Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
ISeiat Emynau

Seiat Emynau. Gan T. Morgan (Myllon), yr Wyddgrug. —————— EfaJlai nad yw'r symad yn newydd i lawer o'ch clarllenwyr, ond oredwn nikl y,w yn beth cyffredin mown cysylltiad ag unrhyw eglwys yn yr Hen Wlad:, na tlnidraw i'r mor. Teimlwn yn sicr nad ydym yn gwneud y defnydd gorou a allem o'n hemynau yn ein cyfarfodydd cref yddol. Nid yidym am foment yn awgrymu gosod dim mewn oedfa i guddio'r pwlpud, a rhoi He Uai amlwg i bregethu efengyl Iesu Grist. Heb gymylu dim ar ogoniaiit y weinidogaeth, gellir gwneud emynau yn gyfryngau bendith i raddau mwy helaeth nag a wneir yn bras- enol. Ysgrifenir llawer mewn perthynas a chanu emynau, ac er yr boll ymdrech YIlY cyfeiriad hwn, d-rwy,, y Gymanfia GaIlu, a'1' ysgol gan, &c., eryis y eanu yn anmherffaith iawri mewn llawer He. Heb ymyraeth y. tro hwn iar y wedldl lion i'r pwnc, carem wasgu ar feddwl arweinwyr cyfarfodydd eg- lwysig, y priodoldeb o dreulio ambell gyf arfod i ddarllen, egluro, ia ohanu emynau; oael pawb i o-yinerycl, rhiaii yn y cyfarfod a'i dreulio yn '.addolijadol drwyddo. Pwy ia wyr na lallai droi yn fendith ysbrydol yn ogystal ac yn foddion i glael y gynidl- eidfa i feddwl mwy o emynau fel moddiom gras. Gallwn yn hawdd gredu y, hy ldai yn newydd-beth dyddorol i lawer. Awgrymwn y cynllun oanlynol. Dcchreu y cyfarfod yn y dull ;arferol, ia. chadw o flaen y meddwl wrth ddarllen a gweddio amcan a Ttfurf y moddion. Anerchiad byr gan y cadeirydd ar ddymunoldeb cyfarfod o'r fath, a'r f,antails bosibl drwyddo. Yna pob un yn ei dro i adrodd lieu ddarllen emyn. Wrth gwrs, bydd pawb wedi deall mai nid darllen unrhyw emyn'ddisgyna 'ei lygad arni fydd eisieu; ond ei hoff emyn; yr emyn fydJcl wedi bod yn help iddo yn ei fywyd personol. Darfu i'r diweddar W. T. "Stead gyhoeddi llyfr bychan flynyddau yn ol yn cynnwys emynau a sylwadau arn- ynt gan wahanoi bersonau adnabyddus. Teitl y llyfr oedd1 "Hymns that have helped." Rhywbeth yn debyg olygwn gael yn y cyf- arfod neillduol a awgrymir. Emynau wedi glynu ,yn y meddwl; emynau fnont yn gyf- ryngau myne-giiad; profiald; personol. Nis gall na bydd yno amrywiaeth dy- munol; ac nis gall na bydd llinellau a syniadau llawer penill na theimlwyd ei gen- adwri o'r blaen yn dod yn 'newydd a grymius i'r meddwl. Gs bydd yno iiai yn bersonol a garent ganu eu hemynau, oaniataer idld- ynt wneyd hynny, neu os dymuna eraill i'r gynulleidfa gydganu, bydded felly. Y peth pwysig i'w gofio drwy'r cyfarfod ydyw mai addoli vdyW yr iamcan; eario allan gyfarw,yddyd yr apostol, "glan lefaru wrth eich gilvdd mewn psalmau, a hymnau, a,c odlaii ysbrydol; gan ganu a phyneio yn eich calon i'r Arglwyd." Nid beirniadu y fardkioniaeth, ond gwneyd y farddoniaeth yn adenydd i ddyrchafu y profiad tua r ysbrydol. Y mae'n digwydd weithiau mai Uinell o emyn fydd wedi bod yn gynorthwy i uri; pwyisleisier hono. Efallai mai yr hyn achlyisurodd gyfansoddiad y penill; neu yr hyn ,a ladgofir g,an. adroddiad y pennill fydid yn gafael yn y meddwl. Hawdd dychmygu clywed rliywun yn canmol Ieuan Glan Geir- lonydJd lrum roddi ffurf o eiriau iddo i ddweyd eibroHaJCt cymysglyd o brudd-der a hyder, Ar for tymhestlog teithio'r wyf I fyd sydd well i fy,w, Gan wenu ar ei 'stormydd oil Fy: Nhad eyjcLd wrth y llyw." Un arall yn oodi i ddweud mai'r geiriau fuont fwyaf agos at ei alwad ef oodd- At un a, wrendy weddi'r gwan 'Rwyf- yn dyrchafu'n nghri, Yn mhob cyfyngdier, ing a phoen O! Dd,uw, na wrthod fi." Mae'n ddigoai tebyg' y bydd mwy nag un yn ba,rod i ddweyd eu bod yn gallu gweddio am ladifywiad or ef yddol yn ngeiriau John Hughes, Pontrobert 0 deffro, deffro, gwisg dy nerth 0 bryidferth fraich yr Arglwydd." Eraill yn eu bod wedi. oael llawer 0 ddyddanwch i'w hysbryd mewn profedig- aethau ehwioinvou wrth geitsio CaJIU gvda Eben Fardld1-— "0 fy, lesu bendigedig Unig gwmni fenaid gwan Yn mhob :adfyd ia thrallodau Dal fy ysbryd llesg i'r lan, Tra, y'm teflir yma lao acw, Ar anwadial do-nau'r byd, Cymorth im' i ddlal fy ngafael Ynot Ti lsy'r un o hydl." Nid rhyfedd, os clywir ambell un yn dweyd mai ei hoff emyn hwy yd'yw eiddo Thomas Williams, Bethesda'r Fro- O'th flaen, 0 Dduw! 'r wy'n dyfod, Gan sefyll o hir bell; Pechadur yw ty enw- I Ni feddiaf enw gwe'll," &c., gan gyflymu a sirioli wrth adrodd y penill ol,af Mi glywais gynt fod. Iesu, A'i fod Ef felly'n awr, Yn derbyn publicanod A phechaduriaid vnawr," &c. Pe y cynelid cyfarfod o'r fath gallwii fod bron yn siwr y dywedai'r oadeirydd ar y diwedd, "Dyma gyf arfod bendithlawn; car- wn gael un "tebyg yn fiiari." Atebai y gynulleidfa'n wresog Amen," ac wrth ymadalol canant emyn Williams, Pantyoelyn-- Fy enaid! dos yn mlaen, 'Dyw'r brynian sydd gerllaw Un gronyn uwoh, un gronyn mwy, Na hwy a gwrddraist draw. Yr un yw north fy Nuw, A'r un ynvi geiriau'r nef, "R un gras, a'r un ffyddloiideb sy' 'N cartrefli ynddo Ef. A thrwy ei air a'i nerth, A gwerth y dwyfol waed, Af dirwy; fy holl elynion hyf I mewn i dy fy Nhad. Nicdiad1.Ar gaits rhai iSydd wedi oael pleiser wrth ddarllen yi sylwadiau yn y "Dryich," anfonaf yr uehod i'r "So,re,it. -()- T. M., o

MANCEINION

MANCEINION. Tan. Aeth yistordy cyfagos i gapel Up- per Medloek Street, ar dan yn ddiweddiar, ac effeithiodd y;r elfen ddinistriol yn dra niweidiol iar 'yy 'addoldy,. Darfu i'r tan am- haru yr oil o'r capel i fesur, a,c oni bai am ymdrechion prydlori y tan-ddifbddwyr mae yn sicr y buasai yr adoilad yn gydwastad a'r 11awr. Da neillduol fod yr addoldyj .wedi ei yiswirio yng Nghymdeithas Yswirol Bedyddwyr Cymrn. Mae y oapel wedi ei adnewyddu yn dra hardd erbyn hyn, ao yr oedJd y draul agos yn ddau gant o bunnau. Bu yn gryn anghyfleustra i'r eglwys ynglyn ar cyfarfodydd, yn oitwedig yr -Ysgol Sul, yn ystod tymor adgyweirio y oapel; ond y mae yn hyfryd' gwolcf yr hen adeila,d Vn edryoli mor hynod o hardd a dymunol wedi ei buro trwy dan. Dymunwn iynegi fod Cyxndeitlias Yswiroi Bedyddwyr Cymru wedi ymdidAvyn yn y modd mwyaf effeithiol ynyr amgylchiadau. Diolchwn yn lieilltuol i ypg- rifenyidd rnedrus y Gymdeithas, eef v Parch E. Edmundis, ao i'r trysorydd ffyddion, sef Mr. Evan Qwen, Caerdiy|dd, a,m; "weithredu mor brydlon ac vmddiriedol yn yr holl aingylchiadiau. Ailagorwyd y cap-ol ar yr ail Sitil yiui Modi pan y pregethvvyd gan y Parchn. E. K. Toj-tc,,s, Cefmnawr, a J. E. Roberte, Oxford: Road. Gafwyd cyfarfodydd tra effeithiol a llwyddia;nnus. Priotlas. Cyniierodd priodas dra ddyddorol le yng- nghapel Uppor Medloek Street yn ddiweddar. Perthynai y brawd a/i- cliwa-er ieuanc i deuluoodd lanrhydeddins a gwasan- aethgal' gy,d¡a'r Bed:yddwlYr. Mab yw Mr. T. 0. Roberts, y priodfab, i Mr. William Roberts, a'i briodi, Bodgwiiym, Abergele. Merch y:wi y ddynes ieuanc, Miss Jennie Da,vies, i Mr. a Mrs. Ediwyn Daviøs (Orver gy;nt), yn awr Cecil Street, Manoeinion. Gweinyddwyd yn y briodas gan y Parchn. W. G. Owen (Llifon), ta J. H. Ilughea, Cafwydl gwledd anrhydeddas yng ngartref y chwaer ieuanc wodi y briodae, ae f r oedd y cwmni yn lluotsog a'r anerchiadlau yn ddoniol ia brANd. 'Uvid,,i'r fyddin y mas y brawd ieuanc T. 6. Roberts ax hyn o bryd, ac yr oedd y dymjuiiiadau yn fawr cum j d d!o, g"l :ai -n d, d iffv. aim ididio gael amddiffyniad y Nef pan wedi cysegru ei hunan i wasanaeth ei wlad. Boed i'r par ieuanc iecbyd, llojidler, a llwyddiant, mewn uncleb hir a, bendithiol a'u» gilvdd. Crwydro. 13uoiii yn ymweld a lliaws o gymdogaethau yng Nghymru yn y,slod y misoedd sydd wedi mynd heibio. Tarawyd ni yn neillduol gaal rai petliau yiio,,Iyii a'r eiiwiaid ya y gwaha.nol fanau. Amlwg yw fod: yr eglwyisi fel rheol mewn sefyllfa lied farwlaidid 1<1 difywyd. Ofn wn fod yr Ysgol Sul, a'r cyfarfodydd wythnosoJ yn bur ddi- lewyrch, a-c mai laelodau yr eglwvsi sydd fwyaf yn y camwedd. Ac eto, y mae golwg lewyrchuis ar rai eglwyisi yn fywiog mewn lliaws o f anna u. Teimlem adieg y Gvmanfa fod; eglwys Penyoae, a"i gweillidog brwd, y Parch. W. B. Jones, yn fylin,iog, ac ymrodd- ol. Edmygern Ysgol Sul y Tabernaol, Gefn- ,?- !U l y, T,a ?,,eriia(, I C.ol'n- mawr, diaii larolygiaeth feclrns Mr. Emlyn Davies. Cawsom fwynhad wrth ganfodi hefyd esgob parchus Sardis a, rOhI wtybont mor hyno di 01 hapUJs a dedAvydd ymhlith ei bob! garedig a ffyddlon. Pan ar ymweld ar ardal hon meddyliem lawer am yr hen Glodidiw,r, a'i fab rhagorol y Parch. E. E. Jones, Rhosybol, Ym mynwent Amlwch y, gorwedd llwch y Parch. E. E. Jones, lac yn ddiweddar nid oedd garreg i nodi man i,? garre? ,c,,? -1 i-io d i lill,,Ll:n oi fedid. A y:WI :Bedyddwyr Mon ynfocTdJon i wr Duw i fod heb un garreg ar ei fedd? J. H. HUGHES. -—o

SITTIM FELINGWM

SITTIM, FELINGWM. Cynhaliwyd cyfarfodydd pregethu blyn- ydidol yr eglwys ucliod nois Fa wrth adydd Mercher, Medi 2lain a'r22ain. Gwasanaeth- wyd ga;n y Parchn. Charles Davies, Caer- dydd, a lorwerth Ddu, Maesteg. Oafwyd hin ddyimunol, eynulliadaxi da., a, phre- gethau Y iSjul ciinlynoi (Medi 26) bedycldiwyd dwy chwaer ieuanc ar 'l>roffes o'u ffydd ym Mab Duw, gan y Parch. R. Gimbiett, galem, Meidrym, ni-i o gyn-weinidogion yr eglwj^.