Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 11 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
z Colofn Goywi Cymraeg

z; Colofn Goywi Cymraeg. „ Beth yw'r arfer ynglyn a'r blaenrfdoo Wrth yisgrifennu ar ddyblu'rcydseiniaid ru soniwyicll am y ddwy; mewn geiriau feI anrdirefn ac ajinuwiol olnerwydd eu bod mewn gwirionedd yu perthyn i cidau air, set y. blaenddod "an" a'r gair a'i dilyno. Ni wel pawb y:n glir pa bryd y mac defnydd- io'r d d ,,N7, if)'I' dd?. ?i" yn y cy?wllt hwn mi pha bryd y m?e defn?ddio'r "h" neu ei gadael aUaa. Wele yehydig 0 gyfarwvddiadau syml. (1) Edrycher yn g-yntaf ar 'an' o flaen a ''d.' Meddylier oiu bod yn ansier o'r gair annhrefn. 0TeLir ar unwaith ei fod Jn deillio o 'an' a (;refn.' Dylem Avybod Illai treigliad trwynol. t' yw ul) a, cheir yn syml a y li'urf annhrofn. ^weithreder yn y.r un modd pan ddaw 'an o flaen 'd.' Er enghraifft sain drwynol 'd yw 'n,' a plian yw yn dod o flaen y gair duwiol, fe geir anmiwiol. Os t fvdtl yn y g-wreiddair fe'i cynrychioHr gaii ac os 'd' gan 'u.' -W,ele ia l.f: annheg ( o an-a teg), aunbebyg i tv an-a, tebyg), lallnheil wug-, annhrefnus, annhrug- arog, annyinuuol (o an a dymunol), anat- odol, annibynoi, annoeth, annuwiol, anni- ben, auneallus, annedwydd, annefnyddiol. an- ninan, aniieddau, anuioddefol, &0. c Edrycher yn nosaf ar 'an o flaen c .ac 'g.' Fei t' a d cymer c y sain arwynol 'ngli,' a cheir anghymedroI (o ,an a cyniedrol), langdiariadus ( o an a eariadus), anghrediniol, Anghri-t, AnghydfTurfiaoth, a^nristiouog-ol, anghyf artal arigh vwn, anghysur, anghyfaddas, augliyofr\vy a bwyMr?Wn Pwysau, nid y mynyddAU. Es. 40. 12. 'Oedd' Jw berfYll lluosog- geiriau sy'n dynodi darn mawr o amser neu rif neu ofod. Oes oes- oedd" a geir yn y Beibl Hid" 005 oesau." F'elIy hefyd ;miloedd, bydoedd, mui'uudd, &c. Ohwith fai clywed cynulleidfa'n ceiiiu 'Dvma &ariad fel y mmau, er bod morau mor gy,wir a mynyddau. Y mlas'r ddwy ffiiri, a rhoddi enw'r graniaidegau aarnynt, yn 'fac- titioLLs.' Lluosog mynydd yii y dyddiau gynt oedd mynydd-'edd.' Ar tlafod gwerin oollir yr "dd" ar ddiwücld geirian. Y rnaie'n arf er gyffrediii iawn yn ,Sir Benfro. A phan ynghenid mynydde aeth pobl i dybio mai talfyriad o mynyddau ydoedd fel y talfyr- rir coran yn core, caniadiau yn caniade, brwydxau yn brwydro, &c. Ysgrif'cuiner .inyii- yddoedd hob am-ser. Blynyddcedd. Nid blynyddau yw llusog blwyddyn. Tyfodd blynyddau drwy dalfYlTu blynyddoedd fel y gwnajed a lluosog myn- ydd. Cofiaf" flynyddoEDD deheulaw y CToi-iiehaf e be'r Sahnydd 77. 10. A thra- chefn treuliasom ein hlynydcloedd fel chwedl 90. 1). Dif-tas iawn fai dywedyd "bywha I)y waith yng nghanol y blynydd- au. Mountain Ash. R. S. ROGERS.

CWRDD CHWARTER RHAN UCHAF SIR GAERFYRDDIN

CWRDD CHWARTER RHAN UCHAF SIR GAERFYRDDIN. Biuyr uohod yn Bbenezer, Llandeilo, Mai 5 a' I_. 6. 1. Jleclu'ouwyd y (iyiihadledd prynhawn y dydd oyntaf am 2.30, trwy weddi gan y Parcli. B. Jaines, Tumble. 2. Croesawyd gweinidog newydd Llan- iloilo i gylch y Owidd OhAvarter, sef y Parch. G. E. Willianis (Liangynog o'r blaen) gan ddymuno iddo i'a.wi' lvAyddiant yn ei fates newydd. 3. Dewiswyd Mr. WilJiams, y gwcvinidog newkyldd i'r gadair. 4. PenoidAvyd i'r cwi'dd JJesaf fod ynNhy- (jroes yn Awist a'r lIn Tac-h. yng Ngharway. 5. lTod y Parch. G. E. Williams, Llan- deilo, i bregathu Dirwest," a'r Parch. W. rJ.V Francis, Calfaria, Llanelli, i bregetlui ar bwnc ddewiso eglwys Tycroes. 6. Dewiswyd y Parch. J. (X Griffiths, Porthyrhyd a C'hwlnsarnddu, i. bregcthu. yii y Gymanfa yn. Llambod. 7. Fin bod. y:n cymell yr eglwy\si i gofio inewin modd arbennig eleni aim y Genhad- aeth Giaatrefol Sbrol, mewn casgliadau gwell nag arferol. 8. Dymuniv Uoogyfarch Myfyr ■ Hefin yn nygi^ ad lallau ei gyfrol newydd Blagur Amon Ben Bown." Oynieradwywn y llyfr i'n pobl Igugar, gan obeitliio yr a fel Ibaxa brwd. 9. Cydymdeimlir yn fawr a'r Parch. J. R. EVHIIM, Llwy^hendy, yn ei alar dwys ar ol ei anwyl briod, ac yn dymunr). iddoef hot!! bla,ut yr arweiniad' .a.'r dutd.ajiw'c'it Dwy- fol yn eu dydd blin. 10. Cydymdeimlir hefyd a Mr. Ebenezer Morgan, Cross Hands, a go-llodd ei dad yn yr angau, sef y Parch. D. Morgan, (Math- ryfardd). Hefyd y Paxoh. A. Morris, Llan- gennech, sydd wiedi newydd gladdu oi dad, a'i magodd yn dyiier a gofalus; blin oedd ei golli. Hefvd, iteidu y diAAetidar Barch. Dl. Davies, Gerazim, yn eu galar ar 01 eu cra l ,,tr q-11. ol ei.t tad1. Ac hefyd, Mr. Evan Davies, Pistyll- gAA"yn, Llandeilo, [a'i deulu sydd yn eu trall- od ar (II plentyn hoff. 11. "Eill .bod yn diolch i'r aelodau. Cym- leigaIll eu saiiad diavuddar ym mli I-aid doddf Datgysylltiad a .Dadwaddo-liad, ac yn hyderu na clia unriiy w lannealltwriaeth yn y blaid beiyglu. dyfodiad. y, Ddeddf i rym cj ri yr ethohad cyflredinoi tnesaf." 12. Tra yn cefnogi y Llywodraeth Yll oi hymgais i yindrafod a'r Fasnach Feddwol, gofidiAvn na bai mesurau llaAver cryfach, megis llwyr wah!&!rddiatd, wedi eu maliwys- iadu, i osod terfyii a,r y diota sydd yn bygwth cymaint ar fuddiannau y Deyrnas yn y cyfwmg- presennol. Hydorwn y bydd i aelodau. eglwysig ardystio -it gyifredinol. fel y bo ieu hesiampl yn un. deihvng i'r byd ei. hefelyolni." 13. "Ein bod Yill llongyfarch ein cydAvlad- wr y Paxch. Thomas Phillips, B.A., ar ei ddewisiad yn Llywydd Undeb Prydain FaAvr a'r Iwerddon, ac yn dyniuno i'w wasanaeth yn Bloomsbury fod mor llAvyddiannus yn y dyfodol ag yn ystod y deng mlynedd sydd yn avit wedi tsrfynu." K"ü t:1 14. Rhoddwyd derbyniad cyunes i'r Par oh T. Roberts, gynt o DraAvsfynydd, i gyIch y Cwrdd Cjiwarter svdd AA-edi ymsefydlu. ym Mhenybanc, ger Ammanford. 15. DiolchAvyd yu AAresog i'r eglAA-ys a'i gAveinidog am eu caredig-rwydd yn (ierbyn y cwrdd ar mor lleied o rybudd. Y Gronfa. Am mmrddeg o'r gloch bore'r ail ddyrlÜ, ar ol cwrdd gwoddi g-wlithog, cafAvyd CAvrdd i li;yiA\;yddo ameanion y Gronfa. Cadeir- lwiyl yn fedrUiS iawll gnn Mr. Evan Davies, PistyJIg-wyn, Haiideito. Rhoddodd anorchiad rhagorol a,r yi- egwyddor; v cryf yn cyn- oi'tli wyo'r gwan. Siaradodd y Parch. Hugh. oi?t[iA,v gwaii.. Siaraicl?od,d v Pai?ch. Hugli wneyd defnydd o'r Biychau hach i'w rhoi i uni?ion a theulnoedd. Dyg-odd y Parch. J. Griffiths, B.A., B.D., Ammanford, dyst- iolaeth o faAvr hvyddiant cynllun J,blyehau. SiaraoAvyd hefyd gan y Parchn. O. M. Prichard, R. R. Thomas, a R. W. Davie.s, A. T.S. A)' ol oedf? 1'rwrl pctidorf'yinvyd yn. Avresog—Ein bod yu cymcradwyo'r sym- F ,iii bo,(.[ ytj yo'r iiidi,ad ir ri (iyjiiiiii?) ?i-xiiyijt gyuorthwyo'r Yjllo Yct f rc?i'rii ,n.il t i Pregethwyd g-an y Parchn. R. W. Davies, Pontarddulais; B. James, Tumble; Job Herbert, W. Trefor Jones, Llan- elli; Taliesyn Williams, Pontyberera; R. R. Thomas, Ferryside; W. T. Fra,ncis, Llan- cUi: a M. T. Rees, Meinciau. Da gennym wield fod y brawd ieuanc Mr. Williams yu dechreu ar oi Avaith vma dan amgylchiaiclau mor ffafriol a'r dyfodol yn argoeli n dda. Boed felly niOArn gwirionedd. Jvt. I REES A Hnar J,-)Nr,,S, Yqgll.

u CYMANFA MAESYFED A MALDWYN

u CYMANFA MAESYFED A MALDWYN. (Neu yr Hen Gymanfa.) Cynhalivyd cyrddau y (i waiiwyu. perth- ynol i'r ttelioil yi) Trefaldwyh dydd Mercher H. dydd Ian. Ebrill 14 a'r 15. (/vmerodd y Gynhadledd le bora dydd lau am ddeg o i- gloch, a'r Parch. J. dones, B.Sc., Lhl,ll- drindod Wells, LlvAvydd y Gyinanfa, yn y gadair. Ar ol mawl a gweddi, pender- j'ynwyd: 1. Fod cofnodion v cyfarfod blaenorol yn cael eu oadamhau. 2. Ein bod yn rhoddi derbyniad croes- aAvus i'r Parch. J. B. Edwai-dx, yn yn Kerry, i'n Cymanfa. 3. Fod y Committee of Rererence i g-yf- arfod yn I\ c wbridg-e-on- a^o y noson cyn; y Gymanfa, am tsaith o'r gloch. eI. Ein bod yn rhoddi cy north wy ariannol i'r eglwysi ■canlynol:-Montgomery. Welsh- pool, Mochdre, New Wells, a. Craven Arms. 5. Ein bod yn ceisio g'an yr eghvys yn CaersAViS i roddi gAA-iahoddiad i'r Gymanfa am y Hwyddyn ddyfodol, a'r eglwys vn Now Wells i i-oddi gal wad i'r cyrddrau yn yr Hydref, ac i'r oglwys yu Knighton roddi g-alwad i'r cyrddau. yn y Gwanwyn. 6. Ein bod yn cael discussion' > ar y pAvnc canlynol yng ng-hynhadledd. ein Cym- anfa ne-uf. sef 'Bedydd Cristionogol.' Agor- ir y pwnc gan y Parch. J. Pugh, Nant- gwyn. 7. Ein bod yn dewis y Parch. J. J. Young, Llanidloes, i fod yn ysgTifennydd yr Y sgol Sul 0 dros Sir DrefaldAvyn, a'r Parch. 0. Thomas, Dolau, Nuntmel. dros Sir Faesyfed. 8. Ein bod yn ein pleidio ein hunain i roddi pob cymorth i'r Llywodraeth mewn cysylltiad a Dirwest. 9. Ein bod yn taer ddymuno ar i'r Llyw- odraeth i ofalu na fyddo dim yn caei ei wneud i beiyglu Mesur Datgysylltiad aDad- wladdoliad Eglwys Loegr yng Nghymru. 10. Ein bod yn diolch yn wresog i'r eg1- lwtYis yn Montgomery, am roddi scroesawiad mor arddercbog i'r cyrddau. Pregethwyd nos Fercher gall y Parcim. J. Jones, B.Sc., Llandrindod. Wells, a W. Williams, Kiiightoii, a dydd lau yn y pryn- hawn a'r liavyr gaii y Parcli. D. W. Jenk- ins, Salendino Nook. Oafwyd tywydd dv- inuuol a. chyrddau lluosog a hAA-ylus. Pob bendith arnynt. Knighton. W.. WILLIAMS, Ysg.