollol wahanol i'w gilydd: ac eiddo Crist yn tra rhago-ri arnynt. Ond hwn (yn gyferbyniol i'r "llawer") am ei fod yn arcs yn dragywydd sydd ag off ei nad aetl I dragwyddol ganddo (24). Erys hwn yn sefydlog yn ei swydd. Bu farw, mae'n wir, ond yn wahanol i bawb arall, yr oedd ei farw yn rhan og'on- eddus o'i waith fel Archoffeiriad: drwy farw y rhoddes Efe ufudd-dod perffaith i'w Dad, a'r ufudd-dod hwnnw yn hunaiiaberth tragwyddol. Teilwng yw nodi nad y gair cyffredin am dragwyddol" sydd yn y frawddeg: "oneiriadaeth dragwyddol gan- ddo." Offeiriadaeth nad yw yn myned drosodd oddiwrtho." J. W. "Nad yw yn pasio i'r un olynydd." Dr. Wey. Dyna'r ystyr o gymeryd y gair yn weithredol, a rhydd symvyr da hefyd; ond tybia'r awdur- dodau Iliosoeaf, mai yn oddefol y dylid cymeryd y gair, a'i g-yfieithu yn c. anuhor- radwy neu anghyfnewiwdiol a'r medd- wd fyddai: Offeiriadaeth na, thorrir mo lioni; nas cyfnewidir gan farwolaeth, gan oi foci ef a bywyd ai-ihierfyiiol ganddo, ¡3,C o augenrheidrwydd yn byw yn dragywydd. Mae ei fywyd tragwyddol yn wy-stl am 'bar- had ei offeiriadaeth. Wedi dangos tra rhagoriaeth offeiriadaetli Mab Duw o herwydd ei thragwyddorwydd, tyna yr awdur gasgliad goludog yn adnoid 25, Am hynny efe a ddichon yn gwbl iachau y rhai trwyddo ef sydd yn dyi'od at Deluw, gan ei fod yn byw bob amser i eiriol drostynt hwy." Gwiriouedd gog-ouoddw y casgliad yw- Galiu achubol y Gwared-wr. (1.) Sail ei all achubol: "Am hynuy," sef o. herwydd. fod ganddo offeiriadaetli sef- ydlog ac anghyfnewidiol. Güorwedd ei allu ar ei offeiriadaeth. Mae ei offeiriadaeth VII. tra rhagori ar yr eidrlo Aaron a Mel- ehisedec, ym mawredd ei berson, trylwyrder a manylder ei gydymdeimlad, pcrfieith- rwydd ei gymeriad ac effeithiolrwydd ei aberth iawnol. (2.) Mawredd ei aliu. "Efe a ddichon" y mae yn abl i iachau." Mae ei ddichonolrwydd uwchlaw pob arnheuaeth ac yn ffaith brofodig er ys oesoedd. Prof odd ei allu achubol yn nyddiau ei gnawd. Ni fethodd achub neb a ymddiriedodd ynddo. Mae ei gadwedigion yn ddirif. Gofyner i'r dyrfa fawr nas gall neb ei rhifo a fedr Ef achub? Attebant yn unllef mown oor- awd o fawl: Iddo Ef yr hwn a'n carodd," &e. (3.) Helaethrwydld ei al u achubol: "Efo a ddichon yn gwbl iachau." Mae'r gair iachau" yn golygu gwaredu o herygl yn ogystal a iachau od diwrth afiechyd; a diau y saif yn yr adnod hon am yr iachawdwr- iaeth fawr Gristtiog-ol yn ei chyfanrwydd. Efe a ddichon yn wastad achub." J. W. "Abl i iachau hyd yr eithaf.D. Powell, C.D., Weymouth. "To the consummate end." Farrar. Rhydd y Gyjiira-ec, "c)vbl iachau' y synwyr yn dda; ond fod hyd yr eithaf yn gyflead o rym yr' ymadrodd gwreiddiol. Ei ystyr yw, achub yn gyflawn a phernaith. Cyrhaedda ei allu y cy,meriadau gwaethaf yn nyfnder eu gwarth: gwareda hwy o'u trueni, di'ea bob pechod o'r eiddynt, gylcli hwynt yn berffaith lan, d'odrefna hwy a phob gras, a pherffaith gymhwysa. hwy i fod yn gymeradwy ger ei fron Ef mewn cariad (4.) Deiliaid ei allu achubol. Y rhai trwyddo Ef sydd yn dyfod at "Dduw." Dy- ben penaf yr archoffeiriadaeth yw dwyn pobl i gymundeb a Duw. Medr ein Harchoffeiriad ni sylweddoli'r ameanmawr hwn. Rhagdybia'r dyfod at Dduw yma eu hargyhoeddiad, eu hedifeir- wch a'u ffydd flaenorol, ond cynhwysa lawer mwy, sef y gymdeithas ddofn ysbrydol gyd a'r Tad a'i Fab Ef, y sieryd loan amclani; eu rhagorfraint fytbol a'u hawyddfryd pen- af yw, Yn nes, yn nes at Dduw." Trigo yn nirgelwch y Goruchaf. Pwysleisir mai trwyddo Ef y sicrheir y cymundeb hwn. Nid oes neb" yn dyfod at y Tad ond trwof fi." Efe yw'r ffordd at Dduw; ynddo Ef y mwynheir y. cymundeb ysbrydol hwn. U.n Duvv Bydd, ac un cyfryngwr hefyd rhwng Duw a dynioii, y dyn Crilst Iesu.

o CYMANFA SIR BENFRO

o CYMANFA SIR BENFRO. Cynhaliwyd y Cyfarfod Chwarterol pcrth- ynol i'r uchod yn Blaenconin, dyddia'i MaAvrth a Mercher, Cliwefror 2 a'r 3, 1915. Yn y gynhadledd prynhawn dydd Mawrth, a'r 'P,arch. 0. D. Campbell, M.A., Hwl- ffordd, yr Is-lywyidd, yn y gadair, pasiwyd y penderfyjiiadau oanlynol:—- 1. Fod penderfyniad.au y cwrdd diweddaf yn cael eu. derbyn a'a oadarnhau. 2. Ein bod yn rhoddi llythyr parch as o oHyngdod i'r Parch. W. S. Evans, gynt o Martletwy, i Gymanfa, Sir Gaerwrangon. 3. Fod E. Evans, Roch, i bregethu ar y pwnc, sef' Amodau heddwch parliaol or •safbwynt Gristionogol, yn y Cwrdd Chwar- ter nesaf 4. Ein bod yn gofyn i T. H. Edwards, Pembroke Dock, i ago-r y rhyddymddiddan ar bwnc y br,eg,eth yn Nghynhadledd y prydnawn. 5. Fod 8. G. Thomas, Marloes, i biegetliu, ar Ddirwest. 6. Ein bod yn dymuno ar yr eglwysi ddanfon enwau eu dynion ieuainc sydd wedi uno a'r fyddin, i'r Parch. J. H. Shakes- peare, M.A., Llundain, fel y gellir gofalu yn brioidol am danynt. 7. Ein bod fel cynhadledd, er yn cyf- iawnhau yinddygiiad ein gwlad. yn y rhan y mae wedi gymeryd yn y rhyfel fawr bresennol, ar yr un pryd Yill credu fod ar- ferio-n peshadurus ein gwlad, megys meddw- dod, anniweirdeb, bydolrwydd, yn nghyd a'r modd annheilwng yr ymddygir tuag at Ddydd a Thy yr Argdwydd, yr hyn sydd mor amlwg yn y blynyddoedd diweddaf hyn, yn galw yn uchel am ryw arwydd o aiffodd- lonrwydd Duw. Ein bod yn dymuno ar holl aelodau ein heglwysi i ymostwng o flaen yr Arglwydd mewn gweddi, fely byddo'r wlad yn cael ei phuro yn y ffwrn danllyd hon, ac y bydd yn Idod allan yn feddiannol ar weledigaeth mwy ysprydol, ac yn alluog i gyflawni gwasanaeth mwy effeitdiiol i Dduw a dyn. 8. Ein bod yn galw sylw Bedyddwyr y Sir at y Gymdeithas Gyfieithiadol, ae yn hyderu y bydd yn cael mwy o sylw a chefnogaeth yn y, dyfodol. 9. Ein bod yn galw sylw gweinidogion ieuainc y sir at Gymdeithas Ddarbodol Bed- yddwyr Cymru, ac yn eu hannog i uno a'r Gymdeithas ar unwaith. 10. Fod y Gynhadledd hon yn protestio mewn modd grymus yn erbyn ymddyg'iaid Sir H. Lunn yn amcanu perswadio gwein- idogion a lleygwyr Anghydffurfiol i uno ag ef i ddad wneud y trefniadau ariannol yn ng-lyn a Deddf Datgysylltiad a Dad- waclcloliad Cymru. Yr ydym yii ystyried yr ymgais yn un riiwieidiol ac yn groes i ffurf- lywodraeth gyfansoddiadol, ac yn dal man- tais annheg ar sefyllfa ddifrifol y wlad trwy y Rhyfel i apelio at deimladau cyffrous y bobl; mae yr ymgais hefyd yn bradychu anwybodaeth anfaddeuol trwy ddal y bydd crefydd yn dioiddef yng Nghymru os bydd y Dideddf mewn perthynas a'r adrannau ariannol yn oael ei gosod mewn grym. 11. Ein bod yn dymuno ar y brawd a. apwyntir i ddarllen papur yn y Gynhad- ledd, os na fydd yn alluog i fod yn bres* ennol, i ddanfon y papur i'r ysgrifenydd: 12. Ein bod yn rhoddi croesaw cynnee i'r "brawd S. G. Thomas, Marloes, i'nplith. 13. Ein bed yn datgan ein cydymdeimlad dyfnaf a pherthynasau ein hanwyl frawd ymadawedig, B. Rees, Y.H., Granant, ac hefyd ein gwerthfawrogiad o'i lafur gwerth- fawr yn y sir—yn wleidyddol a. chrefyddol. Teimlwn ein bed wedi colli un o wroniaid ein hegwyddorion yn ymad,awiad ein hanwryl frawd. 14. Gan nad yw yn gyfl-ous bob amser i gael y pregethau ar y pynciau dewisedig o flaen y Gynhadledd, ein bod yn barnu yn ddoeth i beidio pasio pleidleisiau o ddiolch- garwch am y preglethau ar y pynciau, nac am y papurau a ddarllenir yn y Gynhadledd 15. Ein bod yn taer annog Pwyllgor y Gymdeithas Genhadol Dramor i ail gyhoe- ddi yr Herald Cymreig, gan y credAvn y bydd o wasaiiaetb. mawr mewn ystyr gen- hadol yn mhlith eglwysi Cymreig Cymru. 16. Ein bod yn diolch mewn moddgwres- og i'r Parch. B. Humphreys, Felinfoel, am ei erthygl ragorol yn y Geninen ar 'Uniad yr Enwadau, o safbwynt Bedyddiwr." ac yn dymuno arno gyhoeddi yn Seren Cym- ru," neu lyfryn bychan, yn y modd y ibarno oreu. 17. Ein bod yn diolch nIewil modd gwms- og i deuluoedd parchus Blaenoonin. yr eg- 1wy.s a'i gweinidog caredig, am en darpar- iadau helaeth a rhagorol ar gyfer y cyfar- fod liwn. Y M o d d i o n Cyh oed dus Pi eg ethwyd nos Fawrth gan W. J. Williams, Trelettert, a R. Jones, Croesgoich. Bore dydd Mercher, J. R. Evans, Trefdraeth. Prynhawn, W. R. Lewis, Hill Park, Hwlffordd, a J. G. Jones Llangloffan. Nos Fercher, J. Jones, Llan- fyrnach, a Dan Da vies, Abergwaun. Cyf- lawnwyd y gwasanaèth arweiniol gan J. Harrington, Manorbier; J. Johns, Beulah; J. E. Da vies, Saundersfoot; D. W. Phillips, Bla,eiiiv,a,ui-i; a W. Gibbon, Gelli. C'afwyd cynhadledd adeiladol a thang'- nefeddus, a phrogothati- grymus, Y r oedd yn hyfrydwch mawr i ni weled yr leglwys mor lewyrchus o dan Aveinidogaeth ein Inawxl Uafurus a pliarchus, y Parch. D. J. Michael, B.A. T; E. GRAVELT., Ysg. -0-

TABERNACL PONTYPRIDD

TABERNACL, PONTYPRIDD. AAVT gyda r Parch. Robert Jones, Llan- llyfiii," oedd y wiedd a roddodd yOyfaill John y nos o'r blaen, i'r Gymdeithas Ddi- wylliadoi yn y Tabernacl; y "Parch. W. A. Williams yn cadoirio.