Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
TREFNA DY DY

"TREFNA DY DY." GAN PARCH. E. U. THOMAS. VI. (a). YR YSGOL SUL. Ni all neb ddesgrifio nac amgyffred y fendith ddaeth i Gymru trwy yr Ysgol Sul. Oni bai am y Sefydliad bendithlawn hwn ni ddilynai y fath chwyldroad medd- yliol a moesol ysblenydd, ymdrechion pre- gethwTol y Tadau Ymneillduol." Yl" ENWAD METHODISTAIDD bwysleisiodd drymaf bwysigrwydd addysg grefyddol y plant a'r bobl ieuaingc yn yr Ysgol Sul, a dyma'r enwad fedodd y cyn- hauaf cyfoethocaf ar ol ei ymroddiad tym- hor yr hau. Y Bedyddwyr mewn nifer gormodol o anau gaurusant allan yr Ysgol Sul, ac yn y rtlanau hyny fel rheol gwan ac eiddil yw Yr enwad heddyw. Bu Cymru yn anrhaethol fwy amaethyddol a Mai trefol a gweitlifaol nag ydyw hedd- lw, a mantais fa hyny i'w' diwylliant 13EIBLAIDD a MOESOL trwy gyfrwng yr t'" sgol Sul. Ar wahari i demtasiynau pleserol gwag- eddus y trefydd a'r cylchoedd gweitlifaol, eya ymosodiad ffyrnig twymyn y beldroed cn ymosodiad ffyrnig twymyn y b61 droed, eillernal &c., ar y bobl ieuaingc, a chyn Ulfiad dylif yr iaitli Saesneg dros y tir Ynghyd a llenyddiaeth rad Seisneg, man- Qisiol fu tawelwch yr ardaloedd amaeth- yddol yn oriau nosau hirion gauaf i fyfyrio Y Bibl a LLENYDDIAETH FEIBLAIDD GYM- AEg> mewn parotoad ar gyfer y dosbarth yn yr Ysgol Sul y Sabboth canlynol. Ond ysywaeth newidiodd amgylchoedd ac gylchiadau y boblogaeth Gymreig. Tri &&in mlynedd yn ol preswyliai 70 y cant bobl yn y wlad amaethyddol a 30 y Cant yn y trefydd a'r gweithiau,' ond g^dyw ceir y ffigyrau yn hollol wahanol, sef 30 y cant yn y wlad a 70 y cant yn Y trefydd a'r ardaloedd gweitlifaol. Mewn Cnlyniad i hyn cwynir fod y bobl ieu- iiigc yn ARWYNEBOL IAWN eu gwybodaeth ,eiblaidd, ac felly na chymerant ddyddor- eb mewn pregethu os na fydd yn bregethu Ysgafn, pert, gogleisiol, yn gyfuniad hapus () cinema a chyngherdd. Yr angen yw enill eu dyddordeb yn y yiweddau tragywyddol, trwy fyfyrdod dwys Yn y Dadguddiad Dwyfol. I gyrhaedd hyn aid trefnu PEIRIANWAITH YR YSGOL SUL 1 gynyrchu y gwaith mwyaf ac uchaf i g-W'rdd a gofynion yr oes, yn yr amyglch- f"Idd presenol. ^^ewidiwyd y ffordd o wneuthur esgidiau t\\7y beirianau y Factory yn lie 11a w crydd Y Pentref. Newidiwyd y ffordd o wneuthur U anen a brethyn trwy beirianau yn lie a gin,ydlc y gwehydd, ac angen- t4 131. diol yw newid y cynllun o wneuthur Y890theigioii Beiblaidd o'r i e u e n g c t y d -1 r w y lrianwaith diweddaraf y 'BLACKBOARD' A'R GWERSI AR- GRAPHEDIG f lie hen gynllun y brawd a'r pencil yn Ñw lawyn dysgu un bachgen ar y tro i rHen a sillebu o lyfr bychan "Da yw -=- r Duw i bawb," tra y chwareuai bechgyn eraill y dosbarth. Gwneir gwaith rhagorol yn yr ardaloedd amaethyddol heddyw, lie cymer y gweinid- ogion ofal o'r ochr atlvrawol i'w gwaith, gan droi oedfa bregethu i holi y benod i'r gynulleidfa o'r pulpud. Anfantais fawr i Ysgolion Sul y wlad 111. J TAIR OEDFA BREGETHU bob Sul i'r gweinidog mewn dwy neu dair eglwys. Gwell fyddai trefnu i'r gweinidog fod yn yr Ysgol Sul yn y naill noli'r Ilall o'r capelau bob Sul. Os bydd efe YN FRWDFRYDIG— yn awyddus am y cynllun goreu diweddaraf —cynyrcha yn dawel ond yn effeithiol gyf- newidiad aruchel yn mheirianwaith vr Ysgol Sul. Dylai cwrs mewn astudiaeth o waith yr Ysgol Sul yn ei holl agweddau yn Nghym- ru, Lloegr, America, &c., fod yn rhan hanfodol o WAITH YR ATHROFEYDD. Anrhaethol fwy pwysig yw hyn i'r gwei- nidogion dyfodol na thrafod gwreiddiau geiriau Hebraeg, ceisio p-eiiderfyiiu pasawl awr, neu pa sawl miliwn o flwyddi sydd yn mhob un o chwech dydd y creu yn mlien- od gyntaf Genesis, neu dafoli y damcan- iaethau ar gasbedigaeth yr Anuwiol--dam- caniaethau y tragwyddol, y cyn milfiwycld- iant yn ol milflwyddiant y difodiad, &c., neu a fydd y saint yn adnabod eu a-ilydd yn y nef. Gellir gadael llu o bethau aneglur i'w datguddio yn yx amser priodol, ond dylai diwylliant meddyliol y bobl ieuaingc yn y ffeithiau Beiblaidd eglur, sydd yn han- fodol i lachawdwriaeth Pechadur, hawlio rhan bwysig o a/ldysg y myfyrwyr yn y Colegau Duwinyddol. Pe nodid gwendid trefn y PWNGC A'R 4 BENOD yn yr ardaloedd amaethyddol, er rhagored y gwaith clodwiw, gellid nodi mai rhanol, ac adnodol yn unig yw y maes, a chymer oes gyfan i ddyn yn ol y cynllun hwn, feddu syniad clir am y

BEIBL FEL CYFANGORPH

BEIBL FEL CYFANGORPH, yn ngraddoldeb ei ddatguddiad, a'r am- gylchiadau roddasant gyfle i'r datguddiad- au cynyddol groniclir yn y Gair. A ellir "dangos i chwi ffordd dra rhag- orol"? Credir y gellir, a heb hawlio an- ffaeledigrwydd ceisir gosod gerbron Bed- yddwyr Cymru y "ffordd dra rhagorol" hono yn y "Seren" nesaf. -0-

0 DUYDD I DDYDD

0 DUYDD I DDYDD. Dydd Llun, Ion. 5, priododd Mr. John Freeman, Milford, mab Arglwydd Redes- dale, a Fraulein Marriane Von Fried- lander-Field, etifeddes gyfoethocaf Germani. Masnachwr glo yw ei thad, a'i gyfoeth an- ferthol trwy y briodas hon yn ei ddwyn i berthynas agos ac un o deuluoedd y Ben- defigaeth Brydeinig. Yr oedd rhwysg cost- fawr y briodas ar raddeg fwy ysblenydd nag eiddo un teulu yn Germani ac eithrio priodasau y Teulu Breninol. Bu far w, D|r. F. C. Busch Buffalo, N.Y., U.D., yr awdurdod meddygol uchel ar y Cancer." Bu efe ei hun farw o'r clefyd hwn. Ysgubodd ystorm enbydus dros arfordir New Jersey, U.D., am 24 o oriau gan wneyd difrod o werth tua E200,000 yn At- lanta City, a threfydd eraill. Ohwythai y gwynt gyda chyflymder o 75 i 90 milldir yr awr. Torodd terfysg allan mewn carchar yn Tourah, Cairo, yn yr Aipht. Cymerodd tua 1,300 o garcharorion ran yn yr ymosodiad niweidiol ar swyddogion y carchar. Gwneir ymchwiliad i achos y terfysg. Gwnaed Mr. W. J. Thomas, Perchenog Glofeydd Ynyshir, yn Farchog. 0 hyn allan bydd yn Syr W. J. Thomas. Ei haelionusrwydd tuag at Sefydliadau Medd- ygol De Cymru a'i gosododd ar lwybr y cydnabyddiad breninol hwn. Erys efe yn Ymneillduwr. Gwneir ymchwiliad i achos y Tanohwa ddychrynllyd yn Senghenydd. Agorwyd y mater dydd Sadwrn, Ion. 3. Caed tystiol- aeth bwysig iawn o enau Mr. Shaw, Goruchwyliwr y lofa. Dydd Sul, Ion. 4, hebryngodd 10,000 o bobl Paris, Ffraihgc, weddillion marwol Harry Fragson i'r fynwent. Cadwasai Frag- son filoedd Paris i chwerthin am flynyddau trwy ei ganeuon a'i ddynwarediad ysmala ar 1 wyfanau y chwareudai. Dywedir i Harry Fragson adael £ 60,000 ar ei of. Saethwyd ef gan ei dad am ei fod yn talu sylw i ferch ieuangc na chwen- ychai ei dad. Sais o Lundain oedd Frag- son ond dysgodd Ffrangcaeg fel Ffrangcwr. Daw newyddion anymunol o Mexico. Pery y gwahanol bleidiau i ryfela a'u gilydd. Lladdwyd mil mewn brwydr yr wythnos ddiweddaf. Bernir y cyll General Huerta yn ei ymdrech i sicrhau yr Arlyw- yddiaeth yn groes i farn a theimlad America. Pan aeth Czar Nicholas, Rwsia, o Moscow i St. Petersburg yr wythnos ddiweddaf, pellder o 400, milldir, gosodwyd milwyr ddwy ochr i'r reilffordd yr holl daith. Oblegid yr hin eithafol oer bu amryw filwyr farw ar yr wyliadwriaeth. Cwynir yn y "Daily News" mai Aber- tawe yw y dref fwyaf gostfawtr i fyw ynddi o'i chymharu ag amryw drefydd yn Nghan- olbarth Lloegr. Dywodir fod rent y tai yn uwch a'r bwyd yn ddrudaoh yn Abertawe nag yn Grimsby, y Canolbarth, aLlundain. Hen Sefydliad agos i gan mlwydd oedl yw cyfarfod cystadleuol yr Ysgol Sul yn y, Tabernacl, Caerfyrddin, nos Calan. Dad- blygodd yn Eisteddfod ar raddeg eang tua phedair blynedd yn ol, Fel y lleill bu Eis- teddfod Ion. 1, eleni yn llwyddiant mawr. Beirniad y Traethodau, Barddoniaeth ac Adroddiadau, oedd 'Gwili,' M.A., a rhodd- odd, fel arfer, foddlonrwydd cyffredinol. Beirniad y Gerddoriaeth oedd Mr. T. Gabriel, F. T.C.S., Bargoed. Er fod yr un- awdau agored yn glasurol ac afrwydd ia goreuon o gantorion y De yn yr ymdrech- fa-pob un yn dewis ei gampwaith ei hun— a'u canu yn yinylii ar berffeithrwydd, eto