Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 5 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
o dan Big Ben

1. Y tu allan i Lundain. Tair awr rhwng canol dydd a 10 o'r gloch yr hwyr; Un o'r oriau hyn i fod rhwng canol dydd ft thri o'r gloch. 2. Yn Llundain. Pedair awr rlnv.no; canol dydd ag 11 o'r gloch yr hwyr; un o'r oriau hyn i fod rhwng canol dydd a thri 0'1' gloch. Amcanai'r Mesur hefyd1 wneud chwe milltir y pellter Ileiaf i'r bonafides.' Pan ymrannwyd caed mwyafrif o 22 yn erbyn y Mesur.

CYNLLUN GWEINIDOGAETHOL r

CYNLLUN GWEINIDOGAETHOL. r- Mr. uol.ir wyf yn ysgrifennu gair byr ynghanol cyfarfodydd mawrion a brwd- frydig Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr. Gallwn ni yng Nghymru longyfarch ein brodyr yma ar gyflawniad godidog eu hym- gajs a choroniad eu hymdrecli. Y maent wedi sicrhau X252,500, a hynny heb gyfrif addewidion y ddwy Gymanfa Seisnig yng Nghymru, sef Morganwg a Mynwy. Y maent ar orffen pan ydym ni ond dechreu; ond y mae gwaith y chwe' mis diweddaf, a'r Undeb, ac hyd yn oed y brwdfrydedd sydd yn cynyddu yn ein plith cyn argy- hoeddiad, ac i mi y dylem godi ein safon yn uwch o lawer, a phenderfynu gwneud hynny mor fuan ag sydd bosibl. Y n-ialey gwaith rahgarweiniol ar gael ei gwblhau, ac yn awr y mae yr adeg wedi dyfod i bob pwyllgor wneyd trefniadau i gynnal cyfarfodydd canolog ac ymhob eglwys i ganvaso' pob aelod am addewidion. Caf- wyd dechreuad rhagorol yn Sir Fynwy yr wythnos ddiweddaf, a da oedd gennym weled Gwent yn 'arwain ySordd.' Diamheu y oewch hanes y cyfarfodydd llwyddiannus gan eraill. Enaid y mudiad oedd Mr. W. J. Fox, yr hwn a roddodd y luncheon, ac a addawodd tri chan gini at y mudiad. Dywedai pob llefarwr fod £ 25,000 yn rhy isel o lawer, ac y dylai fod lawer yn rhag- or. Credaf erbyn beddyw fod rliaid i Gymru osod Y.50,000 fel ei nod. Byddai hyn yn deilwng o Gymru, ac yn gosod yr holl en wad mewn safle anrhydeddus. Yr uchod yw nod yr Annibynwyr, ac y mae'r holl !eglwysi Saesneg tu allan i'w Hundeb yn y mudiad liwn. Diamheu y llwyddant i godi y swm hwn, a chredaf y gwnawn ni, os awtn ati o ddifrif. Gwn fy mod yn y mater hwn yn rhoddi dadganiad i deim- lad cannoedd o oreugwyr ein Henwad. Dy- wedodd un cyfaill brwdfrydig: "If the De- nomination set down the figure at £ 50,000, I should be prepared to give a Et,000." Os cyfyd 21,000 Bedyddwyr yr Alban £ 30, 000, dylai 1.03,000 Bedyddwyr Cymanfa- oedd mewn aelodiaeth a'n Hundeb sicrhau o leiaf dros £ 40,000. Ceir yn ol y cyt- undeb £ 5,000 oddiwrth Gynghor yr Un- deb Saesneg, a chredaf os amcanwn i. godi y swm o banner can mil y byddant yn foddlon cyfranu un Fan o bump o'r hyn a sicrhawn yn ein gwlad. Y mae ein Henwad anwyl ar ei brawf. Credwn y gw:na'r Jlamv godi yn uchel cyn cyfarfodydd nesaf yr Undeb, fac yr a allan o honynt, neu hyd yn oed cyn hynny, ddadganiad diamwys a liyderuis fod pawb o honom yn benderfynol i wneuthur yr hyn ag y mae ein hanghen, mawr, ein cyfleustra godidog, ein hadnoddau helaeth, a llais lliiw yn galw am dano. Bedyddier ni o'r newydd yn yspryd y Meistr, a llanwer ni a'r gob- aith a'r gorfoledd sydd eiddo'r rhai a'i gwasanaethant gyda chalon fawr haelfrydig a hunan-aberthol. Caerdydd. WM. EDWARDS.

ARHOLIAD UYSBC

ARHOLIAD! U.Y.S.B.C. At Olygydd SEREN CYMRU. Syr, Y mae'r Arholiad uchod am eleni ymhlith y pethau a fu, a diau y bydd llawer o'r ymgeiswyr wedi anghofio ym- drech y noswaith cyn y daw'r canlyniadau yn hysbys. Mae nod ac amean yr Arholiad yn ganmoladwy, ond ofnwyf am y modd y oerir ef ymlaen me wii llawer o engreifftiau ei fod yn sarhad ar yr Ysgol Sabathol ac ar lyfr sydd yn ein dysgu i ddarparu pethau gonest yng ngolwg pob dyn. Nid: yn unig coleddir amheuaeth am ddi- lysrwydd y modd y dygir y gwaith ym mlaen yn gyffredinol, oherwydd fod y gwyl- ledyddion yn Hac a diofal, ac heb dalu fawr sylw i'r cyfarwyddiadau swyddogol; mwy na hynny, cafwyd prawfion eleni fod papurau'r cwestiynau wedi eu rhoi allan ymlaen Haw, a rhai ymgeiswyr yn dod i'r Arholiad y noswaith benodedig, yn unig, er mwyn adysgrifennu yr hyn oeddynt wledi ei ragbaratoi yn eu cartrefi gyda chymorth awduron. Daw r g'ofyniadau i law'rgwyl- i,eidyididioit yn agos i wythnos yn rhy fuan i'r Arlioliad, ae ni allodd rhai eleni wrth- sefyll y demtasiwn o'u datod, gan fed hynny yn hawdd trwy eu bod mewn amlen heb ond y gum yn eu glynnu. Paham na bai'r ysgrifennydd yn eu selio i fyny a chwyr, fel yr arferir bob amser gyda pheth- au cyfriniol o'r fath? Hefyd, diangenrhaid a ffol ydyw anfon y sypynau allan gymaint o amser o flaen y noswaith benodedig. Mae cyfleusterau'r Ilythyrdy yn gyfryw! ag y gellir cyrraedd pob congl yng Nghymru mewn llai na deu- ddeg awr. Hyderaf y cymer Pwyllgor yr Undeb a'r ysgrifennydd sylw neilltuol o bethau sydd yn ymddangos yn ddibwys, ond er hynny, yn demtasiwn i anhegwch a llygriaeth ynglyn a phethau cysegredig. Yr eiddoch, Llane r cliymedd. H. C. PARRY.

No title

v- Horeb, Pump Heol.— Gwyliau i'w cofio oedd y rhai a gafwyd' yn Horeb ySadwrn a'r Sul, Ebrill 11 a'r 12. Brynhawn Sajdwrn gwelwyd 'y cwrdd plant' a'r 'Gymdeith- asfa,' o gwmpas y bwrdd yn ysgoldy y Cyngor yn mwynhau breintiau'r corff mewn te a bara brith. Bu tymor y gaeaf yn un hynoid o lwyddiannus yn hanes yr eglwys; y plant yn gofalu yn ffyddlon am y cwrdd,' a'r bobl ieuainc am y Gymdeithas, ac yn llywydd i'r holl gyvddau y bu Mr. Bowen, ein gweinidog, a Mr. J. M. Jones, yr Ysgolfleistr, yn is-lywydd; Miss Annie Tho- mas, Gellihir, yn ysgrifenyddes, a Mr. Thomas Griffiths, Brynhyfryd, yn drysor- ydd; a'r chwiorydd Mrs. Bowen, Mrs. Jones, Derlwyn, Miss J. Jones, Brynhyfryd; Miss Annie Thomas, Gellihir, ynghyd a'r gwein- idog yn gofalu am y Cwrdd' Plant; ac er prydferthed y gwanwyn y ffordd hon, y mae yma ryw fath o hiraeth wedi melysder y gaeaf diweddaf am weled ei wyneb llengar unwaith eto. Wedi'r te cawd cyng- erdd llwyddiannus. Prif waith y cwrdd oedd (1) Llongyfarch y Gymdeithas a'r Cwrdd Plant ar Iwyddiant y tymor. (2) Gwobrwyo Jack Daniel, Cynheidre, Daisy Charles, Brynhyfryd; a Fredy Brown, Sunny Bank, a phobo dystysgrif a llyfrau am gasglu mor rhagorol tuag at y Gymdeithas Genhadol. (3) Arwisgo 42 o'r plant a'r bobl ieuainc a "botwm y Cymry Cymreig.' Y chwaer Mrs. Jenkins, Myrtle (merch y diweddar fardd Eryr Glan Lliedi) yn eu harwisgo. Ein harwyddair yw: Cymru a Thragwyddoldreb." Galwn ein Cymdeithas yn Gymdeithas Gymrodorol a Christionog- 0.1, felly, Yn ystod y tymor darllenwyd papyrau gan Myfyr Hefin, Mr. J. M. Jones yr ysgolfeistr, Mrs. Jones, Dierlwyn; Miss A. Thomas, Gellihir; Tom Griffiths, a Miss J. Jones, Brynhyfryd; Charles Jenkins, Pump Heol; Isaac Jenkins, Tir Deri; Miss Hannah Richards, Myrtle; Mrs. M. Davies, Tan-dderw; Mr. Willie Leonard; Mr. J. Thomas, Ty-mawr; Mr. Wm. navies (Ar- weinydd y gan), Mr. David Thomas, Bryn- awel; y Parch. D. Rhydderch, B.A., Capel Seion, ar "Ben Bowen," (darlith gyhoedd- us). Cafwyd hanes Horeb gan n. Davies, Guse)ll^ i Hir; Wm. Jenkins, Farm; Mr. T. Sydney Brown, Llanelli; a Miss Lizzie Griffiths, Lie-bach. Yr oedd y papurau oil yn rhai canmoladwy. Nos Sul canlynol cynhaliwyd cwrdd adrodd yr Ysgol Sul. Adroddwyd pennod gan Mr. Phillip Daniel, ac anerchwyd gorsedd gras gan Mr. Dan Price, Pontyberem. Cymerwyd rhan gan dorf o blant a gwyr ieuainc. Cwrdd rhag- orol iawn ydoedd hwn. Melys moes eto yw n dymuniad. HOREBWR.

Advertising

Gwaed Grwaed Gwaed MAE IECHYD A BYWYD YN DIBYNL AR WAED PUR, CRYF, IACH, A MAETHLON. Hughes's  ??%??? Blood ills. Mae" Hughes's Blood Pills" yn elfeitliiol at greu Gwaed Newydd, Pur a Chryf. Yn dylanwadu ar holl organau y corff, drwy hyn yn iachau o Dolur Pen, Diffyg Traul, Biliousness, -——— Afu Ddrwg, Ti Tarddiantau y Cnawd, Corn- Xm^W/\i$Jtf TIT$f wydon, S-etu, i tj %Vji/ II vy, Piles, Fits, S Nervousness, y%.j!!}! Gwynegon neu Gewynwst, Poen Cef U, Corffrwymedd, s Neuralgia, Anhwylderau yr Arenau, Iselder ys- ,,s< 14 pryd, Gwynt, *$&& a Siurni y Oylla.. I BENYWOD At anhwylderau tueddol i bob Gwraig1, Mam a Merch o bob oadvan. M. Hughes's Blood Pills" yn nodedig o effeithiol. Rhodder prawf arnynt. RHYBUDD PWYSIG. Wrth brynu y Pills hyn, gofaler rhag cael eich twyllo. Mynwch weled y Trade Mark, set llun calon, fel hyn (iF Ar pob blwoh. Dim yn our heb hwn. Gwrthodwch pob peth arall. Ar- werth gan bob chemist and stores, am Is. Ire., 2s. 9c. and 4s. 6c., neu dan- fonor eu gwerth mewn stamps nev P.O. at y Perohenog, JACOB HUGHES, M.P.S., L.D.S., Mainufacturing Chemist, PENARTH, CARDIFF. I