Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 11 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
0 DDYFFRYN AFAN

yw'r moli sydd am y, bias a'r mwynhad a gafwyd yn yr wyl bregethu yno Sul cyntaf Mai. Yr oedd y Parch. Rogers, B.A., Mountain Ash a Gwili ar eu huchel- fannau. Y mae eglwys Cymer yn dra siomedig am na fuasai ei gal wad wedi ei hateb. Y mae yno nifer o frodyr a chwiorydd teyrn- garol, ond teimlant angen mawr am fugail. Y mae yno faes rhagorol iwreithiwr. Ar- weinied yr Arglwydd atynt arweinydd yn fuan wrth fodd ei galon. Hon a Jerusalem, y Bryn, yw yr unig eglwysi sydd yn y Dosbarth heb weinidogion. Y mae Bethel, Pontrhydyfen, wedi dech- reu ar gyfnod newydd, yn ddiameu, yn ei hanes, oddiar ddyfodiad y Parch. W. Rich- ards yn weinidog, yno. Y mae yno Gym- deithas ardderchog i'r bob ieuainc, ac yn ddiweddar cynhaliwyd Sale of Work yno, a drefnwyd gan y gweinidog a'i briod. A'r elw yr ydys wedi goleuo y capel a'r ysgoldy, a'r Acetylene Gas,' ac wedi gosod 'Heating Apparatus' i wresogi'r capel. Y mae bywyd yno yn amlwg ar bob llaw.

AR LANNAU WYSG

AR LANNAU WYSG. Ddydd Sul, Ebrill 27, bu'r Parch. T. Reeves, Casnewydd, mewn gwyl bregethu ym Mhorthydwr, Aberhonddu. Gafwyd cyrddau rhagorol. Y mae gweinidog newydd wedi dechreu ei weinidogaeth yn Kensington, Aberhonddu. Mab ydyw i Mr. W. R. Thomas, Treharris. Y mae'r eglwys hon yn perthyn i Gymanfa Seisnig Caerfyrddin a Morganwg. Gallai'r mwyafrif o eglwysi y sir fod yn aelodau o'r un Gymanfa o ran eu hiaith. Rhesymau eraill fydd yn eu cadw1 yn Nghymanfa y y Sir. Tir creigiog," ebai rhyw1 wr en- wog "yw Aberhonddu." Y mae yn en- wog am ei Choleg Coffa perthynol i'r An- nibynwyr, ei Choleg lesu, perthynol i'r Eglwyswyr, ei gwersyllfa filwrol a'i heg- lwysyddiaeth. Cynhaliodd Eglwysi Rhyddion Defynog a'r cylch eu Cymanfa Ganu flynyddol y Llun diweddaf yn Ebrill yng Nghapel y Methodistiaid yn Nhrecastell. Y tro hwn Bedyddiwr oedd yr arweinydd ym mherson Mr. W. Thomas, Treorci. Cafwyd canu ardderehog. Y mae pobl y cylch yn fwy na boddlon i'r wyl a'i gweithrediadau, er mai Bedyddiwr oedd wrth y llyw. Ceidw y Bedyddwyr eu parch a'u dylan- wad yn y cylch, er eu bod yn ychydig mewn nifer. Teimlir eu presenoldeb yn mhob symudiad cyhoeddus.

0 BENYGROES ARFON

0 BENYGROES, ARFON. Ein bugail dyfod,ol.Yii ddiweddar bu ein gweinidog dyfodol, sef Mr. R. Edwards o Goleg Bangor, yn ein gwasanaethu am Sul, ac yn bedyddio 3, set brawd a chwaer oddiwrth y Wesleyaid, a chwaer arall a ddaeth yn mlaen ar y pryd. Cynhelir yma. gyfarfod i ordeinio Mr. Edwards, Mehefin 1, sef y Llungwyn, Rhoddir gwahoddiad cynes i holl Aveinidogion y cylch i'r cyfarfod. Gwyl De.Dydd Iau, Ebrill 23, cynhal- iwyd yma de cyhoeddus rhoddedig gan Mr. Hugh Evans a'r teulu Water St. A'r elw sylweddol oddiwrtho i Drysorfa'r Bazaar. Y Gobeithlu.-nNos Fawrth, Ebrill 7, terfynwyd tymor y Gobeithlu trwy gynnal cyfarfod cystadleuol mewn adrodd a chanu Llywyddwyd gan Mr. J. J. Evans. Y beirn- iad ar yr adrodd oedd y Parch. D. Davies, Llanllyfni, ac ar y canu Mr. J. J. Owen, Talysarn. Caed cyfarfod Ihvyddiannus, ac elw da. Gwaeledid.-—Da gennym weled y brawd ieuanc Mr., Augustus Williams, Madryn, wedi dychwelyd o un o ysbytai Lerpwl, wedi bod o dan driniaeth lawfeddygol ac wedi gweUa yn rhagorol. Hefyd Mrs. J'ones, Highfield, hithau wedi bod yn yr un lie, ac ar y ffotfdd i wella. Y mae'r ddau yn aelodau ffyddlawn a gweithgar yn yr carlwys hon.,

Hanesiori Crefyddol

Hanesiori Crefyddol. Beulah, Cwmtwrch.Cynhaliwyd yn ddi- weddar ddau gyfarfod llewyrchus iawn ym Meulah, Cwmtwrch, y naill yn cael ei gyf- yngu i wrywod a'r Hall i ferched, er ym- drin a'r cwestiwn o burdeb personol. Caf- wyd cynulliadau lluoeog iawn, a thystiai pawb i'r anturiaeth brofi'n llwyddiant hollol. Y siarad wr yn y cyfarfod i wyr oedd Dr. J. A. Rawlings, Llywydd Cynghor Eglwysi Rhyddion Abertawe, ac anerchwyd y chwi- orydd gan Mrs. M. G. Jones, priod y Parch J. T. Jones, B.A., gweinidog eglwys Anni- bynol Lloyd Street, Llanelli, a Dr. Lewis, meddyg adnabyddus yn Ystalyfera. Paran, M e I i n if a n d d u. — Cy u I lali wy d cyf- arfodydd neilltuol yn y lie uchod Ebrill 19, '20, a'r 21. Arbenigrwydd y cyfarfod- ydd hyn oedd y. ffaith eu bod yn dathlu priodas arian Mr. Griffiths, ei gweinidog yn y lie. Gwnai hyn y cyrddau'n ddiddorol i ni fel eglwys a gwieinidog. Gwasanaeth- wyd ar y Sul gan y Parch. D. James, Tre- foris; y Llun, gan y Parch. S. G. Bowen, Brynoemaes, Sir Benfro; a nos Fawrth, gan y Parch. J. L. Davies, Brynaman. Bu'r wyl yn llwyddiant mawr; tywydd hyfryd, cynulleidfaoedd mawrion, a phreg'ethau ar- dderchog. Bydd hir goffa am y cyrddau ardderchog hyn. Salem, Llandybie. Sul y Blodau." trefnodd yr Ysgol Sul i gynnal ei chyfar- fodydd chwarter. Yr oedd plant bach Salem ar eu goreu fel blodau'r gwanwyn, yn siriol ac yn hardd, a chafwyd ganddynt wledd o swyjii a pherarogl ar hyd y dydd. Ebenezer, Aberafan.—N os Sadwrn, dydd Sul a Llun, Ebrill 25, 26, a'r 27, cynhal- iodd yr eglwys uchod ei gwyl flynyddol. Y pregethwyr eleni oeddynt y Parchedigion S. G. Bowen, Oemaes; E. Hermas Evans, Cwin- bwrla, a W. Thomas, Blaengarw. Digon yw dywedyd fod y brodyr anwyl hyn ar eu huchelfanau, ac fod gwenau'r Arglwydd yn amlwg ymhob oedfa. Bethania, Cwmbach, Aberdar.—Cynhal- iodd yr eglwys uchod gyfres o gyfarfodydd agoriadol dydd Gwener y Groglith, nos Sadwrn, a Sul y Pasg. Y brodyr a fu'n gwasanaethu oeddynt y Parchn. W. Morris Treorchy; Peter Jones, Colwyn Bay; R. H. Davies, B.A. (A.), Cwmbach; a J. Mydd- fai Jones J(M.C.), 'CAvmbach. Nid yn rhwydd yr anghofir y cyiariodydd eneiniedig a'r arddeliad amlwg ar yr eglwys wrth ddych- welyd i'w theml ar ol bod ar bererindod. Edrych y capel yn hardd ar ol y driniaeth y bu dano, ac y mae yr eglwys hithau yn gwisgo agwedd ddymunol; llawenydd yn meddianu yr holl aelodau o gael dod i'w cartref yn ol. Bore Sul, Ebrill 26, der- bynwiyd 7 drwy fedydd yn aelodau o'r eglwys. GAveinyddwyd gan y gweinidog, y Parch. J. James. Bethel, Abernant.-—Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol yr eglwys uchod Sul a Llun y Pasg, pryd y gwasanaethwyd gan y Parchn B. V. Davies, Abergwynfi, a W. C. Thomas, Dowlaiis. Cymerwyd rhanau arweiniol gan y Parch. Emrys James (Bethesda A.), Hugh Evans a David Rees, myfyrwyr o Goleg Bangor. Cawsom gyfarfodydd da ymhob ystyr, a chynulliadau ardderchog o'r dech- reu i'r diwedd. Bethel, Aberaant.Cynhaliodd Ysgol Sul yr eglwys uchod ei chyfarfodydd chwarterol prynhawn a hwyr Sul, Ebrill 5, 1914. Llywyddwyd gan ein parchus weinidog. Dyma'r cyfarfodydd cyntaf o'r natur yma oddiar pan ddaeth Mr. Williams l'ii plith, a hawdd oedd canfod ei fod wrth ei fodd gyda'r plant. Yr oedd yv plant yn adrodd a chanu'n gampus; ac y mae clod yn ddy- ledus i'r brodyr canlynol am eu hymdrech er dwyn y oyfarfodydld i lwyddiant: Tom Darby, Lewis Griffiths, Dd. Campbell. Bethlehem a Salem, ger HwlffortkT.— Nawn Iau, EbriU 16, cynhaliodd eglwys Salem gyfarfod arbennig ynglyn a rhoddi anrhegion i'w gweinidog, y Parch. J. A. Thomas, ar ei briodas a Miss Martin, Din- bych y Pysgod, merch y diweddar Mr. J. Martin, Frog-street. Caed gwledd o do a bara brith, yr hw:n a roddwyd yn rhad i bawfb a ddeuai gan Mr. a Mrs. Howells Spittal Factory. Daeth cynulleidfa dda yng nghyd, ac wedi mwynhau y te, cynhaliwyd cwrdd i adrodd a chanu dan lywyddiaeth Mr. S. Williams, un o tldiaconiaid Salem. Cyfl wyn wyd i Mr. Thomas nifer o gyfrol- au gwerthfawr, a chafodd Mrs. Thomas jug at ddal dwfr poeth, ynghyd a-chloch fechan arian. Siaradodd y Cadeirydd yng nghyd a Mr. Sayes, ac eraill, yn barchus am eu gweinidog, a llongyfarchent ef ar ei briodas, gan amlygu eu hedmygedd ohono Diolchodd yntau yn wresog am eu caredig- rwydd. Amlygasai eglwyis Bethlehem ei pharch yn flaenorol, i hyn drwy roddi iddo byrsaid o aur ar yr un amgylchiad hapus yn hanes ei fywyd. Er ys ychydig amser yn ol cafodd Mr. Thomas y fraint o fed- yddio ugain o ymgeiswyr yn Bethlehem, yr hyn oedd yn nifer anarferol o dda mewn eglwys yn y cylch gwledig. Llongyfarchwn ef a dymunwn iddo ef a Mrs. Thomas fywyd priodosol hapus a llwyddiannus iawn. Emmanuel (Seisnig), Llanelli.—Ebrill 26 a'r 2 .cynhaliwyd cyrddau banner blynyddol yr eglwys hon pan bregethwyd tair pregeth gan y Parch 0. M. Prichard, yn awr o Ferryside. Llywyddwyd y cyfarfodydd gin weinidog newydd yr eglwys,-y Parch. J. A. Davies, a phregethwyd ganddo pryn- hawn Sul. Cafwyd cyrddau lluosog a brwd- frydig, ac yr oedd cwrdd nos Lun y lluosocaf ym wedi ei gael ers blynyddau. Nodldfa, Fochriw.—Nos Iau a Gwener, Ebrill 23 a'r 24, perfformiwyd y gantawd The White Garland," gan blant yr Ysgol Sul, yn eglwys y Bedyddwyr Noddfa, Foch- riw. Rhagflaenwyd y perfformiad gan am- ryw "action songs,' a'r foneddiges ieuanc Miss Irene Phillips yn arwain. Dysgwyd yr holl ganeuon actiol i'r cor gan Miss Irene Phillips, ac mor odidog oedd y dat- ganiadau fel yr adlewyrchent glod mawr arni hi, ac ar yr holl gor. Cyfeiliwyd yn fedrus yn yr adran hon o'r rhaglen gan Miss Hilda Phillips. Gwych nodedig y gwnaeth yr holl gymeriadau eu gwaith ar y gantawd fel mai anodd fuasai dewis eu gwell na chael neb i'w curo. Y mae'r ddwy chwaer ieuanc Miss Hilda ac Irene Phillips a fu'n arwain mor feistrolgar yn hanu o gyff parchus y diweddar Barched- igion J. Lloyd, Ebenezer, Merthyr; a Lloyd Caergybi, o un tu; ac y mae eu tad Mr. Geo. Phillips, yn fasnachwr cyfrifol a pharchus yn y lie. a chan y plant waddol mor gyfoethog o'r ddwy ochr nid ydym yn synu at ddisgleirdeb eu galluoedd a'u gwas- anaeth i eglwys lesu Grist.

IIBEDYDOIADAU

BEDYDOIADAU. N oiddfa, Caorau.—Ebrill 19, derbyniivyd i'r eglwys un, drwy fedydd, ac un o dir gwrthgiliad. Tabor, Llantrisant.—Bodyddiwyd gan ein parchus weinidog ar foreu Sul, Rhag. 28, dau frawd ac un chwaer; hefyd nos Iau, Mawrth 26, pedair chwaer, a dau frawd. Y mae rhai eto yn aros am yr un fraint. Der- byi-iiwyd un chwiaer oddiar dir gwrthgiliad. Gwisga yr achos yn y IIBagwdd Ie wyrchuB iawn. Y mae Mr. Evans wedi bedyddio 22 oddiar ei sefydliad yn y lie. Ebenezer, lferthyie Tydfil. -Nos Sul, Eb. 26, derby ni wyd dau, ac un drwy lythyr. Y mae hyn yn ychwanegiad o chwech ar hug- ain yn ystod y pedwar mis diweddaf-. Groeslon, Arfon.Nos Sul, Ebrill 5, bed- yddiwyd naw ar broffes o'u ffydd ym Mab Duw, tri o frodyr, a chwech o chwiorydd. Yr oedd un chwaer oddiwrth y Methodist- iaid. Hefyd nos Fercher dilynol bedydd- iwyd dau, brawd a chwaer, yr olaf oddiwrth y Methodistiaid. Nos Sul, Ebrill 12, der- byniwyd deg yn gyflawn aelodau, un yn methu bod yn bresenol oherwydd amgylch- iadau. Y mae swn ereill yn dyfod. Bed- yddiwyd yr holl rai hyn gan ein gweinidog ieiuanc, Parch. T. P. Williams.