Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 14 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
CANMLWYDDIAETH BEDYDDWYR LLANDEOFAN

CANMLWYDDIAETH BEDYDDWYR LLANDEOFAN. Trefnodd yr eglwys hon gyfres o gyfar- fodydd iieilltuol Sid, Mai 9 a'r lb, i M,ai 9 a, i 10, i ddathlu ei chanmlwyddiaeth. Saif y oapel ar fryn ac fe'i amgylchynir gan brydferth- wch hudol, ghmnau'r Fenai dlos. Teifl yr Wyddfa, liitbau. ei ehysgod ar ein llwyhran, ao yn y pellter erys y mynyddoedd ucbel i'n hadg'offa ar ddechrou canrif newydd gyff- rous a rhyfelgar o gadernid a sefydlogrwydd tragwyddol. Teithiodd oewri'r enwad, yn flynyddol, i'r lie hwn i' gynnal gwyl fyth- gofiadwy'r Siulgwyn, ac iaxforict galin, pedwar o brcgethwyr hyotlaf y Deheudir i wasan- aethu yn y cyfarfodydd hyn (er mwyn dang- os perl.au'r anchwiliadwy olud i lwch y llawr), ond heddy.w, goriIwy, y mwyafrif o'r hen wroniaid yn erw Daw, Lleurwg, Roberts Llwynhendy, Waldo, David Thom- as, Llangefni, &c. Gwyddom fod gan flaen- ion yr enwad atgofion melyis a phrofiadau o'r hyfrytaf aim gJfarfodydd blynyddol Llaridegfan. Gwyr myfyrwyr yr Athrofa ym Mango r am yr achos hwn, canys birr "saint a'r ffyddlawn frodyr yn deyrngarol i efrydwyr yr Athrofa am ftyiiyddoedd meithion. Eisteddai droiojn i wrandu ben- afgwyr y glannau yn adrodd helyntion cwch efrydwyr yr Athrofa yn nyddiau Gwili a Cefni, ond ni wiw inni heddyw ddatguddio'r owbl, eithr dylaswu ddweud inni glywed oa.n- mol prlegethu yr efrydwyr, ac os amheuid athrawiaeth neu syniadau'r hechgyn yr oedd Llandegfan yn fan 'cyfieiiK i'r Prif Athro gyfarfod 'a,'r myfyrwyr yn ddiarwybod ar fore Sul. Gwahoddwyd i'r wyl eleni y Parch n. 0. Davies, D.D., Caernarfon, a J. W. Wil- liams, Ho]y,heajd,diau o gewri'r gogledd, ao esgobion Motn ar Arfon. Bendithiwyd ni a thywydd rhagorol. Drueth cynulliadau llu- osog yng-hyd a threuliwyd un o'r Suliau mwyaf dynmuol ac adeiladol dan weinidog- aeth aniserol. y brodyr anwyl. Meddianwyd y oapel fore a nawh Llun gan pillars owrdd cli waiter Mon. Cafwyd cynadleddau hapus, a thei-mlid, fod awydd yng nghalon yi cynrycluolwyr i gael y Deyrnas yn allu efEeithiolach ylig i-igli,a,loii ybyd. Trefnwyd nos Lun i fod y:n rhyw fath ar gwrdd cyhoeddns i olrhain dLgwyddiadau'r ganrif, lac yr oedd y oapel yn or lawn. Dech- reu-wyd y gwasanaeth gan y Parch. W. D. Lewis, Llanerchyrnedd, a llywyddwvd y cyf- -? I l yw y 'I d Ai, ,N,,c l yeyf- arfod gan weinidog ;Y1' eglwys, a sylwodd mai iclau ddyddiad ,i'wt cofio oedd 1815 a 1915. Yn 1815 yr oedd 'ein cydwladwyr ar gyfa-ndir Ewrop yn yjniadd am annibyn- ia;eth a ryddid. Gorchfygwyd Bonaparte, ae a.ntnjdiw;yci..ef i St. Helena, ac yn 1915, ar drothwy canrif newydd yr eglwys, ymcLe Prydain eto ar gyfandir Ewrop yn ymladd tros gyfiawinder ac i lamddiffyn egwyddorion sylfaenol Cristionogaieth. Dyma'r flwyddyn y bm Chriistmas Kvans, un o arwyr ein lienwad1, yn trefnu achosion newydd yn yr Ynys, ao yn bugeilio defaiid y Meistr am Y,17 y flwyddyn o gyilog. Bu ChristixLas yn gwasanaethn lawer tro yn y eyfnod. hwn ypg nghapel halch y Ddeuglawdd, yn L lan- djegfan, a<5 erys imxr y capel hwnnw yno byd, lieiddyw, a tharawiadol iiawn oedd sylw Dr. Davies, gresyn na, ellid oael y mur hwianw1 i isiariad a pheclnaduiiaid heddyw." Ni ofalwyd croniello, hones y gianrif yn fanwl and yr oedd 1 lawer o: helyntion yr ;a,alios yng nghadw yng ingliof hen grefyddwyr y glannau, a dewiswyd yi bi-awcl David Owen, Glyn. Garth, i\v, casglu. Bu'r eglwys yn ffod-us yn ei dewisiad, oblegid Jlwyddwyd trwy ymroddiad .a, chwifryd/odd y brawd teilwng hwn i gasglu'r prif ffeithiau ynglyn a'r acho." yn y Ile, ae fe'u ciyllwynwvd yn effeithiol. a brwdfrydig inevvn araith gref i'r gynulleidfa, nos Lun, a phenderfynodd yr eglwys ei hargraffu, fel y; bont yn sym- byliad i'r ieuainc wynebu'r gianrif newydd. Traddodwyd anerchiad godidiog yn y cyf- arfod hwn gan Dr. Davies, Carnarfon. Oer- ddodd ef yn ddevvr fel "miiwr da i Iesu Grist," trwy lawer o flynyddoedd y ganrif hon, a ohawisom berlan ganddo o fy syt- wadaeth a phrofiad. Crefai ar i'r eglwysi ddiogelu eu hanes a hod yn liyddlon i Dduw a. Christ yn y ganrif newydd. Bu eraill yn anerch y cyfarfod, sef Mr. Lewis Willianis, ,un o llaenoriaid hynaf yr eglwys, a dis,grifiodd inni ami gyfarfod g'weddi yji ?deg- diwy?a)d '59, n? cynhesu calon y gynulleidfa. CynfychmJwyid yMethodistia.id yn yHe gan Mr. John Williams, Borthwen, a .dy- munodd yntau yn eiddgar wenau Duw a llwyddianfc niawr i'r Bedyddwyr yn y dyfodol. Yr olaf i siarad oedd y Parch. J. Wil- liams, Bethel, ac ni anghofir ei araith ef am (lro. Sl wodd fod gan yr eglwys gyfleus- terau newykldion yn y dyfodol i fod o w:asa,naeth i'r byd. Neges ei. araith gref oedd fod angeu yr eglwys ya y dyfodol yn fwy nag erioed, a dylsai'r eglwys fod yn effro i 'wylio'r cyfleusderau. Datganwyd yn hynod o swynol yn ystod y cyfarfod ga,n y brawd ieuamc gobeithiol, Albert: Eichardson, a ehyfansoddodd Dd. Owen, (Myu Garth, benillion tarawiadol ar gyfer yr amgylohiacL BendiJfchied yr Arglwydd y cyfarfodvdd hyn j'll symbylu i fwy o weithga.rwch vn ystod y ganrif newyldd. Gwieithiodd yr hen a'r ieaainc yn egniol i wneuthur y cyfarfodydd hyn yn llwyddiant mawr, ac ni'n siomwyd, oblegid cawsom breeenoldeb y Nefoedd. CLIO. A

CYMANFA YSGOLION CYLCH LLANDYSUL

CYMANFA YSGOLION CYLCH LLAN- DYSUL. Cynhaliwyd yr uchod yn Hebron, Sul, Mai 16, Yr oedd cwrdd y bore wedi ei neilltuo i'r plant. Wedi adrodd Salm gan aelod ieuano o Hebron, a gweddi, canwyd antry-Nvi db,ii!ati. o raglen y Gymanfa Gan a. Holwyd y plant yn vr Holwyddoireg gain y Parch. D. C. Griffiths, Penybont, ac ar- weiniwyd y canu gaii 'W. 'Evans, Ebenezer. Adroddwyid penned y, mab afradlon gan M. Griffiths i ddechreu Oiedf.a'l' prynhawn, ac wedi anerch gorsedd gm(s 111 chann emyn, adroddwyd y puiriel a'r jahweched o Hebre- aid gan y pedair ysgol gyda'i gilydd. Hol- wyd acr y maiai llafur gall y Parch. J. D. Evans, Penoader, a cbaed yindriniaeth hwyl- us ar y penoidau. Oanwyd ainryw donau lO-'r un rhagl1811, a, I \vv anthem o dan arweiniad y brawd W. Rees, He bron. Yn yr hwyr caed Reheaxaal ar gyfer Cymanfa'r Sulgwyn o dan airweiniad y brawd ieaanc Jones, Blaenbowi, ia'r brawl James Jones, Peny- bont. PeniderfynAvyd yn y Gynhadledd; 1. Fod y Gymanfa nesaf yn Penybont Hydref 3, 1915. 2. Yr ysgol y cynlialiwyd y Gymanfa ddiwedclaf i fod yn gyntaf yn y gymanfa nesaf, &c. 3. Foid pob ysgol i roddi tocynau bwyd i'r aelodau, ac os bydd y oasglifldau yn fyr 0 glirio'r draul, fod poll .ysgol i da.lu ei ehyfran, Yll, ol y tocynau a. didefnyddiwyd. 4. Mr. E. Jones, Glanrhydypysgod, i fo

No title

Weston Hill, Barry Dock. Sul a/r Llun, Mai 9 a'r 10, cawsom wasanaetli Mrs. E. Glyn Price, Penydarren, Merthyr. Cafwyd cyrddau nefolaidd, Yr oedd y, dylanwad yn fawlr. Gwelwyd wyth yji troi i mown nos Siiil. Llawenydd uid bychan. Diolch iddo,

Congd y Wapwgofion

Congd y Wapwgofion; MRS M JOHNS, FERNDALE T r chwaer anwyl a sorchog uchod ocdd anwyl briod. Mr. T. Johns, M.E., Manager un o byilaii glo mawrion Ferndale, yr hwn liefyd sydd yn ddiacon a.c yn ysgrifenydd ffyddlon Salem Newydd. Brodores yn ltaUll o denlu parchus yn Aberaeron yd oedd Pin hanwyl (ihvvaer. Priodasant tua dwy flynodd ar byuitheg yn ol, y rl1:ai a dregliasant yn hapus gyda'u gilydd. Yn fuan w.edi ei dyfodiad hi i Ferndale, ymunodd a'r Bed- yddwyr. a bedyddiwyd hi gan J gwcinidog, sef y diweddar Barcli. Isaac Jones. Chwaer serchog ei gwon,cynnes ei chalon, gofalus yn deiiluol, a ffyddlon i'w chrefydd a'i byg- Iwys, ac un y teimlir bwlch a oholled niawr ar ei 01 oedd Mrs. Johns. Daeth yr alwad ami. oddiyma yn dim sytlyn. Nos Lun blaen- orol i'w inarwokieth yr oedd yn hyhyd yn y cwrdd gwieddi. Nos Iau wedi hynny yr oedd yn y gyfeillach. Foreu Gwener, yr oedd yn Ilon ia bywiog, ond yn y pfyn- hawn taxawyd hi gall afieohyd llym, yr hwn a derfynodd yn angeu iddi prynhawn Linn, Mai 19. Dydd Iau canlynol, wedi gwasan- aeth yn y ty glall y Parch. T. Humphreys, Nazareth, BlaenlLechau, hebryngwyd ei chorff i'r orsaf i'w gludo i Aberaeron i'w chladdu ym mynwent yr Hen Fynyw, Macpl{;!la.'r teulu. Aetli amryw o aelodau Salem Newydd yr holl ffordd i Aberaeron. Boreu Gwener cymerodd yr angladd le, pryd y gwasanaethwyd gan weinidog y Methodistiaid, a. Mr. Simon, a fu yn gyrn- ydog agos iddynt tra yn. OSeiriad yn Fern- dale. Meddai eiii chwiaer barch mawr i achos crefyd, a bu yn ffyddlon iawn yn yr Ysgol Sul, y cyrddau wythnosol a Sab- ot ho I, a mwynbai yr joll gyda bias ac hyf- r^idwch. Dymunwn i'n brawd a'r holl berthynasau wienau y Net yn eu pro-fedisraeth lem. L H.

MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH DANIEL F BOUNDY DIACON AC YSG GOHEBOL EGLWYS Y FFRWD MOUNTAIN ASH

MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH DANIEL F. BOUNDY, DIACON AC YSG. GOHEBOL EGLWYS Y FFRWD, MOUNT- AIN ASH. Gorchwyl annymunol ydyw gosod ax lechres yr y naad a we d igion enw. ein hanwyl frawd. Bu farw Llun, Ebrill 19, a chladd- wyd ei weddillion marwol, y dydd Gwener canlynol yng ngwydd tyrfa o gyfeillion a pberthynasau. Gwasanaethwyd gan ei wein- idog, y Parch. J. D, Thomas, Ffrwd, a gweddiwyd ar Ian y bedd yn deimladwy iawn gan y Parch. Richardson (P.M.). Brodor o Gwim Tawe oedd ein brawd. Yn ardaloedd Craigcefnparc a Phontarddula-is y treuliodd foreuddydd ei fyfvvyd; ac o'r lie olaf yr ymfudodd i Moiuntain Ash, tua, 24 mlynedd yn ol. Brawtl taiwel, addfwyn, di- ymhongar oedd, parod bob amser i wneud yr hyn oedd yn ei allu gyda phob mudiad daionus, cymdeithasol, a chrefyddol. Meddai wybodaeth helaeth, barn onest, cydwybod oleuedig, a chymeriad aruchel, ac oherwydd cyfuniad mor hapus o rinweddau, ynghyd a'i weithgarweh, biiaii y dringodd i saile o anrhydedd ac ymddiriedaeth yn yr eglwys. NeilltuAvyd ef yn ddiacon ga,n yr eglwys yn 1900, pan oedd and 27 mlwydd oed. Rhestrwyd ,ef.-er yn ieuanc ymhlith henur- iaid yr eglwys. Un o arweddau ainlwg ei gymeriad oedd ei ddiwydrwydd. Nid ym- foddlonai ar orffwy>s ar ei rwyfau; ond gwnaeth ei oreu i fod yn arweinydcl gwir- ioneddol. Llafuriodd yn egniol gyda'rGob- eithlu a'r Ysgol Sul; yr oedd yn ei elfen gyda'r rhai ieuainc; meddai allu arbeunig a'i cymhwysai felly i weithio yn feu plith I -w,eitliio yn ibu plith yrt effeithiol a llwyddiannus. 'Etholwyd ef yn 1911, yin ysgrifennydd gohebol yr eglwys, ond er ein gofid, synuidwyd ein brawd yng nghanol ei ddyddian, a'i ddefnyddioldeb, ng?- h ,aii,o t ei ddyddia 4tt, a, pan ond -dwy a deugain oed. Gadawodd weddw a dan blentyn, tad, brawd, chwior- y!dd, a pherthynaisau, i alaru ar ei ol. Ys- bryid yr Arglwydd a roddo ddyddanweh iddynt, ao a gyfodo eraill i lanw'r bwlch a edOí yn yr eglwys. Ffrwd. GWASTADYDD.