Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 12 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
7 erthygl ar y dudalen hon
o CYMANFA MYNWY

hwn, fod y Llywodraeth yn symud yr hyn sy'n gwneyd gwrthwynebiad goddefol (Passive Resistance) yn angenrheidiol, ac i'w gAvneyd yn bosibl i bob plentyn i dderbyn ei addysg' mewn ysg'ol sy'n. rhvdd oddiwrth bob clylanwad ac sectyddol. 14. Diolchwyd yn galonog i eglwys Ar- goed am estyn croesaw mor gynhes i'r gweinidogion a'r cyrychiolwyr. Nos Fawrth, pregethwyd yn Saesneg ar "Ddirwest," gan y Parch. D. E. Wililiamis B.A., Blaina, ac yn Gymraeg g'an y Parch Owen Jones, Tydu; a nos Fercher yn Saesneg gan y Parch. J. E. Collier, Tre- degar, ar "Prophets, Past and Present, ac yn Gymraeg gan y Parch. E. Llwchwr Jones, Bedwas. Cafwyd cyfarfodydd da. a llawn o wenau DLiiv. 1) T. E.

0ICYMRO AMERICANAIDD

-0- CYMRO AMERICANAIDD. Ganwyd y Parch. H. 0. Rowlads.D.D., yn America, a dysgodd yr iaith Gymraeg, fel y gall ei -siarad a'i hysgrifenu hi yn feistrolaidd, er iddo dreulio ei oes vn y weinidogaeth Seisneg. Ymddeolodd' o'r Avei- nidogaeth sefydlog tua dwy flynedcl yu ol. Oddiar hyny cymerodd ofal -eglwys am fis- oedd yn San Fransisco, yn ystod taith y gweinidog i New Zealand, &c. Yna bu gofal eglwys yn Newark, Ohio, arno am fisoedd, nes cael gweinidog sefydlog. Ym- gymerodd yn dcliweddar a bugeiliaeth y Tabernacl (Beisneg), ,Utica, N.Y., am gyfnod. Rhoddodd Cymdeithas Cymreigydd ion Utica groesaw Cymreig, yii yi- iaith Gym- raeg iddo, ac atebodd yntau meAvn Cymrae g clasurol. Penderfynwyd ei wahodd i roddi pregeth Gymraeg yn un o addoldai y ddinas, er imvyn rhoddi cyfle i'r Cvmry o bob enwad i'w wrandaw. Yn yr un cyfar- fod o eiddo y Cymreigyddion darllenwyd llythyr oddiwrth Mr. D. Lloyd George yn diolch iclclynt am en penderfy niad oddiolch- garweh iddo am ei lafur yn y Senedd I hyrwyddo mesurau i ysga f n h an baieh y werin, ac i'w galonogi i fyned yn nilaeu a IVI-esti r y Dadgysylltiad ac i s ierhau Deddfau rrir i fantais y bob!. --0--

CWMNI YSWIRIOL Y PRUDENTIAL

CWMNI YSWIRIOL Y PRUDENTIAL. Ymddengys Mantolen flynyddol am 1913 o weithrediadan y Cwmni uchod mewn colofn arall o'r "Seren. "Elenieto dengys y Cwmni hwn fod 1913 wedi bod yn hynod o lwyddianus er cymaint y darogan fu y buasai Mesur Yswiriol y Llywodraeth yn dylanwadu er drwg i'r cwmnioedcl yswiriol, ond dengys y fantolen sydd o'n blaen fod 1913 yn hanes y Prudential wedi bod yn hynod o lwyddianus. Cyfeiriwn at rai pwyntiau a ymddengys i ni yn neillduol yn y fantolen. Dyma y 65ain fantolen yn dangos cyfalaf o £ 86,000,000. Incwm blynyddol o. £ 16, 000,000, yn yswirio dros £ 360,000,000. Y mae gan y Cwmni dros 20,000,000 o bolic- ies mewn grym (cyfartal i ddau o bob pump o boblogaeth Prydain Fawr), ac agos i 2,000,000 Free policies mewn grym. Tal- wyd agos i S,7,000,000 mewn claims y flwyddyn ddiweddaf. Hefyd y mae dros 3,000,000 o aelodau dan Fc-stir Yswiriol ,y Llywodraeth (un o bob pump cyfanrif ys- wiriedig y Deyrnas), ac werli talu £ 1,401, 360 mewn budd y flwyddyn ddiweclclaf. Sieryd y ffigyrau aruthrol hyn drostynt eu hunain. Eto, eleni y mae y Bonus yn £ 1 16s. y cant, ac hefyd y mae ychwaneg- iad wedi ei wneyd yn y bonus taliadau wythnosol fel y dengys y Tabl yn y fan- tolen. Y mae amryw bwyntiau rhagorol eraill y gallasem eu nodi ond ni chaniata gofod. ond gwel y darllenydd drosto ei hun ond darllen y fantolen yn fauwl, pa mor ragorol yAv y Cwmni anferth hwn. o

NODION OR GELLI PENFRO

NODION O'R GELLI, PENFRO. Mae'n dda gyda ni. allu dweyd fod yr achos goreu mewn agwedd lewyrchus iawn yn y Ile, a dan weinidogaeth y hrawd ieuangc gobeithiol y Parch. Llewelyn "u. -0_ Humphreys, Yr ydym hefyd yn llongyfarch y brawd William Thomas, Gelli Mills, un o ddiaconiaid ac ysgrifenydd yr eglwys, ar ei benodiad yn Ynad Hectdweh. Eiddtix- wn iddo oes hir i eiistedld yn esmwyth ar Faingc Ynadol ei Sir enedlgoL Cwrdld Llenyddol--Cynaliwyd linvii, dydd Gwener, Mawrth y 6ed. Prydnawn bu yr Ylsgol Sul yn cynal cwrdd cystadleuol. Yna ymneillduwyd i'r festri lie yr oedd gwledd o de, &c., wecli ei darparu ar ein cyfer gan ferched y lie. Llynedd fe gawsom de yn rhad gan frodyr perthynol i'r eglwys; eleni fe'u hi'fo'yi hwyd gan y ohwiorydd, a" di- olchwn yn serchog iddynt am eu darpar- iaeth rhagorol. Wedi i bawb wneycl cyf- iawnder wrth y byrddau, gan fod y pryd- nawn yn deg, a hyfryd, fe gawisom awr o ymgom felus. yn swn cerdd. y cor asgellog yn y goedwlg fawr sydd tu ol i'r capel. Am 6.30 fe ddechreuwyd cyfarfod yr hwyr, pryd yr awd drwy raglen faith, mewn adrodd a chanu, Llongyfarchwn ddeiliaid yr yisgol am adrodd mor ragorol, a dewis darnau mor addysgiad'ol. Cawsom amryw o ddadleuon buddugol. Gwnaeth y can tori on hefyd ell rhan yn deilwng iawn fel arfer. Dymunol oedd gwrando ar y tad a saith o'i blant yn canu "A gawn ni gwrdd yn y nef." Arwein- iwyd y cor gan Levi Williams. Cor y plant gan David Gibbon, a clior y bechgyn gan W. M. Gibbon, A.T.S.C., Penlan. Cvfeil- iwyd gan Mr. Edward Thomas, Caeddeiwyn. Llywyddwyd yn ddeheuig iawn gan y Parch -0-

GOWERTON

GOWERTON. Cyrddau Pregethu.Stii. a Llun JVlawrth 8fed a'r 9fed, cafwyd gwasanaeth gwerth- fawr y Parch. J. GA-vill Jenkins, M.A., Ammanford, ac yn sicr, yr oedd ar ei lwhelfanau, Pedair pregeth gref. Cymdeithas y Bob! Ieuaingc.Y mae li oil yn dal ei tliir yn dda, a llawer o bajiyrau gwerthfawr wedi eu darllen yn ys- tod y tymhor. Disgwylir y Parch. A. Beynon Lewis, Abertawe, yma yr wythnos nesaf. Dyledus yw nodi fod ein. pobl ieu- aingc, drwy eu diwydrwydd a'u hymrodd- iad ynglyn a'r cyrddau llenyddol, a'r ddau de parti, wedi easglu digon i dalu am y berdoneg hardd, a gyflwynasant yn rhad i'r eglwys at wasanaeth y canu. Y mae iddynt glod a diolch am hyn. Bee,yddl.Mae ein parchus weinidog Mr. A. G. James, wedi cael y fraint o weinyddu yr ordinhad ddwy u ail It yn ystod y fiwydd- yn lion. Yr iachos goreu yn ei holl adranau, o clan ei ofal tyner a doeth, yn gwisgo agwedd flodeuog, yr eglwys yn fwy o rif nag erioed. BRAWD

0Hanesion Crefyddol

-0- Hanesion Crefyddol. Morfa, Nevin. --Cynali wyd cyfarfod ysgol yr eglwys hon Sul cyntaf o Fawrth, 1914, o dan lywyddiaeth John David Griffith, Gwarhos, Tyddynshon. Cafwyd cyfarfod llwyddianits. Borau, canu ac adroddiadau o Isalmau gan, GwyIym T. Jones, Hugh Evans, William Thomas, Gwyneth Jones, Jane Mary Evans, Holi'r plant o Hol- wyddoreg W. Davies. Holi penod 0 Actau xiii., dechreu yn 14 adnod gan Parch. Phillips, Llanaelhaiarn. Cyfarfod prydnawn, canu ac adroddiad gan William Thomas, Dosbarth Evan Thomas a dosbarth Daniel Jones a Evan J. Jones. Holi'r plant, ad- roddiad da gan Ellen Pritchard. Holi gan Phillips. Cafwyd gofynion ac atebion rhag- orol am y flwyddyn ddilynol. Codwyd Llywydd ac ysgrifenydd newydd, set Owen Owen, Llywydd, ac Evan Jones, Ysg., dau frawd o ysgol Morfa. Pasiwyd hefyd i aynu yr areithiau • o'r cyfarfod ysgol, a chael gair. gan y cynrychiolwr. Pasiwyd i'r cyfarfod ysgoJ neisaf i fod yn Trefor Sul cyntaf yn Mehefin. Seion, St. Cleafls.Dechreu Rhagfyr di- weddaf hurfiwyd "Cynldeithas y Bobl leuaingc" ynglyn a'r eglwys uchod, a dew- isivyd y brawd D. J. Morgan yn Llywydd, a'r brawd T. D. Williams yn Ysgrifenydd. Mabwysiadwyd y cynllun o gael Cwrdd Adloniadol." 'Papur gan un o'r aelodau,' Dosbarth Beiblaidd,' ac Ymddiddan un waith y mis, er mwyn rhoddi cyfle i bawb gymeryd rhan, a chafwyd cyrddau ben- dithlawn; y bobl ieuaingc, yn enwedig y chwiorydd, yn ymgymeryd at y gwaith gyda brwdfrydedd. Dewiswyd y diacou ffyddlon a gAveithgar John Williams, Station Road, i fod yn athraw ar y Dos- barth Beiblaidd, a chafwyd cyrddau ben- dithlawn. Cymerwyd rhan yn y cyfarfod- ydd Adloniadol gan y rhan hvyaf o'r ael- odau ynghyd a'r plant. Hyfrydwch mawr ydyw g we led y bobl ieuaiuger yn ymgym- eryd at y gwaith mor frw-dfrydig, a, dengys fod rhagolygon dymunol o flaen yr eglwys yn Seion. Siloam, Tafarnau Bach.CynaliAvyd cyf- arfodydd pregethu neillduol yn y capel uchod Mawrth 3, pryd y gwasanaethyvyd gan Parch. E. T. Jones, Llanelli. Dechreu- wyd y gwahanol oedfeuon gan y Parchn. R. G. Hughes, gweinidog Soar, Pontlottyn, a T. E. Williams, gweinidog newydd Je- rusalem, Rhymni. Daeth lluaws mawr o bob! y cylch i Avrando ar Mr. Jones yn traethu yr hen hen hanes mewn model effeithiol iawn. Hon oedcl y waith gyntaf i Mr. Jones fod yn Siloam ac nid yn fuan yr anghofir ei yrnwelitul a'r ardal. Darparwyd lluniaeth gan yr eglwys yn y festri i'r dieithriaid yn rhad. Gwisga'r eglwys wedd llewyrchus iaAvn o dan weinidogaeth Parch J. Gomer Jameis. Y mae yn hyfrydwch mawr genym hefyd fod yma Obeithlu llew- yrchus iawn, dan ofal ein gAVeinidog. Calfaria, Trefori3.Cynaliodd yr eglwys uchod ei chyfarfod haner blynyddol Sul a nos Lun, Mawrth 8fed a'r 9fed. G AAasan- aethwyd gan y Parchn. John Lewis, Caer- salem, Llanelli, a 0. J. Owen, Caersalem Newydd. Smyrna, A be r f an. C v 11 a 1 i w d cyfarfod- ydd blynyddol yr eglwys hon nos Saelwrn, Sul a pbrydnaAvn a nos Lun, Mawrth 7, 8 a'r 9, pryd y gwasaiiaethwyd gan Paxchn D. C. Jones, Penygraig, a D. S. Davies, Login. Cafwyd cyfarfodydd bendithlawn. Ainon, Gilfach, Bargoed.Traddododd y Parch. D. R. John, y gweinidog, ei ddar- lith ar "Ben Bowen y Bardcl" ar nos Iau y 12fed Mawrth, yn y capel uchod wrth gynulleidfa fawr yn ei faes ei hun. Teim- lad pawb o'r gynulleidfa oedd fod y dar- lithydd mewn perffaith gydymdeimlad ag yn feiistrolgar or testyn. Byddai yn fen- dith i galon a meddwl pobl ieuaingc ein cynulleidfaoedd i wranclaw hanes a ddis- grifiodd o'r awenydd ieuangc o Dreorchy. LlyAvyddwyd gan Mr. R. W. Jones, B.A., PrifathraAV Ysgol Sirol Pengam. -0--

Bedyddiadau

Bedyddiadau. Brynhyfryd, Abertawe.Mawrth 8, un, gan Parch. D. B. Richards, gweinidog. Hermon, Llannon.Bore Sul, Mawrth 8,2 gan Parch. D. Williams, gweinidog. Felindre (Maesyfed).Chwef. 27, 1 inawd, gan Parch Stanley Thomas, gweinidog. Salei-ii, Talyisarii. --Mawrtli 8, ar ol pregeth rymus ar fødydd bedyddiwycl 4 deiliaid yr Ys- gol Sul, acl brawd. gan y gweinidog, Parch E. Prichard. Bethel, Abernant. --N os Iau, Mawrth 12, 6 o chwiorydd Derbyniwyd hwy yn gyflawn aelodau ynghyda 6 oddiar dir gwrthgiliad, ac un drwy lythyr nos Sul, Mawrth 15, gan ein gweinidog, B. Williams. Salem, Pedair Heol, Mieiticiaii,. H-SUI ,Nl,awrtb, 8, deg, deiliaid yr Ysgol Sul, gan Parch M. T. Rees, gweinidog. Smyrna, Aberfan.Nos Ian, Chwef. 12, 2, chwaer ieuangc, deiliaid yr Ysgol Sul, gan T. H. Morgans, gweinidog. Hebron, Ton.Nos Sul, Mawrth 8, gan y gweinidog, Parch. E. W. Davies, 19, wyth o frodyr ac unarddog o chwiorydd ieuainc.