Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 12 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
7 erthygl ar y dudalen hon
MRS MARY MORGAN PENRHYNCOCH

MRS MARY MORGAN, PENRHYNCOCH. Hun odd y eh waer Ifyddlon a cfiaruaidd hon Chwefr-or 1, yn 77 mlwydd oed. Trenl- iodd ei vll vi- lioit. Bii'ii aelod. o eglwys Uoreh am dros dri ngain mlynedd, o iadeg üi hodyddiud hyd oi lnarwulaeih. Col! odd ioi pluiod holt, yr hwn (JocJn yn ddyit rhagorol iawn, era pymthcg 'mlynedd. Y mae chwech o'i phlant, pedair merch a dan fab, yn aelodau yn eglwys Castle St., Llundain, ac yr oeddynt on yn bresennol vn yr angladd. Bu dwy o i merched, Mrs. Lewis a Mrs. MiLlin yn gweini ami yn ei chystudd. Claddwyd ei iiiarai-ol ym iinynwent Horeb, Chwel. 4. Teimlir ynchwith iawn ar ei hoi. YmdvecTiodd ymdrech deg."

JOHN GRIFFITHS PENTALWM

JOHN GRIFFITHS, PENTALWM. Wele eto un o ddiaconiaid eglwys Caer- salem, Ystalyfera, wedi croesi tuhwnt athu- fewn i'r lien. Hun-odd y gwr gone?t uchod hore iSabba-th, Mawrfch" 7, a daearwyd y niarwol dy ym mynw?nt y Idan .v' clyd;l f?u canly noi. CaJodd y fraint 0 Hydd yn fl%tl (Iftillyl)Ol. (-?ILI ot, 1(-t v fi-iii iii, yil rnoreu ei ddyddiau, a chadw'odd ei flydd, a ?dynodd yn "Ú broS'es hyd y diwed'd, of?wn yehydig fisoedd i g'yrraedd y pedair a r triugain a deg o liynyddau. Dangosodd mewn ymarweddiad beunyddiol nodweddion bywyd glan a chymorad wy. Dyn u argy- hoeddiadau cryfion ac yn bybyr drostynt. Yn y dyddiau gynt efe oedd aelod aswydd- og pwvrsig yn Undeb yr Alcanwyr, ac ni fedrai gwg neb ei ddvchryn 6 i lwybr, 11a gwen chwaith ei brynu i gelu a darng.udd- io. Yn ystod ei oes teithiodd lawer, car- h?efodd yn Ffrainc am agos i ddeuddeg mh'nedd?' gwejodd wlad y ?orHe?in, ac amryw lofydd eraill tuhwnt i r m or oedd. Yn Y b!vuyddoedd di?c;ldaf hyn d vch wel- odd ef a'i clenh? i ardal ei febyd, a Ulrcul- iodd ?eddili y daith mewn g??asanaeth buddi-ol i Dduw a dynion. Cafodd yr cg- lwys .ef yn swyddog gofalus, yn tab tang- nefedd, yn anghmdclol ei gariad at oi "W ar- edwr grasol. Gadawodd goffadwriaeth sydd hyfrvd mewn larogl yn oi deulu, yr eglwy" a'r gymdogaeth. Rhydd llY11 help i'w briod anwyl ac i'r pedwar plentyn ddygymmod a I hiraeth o" ()?olli yn yr angen, oblogid er oddiwrthynt 'yn v cna,wd, gyda hwvnt mae o(idiNi7i-th3?iit ),t) v Clli,IVI(l, o)?Y(ll, 11 -,N,.v 11 t MIe Ci el i,oili. ,,) A -0--

CALFARIA YSTRADGYNLAIS

CALFARIA, YSTRADGYNLAIS. Dyil(l SLil, Chwefror 14, hll Mrs. E. Glyn Price, Pend-arren, yn pregetlui yr hen gen- adwri gyda nerth a dylanwad niawr. Yr oedd pawb Avedi cael gwledtl i r enaid a pha'Nb )'n ti8Ímlo fod gyda. hi g'81wdwri i ddweud wrth y gwrandawyr. Nos Tiiii canlynol cawisom ddarlith odidog ganddi. Testyn: "Br-eiiiji Yr oedd y tidarlithyddes mewn hwyl yn liefaru i lond- capel o bobl a phawb yn gwranclo yn astticl. Gwnaetlipwyd elw da. Cadeiryclc1, William Brecon Rd., Ystradgynlais, yr hwn a lanwodrl ei Bwydd hyd yr ymylon mewn rha.gor nag-IIn ysty r. Dydd Sui, Chwefror 28, cynhaliwyd cwrdd adrodd gan y plant yn y prynhawn. Llyw- yddwyd gan y brawd William Jones. Yr oedd y plant yn adrodd a chanu'n gampus. Yr oedd cyfarfod yr hwyr i'r rhai mewn oed. Llywyddwyd gan y brawd William Thomas ( Ysynys). Cyfeilyddes, Miss Phebe Jones. Cwnaeth pawb eu gwiaith i fodd- lonrwydcl. Cynulleidfaoedd iluosog pryn- hawn a'r hwyr. Bendith y nef fyddo'n dilyn pawb sydd yn gwneiul eu goreu drois polios Tesu Grist yn y, lie. Hefyd, y. mae gan yr e?lon  g'an yr eglwys ei Gobeithlu, yr hon sydd wedi gwneud diaioni mawr i'r plant yn yetod y gaeaf. Mae'r clod yn ddyledus i'r brod- yr da James Davie-s a :r oshlla Jenkins am ell llatur di-ildio gyda'r plant. 0 BRAWD.

CYMANFA DINBYCH FFLINT A MEIRIONYDD

CYMANFA DINBYCH, FFLINT, A MEIR- IONYDD. Undeb Ceiriog a Myllin. Gynhnliwyd Cyfarfod Chwarterol yr Undeh nchod yn Llansilin Chwefror 23, 1915. Cyn- 1,y(,,Ii i olwy d yr holl o o 1 w y i odi(.Ii,eithr rycbiolwyd yr hon eglwysi oddieithr Betiiol, PonWogell a Llanl!ugan--y gynrychiolaeth lawnaf a gafwyd er's amryw flynyddoedd. Gwe,ithrediadaiu: 1. Arweiniwyd mewn gweddi gan W. Davies, Nantyr. 2. Cafwyd isvlwadau agoriadol. gan y Cad- eirydd, y Parch. W. R. Jones. o. DarPenwyd a chadarnhaAvyd gweith- rod iadall y cyfarfod diweddaf. 4. Etho)wyd iswyddogion yr Undeb am y flw}"ddyn Cadeirydd, .W. Parry, O.C., Herber; Is-gmleirydd, Mr. John Edwards, Llanrhaiadr; YsgTi fen nvdd, y Parch. E. 0. Parry, Tdansilin; Trysorydd, Mr. H. Jones, Villa, (dyn. 5. Fod J. Fd wards Llanrhaiadr, i ofalu am ig'asgliadau eg'lwysi yr Undeh tuagat y Gymdeithais Fenthyciol; a bod Mr. Edwards i igael ei ethol y tro nesaf i gynrychioli yr Undeb ar Bwyllgor y Gymdeitha;s Fen- thyciol y Gymanfa. 6. Fod y Parch. W. R. Jones, Glyn, a Mr. R. R. Lewis, Llansilin, i gynrychioli yr Undeb ar Bwyllgor Ymgynghoriadol y Gymanfa. (,1711)- ,ii,,a, ] ,iaiio l Bwyll- 7. Fod cynryehiohvyr gwahanol Bwyll- gorau yr Undeb i fod yn aelodau 6'1' Un- deb, a bod yr ysgrifenuydd. i anfon at gynrycliiohvyr y mater arbennig fydd yn cael isyl-w y 'Gynhadledd. 8. Y Gymanfa Gann:- (a) Fod yr Anthem "Dyddiau dyn isydd fel Gla,sAvelltyn," i fod yn lie Athem- "Gwleithredoodd yr Arglwydd. (b) Fod dy muni ad ar i bob Ysgol Sal i lethol brodyr i ofalu am y plant ar yr oriel dydd y Gymanfa. (o) Fod taer gymhelliad ar i'r holl gan- torion i fod yn eu priodol leoedd yn bryd- Ion yn cyfarfod y. prynha-wn. Dynnmir ar i'r idiwrnod i gaelei gyflwyno yn hollol yn "ddydd moliant yr Arglwydd." 9. Y Gronfa Weinidogaethol: u- Siomedig' fu y-mdriniaeth y Gynhadledd ar y mudiad pwysig hwn. Rhoddwvd ar ddeall fod yr eglwyisi mawrion yn arddangos (liffyg didd.ordeh yn y mudiad. Credwn betliau gwell am da.nynt, ac y byddant mor fyw lag erioed i'w braint a'n rhwymedigaeth pan y tawelir iswn y niagnelau. Mae'r wlad yn hurt yn nghariol berw y gyflafan. Pen- (lerfynwyd fod oasgliadau yr eglwlysi i'w rhoddi yn y Bank Yin fnii- y tryrsorydd a'r ysgrifennydcl. Mae dwy ffaith teilwng i'w nodi- fod dwy o eglwysi lleiaf yr Undeb eisoes wedi gw'neud yn ardderebog, y naill wedi gwneud yn ol 15cs. yr aelod, a'r Hall yn ol lis. yr aelod'. Wele wroniaeth! Y ffaith arall. ydyw-nad ydyw yr eg- lwysi rowyaf yr Undeb wedi cael cyfle i wneud dinl at y mudiad. Nid oe,s yr amheu- aeth lleiaf gennym na wnaent yn deilwng ohonynt eu hunain, ond eisian amser eyf- addas sydd arnynt. 10. Mynegodd y tlynhadled;! ei clivdym- deimlad dyfnaf a'n hanwyl frawd .Joseph Davies, Llanfyllin, yn ei waeledd mawr, Hefyd la'n ffyddlawn frawd Mr. John Davies. y Cross Glyn; hefyd a'n chwaer anwyl a hynaws Mrs. Evans, Brynhyfryd, Llan- rhaiadr, gan ddymuno iddynt oil adferiad buan a nawdd y nef yn eu oystudd. 11. Diolchwyd gyda g-wresawgrwydd i'r Cadeirydd am ei cldehenrwydd a'i ffyddlon- deb yn llanw y gadair am y flwyddyn. 12. CyflwynAvyd diolchgarwch i'r egls yn Llansilin ynghyd a'i gweinidog am ei dorbyniad croeisawgar i'r cyfarfod. 13. Terfynwyd trwy weddi a mawl ar ol cynhadledd heddychol a, lluoisog. Pregcth- wyd ynglyn a,'r cyfarfod yn hynod ddylan- wadol i gymdHadau lluoisog nos Tiiin ar ddirwest, gall y Parch. J. Conway Davips, Dolywern, a nos Fawrth, gan y Parrh. W. R. Jones. B. 0. PAHRY, Y.sg. o

AR DRAWS AC AR HYD

AR DRAWS AC AR HYD. Ceir yn y t: Brython g-asgliad o'r pen- illion a ganai Eos Dar yn y glaw, yng Ngorsedd Llangollen. Gwyr y Teithiwr pwy loedcl awdur o leiaf chwech o honynt, a, chof gandclo am gyfaill yn awgrymu ?l y fail] yn a.wo,j,vlmti iddo'r pwtiad a geir yn y llinellan- Nid vofts arall le drwy'r fre Sv'n o-allit ("uro Corwen." Un o bapuraii Caerdydd, on ide, a ddy- wedai, ein llawer dydd, fod pum cant o drens yn mynd drwy'r ddinas honno, bob diwrnod, a bod rhai ohonynt yn mynd i Abertawe. Y mae'r ysmalio yma rhwng trefi yn heth cyffredin. Dywed rhai EiiSiteddfodwyr y 1).N7ii!il vr Ortsedd yn debvg o liarw, ar ol marw Syr Mjarsiant (a.c Eos Dar. Bn hyw hyd yn oed ar ol marw Watcyn Wyn a Hwfa Mon; a bydd byw eto, or maint ei oh oiled. Yr joedd y ddiweddar Arglwyddes Ty- ddewi yn ieithydd o i'edr ang-hyffredin. Clywodd y Teithiwr hi'n dywedyd unwaith iddi iddyisgu digon o'r Sbaeneg, mewn pum i fe(li.ii siarad a brodorion De America yn ddealladwy; "and when I failed," meddai, "I eked it out with Italian. Enw Drama 

SEION ST CLEARS

SEION, ST. CLEARS. GALWAD.Bydd yn dda gan lawer o gyfeillion y Parch. Thomas Davies, Broad- haven, glywed ei fod wedi clerbyn galwad wreisog ao unfrydol oddiwrth eglwys Seion, St. Cleans, ac y mae'n llawenydd mawr gennym mnnau ddweyd ei fod yntau wedi ei derhyn. Bycld yn dechreu ei weinidog- aelh yn ein plith y Sul cyntaf ym Mai. D. J. Mo I! (.'AN', Ysg. o

SALEM SENGHENYDD

SALEM, SENGHENYDD Cynhaliodd yr eglwys yn y He uchod ei chyfarfod blynyddol nos Sadwrn a dyddiau Sail a'r Llun, Mawrth 20, 21, 22. Gwasan- aethwyd gan y Parchn. D. P. Evaiiis, Merthyr Vale, a S. Glannedd Bowen, Bryn- oemaes, Sir Benfro. Cyrddau hyfryd iawn a neil ltu-ol o effeithiol,