Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 7 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
GWAITH CHWIORYDD MON

GWAITH CHWIORYDD MON. Cy,nhaliwyd cyfarfod ynglyn a'r gwaith Zenanaidd ym Methel, Caergybi, dydd Mer- clxer, Meh. 2, pryd y daeth cynrychiolesau o'r eglwysi ciaiilynol:Aiiioii, Ilebroii,Both,e], Soar, Pont yr Arw, Llanerchymedd, a Valley. Llywyddwyd yn ddeheuig gan Miss Jones, LJanllyfni (is-lywyddes dros Ogledd Cymru). Caed y rhaglen fel y caiilyn: Dechreuwyd gan Mrs. Parry, Soar. Darllen llythyr oddiwrth Miss Jones, Llan- elli, cyn trafod yr hyn a basiwyd gan Bwyllgor Gweithiol a gynhaliwyd yng Nghaerdydd, Ebrill 15. Adroddiad y drysoryddes, set Mrs. Stirrup Llangefni; oafwyd yr adroddiad mor agos ag yellid g,an yr ysgrifenyddes. Gwydd- em aohos absenoldeb Mrs. Stirrup y, Tiro hwn--ei hunig fab, Mr. R. Stirrup, yr hwn sydd gartref ar hyn o bryd, ond a'i wyneb ar fyned i Affricia yn swyddog milwrol. Yr Arglwydd a daeno yn dyner Ei aden amiddi- ffynol drosto, a hyderwn y oaifE lawer o flwyddi i weithio dros ei wlad a thros Deyrnas Crist. A gaf fi erfyn yn garedig am i'r oil o'r eglwysi eleni ddyblu eu casgl- iadau? Gresyn fod cymaint wedi anghofio rhoddi eu hatling y flwyddyn ddiweddaf. Caed anerchiad gan Miss Jones, Llan- llyfni; cawsom araith yn llawn dysg ac ag-- oriad meddwL Eglurai yr amean a'r gwaith, ac apeliai yn daer i bawb weddio drostynt. Llawenydd oedd clywed fod pedair o chwi- orydd yn myned iallaii ar "hyn o bryd; un yn gwirfoddoli i fynecl at ein hanwyl genbades Miss "Gwladyis Jones, Agra, India. Fe all gweddi wneud lla wier; mae yn dod a rhan i ni ein hunain. Argyhoedder ni fel chwiorydd i roddi ein goreu dros Dduw, a mynnwn barhau mewn gweddi nes eawn lwyddiant trwyadl ar ,ei holl waith. Pasiwyd ein Ibod yn dewis swyddogion yn y cyfarfod nesaf. Pasiwyd ein bod fel Cymdeithas Ch wior- ydd Zenanaidd Mon yn anfon i Lundain apel am i'r "Hmald Cenhadol" gael ei ail- argraffu yn Gymraeg. Byddedl i'r holl chwi- orydd wneud* oais am dano, a safwn yn ddewr dros ein hiaith. Adroddiad gan Mrs. Thomas, Bethel, Caer- gybi. Pasiwyd ein bod yn cynnal ein cyfarfod- ydd bob chwie' mis o hyn allan. Darllen papur ar y Gymdeithas Genhadol gan Miss Lewis, Bethel; cafwyd addysglaw- er ynddo. Dangosai mai nid gwaith hawdd ydoedd symud ymaith yr ofergoeledd oedd ynglyn ar duwiau, ond mae Cymdeithas y Chwiorydd wedi gwneud llawer wrth fyned i mewn atynt, a dweyd am Un a ddaeth i'r byd i ddatod rhwymau oaethiwed, fel y caent ryddid i wledda yn rhajd ar yr Efengyl. Lleoliad lac amseriad cyfarfod nesaf heb ei benderfyjnu; oeir ef oto. Pasio diolchgarwch gan Mrs. J. W. Wil- liams am anerchiad mor rhagorol; hefyd y papar a'r adroddiad. Caf"\vyd sylwadau buddiol a phwrpasol gan Mrs. Parry, ao apeliai i ni ymdrechu mwy gyda'r gwaith or oario newydd ion da ein Hafglwydd," fel y, byddai'r fendith yn deilliaw i ni o liynny. Pasiwyd cydynideimlad a cnwiorydd sydd mewn gwaeledd, ac eraill o golli eu hanwyj- iaid ia'u perthyna,sau; nodded yr lor fyddo dros y cyfryw. Pasiwyd diolchgarwch gan yr YfSgrÏfonydd i'r eglwyis am dderbyn y cyfarfod, ac i'r chwiorydd oil am eu croeaaAv dihafal. Ter- iynwyd mewn llawn Ctariad. a hwyl yn y gwaith trwy weddi effeithiol gall M.iss Jones, Llanllyfni.—M. G. Jones, Ysg.

RHYOWYN MON

RHYOWYN, MON. Ddechreu'r mis hwn agorwyd oapel newydd y Bedyddwyr yn y lie -Lieliod,ard,al ag iddi hanes didctorol y.nglyn tg Yiniiellldti aoth. Yma y bu William Pritchard, Clwch dernog, yn cael nodded! i addoli yn ol argyhoeddiad oi gydwybod; ac yma y bu'r Bedyddwyr a'r Annibynwyr a'r Methodistiaid yn cyd-addoli dan do gwellt y '"capel mwd yn Llanrhydd- lad. Yn yr ardal lion y bu John Elias a Chri^ stmas Evans yn llafurio mewn cydgord am flynyddau. Trwy haenioni'r diweddar Mr. William Thomas—y IIong-farsiandydd goludog o Water Street, Lerpwl, cododd y M.C. y capel harddaf yn y wlad; dygodd Mr. Thomas faich trypmiaf y draul, ao erys ei binaclau hreirdd ac uchel yn goffadwriaeth deilwng o haelioni y boneddwr ymadawedig. Ond nid boddlon oedd Mr. Thomas heb nveled brodyr y Bedyddwyr plwyf ei enedig- aeth yn cael eu breintio a chyfleustra cyff- elyb. Anogodd hwy i adeiladu capel gyda rhodd o X800, a chymrwyd yr addewid' i fyny; adeiladwyd oapel gwerth Y,1,800, ac nid oes lawn drichant yn ddyled arno. Y nme yn addurn i'r ardal, i Ymneilltuaeth, a chrefydd 'Crist. Pregethwyd yn y cyfarfod- ydd gan y Parchn. D. Lloyd a Gilbert Jones (dau fu n bugeilio yn Rhydwyn), y Oaplan Hugh Jones, Llandudno, (un o fechg-yn dewr Rhydwyn sydd yn awr yn y Fyddin); E. T. Jones, Llanelli; ac R. R. Hughes (M.C.), Chatham Street,—gweinidog yr eg- lwys yr oedd y diwoddar Mr. Thomas yn ddiaoon ynddi. Cafwyd oedfaon grymus a gwlithog, Jill y capel ac ar y maes. Daeth oannoedd o bob cwr or wlad i'r cyfarfod- ydd, ac ni chawsant eu siomi. Diddorol ydoedd cyfarfod y prynhawn, pan roddodd Mr. Lloyd hanes cychwyniad yr achos yn yr ardal. Ac nid ysbwriel fuasai hanes Ym- neilltuaeth ein hardal yng ngholofnau'r "Brython," pe bai o-otod i hynny rywbryd. Er llonned yr hin, er hardded y fro, ac er melysed y cyrddau, prudd oedd gweled Mrs. a Miss Thomas, gweddw a merch ein cym- wynaswr hael, yn eu galarwisgoedd yn y cyfarfod yr edrychodd ef ei hun gymaint ymlaen ato. Ow! angau, ti a roddaist wr godidog dan dyweirch mynwent Llanrhyidd- lad, ond methaist a chladdu ei ysbryd hael; erys hwnnw yn ei weddw a"'1i blant eto, a bu'r Bedyddwyr yn cael prawf o hynny yn baelioni Mrs. Thomas ar ddiwrnod agor y capel. Disgwyliad Mr. Thomas oedd ybydd- ai oapel hardd yn dylanwadu ar fywyd yr ardal mewn rhinwedd a moes; a chredwn mai hyder a dymuniad ein harweinwyr ydyvr. fod y disgwyliadau hynny yn oael eu sylweddoli gan y rhai sydd yn aros. RHYDDLAD. — n

CWRDD DOSBARTH ABERAVON

CWRDD DOSBARTH ABERAVON. Cynhaliwyd y cyfarfod diweddaf o'r uchod yn Pemiel, Cwmavon, lau, Gorff. 8, 1915, Cynryohiolwyd yr holl eglwysi ac eithrio Pisgah, Pyle, a Chalfaria, Cymer. Dymun- wyd arweiniad dwyfol yn y gweithrediadau a threfnwyd y gy iih-adledd gan y Llywydld, Mr. Wm. Thomas, Tabor, Cwmavon. Cad- arnhawyd oofnodion y cwrdd blaenorol, a derbyniwyd aidroddiadYi Trysorydd. Gwnawd cyfeiriad at ymadawiad y, Parch. D. Mor- gan, o Port Talbot, i'r Barry, a datganwyd ein dyimuniadau goreu am eu llwyddiant yno. Ystyriwyd oyfansoddiad y Gynhadledd yn y gYinrychiolaeth o'r eglwysi, a phen- derfynwyd fad rheol y Gymanfa i gael ei chadw ar y mater hwn. Galwyd sylw aty Genhadaeth Gartref ol, a phenderfynwyd fod yr arferiad o ddewis cynrychiolydd Dos- barthol ar Bwyllgor Cymanfaol i gael ei ymarfer yn y dyfodol dirwy i'r gynhadledd enwi ei chynrychiolydd. Datganwyd cydym- deimlad ag eglwysi ac a tlieuluoedd y di- weddar Barch. Phillips, Tyiagwyn, a J. S. Hopkins, Sciwien. Yr oedd y Parch. J. V. Pugh, Tyldesley, yn breseainol yn y Gyn- hadledd, tria yn ymwjeled a. Glyncorrwg, ar- dal ei fam-eglwyjs, a dymunwyd yn dda iddo yn ei faes newyjdd. Wedi ystyriaeth ddwyis o adroddiad1 gwahanol frodyr ar gy! Iwr crefyddol y cylch, teimlwyd y dy,lem gael cyfarfoid arbennig er ystyriaeth bellach, a threfnwyd i hynny fod ym imhen mis, aa i'r cwrdd gael ei gynnal yn Penuel. Wedi'r diolchiadau jarierol gollyngvvyd trwy weadi, ac felly y terfypiwyd cynhadledd ddymunol iawn. Yn yr hwyr pregethwyd gan y Parch. W, Richards, Pontrbydyfeii. D. DAVIES, Ysg. Caorsaleoi, Abargwynfi. I

GAIR 0 LOEGR

V. Thomas, W. Owen, J. H. Hughes, C. Rushby, A. E. Robinson, T. P. Pennington (Rector Eglwys St. Barnabas), ac eraill. Cyflwynodd. ysgrifennydd yr eglwys bwrs yn cynnwys £ 71 9s. lie. i Mr. Thomas fel anvydd o werthfawrogiad1 yr eglwys achyf- eillion o'i gymeriad ia'i lafur Cyflwymvyd anerchiad goreuraicld hardd i Mr. Thomas, hefyd, ao wrth gydnabod y, oaredigrwydd, dywedai y caffai yr anerchiad Ie yn ystafell cystudd ei anwyl fam yn Üasnewydd, er lddi ei gweled. Rhagorol yw fod ymeibion yn deilwng o'r tadiau. Boed llwyddiant mWYr eto i'r cyfaill mwyn a gwylaidd yn Open- shaw. Y mfIJe y, Parchn. W. Owen aB. Evans yn gwneud yn rhagorol yn eu cylch- oedd ym Manoeinion. Y Parch. Thomas Phillips.Bu y gwr hynaws a gallnog hwn yn traddodi yr an- erchiad yng nghyfarfodydd bbynyddol Coleg Brighton Grove, Manoeinion, dydd Mercher, Gorffennaf y 14eg. Er holl ilafur ac ym- roddiad Mr. Phillips ynglyn a'r gwahaiiol eafleoedd uchel a lanwa- deil i edrych yn ieuanc a bywiog. Y mae ein 'brawd wedi ojrraedd Is-gadair Undeb Bedyddwyr Pryd- ain Eawr a'r Iwerddom yn gynar, ac y mae ei lwyddiant a'i ddylanwad mawr gyda'r 8aresoll yn llawenydd pur, ni gredwn, i Fedyddwyr Cymru. "Pregethu" gymerodd Mr. Phillips yn destun ei anerchiad galluog yng nghyfarfodydd y Coleg. Dywedoddrai pethau idifrifol ynglyn a'r weinidogaeth yn y dyddiau presennol. Cyfeiriodd at Gymru, gan ddweud gyda phwys a theiinlad, "na fu y weinidogaeth lerioedl mor alluog adysg- edig yng Nghymru ag yn y dyddiau pres- ennol, ac eto na fu erioed ralor aneffeithiol.' My,nai Mr. Phillips fod cyfnod newydd ar wawrio, ac fod yn rhaid1 cael pregethu i gyfateb i'r cyfnod hwnnw. Ceisiai ddangos y gwahanol fathau o bregethu yr oedd eu dyddiau wedi eu rhifo. Tra y gellid, mae yn bosibl, ystyried Mr. Phillips yn eithafol yn rhai o'i ddy wediadau, ac yn ei gon- demniad o rai matbau o bregethu. Eto yr oedd pwyslais ein brawd ar rai pethau yng nglyp a phregethu yn rhagorol, Gosodai bwlYtS ar bregethu esboniadol a sylweddol yn hyt- rach na'r pregethu amcana at swyn aphert- rwydd er difyrru y gwrandawyr. Gosodai Mr. Phillips bwyl" difrifol hefyd ar fod y( bregeth yji gynyrch byw profiad y pregeth- Wr ei hun. Rhaid felly, wrth wir ras Duw; yn y pregethwr-yn dyfod i'r golwg yn yr ymarweddiiad mwyaf pur a sanctaidd. Yr Achosion Gwein i aid. --Llawon]-iaw,.n y!ii ymdrech deilwng y brodyr ynglyn ag eg- Iwysi bychain Sir Fflint. Gwerthfawrogwn sel a chariad y brodyr da Evan Williams, Pandy'r Capel; Peter 'Jones, "Colwyn Bay; E. T. Jones, Llanelli, ac eraill, ynglyn ag aohosion gweiniaid Sir Eflint. Buom yn