Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 9 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
IRHYFEDDODAUR WEINYDDIAETH NEWYDD

RHYFEDDODAU'R WEINYDDIAETH NEWYDD. Lliosog oedd y, proffwjyidoliaethau gyda golwg iar y rbai a. ddewisid i lanw'r swy- ddau yn y Weinyddiaeth Geuediaothol, a pharwyd llawer o syndod paii gyhoeddwyd y rbestr ddechreu'r wythnos ddiweddaf o. weled y moddy: trefnodd y Prif-weinidog gjyjdJa rhfti o honynt. Ymddengys na fedd- yliodd y;t- mi o'r proff'wydi am tnod Mr. McKenna yn Gang-hellO'i' Y Trysorlys, Oi ■yp enwid1 ef i'r swydd. yr adeg y dewiswyd Mr.. Lloyd1 George iddi, ac or iddo gael profiad un iadeg- fel Is-ysgr ifeanydd a icym- hwysa. i'r g waith. Credir mai am gyfnod byr y bwriedir iddo arcs yn v swydd, gnu yr hysbysir i Mr. I gofal trefnu, ia, gosoid ar seiliau sicr y gwaith o ddarpar adnoddiau rhyfel, am gyf- nod. Parwyd sioiniant mewn llawer cyleh gan yr hysbysrwydd fod y CangheHor yn gadael, hyd yn oed am dymor, y swydJ y bu mor 11wiyddiannus yudidi, a. dywedir i apel arbennig ddod oddiwrth Lywodraeth Ff mine am iddo barhau yn Gang he! lor. Teimlid, er, hyunyi, na fedd. nob ymddiriod- aeth y wladM'r graddau y medd y wwyidd bwjysicSal yn y Weinyddiaeth New- yjdd wedi, IÄΠrhoi iddo. Yr apw'yni iadau y teimlir inwyal' o Wrthwyncbiad. iddynt o du Rhyddfrydwyr y wlad yw gosod Svr Ed- ward Carson a Air. F. E. Smith vn brif swyddogion eyfreithioil y Deyrnas, ;i hvnnv mor ftian ar ol. i r ddau fodYll cydweithio i herio poh cyfraith, ac orehtyg-u pob Uywod'naeth, yn yr Iwerddon. ('vdnabyddir er hynny nad oes yn y wlad wýr disgleiriach eu talentaiu na hwy, na mwy llwyddiannus yn eu cyloh. Hyfryd yw gwelod Mr. A. Henderson, y oyntaf o gy|nrychiO'hvyr Hafar 1 ddod yn aelod o'r Weinyididiaath, yn ben y 8wyiddfa AÛ:J1¡sg, la 11awen i FedyddAvyr yn arbennig yw igweled; Mr. W. Brace yn Is-ysgrifennyidcl y SAvyddfa G.a.rtrefol. Ni Aveiwyd yn briodol apwyntio Chwip Cymreig yn olynyjdd i'r diweddiar Mr. Willi,iiii,Toi)o' Ni fu erioed fawr o undeb a, clivjweitlired- iad -,p-i banes yr Aelodau Cymreig-, ac v maent "lieddy vv bwyraoh yn bellach nag y buont erioed o fod yn Blaid ac unrhyw ryin ganddi yn y Sennedd. Dyma, un pahaim y teimlai'r arweinwyr yn y Wein- yddiaeth ddiweddar nad oedd peryg-1 iiiaii-,r mewn eu :hanwy:bylddu'n 11 wyr wrth dref- nu'r cyfaddawd a.r gwestiwn DatgysyJItLad. Teimlid awydd eyffredinol am weled Mr. Redmond, arwcinydd y Blajd Wyddcdig, vn derbyn y gwalioddiad a estynnwyrl iddo i ddod yn aelod 10'1' W^einyddiaeth, ond yn gyison a thraddodiadau'r Blaid gwrthodudd yr anrhyjdedd. Diddorol iawn fydd gw-ylio symudiadau'r Llywodraeth yn ystod yr\vyth- nofsau nesaf. Ni welwiyd Isefylfa llebyg yn y, iSenneidd eris dau can nilynadd. Arferai g'wntli-blaid ,e1stedd i feirniadn a,c i wylio am fianlllau gWlan yn ng-hyfansoddiad yL'y\y- odraieth cyn hyn. Diau y ceir beirniadaeth 00,0, on-di nid 0'1' un natur ag- o'r bjatui. lac nidi gyda'r un anica.riioji.. Sibrydir mai un o brif gefno;g\vyr y isyniad o Ly wodraeth Gen- edta?tbol yn ystod parhad y rhyfd ydoedd Mr. Lioyd George. Hyderwn yr arweinir y wlad yn ddoeth i fuddugo?ia.eth ac i hedd-  amodau lwwydd. woh parhaol o dan yr amodan newy d d.

IGORFODAETH FILWROL 11 1

GORFODAETH FILWROL 11 "1, I mae yn y wiajd1 non ers rhai blynyddau nifer o wyr dylanwiadol sydd a'u hwyneb ar ddwyn gorfodaetli fUwrol yn r ha II o g-yfansoddiaid Byddin Prydain. Gwyddis i'r diweddar Arg-lwydd Roberts idreulio'i flyn- yddau olaf i bregethu'r angen am hyn, ac y mae g-wasg Arg-J w.ydd Northoliffe wedi bod ar ei g-oreu yin idajdl,e-u am hyn ers llawer ,0 amser. Dyma, Yin dcliau y rheswm pennaf am ymoisodiadia,ii y 'Times' a'r Daily Mail' ar Arglssydd Kitchener. lvlyiii ieI nad. oo-, angen. Mai am orfodaeth, gall fod y wlad yn ateb ei apeliadau am filwvi- yn ddiymdroi er cych-vvyii y rhyfel. Methodd Ai-glwydd Northeliffe 'a'i ddilynvvyr a'i sym- tt¡d i.gario allan eu hewyllys hwy vn livii, a rhaid fu cynllmiio i'w ddiorseddii. Aeth eu cynlluniau'n. fethiaint, am ysbaid, oleiaf, ond teimla llawer yn bryderus ar y cwest- iwn, ac ofnà, rhai mai elfaith sicr y chwyl- droad diweddar yn banes y Ely wodraeth fydd dAvyn i raewu ürfodaHth filwrol. Ylsg- rifennodd Dr. Clifford lythyr cryf i'r Daily News o li'aid parhau. y drefn wirFodclol ynglyn fyddin ia'r Uynges, gan ddadleii rhagoriaeth y milwr a, y:muna o'i wirfodd ar y neb a orfod'ir i wigo adau. rraddod- y iii:T) a, (,)rfo,,ii, i \N,i-;o,o nedd yn (lanÓd y gogwydda, ef yn gryl: t? orfodaeth, & dyw?d?d y rhoddid cytnerad- wyaeth fwy .t'y?r?d'mo'! nag a hmsid yn d'iisgwyl i'r hyn ,a ddywedo'dd a,r y mater. Ohiit- mai DHL o ?ynnuur?n'r ma.Avrion i gael gweithwyr y whd i'r vliwyd yw hwn, ac ma,i'r bwriad' yw dwyn oddiarnynt y gallu a, ddefnyddir g'andrdy;nt i gymaint ?'r.addau i yniladd dro,sell hiawuderau. Ten y par- ban dn dynion icuaiuo 1 ymun?) a'r fyddin mor frwdfrydig a. chyFredino' drwy yrholl w;adj hyderwIJllü. symudir y Prif-weiniJog ac 18mill sydd yjn y, W?niyddi?eth i .gydsymu a'r hyn sy?d yn groes i'w hiargoecldiadau, yn ol datganiadau a wnaed ganddynt a.r y mater. Nid yw'r ffadth fod y gyfulldrofn orfodol mewn bri V,ll G-emiani yn un rlieswin drois i Brydain ymostwng i ddilyn ei he^ia,mpl yn hyn.

UNDEB BEDYDDWYRII DYFFRYN CONWAY A FFESTINIOG

UNDEB BEDYDDWYR II DYFFRYN CONWAY A FFESTINIOG. ('vnlialiu I Cwrdd ('ii wan M- Undeb uchod yn ("olwyn Bay, dydd Elun, Mai 1.7, 1915, o dan lywyddiaei h y Parch. W G. Owen, Abergele. Decliieuvvyd trwy i'r brawd Price Evan" Llysfaen, fyned i air o weddi. 1. Darllenwyi a ehactarnhawyd cofnodioin y (-w i dd (iiweddaf. 2. Oafwyid eglurhad gan fro.dyr Colwyn Bay paham nail oedd y Gymanfa Gaaiu i w chynal. Paisiwyd ein bod fol cynhadledd yn cymeradwyo yr hyn oedd eglwys Colvvyn Bay wedi ei wiieuthur. a'n bod yn gohirio y Gymaiifa Ganu eleni, ac yn ei chynnal y flwylddyn nesaf yn hollol y i, oedd i fod y, flwdddyn lion. Pasiwyd lieiyd ein bod yn hy?by?n ysgrifennydd Pwyllgor Cvmaji f a    Cvmanfa Ganu D. E. a Meirio'n. 3. Qafwyd .adroddlad gan Mr. Price Evans, Dysfaen, ar wlaith YsgoMon Sul yr Undeb hwn yn yr Arlioliad tliweddaf. Drwg ganddo nad oedd oyinaint wedi ei4 dd. a hefyd nad oedd yr un wol>r o'r undeb wedi dud i'r Undeb hwn. Yr oedd dwy o wob- rvvyon Cyimanfa D. F. a Moirion wedi dod, Yr oedd eglwys Calfaria, Ffestiniog, yn haeddu eauino!iael.h am mai hi oedd wedi anfon mwya, o ymgeiswyr i'r Arholiad. Yn wyneb nal yw yr eglwysi yn cymryd y di- ddordeb a ddylent yn yr Ysgol Sul, pasiwyd ein bod yn gofyn i'r Parcli. R. Parri Robert, Ffordd!a,s,i dda.rileMpa.puryny ewrdd a gynhelir mis rPadIwedd n).-mf, ar ( Haw:ia.u yr YISgol Sul yn y, cyfnod pre >enol.' 4. Yr oedd Eghvysi Xdanelian a Llan- fairtalhaiarn yn gofyn am gael ymchwilio i'w deeds, y rhai .sydd yn y Safe yn Llan- gollen. Pasiwyd ein bod yn cymeradwyo y cldwy eglwys i anfon i I^laugollen, an i gael pob manylion oddiyno. r>. Rhoddodd Mr. Edwin Davios, Cohvyn, gyfr.if o'r swim sydd wedi ei gasglu eleni at yr ysbytai; yr oedd y swni yn lla-wer 1 lai e1en1. Pasiwyd ein bod yn ymddiried y gwaith o'u d'osi'anu. rhwng yr ysbytai i r S'sgrifenydd 'r Trysorydd. b II.! I,} II G. Pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad dwys a'r brodyr c-autyno!Parcl?. W. G. Owien ym niarwoliaeth ei blentyn, Elwyn, mi o'r bechgyn mwyaf addawol yn Abergele. Yr oedd gobaith aim ddyfodol disglair iddo. Mr. Walter Harrison, Llanfair, ym mar- wolaethei an wyl briod, a marwiolaeth inam Mrs. Harrison, yr lion, oedd mam y di- weddar Bar oh. Moses Roberts. Hefyd a'r Parch. Hugh Hughes, Llan- rwst, ym marwola,eth ei unig fereli, a fu yn ymgeledd .gym-wys iddo. 7. Caf wyd gair o gyrnholliad gan y Cad- eirydd, ar y pwysigrwydd- fotl1 y oenhadon yn gofalu rhoddi adroddiad o bopeth a fydd- ai wedi bod o dan sylw i'w heglwysi. Credai mai dyna, yw'r ffordd y gellir cael gan yr eg-lwyisi i gyuiryd diddorideb yn y gwaith ac felly y d'enarr Undeb o ddylanwad i'r eglwysi. ?i i w ,),i I p l (- i dla i o ?( t d.lo l (, I io, i,w(,' 8. Pasiwy?d plekHai? o ddiokhganveh i cgdwya a chwiorydd Colwyn Bay Mn y der- byniad cynnes a, roddasant i'r Gynhadledd. Diweddwvd kwv wedcli a'an v Parch. Tj Friinstone, Golwyn. E. WlLI.IAMS, Ysg-

O CASTLE ST LLUNDAIN

O CASTLE ST., LLUNDAIN. Cyngerdid y Cor. Nos Iau, Ebrill 29, cynhaliwyd y cyngerdd hwn, yn neuadd y cape), o .dain a,rweiniad ein horganydd new- ydid: JVLr. Gwilym Da\'ios, Mus. Bac., pryd y cyf]wyrnvyd i ni, .a.m y tro evntaf, vidian flaenaf 0'1' Oratorio Nt. Paul" i Mendels- sohn), gwaith sydd yn gofyn llawer iawn o ymarferiiad qyn y gellir gwneud cyfiawnder ago ef. Ofnai rhai ohonom sydd yn cymryd diddordeb vn y COJ', rod Mr. Davies bron a bod yn. idiyfygu^, vvrtli ynigymryd a.'r ajitur-   10'  iaeth hon, am y gwyddom mai c?r ienane ydyw; a lieb ond yehydig o'r cor wedi cael protiad mewn cymryd rhan mewn cyfan- waith o'r natur hwn--a'r amser yn fyr .iaAvn at ei lahvaid. Eithr, er vr amryw anfanteis- ion, yr oedd ffydd Mr. Davies yn ei gor yn ddiysgog, ac yn wir, canlyniiid. yn ag- oria.d llygaid i ni oil, gian mor rliagorol o,e d cl c 1;, 0,0,d( -l ('atii f ocl oedd datganiad y. cor. Hawdd oedd canfod fod yr arwoinydd yn meddu a,r ddawn ar- bennig i dynnu'r goreu alia,a o'r cor ieu- ano hwn; gwelid1 ,Iyn egdur fod Mr. Davie.s yn gorfeistr mewn gwirionedd, gan mor gyftym a pharod oeddynt i ufuddlum bob symudiad o'i deyrnwialen. Gynorfhwvid y cor gan yr unawdwyr adnabydilu^ a gan- lyn, y rliai ia gynierasant en i-hannau yn ardderchog iawn.Soprano,, Miss Annie Rees, Contralto Miss Annie Davie- Tenor Mr. David Harry, Bass Mr. David Evans. Oyfeiliwyd gan Mrs. Lloyd Williams a Mise Doris Packer. Hefyd, cymerwyd rhan yn y cyngerdd gan Miss Winifred Lewis yn gym- eradwy iawn. Deallwn imai un o ddisgybl- ion lluosog Mr. Davies ydyw y Miss Davies a gymerai ran y Contralto. Eiddurnvn iddi I, y n-ier;a,i raii ddyfodol gwy oh, a c-hlod i Mr. Da,vies fel ei hathraw; sicr yw y caiff y cor fwy o gefnogaeth wedihynnag a gafodd erioed o'r blaen. Hai atti hi! chwi gastellwyr ien- ane. Dyma, gyfleustra ,ardderchog i g-odi canu Castle St. i'w fri eyntefig, a clienych arweinydd yn dean ei fusnes. Clywais ryw sibrwd bycha,n fod viii mryd Mr. Davies, ychydig- yn ddiweddaracli, i ddechrea tywys y cor i. ddysgu'r Messia." Mawr lWlydd i'r oor ac yiftau i yniddisgleirio. Y Milwyr Cymreig. Bore'r Sul dilynol ymwelwyd a'r cap el gaa yr ail gatrawd o'r Fyddin Gymreig. Daeth oddeutu tri chajit, mewn gorymidaith hiardd i'r lie. Pregethwyd mewn modd itra, tharawiadol gan y Parch. Rowland Jones, Troedyrhiw, a. chafwyd detholion, gan seindorf y gatrawd, yn ystod y g-wasanaeth. Ar ol y gWlasanaethaxw18in- iwyd liwy i'r neuadd eang o dan- y capel, He yr oedd y brodyr a'r ohwiorydd wedi darparu lluiiiaeth i'r bechgyn glewion. Hefyd r h ai-iiiw rhannwyd llyfrau bychain hylaw1, yn cynwys gweddiau a, hyinnau, i'r bechgyn glewion. Hefyd rhannwyd llyfrau bychain hylaw, yii cynwys gwedkliau a hymnau, i'r bechgyn i' w c!udb y a au llogellau. Tra'r oedd y mi I wyr yn y. gwasiatvieth, bu rhai o'r merehed yn 211 mwynhan en buna,in yn n or y fyddiii, sol' Mr. Taffy. y gel wir yr afr synliwyrol sydd yn meddiant y fyddin -a ohi e l "nt hwy rod" Taffy" yn ei niwyii hau :M !iun lawll cystal a ne b uhonynt. Mawr lwydd i fechgyn. Cyniru Yai Mi liedydil tan; ,.1 Bnddn oliiaeth sydd neSll- Gym -y! awn yimlaen. ED. HUMPHREYS. n

0 GWM TWRCH

0 GWM TWRCH. Gwyl Fynyddol -B,eulah.Y Parch. E. J. Hugl e>. Raven Hill, a, wasanaethai yn ein gwyi fynyddol, gyfar- fodydd I Bed}ydcic.Bedyddiwyd 4 yma, Mai 2, ac erys eraill o flaen -yr eglwys yn ymgeis- wyr am i'edydd. Y Ddwy Efengyl.Diolch i chwi, Mr. Gol., am eioh llyfr gwerthfawr. Haedda s ylw'r en wad a'r wLad, a. hyderwn y gwerthir yr argraffiad cyntaf yn fnan. Y Llyfr Emyinau a Thonau.-Da, gonnym sylwi fod y Llawlyfr Moliant a,r ymddang- 0,8. Cawsorn hwyl eisoes ar garni rhai em- ynau a. thonau a fydd ynddo, yn ol fel y deallwn. BRINC Y CYNEL. W