Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 7 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
Y RHYFEL

2. Mae aAvdurdodau milwrol Prydain a Ffrainc yn teirnlo yn esmwythach. eu medd- yliau am wade ein byddinoedd ni yn Salon ioa a Macedonia nag oeddient wythnos yn 01. Dywediruler nad oes manylion wiedi dod i law pan yn ysgrifennu--fod Brenin Groeg a r Cabinet yno, wedi eydsynio yn ymarferol a'r holl idelerau a oisodwyd i lawr gan Arglwydd Kitchener. Beth oedd y telerau hynny nis gwyddom. Ondl gellir bod yn sicr eu bod y cyfryw lag a bsodai oin bydd- inoedd ni yn GrtOteg ia Macedonia yn ddiogel rhag cael ymosod arnynt yn Tradwrus gan Fyddin Groeg. Mae dau beth yn amgylcliiadau Groeg yn gwneud y problem yn run anhawdd iawn, eef (a) Perthynas Brenin Groeg a'r Caisar, ynghyd a'r ifaith fod Groeg wedi methu (neu wedi peidio) cylfawtnu ei hymrwyimad i gynorthwyo .Serbia yn erbyn Bwlgaria. Yn naturiol cwyjd y pethau hyn ddrwgdyb- iaeth ym meddy li.au Prydlain a lffraine yug nghyleli gonestrwydd Brenin Grosg. (b) Gan nad pa mor onest a fyddai eyfeillgarweh honedig Groeg tuag atom ni, roae ei sefyllfa hi yngwyneb agoshad Bydd- inoedd Germani at ei therfynau, yn ei gosod mewn sefyllfa anhawdd iawn. Bwrier fod Grpeg yn dod allan o'n tu ni. yu erbyn Germani, a bod Byddin Germani a "Bwlgaria yn giallu ennili y dydd yn Serb- ia, a goresgyn gwlad Gnoeg. Beth a fydd- ai'r canlyniad? Nid oes laugen end yn unig edryoh ar yr hyn a. ddigwydklbdd yn Bel- gium iao yn iSerbia i gael atebiad 1'r owesti wn. Mae yn amlwg i'r byd bellach mai nid gwallgofrwydd milwyr meddw oedd erehyll- derau y Germaniaid yji Belgium ae yn Serbia, ond mai rhan ydynt o gynllun pwyllog y Caisar ia'i Faeslywyddian i beri answyd a dychryn iar bob cenedl a. feiddiai ei gwrtliwyuobii. Cafodd ei effaitli ynddi- aniheu ar Groeg lao tar 'Rwmania. Pe deuai Groeg allan yn erbyn Germani, a phe y; methem rii ei haóhÚb hi fel y methasom achub Belgium a Serbia, ni fu- asai gan Groeg ddim i'w dldisgwyl ond' yr erchyllwaith mwyaf ofnad-wy a welodd y byd erioed. Felly, gan nad pa mor barod a fyddai yspryld Groeg in cynorthwyo, g'welwn fod ei chnawd yn wall. Ni feidjdia, ar y Haw arall, yji awi,, ymosod arnom ninnau gan y bpasai ei phorthladdoedd yn agored i ymoisodiad Llynges. Ceilsio peidio digio na Goriuaiii iiaphryo- ain y, mae Groeg. Ao eto, os rhaid iddi ddigio un o'r ddwyblaid', gWlell ganddi- ein digio ni na digio'r Caisar. Gwyr rnlai digio bwli ereulpn fydd digio'r Caisar, ond mai digio bonedldwr itYiIIJergalon a iyudai digio Prydain. LLWYDDIANT RWSIA. Mwe y gobeithion am Iwycldiant H WStitt i wrthsefyll Byddinoedjd Germani, yn cael eu sylweddoli ol didyidJd i ddydd. Amlwg yw fod Ruski, y, Maeslywydd Rwisia yn y Gog- ledd, ao Ifatioff yi-i y, De, erbyn hyn yn fwy na digon i gyfarfiod yimtosodia.dauiirwy- af grymus Hindenbjurg a Byddinoedd Ger- mani. Bu Dwiuisk a. Riga mewn perygl yn liir. Aim dros bodwar mis y mae Hindènburg wedi bod yn ymiosod ar y ddau l,e ae wedi methu. Gwauliawyd ei fyddin er mwyn rhoi ihelp yn Ffrairie pan wnaeth Jofire a French yr ymosodiad mawr yno rai wyth- noisau yn ol. Dywedir fod 350,000 o fil- wy,r goreu Gerinani wedi oael eu symud y pryd hwnnw o RWlsia i Ffraino. Cymerwyd eu He gan filwyr llai oymbwyis, math o Avirfoddolwyr heb leu dysgyblu. Mae Hin- denburg ei hfun wedi cydjiabod yn ddiweddar mai ofer ia fyddai idjdo el ymosod ar Ruski gyda milwyr mor waei a'r rhai hyn. Mae'r Rwisiaid yn n-liagu calon o ddydd i ddyjdd. Dywed1 Ruski ei fod erbyn hyn yn cael pob cyfarpar rhyflel angenrh.»idiol i wrthsefyll y Germaniaid. Pywedodd Arglwydd Kitchener wrth. Frenin Groeg, meddir y bydd gan Brydain bedair miliwn (4,000,000) o filwyr erbyn J1 g wanwyn nesaf, ac y; bydd Byddin new- ydd Rwsia yn chwe miliwn (6,000,000)-- a Phrydain yn gallu ey/lemvi yr oil I phob c yfiarpar rhyfel angenrheidiol. LLYNGES PRYDAIN YM MOR Y BALTIC Arfer-ai Uerinani edrych ar For y Baltic fel yn gymaint ei heiddo hi ag yw Mor y Worddon yn diddo, i ni. Ond yr wythnos ddiwedldaf aeth nifer (dywedir 25) o' sudd- longau Pryidain, yn ddiogel drwy'r Culfor o For y 'Gogledd i For y Baltic, gyda'r oanlyniad fod niasnach Germani drois For yj Baltic wedi oruel ei atal ymron mor llwyr ag yw ei niasnach a'r America! Llreeha Llynges Germani yn awr yn ei phorthladd- oedd yn yt Baltic yr iun modd ag a vvna yn ei phorthladdoedd ym Mor y Gogledd. Dywedir fod dwy long ryfel o eidtlo Ger- mani wedi oael eu suddo genyin yn y Baltic yr wythnos ddiwcddaf. PERYGL BYDDIN GARDD EDEN. JJigwyddodd anffawd anymuliol i Fyddin Prydain wedi croesi ohoni drwy, Ardd Eden. Ei nod owld cymeryd: Dinas Bagdad, yr hon yw Prifcldinas y Twre yn Asia--pwysic- ach yngolwg y; Twrc nag yw Gaer Oystenyn ei liun. Wedi cyrraedd o'r fyddin a fewn ycliydig filldiroedd i Bagdad, gan orch- fygu r gelyn ymhob brwydr, gorfuiddi gilio yn ol drlaohefn rai milldiroedd o cidiffyg d wf r -gan mai anialwch tywodlyd sydd yno. Teiiulir oryn bryder ynghylch hyn, gan fod anhawsderau ein iByddin yiio yn ddirf-awr Vcl, nes y oymerir Bagdad, ac y geill sefyll yno ar yr aniddiffynol.

EGLWYS Y BEDYDDWYR OSWESTRY AR iMILWYR

EGLWYS Y BEDYDDWYR OSWESTRY A'R iMILWYR. Y mae yn 'hyisbys i lawer o ddarllenwyr y Seren' fod miloedd 10 filwyr yn gwers- yllu yn bmsennol yn y Park Hall Camp, Oswestry. Cyhbelir gwasanaeth Cymriaeg undebol yn addoldai Cymreig y dref fore Sal Y mae llawer o Feclyjddwyr yn eu plith, ia cheir cynullxadau lluosog nos Sul Id a hynny isydd ganddyut: lyfrau emynau (Llaw- lyfr Moliant), fe ddiehon yn gorwedd yn seg-ur, pe byddient garedioed a'u hanfon yma at waslanaleth y; milwyr. Y mae ym- drechion y frawdoliaeth mew!n g\\tiha.nol gyfeiriadau perthynol i'r milwyr yn yóh- wanegu treuliau ariannol. H dervii flelly, y bydd i'r rhai ia fyddant gystal ag anfon sypynau dalu y cludiad. Anfoner i'r gweinidog-y Parch. D. Griffiths, 19, Park Avenue, Oswestry.

CYMANFA SIR BENFRO

CYMANFA SIR BENFRO. UiYlnhali WYld y Cwrdd Chwarter perthynol i'r ¡udhod yn .Blaenffiois, dyddiau Mawrtli p. Merdher, Hydref 19 a'r 20, 1915. Yn y Gynhadledd prynhawn dydd Mercher, a'r Paroli. O. D. Campbell, M.A., Hwlffordd, yn y gadair, pasiAvyd y pienderfyniadaii oaniynol: 1. Ein bod yg rhoddi croesavv eynnes i'n brodyr O. M. Young, Tabor, Dinas Cross, a finos George, Cryimnyoh (gynt o Lan- elli), i'n plith. 2. Ein bod yn gofy,n i'n brodyr D. Dav- ies, Mollestoai, a W. J. Evans, Thorton, i bregetliu ar y, pynciau-'1 EfeitMau y rl-iyfol ar Gristionogaeth," a "Dirwest" yn y Cwrdd Chwarter nesaf. 3. Ein bod yn gofyn i'n brawd W. iE. Stephens, Narberth, ddarlleu y, papur yng Nghynhadledd' YI Cwrdd Chwiarter nesaf. 4. Ein bod yn dynamo ar Bwyllgoi'a,u Adrannol y Grolnfa Weinidogaethol i wneud, eu trefniadau i fyned ymlaen gyda'r gwaith a'j-t b,od yA iaiiiiog yr eglwy?,,si '*i g'y d a'r gwaith bod yn ainnog yr eglwysi i gydiweithredu a rhoddi pob cefnogaeth iddynt. Cafwyd anerohiad gwertlifawr ac yn llawin o ys- brydiaoth ar y Gronfa gan y, Parch. J. Williams, Aberteifi. 5. Fod adrannau i. gael eu liurfio yng ngiyn a'r Gronfa, inlolr fuan ag sydd yn basibl yn y rhan Seianig p'r Sir. 6. Bin bod yn dyuiuno ar yr eglwysi i gyuiryd diddordeb byw yug pg-waitli yr YM- gol Sul, a.'n botd yRi dymuno ar y cynrych- lolwyr i fyned a chenadiwri iddynt ar V mater o'r Gynhadledd hbn. Ein bod hefyd yn gofyn i Ysgrifennydd) Pwyllgor yr Y sgol Sul i :alw y Pwyllgor ynghyd ar iinwaith er mwyn ystyried gwelliantau ynglyn a'r gwaith, ynghycl a threfniaidiau angenrheid- iol eraill, ynglyjn a'r Ysgol Sul y* y Sir. Cafwyd anercliiad rliagorol gan y Parch. Jj. W. Roberts, Tyidiewi,ar Berthynns yr Eglwys iar Ysgol Sul." Cafwyd ymdrafpd- aeth fuddiol ac adeilaidol ar y pwnc, a llawer o'r brodyr yn cyimryd, rhan yn y rhyddyjmddiddan. Hyderwn y oeir lies sylweddol o'r ymdrai'odaoth. 7. Ein bod fel C¡Jr¡llhadled.!d: yn teirnlo yn ddioldhgar i Bwyllgor Sirol Undeb Bedydd- vvyji Ieuaino, am: eu gwiahanol drefniiidjau, ao am anfon y rhjaglen lfynyddol i'r eg- lwysi, a n bod yn dymunot ar bob eglwys i gychwyn cymdeithas ddiwylliadol or iinwaith. 8. Fod y, diolcihgarwch niwyaf gwresog yn cael ei gyflwyno i eglwy 's giaredig Blaen- ttos, ynghyd a'i gweinidog parchus, axa eu croesawiad gwresog i'r cyfarfod hwn. Y Moddion Cvhoeddus. I wgethwyd llosFawrth an Ll. Hum- plireys, Golli, a W. Rees, Harmony. Bore dydd Mercher, B. Thomas, Penfro, a T. Evans, Saundersfoot. Nos Ferclier, W E Lewis, HwHfordd!, a W. H. Janes, Geraz- un. (/'yllwynwyd y gM-iisanaeth arweiniol gan W. M. Gibbon, Gelli; J. Jones, Llan- ryrnach; D. M. Pryse, Llangwm; a. D. J. Miohael, B.A., Blaenconin. Cafwyd oedfeuoai arddierchog, a chyn- hadledid luosog a thangnefeddus, a chor- edigrwydjd mawr oddiar lawi y frawdoliaetlx yn Blaeiiffos, a'i 9wainiclog atlllJabyrlXifw; (Parch. Aaron Mprgan). Yr iOødd yna deim- lad cryf yn rhedeg trwy'r holl oedfeuon mewn perthynas â'i' argyfwiig difrifol y mae ein gwlad ynddo yn bresennol, ao y; dylai ein holl legl wYfSi dreulio llawer o am- ser gydia Duw miowii gwedidi. Bendith gyfoethog yr Arglwydd fyddo'n goriiwys Ax T. E. GRAVELL, Ysg. —i. i r\

PENDERFYNWCH EICH HUNAN

PENDERFYNWCH EICH HUNAN. Mae'r Cyfleusdra yma yn cael ei gadamhau gan Dyi&tiolaeth Leol. Peidiwch cypnerypL1 ein gair am dano. Na ymddiriedwich ar adroddiad, dyn dyeithr. Barllenwch y oefnysgrifeniad' lleol. Bar lien wch adroddiadau eich cymydog- ion. A phenderfynwich ieich hunan. Dyma un achos 0 hono: Dywed Mr. D. Jones, 29, High-Street, Abergwili, ger Caerfyrddin:- "Cefais fy af- lonydldju un trp gan boenau Uym yn fy nghefn. Cefais gYíffytfdrliadu o'r gwynegoin* a'r lwynwst, ?lief ar lwynwst, hefyp, ao yr oedd y dwfr yn anlirefnus, ao yn eglur ddlaugos mai yr arenau oedJdi yr lachois o'r aflonyddwoh. "Mae'n bleser genyf allu dwieyd fy mod wedi cael gwaredigaeth dda gan Doaa's Backache Kidney Pills. Ar ol cymeryd cwtra o honynt yr oedd y poenau wedi inynd, ac yr oedd y trefniad troethol wedi ei iatihan. Cymeradwyaf Doan's Pills gydla phob ymdrliriedaethu. bod yn wtellhad eff- eithiol at hoU anrhefniadau yr arenau (Ar- wyddwyd) D. Jones." Os oes genych arwydidJion clir o aurhofa. iadau yr arenau a'r yswigen fel poen oefn, aflonyddwch y dwfr, graian, dyfrglwyf, lwynwst, a'r gwynegon, dyfalbai-liewch gyda Doan's Backache Kidney Pills nes bod pob arwydd oaiiechyd yr arenau wedi mynoL Mae Doan's Pills yn eynorthwyo y trefniaji.1 troethol. Pris 2/9 y blwch, gan holl werthw; neu gan Foster-McClellan Co., 8, Wella Street, Oxford Street, London, Wi. Peidi well gofyii am beleni at y oefn npu/r arenau—gofyjtv, cli yn qrbenig am Dean's Backache KjifLay, Pills, yr uu fath a Mr. J. tAl J i;