Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
6 erthygl ar y dudalen hon
No title

gapel a dau weinidog yn ddigonol i gwrdd a holl ofynion cymdogaethau y oeir pedwar capel a phedwar gweinidog Dadleua ereill y gellir cwrdd a hyn trwy Gynghor yr Eglwysi Rhyddion ac fod hwn yn un o amcanion neillduol ei sefydliad. Mae yn nghyfansoddiad y Cynghor erth- ycl i'r perwyl fod y Cynghor i ofalu na chymer overlapping le. Awgryma y 'Parch. J. Williams, Brynsiencyn, fodPwyll- gor arbenig yn cael ei ethol gan y Cyngh- or i gyfarwyddo a phenderfynu yn y cyf- eiriad hwn. Yn sicr ni all un eglwys Fedyddiedig gyidsynio a rheol o'r cymeriad hwn. Yr ydym ni fel Bedyddwyr wedi arfer myned i gymdogaethau newyddion heb ofyn cenad un cuwad, gan y credwn fod geiiym wiri oneddau i'w' dysgu yn mhob cymdog- aeth gan iiad1 pa nifer o enwadau ereill fydd yno o'n blaen. Hydrerwn na roddwn byth yr hawlfraint hon allan o'n dwylo. Comisiwn y Brenin lesu i ni yw: Ewch i'r holl fyd a phregethwch yr ef- engyl i bob creadur. Y ii-el) Lt gredo ac a fedyddier a, fydld cadwedig," &c. Syndod yw fod un eglwys Fedyddiedig yn gallu uno a Chynghor a fedd y fath reol yn ei gyfansoddiad. Dadl arall gan gefnogwyr uniad yr en- wadau yw y byddem fel un en wad yn llawer cryfach ac elfeithiolach yn ein een- adaeth yn y byd. Ni all fod amheuaeth partbed gwirionedd hyn, oncl i'r un enwad hwnw fod yn seiliedig ar ddysgeidiaeth y Testament Newydd. Yr hyn sydd bwysig yw ein bod yn gweithredu yn unol adysg- eidiaeth lesu Griist yn ei Air, a gellir gadael y canJYlliaidau iddo Ef. Nid beth a ymddengys i ni fwyaf tebyg o Iwyddo, sydd. bwysicaf, ond beth yw trefniaut lesu. Grist er Isicrhau bwriadau. ei ymgnawdoliad, ei farwolaeth a'i ogoneddiad yn y ner. Glynu wrth Ei drefniadau a'i orchymynion ef yw ein dyledswydd ni, gan fod yn sicr y gofala Ef am y canlyniadau. Yn y "Welsh Outlook" am y mis hwn eeir llythyr ar bwngc yr uniad, wedi ei ysgrifenu gan, "A Baptist Minister." Eg- iur oddiwrth ei lythyr mai gweinidog ieu- angc a ryddgymunwr yw ef. Mae ef yn ffafriol iawn i undeb yr holl enwadau ond gwel anhawsterau ar ffordd hyny yn arben- ig yn yr mnvad Bedyddiedig yn Nghymru, am fod caetligymundeb yn cael ei arfer gan yr eglwysi. Haera ef fod teimlad cryf a chyffredinol yn mhlith y bobl ieuaingc yn yr eglwysi Bedyddiedig dros Ryddgym- undeb ac undeb. Beth all ei fanteision ef fod i wybod teimlad y bobl ieuaingc, ni wyddom ni Gwyddom ninau fod rhai pobl ieuaingc yn rhai o'r eglwysi yn tueddu i gredu y dylai y cymundeb fod yn rhydd, ond yr ydym ivedi sylwi fod y bobl ieu- aingc a gymerant y drafterth i geisio deall ein hegwyddorion gwahaniaethol yn nglioleuni dysgeidiaeth y T. N., yr un mor selog a'r hen bobl dros y cymundeb ysgrythyrol a gamenwir yn gaethgymun- deb. A- gwyddom am rai pan yn ieu- angc oeddynt yn methu gweled y priodol- deb o gyfyngu y cymundeb i gredinwyr Bedyddiedig. wedi dyfod i ganol oed, a deall yn well ddysgeidiaeth y T. N. ar bwngc y cymundeb, ydynt yn creclu yn y cymundeb fel y gweinyddir ef gan y Bed- yddwyr yn Nghyrnru. Hyderwn mai hyn fydd hanes "A Baptist Minister" a ysg- rifena vn y "Wrelsh Outlook." Oa 711 mai peth mawr credo hwn yn awr r hyddf rydigr wydd. Canmoladwy yw rhyduii-ydigrwydd yn y cylch Oristionogol o fewn terfynau priodol, ond nid yw i dori dros clerfynau gosodeclig Gair Duw. Mae bod yn deyrngarol i lesu Grist, Pen yr Eglwys, yn bwysicach na bod yr hyn a ddosgrifir yn chordable,' ac a gymhellir fel pe bai y peth pwysicaf niewn crefydd. Mae i fwrdd y cymundeb ei amodau ac mae y rhyddfrydigrwydd a anwybyddayr amodau hyn yn drosedd yn erbyn awdur- dod derfynol y cylch Cristioiiogol. Dadal mewn cof, pan ysgriflenir ac y lleferir cym- aint am ryddfrydigrwydd crefyddol,eiriau yr Arglwydd Iesu: Oblegid cyfyng yw y porth a ohul yw y ffordd sydd yn arwain i'r bywyd, ac ychydie: yw^ y rhai sydd yn ei ehael hi." I G. N. R.

0Adsain or Senedd

-0- Adsain o'r Senedd. Dydd Mawrth, Mawrth 10. Ar ol trin rhai materion ynglyn a'r Fyddin, gwnood YMOSODIAD ar Mr. D. Lloyd George, gan y Toriaid yn ol eu bwriad cyhoeddedig. Trefnasid i Syr J. Randies -Ceid wad wr a Wesleyad i gynyg y Ty yn anghymeradwyo nod- iaJdau anghywir, a chyfeiriadau ymosodol Mr. Lloyd George, ar bersonau yn ei ar- eithiau cyhoeddus. Nid oedd y cynyg hwn ond ymdrech y Toriaid i orchfygu a distewi y Canghell- ydd. Peth eithriadol iawn yw cyhuddo aelod o'r Cyfrin Gynghor yn y modd hwn. Nododd Syr J. Randies gyfeiriad Mr. Lloyd George at Due Montrose a Due Sutherland, pan areithiodd efe ar gwestiwn *y tir. Eiliodd Mr. Cassel (C.) y cynyg. Cododd y Canghellydd i amdcliffyn ei hun, ac mewn araeth o resymeg, agwawd- iaetli a ffeithiau, ac arabedd, cadwodd yr Aelodau Rhyddfrydol, Llafurol, a Gwydd- elig i chwerthin, a chymeradwyo, wrth ei weled yn troi bob cyhuddiad yn ol, nes boddi y Toriaid mewn cywilyldd. Yn y bleidlais cafodd dros 60 o fwyrif, yn erbyn cynyg isal y Toriaid. Ceisia y Toriaid bob ystryw i lethu Mr. Lloyd George, ob- legid crynant rhagddo ar gwestiwn oil bwysig y tir. Dydd Mercher. Y fyddin fu dan isylw fwyaf. Dygodd Mr. E. T. John i fewn ei Fesur o Ymreolaeth i Gymru, a rhoddwyd i'r Mesur y darlleniad cyntaf. Dydd Iau. Parhawyd y ddadl ar y Fyddin. Nifery fyddin gafodd sylw. Rhoddwyd amcangyfrif o dreuliau y Llynges am y flwyddyn 1914-1915--cynydd o X2,740,000 ar y flwydclyn ddiweddaf. Rhydd y ifigyrau canlynol syniacl am gyn- ydd costau y Llynges, oddiar y fiwvddyn 1901; 1901- 2 £ 30,981,315 1904- 5 £ 36,859,685 1910-11 Y-,40,419,336 1913-14 Y,48,809,300 1914-15 £51,550,000 Dydd uwener. Cynygioidd Mr. J. Hogge (R.) ail ddar lleniad Mesur GAvelliant Deddf yr Amaeth- wyr Bychain (Scotland). Amcan y gwell- iant yw symud y rhwystrau sydd yn y Ddeddf ar ffordd cynydd nifer y man am- aethwyr. Yn ystod y ddwy flynedd ddi- weddaf apeliodd 8,000 am dyddynod--dim end 300 o honynt gawsant amaethdai. Coir amodau yn y Ddeddf yn ffafrio y tir- feddianwyr yn ormodol a symudir yr am- odau hyny yn y Gwelliant hwn. Eiliodd Mr. Eugene Watson (R.). Cynygiodd Syr George Younger (C.) ei Avrthodiad. ac eiliodd Cadben Gilmour (C.). Cariwyd yr Ail Ddarlleniad trwy fwyrif o 58. o

CYMANFA ORLLEWINOL BEDYDDWYR MORGANWG

CYMANFA ORLLEWINOL BEDYDDWYR MORGANWG. Blin iawn genyf i enw y Parch. W. Jones, Soar, Ystalyfera, gael ei adael allan fel ymgeiisydd. am Is-lywyddiaeth y Gym- anfa. Daotli ei nomination i law yn am- serol oddiwrth eglwys Caersalem, 1 staly- fera; felly 'taer erfyniaf arnoch i roddi cyhoeddusrwydd i'r ffaith y dylasai ein brawd fodyn mhlith yr enwau am yr Is ly wydcliaeth. Yr eiddoch yn ffyddlon, Llangeinor. T. B. PHILLIPS, Ysg.

I Yma ac Acw I

I Yma ac Acw. I Mae eglwys Llanfyllin a Bethel wedi llygadu gwr addfed ei brofiad, eang ei ddy lanwad, a chadarn yn yr ysgrythyrau i yn weinidog iddynt. Mantais fawr i'r cylch fydd cael gwasaiiaoth brawd felly. Llonwyd Benjamin fechan y Bedyddwyr yn Llanrhaiadr Mochnant yn ddirfawr yn ddiweddar. Amheuthyn yw deall fod lleyg wyr cyfoethog ein henwad yn efiro a byW i'r egwyddorion. Agored yr Arglwydd galonau lawer eto. Dyddorol iawn i'r Parch. E. O. Parry, Llansilin, yw henafion bro ei enedigaeth, yn arbenig hen gymeriadau crefyddol yr ardal: a derbyniol iawn gan Gynadledd Owrdd Dosparth Ceiriog a Myllin oedd el awgrymiad i roddi goleu dydd i hanes yr hen gewri. Soil am. bw!c,asu darn •o dir cia,ddu new- ydd mae y frawdoliaetli yn y Glyn. Rhag- orol! Teiiynga saint Duw well erw nar preisenol i orphwys yr esmwyth hun. Pregethodd y Parch. D. Griffiths, 06- westry, yn nghyfarfod yr liwyr, ar ol Cy)1* adledd Dosparth Ceiriog a Myllin. -0-

Congl y Marwgofion

Congl y Marwgofion. EVAN LLOYD, NORTHGATE STREET, ABERYSTWYTH Wedi cystudd blin hunodld y gwr anwyl uchod ddydjd Sadwrn, Chwef. 28ain, 1914, yn 69 mlwydd oed. Er trymed! ei gystudd dygodd ef yn ddirwgnach. Cafodd ras 1 ddioddefa pherffeithiwyd ei ffydd yn yr Arglwyldd. Ganwyd ef yn Penrhyncoch, ac yno y claddwyd ef gydlia phob arwydd 0 barch a mawr hiraeth Mawrth 4ydd. Sym- udodd i Aberystwyth pall yn ieuangc, aC yn Bethel y bedyddiwydi ef. Cyn hyn bu yn llafurio fel mwnwr yn ardal Penrhyn- coch. Yr oedd yn wr cadarii yn yr ys- grythyrau. Hoffai ddarllen, a barnai drosto ei hun. Hyn yn ddiau, gyfrifai am ei zel daidlyd fel Bedyddiwr. Anwyl ganddo yd- oedd Bethel, a llafuriai drosti gyda llawen- ydd. Yr oedd yn athraw penigamp. Gofalus oedd am ei ddosparth; ac eiddo iddo ydoedd doethineb i drafod natur ddynol. Perthynai arbenigrwydd i'w fynegiant o'i grefydd. Di- ogelwyd llawer trwy ei gynghor. Llonwyd llawer gan ei gymwynasau. Credal. laweryd eHeitliinliwydd ymweHad personol. Gresyn i'w iechyd ballu mor fllan; ac i eglwys a chymydogaeth golliei wasanaetli mor gynar- Amlhaed yr Arglwydd weithwyr cyffelyb iddo. Nodded Duw fo ar ei wecldw anwyl, a'i blant hoff, a thros y, perthynasau alar- antei golled. Sancteiddier ei ddyuiuuiadau da ef i gynyrchu gweithwyr newydd yn y winllan sydd wag hebddo. -0-

RASH AR Y WYNEB AR GWDDF

RASH AR Y WYNEB A'R GWDDF. 126, Earsham St., Sheffield, Lloegr. "Effeithiwyd arnaf gyda rash ar fy wyneb a'm gwiddf a bum yn dioddef am dros chwe' mis. Cynwysai ysmotiau a manau doluras a chasglai. Dechreuodd y rash gydag ych- ydig ysmotiau cockion y 'rhai a grafais ymaith gan dybio nad oeddynt ddim. Dran- oeth chwyddasant a. llanwyd hwy a mater. Gwaethygent a deuent yn fwy dolurus yn ddyddiol. "Treiais wahanol sebon at y croen heb y blldd Heiaf. Wedi treio isiampl o Sebon ac Eli Cuticura, a derbyn peth budd prynais flwcli o Eli Cuticura a thabled o Sebon Cuticura, a phan ddefnycldiais hwy canfu- ais fy mod wedi fy ngwella yn drwyadl bron. Wedi defnyddio y dogn nesaf o Sebon ac Eli Cuticura gwellhawyd fiii gyflawn. Gwerthir Sebon ac Eli Cuticura gan fferyllwyr ymhob man. Siainpl o bob un gyda llyfr 32 tudalen yn rhad drwy'r llyth- yrdy. Cyfeiriad: F. Newbery and Sons, 27 Charterhouse Square, London, neu Potter Drug. and Clieni. Corp., Boston, U.S.A.